Zasady organizacji i realizacji praktyk

Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego (do pobrania poniżej).
Praktyki odbywają się w wymiarze i zakresie zgodnym z programem studiów na danym kierunku oraz zgodnie z programem praktyk dla danego kierunku (do pobrania poniżej). Praktyki powinny odbywać się w zakładach lub instytucjach, których działalność wpisuje się w kierunek studiów odbywanych przez studenta.

Młody pracownik w fabryce
Młody pracownik w fabryce

Nadzór merytoryczny

Zaliczeniem praktyki oraz nadzorem merytoryczny nad praktyką zajmuje się Dziekan; natomiast nadzór organizacyjny nad praktykami oraz kontrola ich przebiegu należy do zadań Uczelnianego Opiekuna Praktyk, wyznaczonego przez Rektora Uczelni. Odpowiada on za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu, spraw związanych z przebiegiem praktyk.

W celu odbycia praktyki zawodowej studenci korzystają z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub poszukują możliwości odbycia praktyki samodzielnie.

Kolejność załatwiania formalności

W przypadku:

 • korzystania z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię:
  1. student wpisuje się na listę w wymaganym terminie (termin ten podawany jest w ogłoszeniu), pod rygorem nieważności, tylko do jednego zakładu, wskazując okres, w którym chce odbywać praktykę;
  2. dokonanie przez studenta wpisu, o którym mowa powyżej, jest wiążące i stanowi podstawę do przygotowania i podpisania przez Uczelnię umowy lub porozumienia o organizację praktyki studenckiej ze wskazanym zakładem lub instytucją; jeżeli student, po dokonaniu wpisu na liście, zrezygnuje z odbywania praktyki w wybranym zakładzie lub terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczelnię;
  3. przed rozpoczęciem praktyki student kontaktuje się z zakładem pracy celem dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności;
  4. po zakończeniu praktyki student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki(do pobrania poniżej) wypełnione przez zakład pracy i zaakceptowane przez koordynatora kierunku; dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk oraz teczkę praktyk zawierającą komplet materiałów zgodnych z charakterem praktyki oraz wymaganiami określonymi przez opiekuna praktyki.
 • zorganizowania praktyki we własnym zakresie:
  1. student udaje się do wybranego zakładu pracy, w celu uzyskania zgody na realizacje praktyki;
  2. w porozumieniu z zakładem pracy student wypełnia zgłoszenie miejsca praktyki, do którego dołącza opieczętowany przez zakład pracy program praktyki, a następnie składa je w dziekanacie. Zgłoszenie przekazywane jest do Dziekana Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez koordynatora kierunku, jeżeli został powołany (wykaz koordynatorów dostępny poniżej);
  3. zgłoszenie należy dostarczyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki;
  4. po zakończeniu praktyki student zgłasza się do koordynatora swojego kierunku z kompletem dokumentów, potwierdzających odbycie praktyki (świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki- do pobrania poniżej); koordynator kierunku weryfikuje dokumenty oraz stopień osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się; następnie student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu komplet dokumentów zaakceptowany przez koordynatora. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk oraz teczkę praktyk zawierającą komplet materiałów zgodnych z charakterem praktyki oraz wymaganiami określonymi przez opiekuna praktyki.

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego

Dziekan może, na pisemną prośbę studenta, zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego pracę w trakcie trwania studiów, jeśli udokumentuje on, że doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyki dla danego kierunku, a okres pracy jest dłuższy od terminu, wymaganego do zaliczenia praktyki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub świadectwo pracy, potwierdzony przez zakład pracy zakres obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku, opieczętowany przez zakład program praktyki oraz uzupełnione sprawozdanie z odbycia praktyki. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie student jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację koordynatora kierunku (koordynator opiniuje wniosek o zwolnienie z praktyki oraz wypełnia sprawozdanie w części dotyczącej oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia).

Regulamin praktyk

Pobierz PLIK.

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – pobierz plik

Koordynatorzy kierunków

 • Zarządzanie – dr Jolanta Dmowska, prof. UJW
 • Administracja – dr Grzegorz Haręża
 • Informatyka – dr Grzegorz Jastrzębski
 • Mechatronika – dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW
 • Logistyka – dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz
 • Pedagogika – dr Anna Dzikomska-Kaczan
 • Psychologia – dr Renata Socha
 • Górnictwo i geologia – dr inż. Krzysztof Soroko, prof. UJW
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – dr inż. Piotr Krysiak

Programy praktyk

ADMINISTRACJA

specjalność Administracja samorządowa

PEDAGOGIKA (tylko dla specjalności POWiS, VI semestr)

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność HR Business Partner

ZARZĄDZANIE (I stopień)

Specjalność Zarządzanie kadrami i marketing

Specjalność Rachunkowość i zarządzenie finansami

INFORMATYKA

Specjalność Systemy i sieci komputerowe

Specjalność Cyberbezpieczeństwo

LOGISTYKA

Specjalność Logistyka przedsiębiorstw

MECHATRONIKA

Specjalność Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

GÓRNICTWO I GEOLOGIA, studia I stopnia

specjalność: Techniki eksploatacji złóż

specjalność: Maszyny i urządzenia górnicze

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność: Inżynieria procesów produkcji

 • I praktyka (2 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • II praktyka (4 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • III praktyka (6 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz.
ZARZĄDZANIE (II stopień)

GÓRNICTWO I GEOLOGIA, studia II stopnia

specjalność: Eksploatacja podziemna i odkrywkowa

Specjalność: Geologia górnicza

Zasady organizacji i realizacji praktyk

Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego (do pobrania poniżej).
Praktyki odbywają się w wymiarze i zakresie zgodnym z programem studiów na danym kierunku oraz zgodnie z programem praktyk dla danego kierunku (do pobrania poniżej). Praktyki powinny odbywać się w zakładach lub instytucjach, których działalność wpisuje się w kierunek studiów odbywanych przez studenta.

Młody pracownik w fabryce
Młody pracownik w fabryce

Nadzór merytoryczny

Zaliczeniem praktyki oraz nadzorem merytoryczny nad praktyką zajmuje się Dziekan; natomiast nadzór organizacyjny nad praktykami oraz kontrola ich przebiegu należy do zadań Uczelnianego Opiekuna Praktyk, wyznaczonego przez Rektora Uczelni. Odpowiada on za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu, spraw związanych z przebiegiem praktyk.

W celu odbycia praktyki zawodowej studenci korzystają z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub poszukują możliwości odbycia praktyki samodzielnie.

Kolejność załatwiania formalności

W przypadku:

 • korzystania z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię:
  1. student wpisuje się na listę w wymaganym terminie (termin ten podawany jest w ogłoszeniu), pod rygorem nieważności, tylko do jednego zakładu, wskazując okres, w którym chce odbywać praktykę;
  2. dokonanie przez studenta wpisu, o którym mowa powyżej, jest wiążące i stanowi podstawę do przygotowania i podpisania przez Uczelnię umowy lub porozumienia o organizację praktyki studenckiej ze wskazanym zakładem lub instytucją; jeżeli student, po dokonaniu wpisu na liście, zrezygnuje z odbywania praktyki w wybranym zakładzie lub terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczelnię;
  3. przed rozpoczęciem praktyki student kontaktuje się z zakładem pracy celem dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności;
  4. po zakończeniu praktyki student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki(do pobrania poniżej) wypełnione przez zakład pracy i zaakceptowane przez koordynatora kierunku; dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk oraz teczkę praktyk zawierającą komplet materiałów zgodnych z charakterem praktyki oraz wymaganiami określonymi przez opiekuna praktyki.
 • zorganizowania praktyki we własnym zakresie:
  1. student udaje się do wybranego zakładu pracy, w celu uzyskania zgody na realizacje praktyki;
  2. w porozumieniu z zakładem pracy student wypełnia zgłoszenie miejsca praktyki, do którego dołącza opieczętowany przez zakład pracy program praktyki, a następnie składa je w dziekanacie. Zgłoszenie przekazywane jest do Dziekana Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez koordynatora kierunku, jeżeli został powołany (wykaz koordynatorów dostępny poniżej);
  3. zgłoszenie należy dostarczyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki;
  4. po zakończeniu praktyki student zgłasza się do koordynatora swojego kierunku z kompletem dokumentów, potwierdzających odbycie praktyki (świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki- do pobrania poniżej); koordynator kierunku weryfikuje dokumenty oraz stopień osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się; następnie student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu komplet dokumentów zaakceptowany przez koordynatora. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk oraz teczkę praktyk zawierającą komplet materiałów zgodnych z charakterem praktyki oraz wymaganiami określonymi przez opiekuna praktyki.

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego

Dziekan może, na pisemną prośbę studenta, zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego pracę w trakcie trwania studiów, jeśli udokumentuje on, że doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyki dla danego kierunku, a okres pracy jest dłuższy od terminu, wymaganego do zaliczenia praktyki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub świadectwo pracy, potwierdzony przez zakład pracy zakres obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku, opieczętowany przez zakład program praktyki oraz uzupełnione sprawozdanie z odbycia praktyki. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie student jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację koordynatora kierunku (koordynator opiniuje wniosek o zwolnienie z praktyki oraz wypełnia sprawozdanie w części dotyczącej oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia).

Regulamin praktyk

Pobierz PLIK.

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – pobierz plik

Koordynatorzy kierunków

 • Zarządzanie – dr Jolanta Dmowska, prof. UJW
 • Administracja – dr Grzegorz Haręża
 • Informatyka – dr Grzegorz Jastrzębski
 • Mechatronika – dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW
 • Logistyka – dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz
 • Pedagogika – dr Anna Dzikomska-Kaczan
 • Psychologia – dr Renata Socha
 • Górnictwo i geologia – dr inż. Krzysztof Soroko, prof. UJW
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – dr inż. Piotr Krysiak

Programy praktyk

ADMINISTRACJA

specjalność Administracja samorządowa

PEDAGOGIKA (tylko dla specjalności POWiS, VI semestr)

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność HR Business Partner

ZARZĄDZANIE (I stopień)

Specjalność Zarządzanie kadrami i marketing

Specjalność Rachunkowość i zarządzenie finansami

INFORMATYKA

Specjalność Systemy i sieci komputerowe

Specjalność Cyberbezpieczeństwo

LOGISTYKA

Specjalność Logistyka przedsiębiorstw

MECHATRONIKA

Specjalność Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

GÓRNICTWO I GEOLOGIA, studia I stopnia

specjalność: Techniki eksploatacji złóż

specjalność: Maszyny i urządzenia górnicze

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność: Inżynieria procesów produkcji

 • I praktyka (2 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • II praktyka (4 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • III praktyka (6 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz.
ZARZĄDZANIE (II stopień)

GÓRNICTWO I GEOLOGIA, studia II stopnia

specjalność: Eksploatacja podziemna i odkrywkowa

Specjalność: Geologia górnicza

Zasady organizacji i realizacji praktyk

Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego (do pobrania poniżej).
Praktyki odbywają się w wymiarze i zakresie zgodnym z programem studiów na danym kierunku oraz zgodnie z programem praktyk dla danego kierunku (do pobrania poniżej). Praktyki powinny odbywać się w zakładach lub instytucjach, których działalność wpisuje się w kierunek studiów odbywanych przez studenta.

Młody pracownik w fabryce
Młody pracownik w fabryce

Nadzór merytoryczny

Zaliczeniem praktyki oraz nadzorem merytoryczny nad praktyką zajmuje się Dziekan; natomiast nadzór organizacyjny nad praktykami oraz kontrola ich przebiegu należy do zadań Uczelnianego Opiekuna Praktyk, wyznaczonego przez Rektora Uczelni. Odpowiada on za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu, spraw związanych z przebiegiem praktyk.

W celu odbycia praktyki zawodowej studenci korzystają z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub poszukują możliwości odbycia praktyki samodzielnie.

Kolejność załatwiania formalności

W przypadku:

 • korzystania z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię:
  1. student wpisuje się na listę w wymaganym terminie (termin ten podawany jest w ogłoszeniu), pod rygorem nieważności, tylko do jednego zakładu, wskazując okres, w którym chce odbywać praktykę;
  2. dokonanie przez studenta wpisu, o którym mowa powyżej, jest wiążące i stanowi podstawę do przygotowania i podpisania przez Uczelnię umowy lub porozumienia o organizację praktyki studenckiej ze wskazanym zakładem lub instytucją; jeżeli student, po dokonaniu wpisu na liście, zrezygnuje z odbywania praktyki w wybranym zakładzie lub terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczelnię;
  3. przed rozpoczęciem praktyki student kontaktuje się z zakładem pracy celem dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności;
  4. po zakończeniu praktyki student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki(do pobrania poniżej) wypełnione przez zakład pracy i zaakceptowane przez koordynatora kierunku; dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk oraz teczkę praktyk zawierającą komplet materiałów zgodnych z charakterem praktyki oraz wymaganiami określonymi przez opiekuna praktyki.
 • zorganizowania praktyki we własnym zakresie:
  1. student udaje się do wybranego zakładu pracy, w celu uzyskania zgody na realizacje praktyki;
  2. w porozumieniu z zakładem pracy student wypełnia zgłoszenie miejsca praktyki, do którego dołącza opieczętowany przez zakład pracy program praktyki, a następnie składa je w dziekanacie. Zgłoszenie przekazywane jest do Dziekana Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez koordynatora kierunku, jeżeli został powołany (wykaz koordynatorów dostępny poniżej);
  3. zgłoszenie należy dostarczyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki;
  4. po zakończeniu praktyki student zgłasza się do koordynatora swojego kierunku z kompletem dokumentów, potwierdzających odbycie praktyki (świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki- do pobrania poniżej); koordynator kierunku weryfikuje dokumenty oraz stopień osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się; następnie student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu komplet dokumentów zaakceptowany przez koordynatora. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk oraz teczkę praktyk zawierającą komplet materiałów zgodnych z charakterem praktyki oraz wymaganiami określonymi przez opiekuna praktyki.

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego

Dziekan może, na pisemną prośbę studenta, zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego pracę w trakcie trwania studiów, jeśli udokumentuje on, że doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyki dla danego kierunku, a okres pracy jest dłuższy od terminu, wymaganego do zaliczenia praktyki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub świadectwo pracy, potwierdzony przez zakład pracy zakres obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku, opieczętowany przez zakład program praktyki oraz uzupełnione sprawozdanie z odbycia praktyki. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie student jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację koordynatora kierunku (koordynator opiniuje wniosek o zwolnienie z praktyki oraz wypełnia sprawozdanie w części dotyczącej oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia).

Regulamin praktyk

Pobierz PLIK.

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – pobierz plik

Koordynatorzy kierunków

 • Zarządzanie – dr Jolanta Dmowska, prof. UJW
 • Administracja – dr Grzegorz Haręża
 • Informatyka – dr Grzegorz Jastrzębski
 • Mechatronika – dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW
 • Logistyka – dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz
 • Pedagogika – dr Anna Dzikomska-Kaczan
 • Psychologia – dr Renata Socha
 • Górnictwo i geologia – dr inż. Krzysztof Soroko, prof. UJW
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – dr inż. Piotr Krysiak

Programy praktyk

ADMINISTRACJA

specjalność Administracja samorządowa

PEDAGOGIKA (tylko dla specjalności POWiS, VI semestr)

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność HR Business Partner

ZARZĄDZANIE (I stopień)

Specjalność Zarządzanie kadrami i marketing

Specjalność Rachunkowość i zarządzenie finansami

INFORMATYKA

Specjalność Systemy i sieci komputerowe

Specjalność Cyberbezpieczeństwo

LOGISTYKA

Specjalność Logistyka przedsiębiorstw

MECHATRONIKA

Specjalność Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

GÓRNICTWO I GEOLOGIA, studia I stopnia

specjalność: Techniki eksploatacji złóż

specjalność: Maszyny i urządzenia górnicze

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność: Inżynieria procesów produkcji

 • I praktyka (2 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • II praktyka (4 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • III praktyka (6 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz.
ZARZĄDZANIE (II stopień)

GÓRNICTWO I GEOLOGIA, studia II stopnia

specjalność: Eksploatacja podziemna i odkrywkowa

Specjalność: Geologia górnicza