Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium Rektora.

Więcej o pomocy materialnej dla studentów można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

uśmiechnięta dziewczyna z zeszytem w ręku
uśmiechnięta dziewczyna z zeszytem w ręku

Informujemy, że podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za ostatni rok podatkowy (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), poprzedzający rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Zatem składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 należy przedstawić dochody za rok 2022. Wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny w stosunku do roku bazowego (rok 2022) należy dokumentować poprzez złożenie wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego lub wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego.

W przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600,00 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Regulamin świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego na rok akademicki 2023/2024 – w przygotowaniu.

Zarządzenie nr 24/2022.

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej – druki obowiązujące od semestru zimowego w roku akademickim 2022/23.

 • załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej studenta lub jego rodziny
 • załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • załącznik nr 3 – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • załącznik nr 4 – Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • załącznik nr 5 – Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego
 • załącznik nr 6 – Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego
 • załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 • załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
 • załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie zapomogi
 • załącznik nr 11 – Oświadczenie
 • załącznik nr 12 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie i stawki

Kategorie i stawki stypendiów, średnie za wyniki w nauce oraz wysokość dochodów uprawniających do ubiegania się o stypendia na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 – czytaj więcej.

Stypendia KGHM Polska Miedź S.A.

Stypendia przyznawane za najwyższą średnią ocen na studiach dualnych na kierunku Górnictwo i geologia.

Zasady przyznawania stypendiów znajdują się w Regulaminie.

Stypendia Ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia – czytaj więcej.

Kredyty studenckie

Kredyt studencki – wsparcie w finansowaniu kształcenia – czytaj więcej

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 –czytaj więcej.
Zasady sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na potrzeby ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego – czytaj więcej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego mogą się ubezpieczyć w Uczelni zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) .

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kwesturą Uczelni.

Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium Rektora.

Więcej o pomocy materialnej dla studentów można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

uśmiechnięta dziewczyna z zeszytem w ręku
uśmiechnięta dziewczyna z zeszytem w ręku

Informujemy, że podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za ostatni rok podatkowy (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), poprzedzający rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Zatem składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 należy przedstawić dochody za rok 2022. Wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny w stosunku do roku bazowego (rok 2022) należy dokumentować poprzez złożenie wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego lub wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego.

W przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600,00 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Regulamin świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego na rok akademicki 2023/2024 – w przygotowaniu.

Zarządzenie nr 24/2022.

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej – druki obowiązujące od semestru zimowego w roku akademickim 2022/23.

 • załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej studenta lub jego rodziny
 • załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • załącznik nr 3 – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • załącznik nr 4 – Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • załącznik nr 5 – Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego
 • załącznik nr 6 – Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego
 • załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 • załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
 • załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie zapomogi
 • załącznik nr 11 – Oświadczenie
 • załącznik nr 12 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie i stawki

Kategorie i stawki stypendiów, średnie za wyniki w nauce oraz wysokość dochodów uprawniających do ubiegania się o stypendia na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 – czytaj więcej.

Stypendia KGHM Polska Miedź S.A.

Stypendia przyznawane za najwyższą średnią ocen na studiach dualnych na kierunku Górnictwo i geologia.

Zasady przyznawania stypendiów znajdują się w Regulaminie.

Stypendia Ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia – czytaj więcej.

Kredyty studenckie

Kredyt studencki – wsparcie w finansowaniu kształcenia – czytaj więcej

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 –czytaj więcej.
Zasady sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na potrzeby ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego – czytaj więcej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego mogą się ubezpieczyć w Uczelni zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) .

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kwesturą Uczelni.

Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium Rektora.

Więcej o pomocy materialnej dla studentów można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

uśmiechnięta dziewczyna z zeszytem w ręku
uśmiechnięta dziewczyna z zeszytem w ręku

Informujemy, że podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za ostatni rok podatkowy (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), poprzedzający rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Zatem składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 należy przedstawić dochody za rok 2022. Wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny w stosunku do roku bazowego (rok 2022) należy dokumentować poprzez złożenie wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego lub wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego.

W przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600,00 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Regulamin świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego na rok akademicki 2023/2024 – w przygotowaniu.

Zarządzenie nr 24/2022.

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej – druki obowiązujące od semestru zimowego w roku akademickim 2022/23.

 • załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej studenta lub jego rodziny
 • załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • załącznik nr 3 – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • załącznik nr 4 – Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • załącznik nr 5 – Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego
 • załącznik nr 6 – Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego
 • załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 • załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
 • załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie zapomogi
 • załącznik nr 11 – Oświadczenie
 • załącznik nr 12 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Kategorie i stawki

Kategorie i stawki stypendiów, średnie za wyniki w nauce oraz wysokość dochodów uprawniających do ubiegania się o stypendia na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 – czytaj więcej.

Stypendia KGHM Polska Miedź S.A.

Stypendia przyznawane za najwyższą średnią ocen na studiach dualnych na kierunku Górnictwo i geologia.

Zasady przyznawania stypendiów znajdują się w Regulaminie.

Stypendia Ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia – czytaj więcej.

Kredyty studenckie

Kredyt studencki – wsparcie w finansowaniu kształcenia – czytaj więcej

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 –czytaj więcej.
Zasady sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na potrzeby ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego – czytaj więcej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego mogą się ubezpieczyć w Uczelni zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) .

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kwesturą Uczelni.