Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy stosowne informacje.

 1. Administratorem Państwa danych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice.
 2. Administrator wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych – do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kodo@ujw.pl, tel. 75 746 53 33 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych”.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • postępowania rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 2 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
 • dydaktycznych, tj. toku studiów, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) – wypełnienie obowiązku prawnego, przez 50 lat od ukończenia studiów;
 • realizacji umowy zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Art. 221) w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;
 • realizacji umowy zlecenia której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO), – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat (w przypadku umowy zlecenia bez składki ZUS) lub 50 lat (w przypadku umów ze składką ZUS) od zakończenia umowy;
 • realizacji innej umowy, której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
 3. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

Monitoring wizyjny

Informujemy, iż w Uczelni Jana Wyżykowskiego funkcjonuje monitoring wizyjny. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice.
 2. Kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kodo@ujw.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności może to być firma informatyczna.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy stosowne informacje.

 1. Administratorem Państwa danych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice.
 2. Administrator wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych – do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kodo@ujw.pl, tel. 75 746 53 33 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych”.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • postępowania rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 2 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
 • dydaktycznych, tj. toku studiów, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) – wypełnienie obowiązku prawnego, przez 50 lat od ukończenia studiów;
 • realizacji umowy zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Art. 221) w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;
 • realizacji umowy zlecenia której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO), – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat (w przypadku umowy zlecenia bez składki ZUS) lub 50 lat (w przypadku umów ze składką ZUS) od zakończenia umowy;
 • realizacji innej umowy, której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
 3. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

Monitoring wizyjny

Informujemy, iż w Uczelni Jana Wyżykowskiego funkcjonuje monitoring wizyjny. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice.
 2. Kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kodo@ujw.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności może to być firma informatyczna.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy stosowne informacje.

 1. Administratorem Państwa danych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice.
 2. Administrator wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych – do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kodo@ujw.pl, tel. 75 746 53 33 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych”.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • postępowania rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 2 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
 • dydaktycznych, tj. toku studiów, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) – wypełnienie obowiązku prawnego, przez 50 lat od ukończenia studiów;
 • realizacji umowy zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Art. 221) w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;
 • realizacji umowy zlecenia której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO), – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat (w przypadku umowy zlecenia bez składki ZUS) lub 50 lat (w przypadku umów ze składką ZUS) od zakończenia umowy;
 • realizacji innej umowy, której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
 3. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

Monitoring wizyjny

Informujemy, iż w Uczelni Jana Wyżykowskiego funkcjonuje monitoring wizyjny. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice.
 2. Kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kodo@ujw.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności może to być firma informatyczna.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.