Zasady organizacji i realizacji praktyk

Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego (do pobrania poniżej).
Praktyki odbywają się w wymiarze i zakresie zgodnym z programem studiów na danym kierunku oraz zgodnie z programem praktyk dla danego kierunku (do pobrania poniżej). Praktyki powinny odbywać się w zakładach lub instytucjach, których działalność wpisuje się w kierunek studiów odbywanych przez studenta.

Młody pracownik w fabryce
Młody pracownik w fabryce

Nadzór merytoryczny

Zaliczeniem praktyki oraz nadzorem merytoryczny nad praktyką zajmuje się Dziekan; natomiast nadzór organizacyjny nad praktykami oraz kontrola ich przebiegu należy do zadań Uczelnianego Opiekuna Praktyk, wyznaczonego przez Rektora Uczelni. Odpowiada on za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu, spraw związanych z przebiegiem praktyk. Obecnie funkcję Uczelnianego Opiekuna Praktyk pełni dr Jolanta Dmowska.

W celu odbycia praktyki zawodowej studenci korzystają z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub poszukują możliwości odbycia praktyki samodzielnie.

Kolejność załatwiania formalności

W przypadku:

 • korzystania z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię:
  1. student wpisuje się na listę w wymaganym terminie (termin ten podawany jest w ogłoszeniu), pod rygorem nieważności, tylko do jednego zakładu, wskazując okres, w którym chce odbywać praktykę;
  2. dokonanie przez studenta wpisu, o którym mowa powyżej, jest wiążące i stanowi podstawę do przygotowania i podpisania przez Uczelnię umowy lub porozumienia o organizację praktyki studenckiej ze wskazanym zakładem lub instytucją; jeżeli student, po dokonaniu wpisu na liście, zrezygnuje z odbywania praktyki w wybranym zakładzie lub terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczelnię;
  3. przed rozpoczęciem praktyki student kontaktuje się z zakładem pracy celem dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności;
  4. po zakończeniu praktyki student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki(do pobrania poniżej) wypełnione przez zakład pracy i zaakceptowane przez koordynatora kierunku; dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk.
 • zorganizowania praktyki we własnym zakresie:
  1. student udaje się do wybranego zakładu pracy, w celu uzyskania zgody na realizacje praktyki;
  2. w porozumieniu z zakładem pracy student wypełnia zgłoszenie miejsca praktyki, do którego dołącza opieczętowany przez zakład pracy program praktyki, a następnie składa je w dziekanacie. Zgłoszenie przekazywane jest do Dziekana Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez koordynatora kierunku, jeżeli został powołany (wykaz koordynatorów dostępny poniżej);
  3. zgłoszenie należy dostarczyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika do zgłoszenia dołączają następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez pedagoga-opiekuna praktyki z zakładu pracy: 2 egzemplarze umowy zlecenia (nie wypełnia się numeru umowy ani daty zawarcia), 1 egzemplarz rachunku do umowy zlecenia, 1 egzemplarz kwestionariusza, 1 egzemplarz oświadczenia zleceniobiorcy (wszystkie druki do pobrania poniżej);
  4. po zakończeniu praktyki student zgłasza się do koordynatora swojego kierunku z kompletem dokumentów, potwierdzających odbycie praktyki (świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki- do pobrania poniżej); koordynator kierunku weryfikuje dokumenty oraz stopień osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia; następnie student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu komplet dokumentów zaakceptowany przez koordynatora. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk.

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego

Dziekan może, na pisemną prośbę studenta, zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego pracę w trakcie trwania studiów, jeśli udokumentuje on, że doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyki dla danego kierunku, a okres pracy jest dłuższy od terminu, wymaganego do zaliczenia praktyki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub świadectwo pracy, potwierdzony przez zakład pracy zakres obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku, opieczętowany przez zakład program praktyki oraz uzupełnione sprawozdanie z odbycia praktyki. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie student jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację koordynatora kierunku (koordynator opiniuje wniosek o zwolnienie z praktyki oraz wypełnia sprawozdanie w części dotyczącej oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia).

Regulamin praktyk

Pobierz PLIK.

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – pobierz plik

Koordynatorzy kierunków

 • Administracja – dr Miłosz Czopek
 • Informatyka – dr Jan Walczak
 • Mechatronika – dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW
 • Logistyka – dr inż. Robert Kaszuba
 • Pedagogika – dr Marzena Sendyk
 • Górnictwo i geologia – dr inż. Anna Wojciechowicz
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – dr inż. Piotr Krysiak
 • Prawo – dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Programy praktyk

ADMINISTRACJA

PEDAGOGIKA

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia – nabór 2019/2020

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia – nabór 2020/2021 i kolejne

ZARZĄDZANIE (I stopień)

Specjalność Zarządzanie kadrami i marketing

Specjalność Rachunkowość i zarządzenie finansami

INFORMATYKA

Profil praktyczny – nabór: 2018/2019 i 2019/2020

Profil praktyczny – nabór: 2020/2021

LOGISTYKA

Profil praktyczny – nabór: 2018/2019 – 2019/2020)

Profil praktyczny – rok naboru: 2020/2021  i 2021/2022

MECHATRONIKA

Profil praktyczny – nabór: 2018/2019 i 2019/2020

Profil praktyczny – rok naboru: 2020/2021 i 2021/2022

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

specjalność: Techniki eksploatacji złóż

specjalność: Maszyny i urządzenia górnicze

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność: Inżynieria procesów produkcji

 • I praktyka (2 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • II praktyka (4 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • III praktyka (6 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz.
ZARZĄDZANIE (II stopień)

PRAWO

Zasady organizacji i realizacji praktyk

Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego (do pobrania poniżej).
Praktyki odbywają się w wymiarze i zakresie zgodnym z programem studiów na danym kierunku oraz zgodnie z programem praktyk dla danego kierunku (do pobrania poniżej). Praktyki powinny odbywać się w zakładach lub instytucjach, których działalność wpisuje się w kierunek studiów odbywanych przez studenta.

Młody pracownik w fabryce
Młody pracownik w fabryce

Nadzór merytoryczny

Zaliczeniem praktyki oraz nadzorem merytoryczny nad praktyką zajmuje się Dziekan; natomiast nadzór organizacyjny nad praktykami oraz kontrola ich przebiegu należy do zadań Uczelnianego Opiekuna Praktyk, wyznaczonego przez Rektora Uczelni. Odpowiada on za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu, spraw związanych z przebiegiem praktyk. Obecnie funkcję Uczelnianego Opiekuna Praktyk pełni dr Jolanta Dmowska.

W celu odbycia praktyki zawodowej studenci korzystają z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub poszukują możliwości odbycia praktyki samodzielnie.

Kolejność załatwiania formalności

W przypadku:

 • korzystania z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię:
  1. student wpisuje się na listę w wymaganym terminie (termin ten podawany jest w ogłoszeniu), pod rygorem nieważności, tylko do jednego zakładu, wskazując okres, w którym chce odbywać praktykę;
  2. dokonanie przez studenta wpisu, o którym mowa powyżej, jest wiążące i stanowi podstawę do przygotowania i podpisania przez Uczelnię umowy lub porozumienia o organizację praktyki studenckiej ze wskazanym zakładem lub instytucją; jeżeli student, po dokonaniu wpisu na liście, zrezygnuje z odbywania praktyki w wybranym zakładzie lub terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczelnię;
  3. przed rozpoczęciem praktyki student kontaktuje się z zakładem pracy celem dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności;
  4. po zakończeniu praktyki student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki(do pobrania poniżej) wypełnione przez zakład pracy i zaakceptowane przez koordynatora kierunku; dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk.
 • zorganizowania praktyki we własnym zakresie:
  1. student udaje się do wybranego zakładu pracy, w celu uzyskania zgody na realizacje praktyki;
  2. w porozumieniu z zakładem pracy student wypełnia zgłoszenie miejsca praktyki, do którego dołącza opieczętowany przez zakład pracy program praktyki, a następnie składa je w dziekanacie. Zgłoszenie przekazywane jest do Dziekana Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez koordynatora kierunku, jeżeli został powołany (wykaz koordynatorów dostępny poniżej);
  3. zgłoszenie należy dostarczyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika do zgłoszenia dołączają następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez pedagoga-opiekuna praktyki z zakładu pracy: 2 egzemplarze umowy zlecenia (nie wypełnia się numeru umowy ani daty zawarcia), 1 egzemplarz rachunku do umowy zlecenia, 1 egzemplarz kwestionariusza, 1 egzemplarz oświadczenia zleceniobiorcy (wszystkie druki do pobrania poniżej);
  4. po zakończeniu praktyki student zgłasza się do koordynatora swojego kierunku z kompletem dokumentów, potwierdzających odbycie praktyki (świadectwo odbycia praktyki oraz sprawozdanie z realizacji praktyki- do pobrania poniżej); koordynator kierunku weryfikuje dokumenty oraz stopień osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia; następnie student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu komplet dokumentów zaakceptowany przez koordynatora. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk.

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego

Dziekan może, na pisemną prośbę studenta, zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego pracę w trakcie trwania studiów, jeśli udokumentuje on, że doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyki dla danego kierunku, a okres pracy jest dłuższy od terminu, wymaganego do zaliczenia praktyki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub świadectwo pracy, potwierdzony przez zakład pracy zakres obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku, opieczętowany przez zakład program praktyki oraz uzupełnione sprawozdanie z odbycia praktyki. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie student jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację koordynatora kierunku (koordynator opiniuje wniosek o zwolnienie z praktyki oraz wypełnia sprawozdanie w części dotyczącej oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia).

Regulamin praktyk

Pobierz PLIK.

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – pobierz plik

Koordynatorzy kierunków

 • Administracja – dr Miłosz Czopek
 • Informatyka – dr Jan Walczak
 • Mechatronika – dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW
 • Logistyka – dr inż. Robert Kaszuba
 • Pedagogika – dr Marzena Sendyk
 • Górnictwo i geologia – dr inż. Anna Wojciechowicz
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – dr inż. Piotr Krysiak
 • Prawo – dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Programy praktyk

ADMINISTRACJA

PEDAGOGIKA

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia – nabór 2019/2020

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia – nabór 2020/2021 i kolejne

ZARZĄDZANIE (I stopień)

Specjalność Zarządzanie kadrami i marketing

Specjalność Rachunkowość i zarządzenie finansami

INFORMATYKA

Profil praktyczny – nabór: 2018/2019 i 2019/2020

Profil praktyczny – nabór: 2020/2021

LOGISTYKA

Profil praktyczny – nabór: 2018/2019 – 2019/2020)

Profil praktyczny – rok naboru: 2020/2021  i 2021/2022

MECHATRONIKA

Profil praktyczny – nabór: 2018/2019 i 2019/2020

Profil praktyczny – rok naboru: 2020/2021 i 2021/2022

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

specjalność: Techniki eksploatacji złóż

specjalność: Maszyny i urządzenia górnicze

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność: Inżynieria procesów produkcji

 • I praktyka (2 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • II praktyka (4 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz,
 • III praktyka (6 sem.) – PROGRAM – pobierz; SPRAWOZDANIE – pobierz.
ZARZĄDZANIE (II stopień)

PRAWO