Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego. W roku 2002 rozpoczął pracę w powstającej wówczas Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w której od 2006 r pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych przez dwie kadencje. W latach 2004-2007 pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim w Wydziale Ekonomii i Zarządzania na stanowisku adiunkta.

Od roku 2010- do chwili obecnej pracuje, początkowo w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach a po połączeniu z UZZM w Lubinie , Uczelni Jana Wyżykowskiego. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego.

Tadeusz Kierzyk jest autorem i współautorem 5 pozycji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego. Był promotorem pond 300 prac licencjackich i recenzentem ok. 150 prac. Zainteresowania naukowe lokują się w obszarze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w szczególności dotyczą Prawa cywilnego, Gospodarczego, Handlowego, Zamówień Publicznych.

Tadeusz Kierzyk

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Tadeusz Kierzyk

Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego. W roku 2002 rozpoczął pracę w powstającej wówczas Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w której od 2006 r pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych przez dwie kadencje. W latach 2004-2007 pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim w Wydziale Ekonomii i Zarządzania na stanowisku adiunkta.

Od roku 2010- do chwili obecnej pracuje, początkowo w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach a po połączeniu z UZZM w Lubinie , Uczelni Jana Wyżykowskiego. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego.

Tadeusz Kierzyk jest autorem i współautorem 5 pozycji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego. Był promotorem pond 300 prac licencjackich i recenzentem ok. 150 prac. Zainteresowania naukowe lokują się w obszarze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w szczególności dotyczą Prawa cywilnego, Gospodarczego, Handlowego, Zamówień Publicznych.

Prorektor ds. rozwoju i nauki
dr Paweł Greń, prof. UJW
MBA

Paweł Greń

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autor książek Medialne obrazy wroga (współautor, Poznań 2020), Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym (Kraków 2017) oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (współautor, Kraków 2012). Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Autor licznych publikacji, które ukazały się w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia także w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust. Współpracuje z Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prorektor ds. dydaktyki
dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego
dr inż. Anna Wojciechowicz

 

Dr-inz.-Anna-Wojciechowicz

Absolwentka Geologii ze specjalnością Geofizyka, Geoinżynierii oraz Górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa.

Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach. Jej pasją naukową jest górnictwo kosmiczne, którą realizuje współpracując z jedną z najlepszych firm branży kosmicznej w Polsce. Doświadczenie praktyczne zdobywała m. in. w pracy jako specjalista ds. badań georadarem w firmie TPA S.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz współuczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych. Od 2017 roku opiekun Koła Naukowego Górników i Geologów działającego przy WZ UJW, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
dr Jan Walczak, EMBA

Dr Jan Walczak

Absolwent studiów Executive MBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył także studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Studiował w uczelniach w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Warszawie. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW. Doświadczenie zawodowe w pracy w mediach (m.in. dziennik “Gazeta Lubuska”) oraz w biurze promocji i wydawnictwie. Autor publikacji poświęconych relacjom polsko-czeskim i polsko-czechosłowackim, historii lokalnej oraz budowaniu wizerunku publicznego. Realizował staże  w uczelniach w Rumunii, w Czechach i na Węgrzech. Od 2020 r. prezes Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa.

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
mgr Mariusz Rogowski

Mariusz Rogowski

Posiada ukończone studia z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i menedżerskie EMBA (program Franklin University) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration z wyróżnieniem.

Nauczyciel akademicki m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w tym spółek Skarbu Państwa, certyfikat AfT Executive Leadership Program – potwierdzający kompetencje przywódcze, uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001 oraz Audytora ISO. Ukończył kursy specjalistyczne dla menedżerów Spółek w zakresie: nowoczesnych metod zarządzania; skutecznego funkcjonowania systemu nadzoru, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w firmie; sztuki doskonalenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów; zarządzania ryzkiem nadużyć pracowniczych w firmach produkcyjnych.

Praktyk zajmujący się w szczególności rozwijaniem strategicznego podejścia do zarządzania organizacją i zarządzania bezpieczeństwem. Ekspert m.in. w dziedzinie prawa karnego i procedury karnej, prawa gospodarczego, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania kryzysowego oraz administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Od kilkudziesięciu lat prowadzi działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową, wspierając menedżerów na poziomie indywidualnym, a także wspierając różne organizacje, przede wszystkim w zakresie usprawniania i optymalizacji procesów w obszarze bezpieczeństwa organizacji i biznesu.

Inicjator wielu programów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa biznesu oraz autor wielu opracowań o tematyce bezpieczeństwa.

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego. W roku 2002 rozpoczął pracę w powstającej wówczas Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w której od 2006 r pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych przez dwie kadencje. W latach 2004-2007 pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim w Wydziale Ekonomii i Zarządzania na stanowisku adiunkta.

Od roku 2010- do chwili obecnej pracuje, początkowo w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach a po połączeniu z UZZM w Lubinie , Uczelni Jana Wyżykowskiego. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego.

Tadeusz Kierzyk jest autorem i współautorem 5 pozycji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego. Był promotorem pond 300 prac licencjackich i recenzentem ok. 150 prac. Zainteresowania naukowe lokują się w obszarze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w szczególności dotyczą Prawa cywilnego, Gospodarczego, Handlowego, Zamówień Publicznych.

Tadeusz Kierzyk

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Tadeusz Kierzyk

Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego. W roku 2002 rozpoczął pracę w powstającej wówczas Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w której od 2006 r pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych przez dwie kadencje. W latach 2004-2007 pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim w Wydziale Ekonomii i Zarządzania na stanowisku adiunkta.

Od roku 2010- do chwili obecnej pracuje, początkowo w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach a po połączeniu z UZZM w Lubinie , Uczelni Jana Wyżykowskiego. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego.

Tadeusz Kierzyk jest autorem i współautorem 5 pozycji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego. Był promotorem pond 300 prac licencjackich i recenzentem ok. 150 prac. Zainteresowania naukowe lokują się w obszarze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w szczególności dotyczą Prawa cywilnego, Gospodarczego, Handlowego, Zamówień Publicznych.

Prorektor ds. rozwoju i nauki
dr Paweł Greń, prof. UJW
MBA

Paweł Greń

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autor książek Medialne obrazy wroga (współautor, Poznań 2020), Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym (Kraków 2017) oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (współautor, Kraków 2012). Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Autor licznych publikacji, które ukazały się w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia także w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust. Współpracuje z Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prorektor ds. dydaktyki
dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego
dr inż. Anna Wojciechowicz

 

Dr-inz.-Anna-Wojciechowicz

Absolwentka Geologii ze specjalnością Geofizyka, Geoinżynierii oraz Górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa.

Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach. Jej pasją naukową jest górnictwo kosmiczne, którą realizuje współpracując z jedną z najlepszych firm branży kosmicznej w Polsce. Doświadczenie praktyczne zdobywała m. in. w pracy jako specjalista ds. badań georadarem w firmie TPA S.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz współuczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych. Od 2017 roku opiekun Koła Naukowego Górników i Geologów działającego przy WZ UJW, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
dr Jan Walczak, EMBA

Dr Jan Walczak

Absolwent studiów Executive MBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył także studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Studiował w uczelniach w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Warszawie. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW. Doświadczenie zawodowe w pracy w mediach (m.in. dziennik “Gazeta Lubuska”) oraz w biurze promocji i wydawnictwie. Autor publikacji poświęconych relacjom polsko-czeskim i polsko-czechosłowackim, historii lokalnej oraz budowaniu wizerunku publicznego. Realizował staże  w uczelniach w Rumunii, w Czechach i na Węgrzech. Od 2020 r. prezes Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa.

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
mgr Mariusz Rogowski

Mariusz Rogowski

Posiada ukończone studia z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i menedżerskie EMBA (program Franklin University) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration z wyróżnieniem.

Nauczyciel akademicki m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w tym spółek Skarbu Państwa, certyfikat AfT Executive Leadership Program – potwierdzający kompetencje przywódcze, uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001 oraz Audytora ISO. Ukończył kursy specjalistyczne dla menedżerów Spółek w zakresie: nowoczesnych metod zarządzania; skutecznego funkcjonowania systemu nadzoru, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w firmie; sztuki doskonalenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów; zarządzania ryzkiem nadużyć pracowniczych w firmach produkcyjnych.

Praktyk zajmujący się w szczególności rozwijaniem strategicznego podejścia do zarządzania organizacją i zarządzania bezpieczeństwem. Ekspert m.in. w dziedzinie prawa karnego i procedury karnej, prawa gospodarczego, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania kryzysowego oraz administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Od kilkudziesięciu lat prowadzi działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową, wspierając menedżerów na poziomie indywidualnym, a także wspierając różne organizacje, przede wszystkim w zakresie usprawniania i optymalizacji procesów w obszarze bezpieczeństwa organizacji i biznesu.

Inicjator wielu programów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa biznesu oraz autor wielu opracowań o tematyce bezpieczeństwa.

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego. W roku 2002 rozpoczął pracę w powstającej wówczas Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w której od 2006 r pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych przez dwie kadencje. W latach 2004-2007 pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim w Wydziale Ekonomii i Zarządzania na stanowisku adiunkta.

Od roku 2010- do chwili obecnej pracuje, początkowo w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach a po połączeniu z UZZM w Lubinie , Uczelni Jana Wyżykowskiego. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego.

Tadeusz Kierzyk jest autorem i współautorem 5 pozycji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego. Był promotorem pond 300 prac licencjackich i recenzentem ok. 150 prac. Zainteresowania naukowe lokują się w obszarze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w szczególności dotyczą Prawa cywilnego, Gospodarczego, Handlowego, Zamówień Publicznych.

Tadeusz Kierzyk

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Tadeusz Kierzyk

Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego. W roku 2002 rozpoczął pracę w powstającej wówczas Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w której od 2006 r pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych przez dwie kadencje. W latach 2004-2007 pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim w Wydziale Ekonomii i Zarządzania na stanowisku adiunkta.

Od roku 2010- do chwili obecnej pracuje, początkowo w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach a po połączeniu z UZZM w Lubinie , Uczelni Jana Wyżykowskiego. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego.

Tadeusz Kierzyk jest autorem i współautorem 5 pozycji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego. Był promotorem pond 300 prac licencjackich i recenzentem ok. 150 prac. Zainteresowania naukowe lokują się w obszarze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w szczególności dotyczą Prawa cywilnego, Gospodarczego, Handlowego, Zamówień Publicznych.

Prorektor ds. rozwoju i nauki
dr Paweł Greń, prof. UJW
MBA

Paweł Greń

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autor książek Medialne obrazy wroga (współautor, Poznań 2020), Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym (Kraków 2017) oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (współautor, Kraków 2012). Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Autor licznych publikacji, które ukazały się w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia także w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust. Współpracuje z Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prorektor ds. dydaktyki
dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego
dr inż. Anna Wojciechowicz

 

Dr-inz.-Anna-Wojciechowicz

Absolwentka Geologii ze specjalnością Geofizyka, Geoinżynierii oraz Górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa.

Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach. Jej pasją naukową jest górnictwo kosmiczne, którą realizuje współpracując z jedną z najlepszych firm branży kosmicznej w Polsce. Doświadczenie praktyczne zdobywała m. in. w pracy jako specjalista ds. badań georadarem w firmie TPA S.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz współuczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych. Od 2017 roku opiekun Koła Naukowego Górników i Geologów działającego przy WZ UJW, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
dr Jan Walczak, EMBA

Dr Jan Walczak

Absolwent studiów Executive MBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył także studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Studiował w uczelniach w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Warszawie. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW. Doświadczenie zawodowe w pracy w mediach (m.in. dziennik “Gazeta Lubuska”) oraz w biurze promocji i wydawnictwie. Autor publikacji poświęconych relacjom polsko-czeskim i polsko-czechosłowackim, historii lokalnej oraz budowaniu wizerunku publicznego. Realizował staże  w uczelniach w Rumunii, w Czechach i na Węgrzech. Od 2020 r. prezes Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa.

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
mgr Mariusz Rogowski

Mariusz Rogowski

Posiada ukończone studia z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i menedżerskie EMBA (program Franklin University) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration z wyróżnieniem.

Nauczyciel akademicki m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w tym spółek Skarbu Państwa, certyfikat AfT Executive Leadership Program – potwierdzający kompetencje przywódcze, uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001 oraz Audytora ISO. Ukończył kursy specjalistyczne dla menedżerów Spółek w zakresie: nowoczesnych metod zarządzania; skutecznego funkcjonowania systemu nadzoru, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w firmie; sztuki doskonalenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów; zarządzania ryzkiem nadużyć pracowniczych w firmach produkcyjnych.

Praktyk zajmujący się w szczególności rozwijaniem strategicznego podejścia do zarządzania organizacją i zarządzania bezpieczeństwem. Ekspert m.in. w dziedzinie prawa karnego i procedury karnej, prawa gospodarczego, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania kryzysowego oraz administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Od kilkudziesięciu lat prowadzi działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową, wspierając menedżerów na poziomie indywidualnym, a także wspierając różne organizacje, przede wszystkim w zakresie usprawniania i optymalizacji procesów w obszarze bezpieczeństwa organizacji i biznesu.

Inicjator wielu programów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa biznesu oraz autor wielu opracowań o tematyce bezpieczeństwa.