Międzynarodowa Konferencja Naukowa – już wkrótce!

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym – analiza wieloaspektowa”, która odbędzie się 15 maja 2024 r. w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz dobrych praktyk i dyskusja, które będą dotyczyły przemian społecznych w obszarze zastosowań nowoczesnych działań wspólnot samorządowych w Polsce i na świecie. Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów społecznych nad czynnikami determinującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej. Interesująca dla tematyki konferencji może się okazać zarówno perspektywa nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych.

Więcej informacji -> TUTAJ.

In English – go to the web.

 

Konferencja Naukowa „Odkrywcy Polskiej Miedzi”

14 czerwca 2023 r.
“Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach prezentowali wyniki badań z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, społecznych czy humanistycznych. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia była próba uzupełnienia dotychczasowego stanu wiedzy na temat najważniejszego w historii naszego regionu wydarzenia, jakim było odkrycie złóż miedzi.” – dr Tadeusz Kierzyk, Rektor UJW.

“Dzięki różnorodności tematycznej udało się zainteresować tym wydarzeniem blisko 100 uczestników, w tym liczną reprezentację studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Formuła konferencji umożliwiła również udział ponad 20 geologów młodego pokolenia związanych z KGHM Polska Miedź S.A.” – prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor UWr.

“Konferencja poświęcona Odkrywcom Polskiej Miedzi jest ogromnie ważnym wydarzeniem. Musimy pamiętać i przekazywać przyszłym pokoleniom, że gdyby nie doświadczenie, determinacja i wysiłek pionierów KGHM, historia Polskiej Miedzi mogłaby się potoczyć zupełnie inną drogą. Dziś możemy z dumą mówić o miedziowym liderze, który jest największym pracodawcom na Dolnym Śląsku, filarem polskiej gospodarki i jedną z najbardziej globalnie działających polskich firm.” – Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

“Odkrycie Polskiej Miedzi nie było przypadkiem, było uwieńczeniem wieloletnich prac geologów – poszukiwaczy, począwszy od pierwszych koncepcji budowy geologicznej monokliny przedsudeckiej, prac poszukiwawczych, badań geofizycznych, prac wiertniczych, aż po wykonywanie otworów, wśród których był ten szczęśliwy S-1, który definitywnie potwierdził istnienie złoża.” – Jan Zimroz, Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź S.A.

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego.

Partnerzy: KGHM Polska Miedź S.A., Uniwersytet Wrocławski.

Patronat honorowy: Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Tomasz Zdzikot, Rektor UWr prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, Rektor UJW dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW.

Po konferencji powstał folder zawierający abstrakty referatów prelegentów oraz 

Pobierz program konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Innowacyjność w przemyśle miedziowym”

Polkowice, 18 listopada 2021 r.

Celem konferencji było propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym. Zagłębie Miedziowe jest miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych i projektowych związanych z rozwojem przemysłu miedziowego. Dostrzegając ich rangę oraz 25-letnią działalność Centrum Badań Jakości, Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz CBJ podjęli współpracę, w ramach której między innymi powstał pomysł zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej.  Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia.

Efektem końcowym konferencji jest wydana w języku angielskim monografia. 

Organizatorzy: Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW), Centrum Badań Jakości Sp. z o. o. (CBJ).

Patronat: Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów.

Komitet Organizacyjny: dr Jolanta Dmowska (UJW), dr Miłosz Czopek (UJW), mgr Leszek Cybulski (UJW).

Pobierz program konferencji.

Międzynarodowa konferencja pt. Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020

Polkowice, online, 18 czerwca 2020 r.

Czwarta konferencja międzynarodowa organizowana przez Instytut z Indii. BMIET jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Haryana i Delhi NCR. Został założony w 1999 roku przez Bhagwan Mahaveer Education Trust w celu stworzenia centrum doskonalenia w dziedzinie edukacji technicznej i zapewnienia warunków sprzyjających studiom opartym na naukach Lorda Mahaveera. Obecnie Instytut prowadzi studia z zakresu informatyki i inżynierii, technologii informacyjnej, elektroniki i inżynierii komunikacji oraz studia MBA.

czytaj więcej ▼

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”

14 listopada 2019 r., UJW w Polkowicach

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. zw. dr hab. Ewa Kurantowicz
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zrównoważony rozwój polega na utrzymaniu przez społeczności balansu między gospodarką, życiem społecznym i środowiskiem. Z pewnością jest to idea, która daje mocny impuls do rozwoju społecznego, ale często też  staje się dla niego barierą. Kluczową rolą w realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju odgrywa edukacja, uczenie się przez całe życie oraz prowadzenie szerokich działań i akcji oświatowych. Edukacja (pomimo, że jest określona w celu czwartym Agendy) musi być także praktyką wszechobecną przy realizacji pozostałych celów SDGs, jak np. zdrowie, zatrudnienie, zrównoważona konsumpcja i produkcja czy zmiany klimatyczne i pomagać w transformowaniu życia społeczności i jednostek, aby osiągnąć cele stawiane przez Agendę 2030.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne są także wspólne działania międzysektorowe w społecznościach, różnych grup interesariuszy, a także budowa sieci współpracy z innymi społecznościami lokalnymi. Wyznaczone przez ONZ cele dla świata stają się celami lokalnych społeczności.

Jak wygląda ten proces, jakie przynosi zmiany dla lokalnych społeczności? Czy rzeczywiście taki scenariusz zaplanowany przez globalną politykę wydarzy się w społecznościach lokalnych w roku 2030? Czy i w jaki sposób te globalne wyzwania są już obecne w lokalnych społecznościach? Jak lokalni politycy, liderzy, edukatorzy wzmacniają dążenia do osiągania wskazanych celów w Agendzie 2030? Jakie bariery w realizacji celów Agendy 2030 są już identyfikowane w społecznościach lokalnych?

Oprócz wskazanych pytań dla środowiska akademickiego ważne jest także pytanie o rolę badań i badaczy, którą mogą pełnić w kontekście Agendy 2030. Czy badacze otrzymują wyłącznie role diagnostyczne, eksperckie czy też bardziej są one powiązane ze sprawczością, edukacją społeczności i działaniem? Jaka jest rola badaczy zaangażowanych w procesy badania społeczności lokalnych w kontekście Agendy 2030?  W jaki sposób badane są najważniejsze procesy określone w Agendzie 2030 tj. dostępność do dóbr naturalnych, technologii, edukacji, równość i bezpieczeństwo ekologiczne?

To są pytania, które będą towarzyszyć naszej kolejnej konferencji poświęconej problematyce społeczności lokalnych. Zapraszamy Państwa do Polkowic
14 listopada 2019 r. Będziemy koncentrować się na obserwacji i wyjaśnianiu powiązań między światem globalnym i lokalnym w perspektywie Agendy 2030. Liczymy na obecność przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i sektorów społecznych. Jak zawsze nasze spotkanie korzysta z różnorodności teorii, badań i metodologii, ale także wiedzy różnych środowisk lokalnych, organizacji obywatelskich i przedstawicieli samorządów.
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły – komunikat i zgłoszenie konferencyjne: Komunikat nr 1

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne 1918 – 2018: Pamięć – tradycje – perspektywy”

Polkowice, 18-19 października 2018 r.

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Cel konferencji: Każda społeczność lokalna posiada swoją historię, która jest obecna nie tylko w dokumentach archiwalnych, ale głównie w pamięci ludzi bądź miejsc i przestrzeni lokalnych. Dla wielu grup badaczy (pedagogów, historyków, etnografów, socjologów)  jej odkrycie i interpretacja stanowi wyzwanie badawcze, z którym chcemy zmierzyć się podczas kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez UJW i DSW. Badania naukowe są prowadzone nad społecznością lokalną, w społeczności lokalnej lub ze społecznością, co wynika z celów badania naukowego i w konsekwencji przyjętego przez badaczy paradygmatu. Proponowane przez organizatorów konferencji spojrzenie interdyscyplinarne na społeczność lokalną gwarantuje również, że wymiar epistemologiczny i metodologiczny referatów będzie zróżnicowany i wieloparadygmatyczny.

Historia społeczności lokalnej jest wytworem jej specyficznych cech takich jak: etniczność, narodowość, rodzaj dominujących więzi i powiązań społecznych, poziom sprawstwa obywatelskiego i typu relacji z (formalną i nieformalną) władzą lokalną – jej przedstawicielami i instytucjami. Z drugiej strony historię społeczności kształtują globalne konteksty polityczne, dominujące idee społeczne i wartości, które stają się „uniwersalnym układem odniesienia” (Łukowski 2006) dla rozwoju lokalnego. Obecną perspektywę odniesienia dla rozwoju lokalnego stanowi debata inicjowana przez Radę Europy nad europejskim dziedzictwem kulturowym, które staje się narzędziem budowania wspólnoty krajów UE obok rynku pracy i ekonomii. Podstawą tego podejścia jest podzielanie przez narodowe i lokalne społeczności takich wartości jak pluralizm, solidarność społeczna, sprawiedliwość, równość i godność.  Wzmacnianie i promowanie tych wartości ma walor nie tylko kulturotwórczy, ale może odegrać istotną rolę w zapobieganiu i rozwiązywaniu  narastających problemów społecznych związanych ze zmianami demograficznymi, potrzebami rozwoju nowych typów kompetencji, a także niepokojącymi postawami ksenofobicznymi i rasistowskimi. Sporą rolę w odkrywaniu potencjału dziedzictwa kulturowego i innowacyjnym wykorzystywaniu go w takich celach społecznych jak: tolerancja, postawy inkluzywne, krytyczne myślenie i wzrost świadomości zróżnicowania fundamentów europejskiego dziedzictwa kulturowego odgrywają edukacja (formalna, nieformalna i pozaformalna) i polityka w lokalnych społecznościach.  Podobnie, jako uniwersalny układ odniesienia dla lokalnych tradycji, wyzwań i perspektyw, można rozważać Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030, w której działania lokalne, współpraca ze środowiskiem lokalnym, interesariuszami pełnią istotną rolę w zapewnieniu dobrostanu mieszkańcom i społecznościom.

Konferencja jako spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, obszarów lokalnych działań i praktyk edukacyjnych pozwoli na wspólne sformułowanie postulatów odnoszących się do pełnego wykorzystania zróżnicowanych zasobów lokalnych społeczności wynikających z pamięci historycznej, tradycji i wyzwań.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne. Rozwój lokalny w perspektywie społeczno-kulturowej”

Polkowice, 16 listopada 2017 r.
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Cel konferencji: usystematyzowanie polityk lokalnych (strategii i społecznościowych działań w sferze publicznej) w zakresie integracji społecznej, wzmacniania solidarności i lokalnego obywatelstwa oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym. W konsekwencji chcemy, aby perspektywa społeczno–kulturowa analiz teoretycznych i empirycznych społeczności lokalnych była obecna we współczesnych dyskursach nad samorządnością i polityką prowadzoną wobec środowisk lokalnych.Istnieje wiele dróg osiągania sukcesów (i ponoszenia porażek) w rozwoju lokalnym. Socjologowie, pedagodzy, ekonomiści czy politolodzy proponują różnorodne sposoby animowania życia publicznego w lokalnych społecznościach. Nasze cykliczne konferencje są od lat miejscem spotkań, gdzie próbujemy zderzać te różne perspektywy i wypracować międzydyscyplinarne porozumienie na temat lokalnych społeczności i ich rozwoju.

Rozwój lokalny jest historycznie zakorzeniony, ideologicznie zaangażowany, zależny od warunków i kontekstu oraz profesjonalnie głęboko zróżnicowany (M. Shaw). Partycypacja mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego oraz społeczna odpowiedzialność lokalnych przedsiębiorstw to  podstawowe warunki budowania strategii pomyślnego rozwoju środowiskowego. Historyczne doświadczenia społeczności w tych obszarach budują współczesną tożsamość środowisk lokalnych, a wizje i cele polityk lokalnych tworzą publicznie uzgodnione, aksjologiczne ramy ich funkcjonowania. Jednak to umiejętności animacyjne i edukacyjne liderów społecznych (profesjonalnych czy nieformalnych) łączą te wszystkie elementy i „nadają siłę” oddziaływania danej społeczności.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Wielkie zmiany małych Polkowic – 50 lat”

22 września 2017 r., UJW w Polkowicach

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Urząd Gminy Polkowice
Patronat honorowy: Burmistrz Polkowic, Rektor UJW.

Głównym celem konferencji, zorganizowanej w 50. rocznicę odzyskania praw miejskich przez Polkowice,  jest zaprezentowanie przemian, jakie zaszły w Polkowicach na przestrzeni minionego półwiecza po roku 1967. Przeanalizowane zostaną obszary z zakresu historii, gospodarki, samorządu lokalnego, edukacji, kultury i sportu, demografii oraz życia religijnego.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

22-23 czerwca 2017 r., UJW w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic, Starosta Powiatu Polkowickiego.
Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki,  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, SITECH, Centrum Badań Jakości, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne. Praca-mobilność obywatelstwo”

Kobierzyce, 17 listopada 2016 r.
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wójt Gminy Kobierzyce, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Do najważniejszych zadań konferencji należy wskazanie przez studia teoretyczne, badania empiryczne i opisy praktyk realizowanych w środowiskach lokalnych, co jest źródłem rozwoju, sprawnego funkcjonowania i dobrobytu lokalnego. Współczesne społeczności lokalne muszą funkcjonować na styku gospodarki, przyrody i kultury, powiązań globalnych i lokalnych identyfikacji oraz wyspecjalizowanych interesów (instytucji) lokalnych czy oddolnej partycypacji mieszkańców. Te trzy wskazane napięcia są immanentną cechą współczesnych społeczności lokalnych, a sposoby ich współwystępowania generują i kształtują praktyczne rozwiązania stosowane w środowisku lokalnym.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga Polski do Europy – wnioski dla Ukrainy”

2-3 czerwca 2016, UJW, Polkowice

W trakcie konferencji podjęta zostanie próba wskazania obecnych i przyszłych wyzwań dla integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi. Podstawą do dyskusji będą doświadczenia ostatnich 26 lat reformowania systemu społeczno-polityczno-gospodarczego w Polsce. Konferencja podzielona została na cztery panele/obszary badawcze: bezpieczeństwo, gospodarka, kwestie prawno-ustrojowe, reforma szkolnictwa. Więcej w Komunikacie konferencyjnym poniżej.

Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych UJW, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina.

Komunikat konferencyjny
Formularz zgłoszeniowy 
Program konferencji 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności”

25 listopada 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez:
Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Dolnośląską Szkołę Wyższą, Wydział Zamiejscowy w Kłodzku

Patronat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Tytułowa kategoria społeczności lokalnej wyznacza perspektywę teoretyczną i praktyczną stronę badań, opisując dialektyczną relację „człowiek – przestrzeń – zmiany”. To właśnie tu, w społecznościach lokalnych, zachodzą zdarzenia i procesy, na które owe wspólnoty mają wpływ i które decydują o rozwoju tych wspólnot (czynniki wewnętrzne), ale również uwzględnić należy czynniki zewnętrzne, niezależne od wspólnot, a mające na nie wpływ. Terytorium wspólnoty jako obszar zmian jest kategorią wieloaspektową, dając przyczynek do szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy dociekań. W tym roku mija 25 lat od przywrócenia samorządu terytorialnego, który na początku niedoceniany, z czasem stał się jedną z największych zdobyczy wolnej Polski. Czy zatem społeczności lokalne wyposażone w odpowiednie kompetencje stanowią najlepszy sposób zarządzania państwem i są gwarantem jego rozwoju? 25 lat to wystarczający okres, aby poddać interdyscyplinarnej refleksji pozytywne i negatywne strony samorządności lokalnej na różnych płaszczyznach.

XVII Seminarium problemowe WOD „Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym”

6-8 maja 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

XVII Seminarium problemowe WOD i poprzedzająca je V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu (SKOS) „Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy” (Łódź, 6–7 lutego 2015) organizowane były jako przedsięwzięcia naukowe w ramach obchodów w Polsce tegorocznego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI’2015). Obydwa przedsięwzięcia nawiązywały do hasła ŚDTiSI’2015, ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU International Telecommunication Union), które brzmiało: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju innowacji.

Program konferencji WOD

I Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

18-19 czerwca 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Organizatorzy:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic , Starosta Powiatu Polkowickiego.

Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Bank Zachodni WBK, SITECH, Sanden, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, KGHM Letia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

1st International Conference on Emerging Trends and Approaches – University of Pitesti, Romania

The 17th-18th October 2015

The 1st ETAEc Conference is organized by The Economics Faculty, University of Pitesti, Romania in collaboration with The European Business School, Paris, France, The Eastern Macedonia and Thrace Institute, Kavala, Greece and The Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology Polkowice, Poland.

The purpose of the ETAEc 2015 Conference is to create the opportunity for academics and researchers worldwide to connect and share their recent findings in all aspects of methodological, conceptual, applied or theoretical in the economic fields regarding new trends and approaches in the context of a knowledge based economy. Also, this scientific event aims to become a scientific forum to discuss the most recent trends, approaches and findings regarding new developments in various economics fields, with an interdisciplinary focus in order to bridge the knowledge gaps between theory and practice and promote excellence in economic research.

Important dates:

10th April – 28th May – Abstract submission
30th May – Abstract – Notification of Acceptance/ Rejection
28th July – Full paper submission
28th August – Notification of Acceptance/ Rejection
28th August – 28th September – Conference fee payment & Registration

More information 

I Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

18-19 czerwca 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Organizatorzy:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic , Starosta Powiatu Polkowickiego.

Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Bank Zachodni WBK, SITECH, Sanden, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, KGHM Letia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „1915-2015 Zbrodnie wojenne i ludobójstwo w XX i XXI wieku”

16-17 kwietnia 2015 r., Gdańsk, ul. Piastowska 206

Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w wersji zeskanowanej oraz w oryginale – adresy w formularzu, do pobrania poniżej, oraz w dziale „Kontakt”) zawierającego tytuł artykułu (wystąpienia) i jego streszczenie oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej na konto organizatora (nr rachunku bankowego w formularzu).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr Mirosław Borkowski, gsw@gsw.gda.pl z dopiskiem w temacie „Konferencja – kwiecień”.

Organizatorzy: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Gdańska Szkoła Wyższa, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka”, Kłodzko, 20 listopada 2014 r.

Głównym celem VIII konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case study) dotyczących społeczności lokalnych, w tym społecznej odpowiedzialności uczelni, władz lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorców i grup oraz kreacji miejsc ich współpracy.

Program konferencji

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011 wobec sąsiadów – uwarunkowania i kierunki”

21 listopada 2013 r. DWSPiT w Polkowicach

Konferencja naukowa pt. „Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej 2004-2011 – struktury i koncepcje”

17 maja 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Zostało wygłoszonych pięć referatów. Wystąpienia wygłosili wysokiej klasy specjaliści, badacze zajmujący się profesjonalnie studiami nad uwarunkowaniami i kierunkami polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz nad funkcjonowaniem polskich służb dyplomatycznych i konsularnych. Obrady dotoczyły w sali audytoryjnej nr 107, w budynku DWSPiT przy ul. Skalników 6b.

Konferencja „Rozwój społeczno-gospodarczy Polkowic w latach 1990-2010”

26 kwietnia 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Konferencja podsumowała kompleksowe badania poświęcone przemianom zaistniałym w Polkowicach po reformie samorządowej. Ich efektem była publikacja 9 monografii, dotyczących głównych dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Polkowic Pan Wiesław Wabik.

Program konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne w regulacjach publicznoprawnych” organizowana w ramach IV Forum Ekoenegretycznego

21-22 września 2012 r., DWSPiT w Polkowicach

Celem konferencji była analiza i ocena regulacji publicznoprawnych dotyczących odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów eksploatacji i obrotu kopalinami, problemów finansowania OZE, wspierania przez samorządy programów ekoenergetycznych, prawnych aspektów przyłączania się wytwórców energii odnawialnej do sieci energetycznej. Konferencja była miejscem wymiany idei i doświadczeń pomiędzy światem nauki a praktyką.

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Energetyka rozproszona – partner samorządu lokalnego” organizowana w ramach III Forum Ekoeneregtycznego

16-17 września 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Program konferencji

„Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój”

23 listopada 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Dolnośląska Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Związek Powiatów Polskich

Patronat: Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic

Ustalenia organizacyjne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Opieka, edukacja i resocjalizacja – wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej”

UZZM w Lubinie, 11-12 października 2012 r.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rafała Jurkowlańca – Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz prof. dra hab. Stanisława A. Witkowskiego – Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

W trakcie konferencji, która miała miejsce 11-12 października 2012 roku na naszej Uczelni zostały poruszone zagadnienia z następujących trzech obszarów:

Opieki. Aktualne tendencje w teorii i praktyce pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Współczesna opieka rodzinna i jej zagrożenia. Wyzwania opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi.

Edukacji. Wyzwania teorii i praktyki całożyciowej edukacji człowieka. Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie specjalnym, integracyjnym i inkluzywnym. Paradygmaty i koncepcje we współczesnej edukacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Resocjalizacji. Aktualne tendencje rozwoju teorii i praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Indywidualny i społeczny wymiar niedostosowania społecznego – problemy profilaktyki, diagnozy i terapii. Resocjalizacja w instytucjach penitencjarnych i w środowisku otwartym – współczesne strategie oddziaływań.

Tematyki warsztatów: „Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka, wczesna interwencja” – mgr Joanna Cichla PWSZ w Głogowie.
„Metody aktywizacji osób w starszym wieku” – dr Agnieszka Nowicka UZZM w Lubinie, mgr Wioletta Baziuk kierownik Domu Dziennego Pobytu „Nestoria” w Zielonej Górze.
„Wykorzystanie elementów arteterapii (biblioterapii, muzykoterapii, terapii plastyką) w pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – mgr Dorota Kwaśniewska, mgr Joanna Trznadel, mgr Barbara Cichosz UZZM w Lubinie.
„Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i umieraniu?” – prof. dr hab. Józef Binnebesel WSEZiNS w Łodzi.
„Wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych u dzieci – co warto wiedzieć?” – prof. dr hab. Jacek Błeszyński UMK Toruń.
„Wykorzystanie choreoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą” – Gudowna Natalia Ivaniwna, Hudov Voloymyr Vasylowycz Chortkiv Pedagogical College named after Alexander Barvinsky, Ukraina (warsztat prowadzony w języku polskim).

Konferencja „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”

3 grudnia 2010 r., UZZM w Lubinie

przygotowana we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubinie pod hasłem „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”.

Konferencja była poświęcona  profilaktyce przeciwdziałania HIV i AIDS, ale nie zabrakło także psychologicznej analizy podejmowania przez ludzi działań prozdrowotnych. Ważnym elementem konferencji był także temat wszechobecnych dopalaczy oraz grypy i sposobów jej przeciwdziałania. Konferencję uroczyście otworzył Prorektor Uczelni prof. Stanisław Witkowski oraz dyrektor PSSE w Lubinie Janina Szelągowska. Barbara Dołbaczuk przedstawiła informacje na temat sytuacji osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, zarówno na świecie jak i w Polsce. Specjalistka w zakresie psychologii zdrowia prof. Grażyna Dolińska-Zygmunt, wykładowca UZZM, przekonywała uczestników konferencji, że granica między zachowaniami prozdrowotnymi i ryzykownymi jest bardzo płynna – te same formy zachowań mogą zdrowiu służyć lub je załamywać. Krzysztof Tkaczyk, zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii i Uzależnień w Lubinie, przybliżył słuchaczom problem dopalaczy.  Na zakończenie przedstawiciel firmy Sanofi Pasteur scharakteryzował grupy ryzyka zakażeniem wirusa grypy i przedstawił sczepienie jako jedyny z możliwych sposób jej zapobiegania.

Konferencja pn. „Edukacja Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia w Edukacji”

17 czerwca 2009 r.,  UZZM w Lubinie

Współorganizatorami tego spotkania była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor UZZM dr Jan Anusiak oraz Starosta Powiatu Lubińskiego Małgorzata Drygas Majka. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii czy problematyka bezpieczeństwo pracy i ergonomia w edukacji są zagadnieniami, których realizacja zmierza do ciągłego zapewnienia sprawnej i bezpiecznej pracy. Z jednej strony treści ich są wyznaczane przez stały postęp techniczny i organizacyjny, a z drugiej strony, treści te wkraczają do wszystkich dziedzin aktywności wytwórczej i usługowej oraz rygorystycznych regulacji prawnych. Mają one na celu minimalizację ryzyka zawodowego, zmniejszenie wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Różnorodność tematyki omawiana w prezentowanych referatach świadczyła o ścisłym jej powiązaniu z profilem dydaktycznym i naukowym uczelni, skąd pochodziły referaty. Pracownicy i studenci lubińskiej i łużyckiej uczelni zaprezentowali swoje dokonania w zakresie dydaktyki i badań z obszaru bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Nie zabrakło również wystąpień przedstawicieli lokalnych firm i instytucji. Podczas spotkania doszło do bezpośredniej wymiany doświadczeń z zakresu problemów podnoszonych podczas konferencji zarówno przez dydaktyków, jak i prowadzących badania w ww. zakresie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – już wkrótce!

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym – analiza wieloaspektowa”, która odbędzie się 15 maja 2024 r. w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz dobrych praktyk i dyskusja, które będą dotyczyły przemian społecznych w obszarze zastosowań nowoczesnych działań wspólnot samorządowych w Polsce i na świecie. Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów społecznych nad czynnikami determinującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej. Interesująca dla tematyki konferencji może się okazać zarówno perspektywa nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych.

Więcej informacji -> TUTAJ.

In English – go to the web.

 

Konferencja Naukowa „Odkrywcy Polskiej Miedzi”

14 czerwca 2023 r.
“Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach prezentowali wyniki badań z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, społecznych czy humanistycznych. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia była próba uzupełnienia dotychczasowego stanu wiedzy na temat najważniejszego w historii naszego regionu wydarzenia, jakim było odkrycie złóż miedzi.” – dr Tadeusz Kierzyk, Rektor UJW.

“Dzięki różnorodności tematycznej udało się zainteresować tym wydarzeniem blisko 100 uczestników, w tym liczną reprezentację studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Formuła konferencji umożliwiła również udział ponad 20 geologów młodego pokolenia związanych z KGHM Polska Miedź S.A.” – prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor UWr.

“Konferencja poświęcona Odkrywcom Polskiej Miedzi jest ogromnie ważnym wydarzeniem. Musimy pamiętać i przekazywać przyszłym pokoleniom, że gdyby nie doświadczenie, determinacja i wysiłek pionierów KGHM, historia Polskiej Miedzi mogłaby się potoczyć zupełnie inną drogą. Dziś możemy z dumą mówić o miedziowym liderze, który jest największym pracodawcom na Dolnym Śląsku, filarem polskiej gospodarki i jedną z najbardziej globalnie działających polskich firm.” – Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

“Odkrycie Polskiej Miedzi nie było przypadkiem, było uwieńczeniem wieloletnich prac geologów – poszukiwaczy, począwszy od pierwszych koncepcji budowy geologicznej monokliny przedsudeckiej, prac poszukiwawczych, badań geofizycznych, prac wiertniczych, aż po wykonywanie otworów, wśród których był ten szczęśliwy S-1, który definitywnie potwierdził istnienie złoża.” – Jan Zimroz, Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź S.A.

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego.

Partnerzy: KGHM Polska Miedź S.A., Uniwersytet Wrocławski.

Patronat honorowy: Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Tomasz Zdzikot, Rektor UWr prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, Rektor UJW dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW.

Po konferencji powstał folder zawierający abstrakty referatów prelegentów oraz 

Pobierz program konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Innowacyjność w przemyśle miedziowym”

Polkowice, 18 listopada 2021 r.

Celem konferencji było propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym. Zagłębie Miedziowe jest miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych i projektowych związanych z rozwojem przemysłu miedziowego. Dostrzegając ich rangę oraz 25-letnią działalność Centrum Badań Jakości, Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz CBJ podjęli współpracę, w ramach której między innymi powstał pomysł zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej.  Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia.

Efektem końcowym konferencji jest wydana w języku angielskim monografia. 

Organizatorzy: Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW), Centrum Badań Jakości Sp. z o. o. (CBJ).

Patronat: Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów.

Komitet Organizacyjny: dr Jolanta Dmowska (UJW), dr Miłosz Czopek (UJW), mgr Leszek Cybulski (UJW).

Pobierz program konferencji.

Międzynarodowa konferencja pt. Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020

Polkowice, online, 18 czerwca 2020 r.

Czwarta konferencja międzynarodowa organizowana przez Instytut z Indii. BMIET jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Haryana i Delhi NCR. Został założony w 1999 roku przez Bhagwan Mahaveer Education Trust w celu stworzenia centrum doskonalenia w dziedzinie edukacji technicznej i zapewnienia warunków sprzyjających studiom opartym na naukach Lorda Mahaveera. Obecnie Instytut prowadzi studia z zakresu informatyki i inżynierii, technologii informacyjnej, elektroniki i inżynierii komunikacji oraz studia MBA.

czytaj więcej ▼

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”

14 listopada 2019 r., UJW w Polkowicach

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. zw. dr hab. Ewa Kurantowicz
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zrównoważony rozwój polega na utrzymaniu przez społeczności balansu między gospodarką, życiem społecznym i środowiskiem. Z pewnością jest to idea, która daje mocny impuls do rozwoju społecznego, ale często też  staje się dla niego barierą. Kluczową rolą w realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju odgrywa edukacja, uczenie się przez całe życie oraz prowadzenie szerokich działań i akcji oświatowych. Edukacja (pomimo, że jest określona w celu czwartym Agendy) musi być także praktyką wszechobecną przy realizacji pozostałych celów SDGs, jak np. zdrowie, zatrudnienie, zrównoważona konsumpcja i produkcja czy zmiany klimatyczne i pomagać w transformowaniu życia społeczności i jednostek, aby osiągnąć cele stawiane przez Agendę 2030.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne są także wspólne działania międzysektorowe w społecznościach, różnych grup interesariuszy, a także budowa sieci współpracy z innymi społecznościami lokalnymi. Wyznaczone przez ONZ cele dla świata stają się celami lokalnych społeczności.

Jak wygląda ten proces, jakie przynosi zmiany dla lokalnych społeczności? Czy rzeczywiście taki scenariusz zaplanowany przez globalną politykę wydarzy się w społecznościach lokalnych w roku 2030? Czy i w jaki sposób te globalne wyzwania są już obecne w lokalnych społecznościach? Jak lokalni politycy, liderzy, edukatorzy wzmacniają dążenia do osiągania wskazanych celów w Agendzie 2030? Jakie bariery w realizacji celów Agendy 2030 są już identyfikowane w społecznościach lokalnych?

Oprócz wskazanych pytań dla środowiska akademickiego ważne jest także pytanie o rolę badań i badaczy, którą mogą pełnić w kontekście Agendy 2030. Czy badacze otrzymują wyłącznie role diagnostyczne, eksperckie czy też bardziej są one powiązane ze sprawczością, edukacją społeczności i działaniem? Jaka jest rola badaczy zaangażowanych w procesy badania społeczności lokalnych w kontekście Agendy 2030?  W jaki sposób badane są najważniejsze procesy określone w Agendzie 2030 tj. dostępność do dóbr naturalnych, technologii, edukacji, równość i bezpieczeństwo ekologiczne?

To są pytania, które będą towarzyszyć naszej kolejnej konferencji poświęconej problematyce społeczności lokalnych. Zapraszamy Państwa do Polkowic
14 listopada 2019 r. Będziemy koncentrować się na obserwacji i wyjaśnianiu powiązań między światem globalnym i lokalnym w perspektywie Agendy 2030. Liczymy na obecność przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i sektorów społecznych. Jak zawsze nasze spotkanie korzysta z różnorodności teorii, badań i metodologii, ale także wiedzy różnych środowisk lokalnych, organizacji obywatelskich i przedstawicieli samorządów.
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły – komunikat i zgłoszenie konferencyjne: Komunikat nr 1

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne 1918 – 2018: Pamięć – tradycje – perspektywy”

Polkowice, 18-19 października 2018 r.

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Cel konferencji: Każda społeczność lokalna posiada swoją historię, która jest obecna nie tylko w dokumentach archiwalnych, ale głównie w pamięci ludzi bądź miejsc i przestrzeni lokalnych. Dla wielu grup badaczy (pedagogów, historyków, etnografów, socjologów)  jej odkrycie i interpretacja stanowi wyzwanie badawcze, z którym chcemy zmierzyć się podczas kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez UJW i DSW. Badania naukowe są prowadzone nad społecznością lokalną, w społeczności lokalnej lub ze społecznością, co wynika z celów badania naukowego i w konsekwencji przyjętego przez badaczy paradygmatu. Proponowane przez organizatorów konferencji spojrzenie interdyscyplinarne na społeczność lokalną gwarantuje również, że wymiar epistemologiczny i metodologiczny referatów będzie zróżnicowany i wieloparadygmatyczny.

Historia społeczności lokalnej jest wytworem jej specyficznych cech takich jak: etniczność, narodowość, rodzaj dominujących więzi i powiązań społecznych, poziom sprawstwa obywatelskiego i typu relacji z (formalną i nieformalną) władzą lokalną – jej przedstawicielami i instytucjami. Z drugiej strony historię społeczności kształtują globalne konteksty polityczne, dominujące idee społeczne i wartości, które stają się „uniwersalnym układem odniesienia” (Łukowski 2006) dla rozwoju lokalnego. Obecną perspektywę odniesienia dla rozwoju lokalnego stanowi debata inicjowana przez Radę Europy nad europejskim dziedzictwem kulturowym, które staje się narzędziem budowania wspólnoty krajów UE obok rynku pracy i ekonomii. Podstawą tego podejścia jest podzielanie przez narodowe i lokalne społeczności takich wartości jak pluralizm, solidarność społeczna, sprawiedliwość, równość i godność.  Wzmacnianie i promowanie tych wartości ma walor nie tylko kulturotwórczy, ale może odegrać istotną rolę w zapobieganiu i rozwiązywaniu  narastających problemów społecznych związanych ze zmianami demograficznymi, potrzebami rozwoju nowych typów kompetencji, a także niepokojącymi postawami ksenofobicznymi i rasistowskimi. Sporą rolę w odkrywaniu potencjału dziedzictwa kulturowego i innowacyjnym wykorzystywaniu go w takich celach społecznych jak: tolerancja, postawy inkluzywne, krytyczne myślenie i wzrost świadomości zróżnicowania fundamentów europejskiego dziedzictwa kulturowego odgrywają edukacja (formalna, nieformalna i pozaformalna) i polityka w lokalnych społecznościach.  Podobnie, jako uniwersalny układ odniesienia dla lokalnych tradycji, wyzwań i perspektyw, można rozważać Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030, w której działania lokalne, współpraca ze środowiskiem lokalnym, interesariuszami pełnią istotną rolę w zapewnieniu dobrostanu mieszkańcom i społecznościom.

Konferencja jako spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, obszarów lokalnych działań i praktyk edukacyjnych pozwoli na wspólne sformułowanie postulatów odnoszących się do pełnego wykorzystania zróżnicowanych zasobów lokalnych społeczności wynikających z pamięci historycznej, tradycji i wyzwań.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne. Rozwój lokalny w perspektywie społeczno-kulturowej”

Polkowice, 16 listopada 2017 r.
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Cel konferencji: usystematyzowanie polityk lokalnych (strategii i społecznościowych działań w sferze publicznej) w zakresie integracji społecznej, wzmacniania solidarności i lokalnego obywatelstwa oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym. W konsekwencji chcemy, aby perspektywa społeczno–kulturowa analiz teoretycznych i empirycznych społeczności lokalnych była obecna we współczesnych dyskursach nad samorządnością i polityką prowadzoną wobec środowisk lokalnych.Istnieje wiele dróg osiągania sukcesów (i ponoszenia porażek) w rozwoju lokalnym. Socjologowie, pedagodzy, ekonomiści czy politolodzy proponują różnorodne sposoby animowania życia publicznego w lokalnych społecznościach. Nasze cykliczne konferencje są od lat miejscem spotkań, gdzie próbujemy zderzać te różne perspektywy i wypracować międzydyscyplinarne porozumienie na temat lokalnych społeczności i ich rozwoju.

Rozwój lokalny jest historycznie zakorzeniony, ideologicznie zaangażowany, zależny od warunków i kontekstu oraz profesjonalnie głęboko zróżnicowany (M. Shaw). Partycypacja mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego oraz społeczna odpowiedzialność lokalnych przedsiębiorstw to  podstawowe warunki budowania strategii pomyślnego rozwoju środowiskowego. Historyczne doświadczenia społeczności w tych obszarach budują współczesną tożsamość środowisk lokalnych, a wizje i cele polityk lokalnych tworzą publicznie uzgodnione, aksjologiczne ramy ich funkcjonowania. Jednak to umiejętności animacyjne i edukacyjne liderów społecznych (profesjonalnych czy nieformalnych) łączą te wszystkie elementy i „nadają siłę” oddziaływania danej społeczności.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Wielkie zmiany małych Polkowic – 50 lat”

22 września 2017 r., UJW w Polkowicach

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Urząd Gminy Polkowice
Patronat honorowy: Burmistrz Polkowic, Rektor UJW.

Głównym celem konferencji, zorganizowanej w 50. rocznicę odzyskania praw miejskich przez Polkowice,  jest zaprezentowanie przemian, jakie zaszły w Polkowicach na przestrzeni minionego półwiecza po roku 1967. Przeanalizowane zostaną obszary z zakresu historii, gospodarki, samorządu lokalnego, edukacji, kultury i sportu, demografii oraz życia religijnego.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

22-23 czerwca 2017 r., UJW w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic, Starosta Powiatu Polkowickiego.
Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki,  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, SITECH, Centrum Badań Jakości, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne. Praca-mobilność obywatelstwo”

Kobierzyce, 17 listopada 2016 r.
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wójt Gminy Kobierzyce, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Do najważniejszych zadań konferencji należy wskazanie przez studia teoretyczne, badania empiryczne i opisy praktyk realizowanych w środowiskach lokalnych, co jest źródłem rozwoju, sprawnego funkcjonowania i dobrobytu lokalnego. Współczesne społeczności lokalne muszą funkcjonować na styku gospodarki, przyrody i kultury, powiązań globalnych i lokalnych identyfikacji oraz wyspecjalizowanych interesów (instytucji) lokalnych czy oddolnej partycypacji mieszkańców. Te trzy wskazane napięcia są immanentną cechą współczesnych społeczności lokalnych, a sposoby ich współwystępowania generują i kształtują praktyczne rozwiązania stosowane w środowisku lokalnym.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga Polski do Europy – wnioski dla Ukrainy”

2-3 czerwca 2016, UJW, Polkowice

W trakcie konferencji podjęta zostanie próba wskazania obecnych i przyszłych wyzwań dla integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi. Podstawą do dyskusji będą doświadczenia ostatnich 26 lat reformowania systemu społeczno-polityczno-gospodarczego w Polsce. Konferencja podzielona została na cztery panele/obszary badawcze: bezpieczeństwo, gospodarka, kwestie prawno-ustrojowe, reforma szkolnictwa. Więcej w Komunikacie konferencyjnym poniżej.

Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych UJW, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina.

Komunikat konferencyjny
Formularz zgłoszeniowy 
Program konferencji 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności”

25 listopada 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez:
Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Dolnośląską Szkołę Wyższą, Wydział Zamiejscowy w Kłodzku

Patronat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Tytułowa kategoria społeczności lokalnej wyznacza perspektywę teoretyczną i praktyczną stronę badań, opisując dialektyczną relację „człowiek – przestrzeń – zmiany”. To właśnie tu, w społecznościach lokalnych, zachodzą zdarzenia i procesy, na które owe wspólnoty mają wpływ i które decydują o rozwoju tych wspólnot (czynniki wewnętrzne), ale również uwzględnić należy czynniki zewnętrzne, niezależne od wspólnot, a mające na nie wpływ. Terytorium wspólnoty jako obszar zmian jest kategorią wieloaspektową, dając przyczynek do szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy dociekań. W tym roku mija 25 lat od przywrócenia samorządu terytorialnego, który na początku niedoceniany, z czasem stał się jedną z największych zdobyczy wolnej Polski. Czy zatem społeczności lokalne wyposażone w odpowiednie kompetencje stanowią najlepszy sposób zarządzania państwem i są gwarantem jego rozwoju? 25 lat to wystarczający okres, aby poddać interdyscyplinarnej refleksji pozytywne i negatywne strony samorządności lokalnej na różnych płaszczyznach.

XVII Seminarium problemowe WOD „Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym”

6-8 maja 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

XVII Seminarium problemowe WOD i poprzedzająca je V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu (SKOS) „Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy” (Łódź, 6–7 lutego 2015) organizowane były jako przedsięwzięcia naukowe w ramach obchodów w Polsce tegorocznego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI’2015). Obydwa przedsięwzięcia nawiązywały do hasła ŚDTiSI’2015, ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU International Telecommunication Union), które brzmiało: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju innowacji.

Program konferencji WOD

I Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

18-19 czerwca 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Organizatorzy:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic , Starosta Powiatu Polkowickiego.

Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Bank Zachodni WBK, SITECH, Sanden, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, KGHM Letia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

1st International Conference on Emerging Trends and Approaches – University of Pitesti, Romania

The 17th-18th October 2015

The 1st ETAEc Conference is organized by The Economics Faculty, University of Pitesti, Romania in collaboration with The European Business School, Paris, France, The Eastern Macedonia and Thrace Institute, Kavala, Greece and The Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology Polkowice, Poland.

The purpose of the ETAEc 2015 Conference is to create the opportunity for academics and researchers worldwide to connect and share their recent findings in all aspects of methodological, conceptual, applied or theoretical in the economic fields regarding new trends and approaches in the context of a knowledge based economy. Also, this scientific event aims to become a scientific forum to discuss the most recent trends, approaches and findings regarding new developments in various economics fields, with an interdisciplinary focus in order to bridge the knowledge gaps between theory and practice and promote excellence in economic research.

Important dates:

10th April – 28th May – Abstract submission
30th May – Abstract – Notification of Acceptance/ Rejection
28th July – Full paper submission
28th August – Notification of Acceptance/ Rejection
28th August – 28th September – Conference fee payment & Registration

More information 

I Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

18-19 czerwca 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Organizatorzy:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic , Starosta Powiatu Polkowickiego.

Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Bank Zachodni WBK, SITECH, Sanden, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, KGHM Letia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „1915-2015 Zbrodnie wojenne i ludobójstwo w XX i XXI wieku”

16-17 kwietnia 2015 r., Gdańsk, ul. Piastowska 206

Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w wersji zeskanowanej oraz w oryginale – adresy w formularzu, do pobrania poniżej, oraz w dziale „Kontakt”) zawierającego tytuł artykułu (wystąpienia) i jego streszczenie oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej na konto organizatora (nr rachunku bankowego w formularzu).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr Mirosław Borkowski, gsw@gsw.gda.pl z dopiskiem w temacie „Konferencja – kwiecień”.

Organizatorzy: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Gdańska Szkoła Wyższa, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka”, Kłodzko, 20 listopada 2014 r.

Głównym celem VIII konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case study) dotyczących społeczności lokalnych, w tym społecznej odpowiedzialności uczelni, władz lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorców i grup oraz kreacji miejsc ich współpracy.

Program konferencji

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011 wobec sąsiadów – uwarunkowania i kierunki”

21 listopada 2013 r. DWSPiT w Polkowicach

Konferencja naukowa pt. „Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej 2004-2011 – struktury i koncepcje”

17 maja 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Zostało wygłoszonych pięć referatów. Wystąpienia wygłosili wysokiej klasy specjaliści, badacze zajmujący się profesjonalnie studiami nad uwarunkowaniami i kierunkami polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz nad funkcjonowaniem polskich służb dyplomatycznych i konsularnych. Obrady dotoczyły w sali audytoryjnej nr 107, w budynku DWSPiT przy ul. Skalników 6b.

Konferencja „Rozwój społeczno-gospodarczy Polkowic w latach 1990-2010”

26 kwietnia 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Konferencja podsumowała kompleksowe badania poświęcone przemianom zaistniałym w Polkowicach po reformie samorządowej. Ich efektem była publikacja 9 monografii, dotyczących głównych dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Polkowic Pan Wiesław Wabik.

Program konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne w regulacjach publicznoprawnych” organizowana w ramach IV Forum Ekoenegretycznego

21-22 września 2012 r., DWSPiT w Polkowicach

Celem konferencji była analiza i ocena regulacji publicznoprawnych dotyczących odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów eksploatacji i obrotu kopalinami, problemów finansowania OZE, wspierania przez samorządy programów ekoenergetycznych, prawnych aspektów przyłączania się wytwórców energii odnawialnej do sieci energetycznej. Konferencja była miejscem wymiany idei i doświadczeń pomiędzy światem nauki a praktyką.

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Energetyka rozproszona – partner samorządu lokalnego” organizowana w ramach III Forum Ekoeneregtycznego

16-17 września 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Program konferencji

„Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój”

23 listopada 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Dolnośląska Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Związek Powiatów Polskich

Patronat: Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic

Ustalenia organizacyjne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Opieka, edukacja i resocjalizacja – wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej”

UZZM w Lubinie, 11-12 października 2012 r.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rafała Jurkowlańca – Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz prof. dra hab. Stanisława A. Witkowskiego – Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

W trakcie konferencji, która miała miejsce 11-12 października 2012 roku na naszej Uczelni zostały poruszone zagadnienia z następujących trzech obszarów:

Opieki. Aktualne tendencje w teorii i praktyce pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Współczesna opieka rodzinna i jej zagrożenia. Wyzwania opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi.

Edukacji. Wyzwania teorii i praktyki całożyciowej edukacji człowieka. Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie specjalnym, integracyjnym i inkluzywnym. Paradygmaty i koncepcje we współczesnej edukacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Resocjalizacji. Aktualne tendencje rozwoju teorii i praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Indywidualny i społeczny wymiar niedostosowania społecznego – problemy profilaktyki, diagnozy i terapii. Resocjalizacja w instytucjach penitencjarnych i w środowisku otwartym – współczesne strategie oddziaływań.

Tematyki warsztatów: „Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka, wczesna interwencja” – mgr Joanna Cichla PWSZ w Głogowie.
„Metody aktywizacji osób w starszym wieku” – dr Agnieszka Nowicka UZZM w Lubinie, mgr Wioletta Baziuk kierownik Domu Dziennego Pobytu „Nestoria” w Zielonej Górze.
„Wykorzystanie elementów arteterapii (biblioterapii, muzykoterapii, terapii plastyką) w pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – mgr Dorota Kwaśniewska, mgr Joanna Trznadel, mgr Barbara Cichosz UZZM w Lubinie.
„Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i umieraniu?” – prof. dr hab. Józef Binnebesel WSEZiNS w Łodzi.
„Wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych u dzieci – co warto wiedzieć?” – prof. dr hab. Jacek Błeszyński UMK Toruń.
„Wykorzystanie choreoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą” – Gudowna Natalia Ivaniwna, Hudov Voloymyr Vasylowycz Chortkiv Pedagogical College named after Alexander Barvinsky, Ukraina (warsztat prowadzony w języku polskim).

Konferencja „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”

3 grudnia 2010 r., UZZM w Lubinie

przygotowana we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubinie pod hasłem „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”.

Konferencja była poświęcona  profilaktyce przeciwdziałania HIV i AIDS, ale nie zabrakło także psychologicznej analizy podejmowania przez ludzi działań prozdrowotnych. Ważnym elementem konferencji był także temat wszechobecnych dopalaczy oraz grypy i sposobów jej przeciwdziałania. Konferencję uroczyście otworzył Prorektor Uczelni prof. Stanisław Witkowski oraz dyrektor PSSE w Lubinie Janina Szelągowska. Barbara Dołbaczuk przedstawiła informacje na temat sytuacji osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, zarówno na świecie jak i w Polsce. Specjalistka w zakresie psychologii zdrowia prof. Grażyna Dolińska-Zygmunt, wykładowca UZZM, przekonywała uczestników konferencji, że granica między zachowaniami prozdrowotnymi i ryzykownymi jest bardzo płynna – te same formy zachowań mogą zdrowiu służyć lub je załamywać. Krzysztof Tkaczyk, zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii i Uzależnień w Lubinie, przybliżył słuchaczom problem dopalaczy.  Na zakończenie przedstawiciel firmy Sanofi Pasteur scharakteryzował grupy ryzyka zakażeniem wirusa grypy i przedstawił sczepienie jako jedyny z możliwych sposób jej zapobiegania.

Konferencja pn. „Edukacja Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia w Edukacji”

17 czerwca 2009 r.,  UZZM w Lubinie

Współorganizatorami tego spotkania była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor UZZM dr Jan Anusiak oraz Starosta Powiatu Lubińskiego Małgorzata Drygas Majka. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii czy problematyka bezpieczeństwo pracy i ergonomia w edukacji są zagadnieniami, których realizacja zmierza do ciągłego zapewnienia sprawnej i bezpiecznej pracy. Z jednej strony treści ich są wyznaczane przez stały postęp techniczny i organizacyjny, a z drugiej strony, treści te wkraczają do wszystkich dziedzin aktywności wytwórczej i usługowej oraz rygorystycznych regulacji prawnych. Mają one na celu minimalizację ryzyka zawodowego, zmniejszenie wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Różnorodność tematyki omawiana w prezentowanych referatach świadczyła o ścisłym jej powiązaniu z profilem dydaktycznym i naukowym uczelni, skąd pochodziły referaty. Pracownicy i studenci lubińskiej i łużyckiej uczelni zaprezentowali swoje dokonania w zakresie dydaktyki i badań z obszaru bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Nie zabrakło również wystąpień przedstawicieli lokalnych firm i instytucji. Podczas spotkania doszło do bezpośredniej wymiany doświadczeń z zakresu problemów podnoszonych podczas konferencji zarówno przez dydaktyków, jak i prowadzących badania w ww. zakresie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – już wkrótce!

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym – analiza wieloaspektowa”, która odbędzie się 15 maja 2024 r. w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz dobrych praktyk i dyskusja, które będą dotyczyły przemian społecznych w obszarze zastosowań nowoczesnych działań wspólnot samorządowych w Polsce i na świecie. Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów społecznych nad czynnikami determinującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej. Interesująca dla tematyki konferencji może się okazać zarówno perspektywa nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych.

Więcej informacji -> TUTAJ.

In English – go to the web.

 

Konferencja Naukowa „Odkrywcy Polskiej Miedzi”

14 czerwca 2023 r.
“Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach prezentowali wyniki badań z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, społecznych czy humanistycznych. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia była próba uzupełnienia dotychczasowego stanu wiedzy na temat najważniejszego w historii naszego regionu wydarzenia, jakim było odkrycie złóż miedzi.” – dr Tadeusz Kierzyk, Rektor UJW.

“Dzięki różnorodności tematycznej udało się zainteresować tym wydarzeniem blisko 100 uczestników, w tym liczną reprezentację studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Formuła konferencji umożliwiła również udział ponad 20 geologów młodego pokolenia związanych z KGHM Polska Miedź S.A.” – prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor UWr.

“Konferencja poświęcona Odkrywcom Polskiej Miedzi jest ogromnie ważnym wydarzeniem. Musimy pamiętać i przekazywać przyszłym pokoleniom, że gdyby nie doświadczenie, determinacja i wysiłek pionierów KGHM, historia Polskiej Miedzi mogłaby się potoczyć zupełnie inną drogą. Dziś możemy z dumą mówić o miedziowym liderze, który jest największym pracodawcom na Dolnym Śląsku, filarem polskiej gospodarki i jedną z najbardziej globalnie działających polskich firm.” – Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

“Odkrycie Polskiej Miedzi nie było przypadkiem, było uwieńczeniem wieloletnich prac geologów – poszukiwaczy, począwszy od pierwszych koncepcji budowy geologicznej monokliny przedsudeckiej, prac poszukiwawczych, badań geofizycznych, prac wiertniczych, aż po wykonywanie otworów, wśród których był ten szczęśliwy S-1, który definitywnie potwierdził istnienie złoża.” – Jan Zimroz, Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź S.A.

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego.

Partnerzy: KGHM Polska Miedź S.A., Uniwersytet Wrocławski.

Patronat honorowy: Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Tomasz Zdzikot, Rektor UWr prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, Rektor UJW dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW.

Po konferencji powstał folder zawierający abstrakty referatów prelegentów oraz 

Pobierz program konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Innowacyjność w przemyśle miedziowym”

Polkowice, 18 listopada 2021 r.

Celem konferencji było propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym. Zagłębie Miedziowe jest miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych i projektowych związanych z rozwojem przemysłu miedziowego. Dostrzegając ich rangę oraz 25-letnią działalność Centrum Badań Jakości, Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz CBJ podjęli współpracę, w ramach której między innymi powstał pomysł zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej.  Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia.

Efektem końcowym konferencji jest wydana w języku angielskim monografia. 

Organizatorzy: Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW), Centrum Badań Jakości Sp. z o. o. (CBJ).

Patronat: Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów.

Komitet Organizacyjny: dr Jolanta Dmowska (UJW), dr Miłosz Czopek (UJW), mgr Leszek Cybulski (UJW).

Pobierz program konferencji.

Międzynarodowa konferencja pt. Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020

Polkowice, online, 18 czerwca 2020 r.

Czwarta konferencja międzynarodowa organizowana przez Instytut z Indii. BMIET jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Haryana i Delhi NCR. Został założony w 1999 roku przez Bhagwan Mahaveer Education Trust w celu stworzenia centrum doskonalenia w dziedzinie edukacji technicznej i zapewnienia warunków sprzyjających studiom opartym na naukach Lorda Mahaveera. Obecnie Instytut prowadzi studia z zakresu informatyki i inżynierii, technologii informacyjnej, elektroniki i inżynierii komunikacji oraz studia MBA.

czytaj więcej ▼

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”

14 listopada 2019 r., UJW w Polkowicach

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. zw. dr hab. Ewa Kurantowicz
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zrównoważony rozwój polega na utrzymaniu przez społeczności balansu między gospodarką, życiem społecznym i środowiskiem. Z pewnością jest to idea, która daje mocny impuls do rozwoju społecznego, ale często też  staje się dla niego barierą. Kluczową rolą w realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju odgrywa edukacja, uczenie się przez całe życie oraz prowadzenie szerokich działań i akcji oświatowych. Edukacja (pomimo, że jest określona w celu czwartym Agendy) musi być także praktyką wszechobecną przy realizacji pozostałych celów SDGs, jak np. zdrowie, zatrudnienie, zrównoważona konsumpcja i produkcja czy zmiany klimatyczne i pomagać w transformowaniu życia społeczności i jednostek, aby osiągnąć cele stawiane przez Agendę 2030.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne są także wspólne działania międzysektorowe w społecznościach, różnych grup interesariuszy, a także budowa sieci współpracy z innymi społecznościami lokalnymi. Wyznaczone przez ONZ cele dla świata stają się celami lokalnych społeczności.

Jak wygląda ten proces, jakie przynosi zmiany dla lokalnych społeczności? Czy rzeczywiście taki scenariusz zaplanowany przez globalną politykę wydarzy się w społecznościach lokalnych w roku 2030? Czy i w jaki sposób te globalne wyzwania są już obecne w lokalnych społecznościach? Jak lokalni politycy, liderzy, edukatorzy wzmacniają dążenia do osiągania wskazanych celów w Agendzie 2030? Jakie bariery w realizacji celów Agendy 2030 są już identyfikowane w społecznościach lokalnych?

Oprócz wskazanych pytań dla środowiska akademickiego ważne jest także pytanie o rolę badań i badaczy, którą mogą pełnić w kontekście Agendy 2030. Czy badacze otrzymują wyłącznie role diagnostyczne, eksperckie czy też bardziej są one powiązane ze sprawczością, edukacją społeczności i działaniem? Jaka jest rola badaczy zaangażowanych w procesy badania społeczności lokalnych w kontekście Agendy 2030?  W jaki sposób badane są najważniejsze procesy określone w Agendzie 2030 tj. dostępność do dóbr naturalnych, technologii, edukacji, równość i bezpieczeństwo ekologiczne?

To są pytania, które będą towarzyszyć naszej kolejnej konferencji poświęconej problematyce społeczności lokalnych. Zapraszamy Państwa do Polkowic
14 listopada 2019 r. Będziemy koncentrować się na obserwacji i wyjaśnianiu powiązań między światem globalnym i lokalnym w perspektywie Agendy 2030. Liczymy na obecność przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i sektorów społecznych. Jak zawsze nasze spotkanie korzysta z różnorodności teorii, badań i metodologii, ale także wiedzy różnych środowisk lokalnych, organizacji obywatelskich i przedstawicieli samorządów.
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły – komunikat i zgłoszenie konferencyjne: Komunikat nr 1

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne 1918 – 2018: Pamięć – tradycje – perspektywy”

Polkowice, 18-19 października 2018 r.

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Cel konferencji: Każda społeczność lokalna posiada swoją historię, która jest obecna nie tylko w dokumentach archiwalnych, ale głównie w pamięci ludzi bądź miejsc i przestrzeni lokalnych. Dla wielu grup badaczy (pedagogów, historyków, etnografów, socjologów)  jej odkrycie i interpretacja stanowi wyzwanie badawcze, z którym chcemy zmierzyć się podczas kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez UJW i DSW. Badania naukowe są prowadzone nad społecznością lokalną, w społeczności lokalnej lub ze społecznością, co wynika z celów badania naukowego i w konsekwencji przyjętego przez badaczy paradygmatu. Proponowane przez organizatorów konferencji spojrzenie interdyscyplinarne na społeczność lokalną gwarantuje również, że wymiar epistemologiczny i metodologiczny referatów będzie zróżnicowany i wieloparadygmatyczny.

Historia społeczności lokalnej jest wytworem jej specyficznych cech takich jak: etniczność, narodowość, rodzaj dominujących więzi i powiązań społecznych, poziom sprawstwa obywatelskiego i typu relacji z (formalną i nieformalną) władzą lokalną – jej przedstawicielami i instytucjami. Z drugiej strony historię społeczności kształtują globalne konteksty polityczne, dominujące idee społeczne i wartości, które stają się „uniwersalnym układem odniesienia” (Łukowski 2006) dla rozwoju lokalnego. Obecną perspektywę odniesienia dla rozwoju lokalnego stanowi debata inicjowana przez Radę Europy nad europejskim dziedzictwem kulturowym, które staje się narzędziem budowania wspólnoty krajów UE obok rynku pracy i ekonomii. Podstawą tego podejścia jest podzielanie przez narodowe i lokalne społeczności takich wartości jak pluralizm, solidarność społeczna, sprawiedliwość, równość i godność.  Wzmacnianie i promowanie tych wartości ma walor nie tylko kulturotwórczy, ale może odegrać istotną rolę w zapobieganiu i rozwiązywaniu  narastających problemów społecznych związanych ze zmianami demograficznymi, potrzebami rozwoju nowych typów kompetencji, a także niepokojącymi postawami ksenofobicznymi i rasistowskimi. Sporą rolę w odkrywaniu potencjału dziedzictwa kulturowego i innowacyjnym wykorzystywaniu go w takich celach społecznych jak: tolerancja, postawy inkluzywne, krytyczne myślenie i wzrost świadomości zróżnicowania fundamentów europejskiego dziedzictwa kulturowego odgrywają edukacja (formalna, nieformalna i pozaformalna) i polityka w lokalnych społecznościach.  Podobnie, jako uniwersalny układ odniesienia dla lokalnych tradycji, wyzwań i perspektyw, można rozważać Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030, w której działania lokalne, współpraca ze środowiskiem lokalnym, interesariuszami pełnią istotną rolę w zapewnieniu dobrostanu mieszkańcom i społecznościom.

Konferencja jako spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, obszarów lokalnych działań i praktyk edukacyjnych pozwoli na wspólne sformułowanie postulatów odnoszących się do pełnego wykorzystania zróżnicowanych zasobów lokalnych społeczności wynikających z pamięci historycznej, tradycji i wyzwań.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne. Rozwój lokalny w perspektywie społeczno-kulturowej”

Polkowice, 16 listopada 2017 r.
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Cel konferencji: usystematyzowanie polityk lokalnych (strategii i społecznościowych działań w sferze publicznej) w zakresie integracji społecznej, wzmacniania solidarności i lokalnego obywatelstwa oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym. W konsekwencji chcemy, aby perspektywa społeczno–kulturowa analiz teoretycznych i empirycznych społeczności lokalnych była obecna we współczesnych dyskursach nad samorządnością i polityką prowadzoną wobec środowisk lokalnych.Istnieje wiele dróg osiągania sukcesów (i ponoszenia porażek) w rozwoju lokalnym. Socjologowie, pedagodzy, ekonomiści czy politolodzy proponują różnorodne sposoby animowania życia publicznego w lokalnych społecznościach. Nasze cykliczne konferencje są od lat miejscem spotkań, gdzie próbujemy zderzać te różne perspektywy i wypracować międzydyscyplinarne porozumienie na temat lokalnych społeczności i ich rozwoju.

Rozwój lokalny jest historycznie zakorzeniony, ideologicznie zaangażowany, zależny od warunków i kontekstu oraz profesjonalnie głęboko zróżnicowany (M. Shaw). Partycypacja mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego oraz społeczna odpowiedzialność lokalnych przedsiębiorstw to  podstawowe warunki budowania strategii pomyślnego rozwoju środowiskowego. Historyczne doświadczenia społeczności w tych obszarach budują współczesną tożsamość środowisk lokalnych, a wizje i cele polityk lokalnych tworzą publicznie uzgodnione, aksjologiczne ramy ich funkcjonowania. Jednak to umiejętności animacyjne i edukacyjne liderów społecznych (profesjonalnych czy nieformalnych) łączą te wszystkie elementy i „nadają siłę” oddziaływania danej społeczności.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Wielkie zmiany małych Polkowic – 50 lat”

22 września 2017 r., UJW w Polkowicach

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Urząd Gminy Polkowice
Patronat honorowy: Burmistrz Polkowic, Rektor UJW.

Głównym celem konferencji, zorganizowanej w 50. rocznicę odzyskania praw miejskich przez Polkowice,  jest zaprezentowanie przemian, jakie zaszły w Polkowicach na przestrzeni minionego półwiecza po roku 1967. Przeanalizowane zostaną obszary z zakresu historii, gospodarki, samorządu lokalnego, edukacji, kultury i sportu, demografii oraz życia religijnego.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

22-23 czerwca 2017 r., UJW w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic, Starosta Powiatu Polkowickiego.
Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki,  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, SITECH, Centrum Badań Jakości, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne. Praca-mobilność obywatelstwo”

Kobierzyce, 17 listopada 2016 r.
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wójt Gminy Kobierzyce, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Do najważniejszych zadań konferencji należy wskazanie przez studia teoretyczne, badania empiryczne i opisy praktyk realizowanych w środowiskach lokalnych, co jest źródłem rozwoju, sprawnego funkcjonowania i dobrobytu lokalnego. Współczesne społeczności lokalne muszą funkcjonować na styku gospodarki, przyrody i kultury, powiązań globalnych i lokalnych identyfikacji oraz wyspecjalizowanych interesów (instytucji) lokalnych czy oddolnej partycypacji mieszkańców. Te trzy wskazane napięcia są immanentną cechą współczesnych społeczności lokalnych, a sposoby ich współwystępowania generują i kształtują praktyczne rozwiązania stosowane w środowisku lokalnym.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga Polski do Europy – wnioski dla Ukrainy”

2-3 czerwca 2016, UJW, Polkowice

W trakcie konferencji podjęta zostanie próba wskazania obecnych i przyszłych wyzwań dla integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi. Podstawą do dyskusji będą doświadczenia ostatnich 26 lat reformowania systemu społeczno-polityczno-gospodarczego w Polsce. Konferencja podzielona została na cztery panele/obszary badawcze: bezpieczeństwo, gospodarka, kwestie prawno-ustrojowe, reforma szkolnictwa. Więcej w Komunikacie konferencyjnym poniżej.

Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych UJW, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina.

Komunikat konferencyjny
Formularz zgłoszeniowy 
Program konferencji 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności”

25 listopada 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez:
Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Dolnośląską Szkołę Wyższą, Wydział Zamiejscowy w Kłodzku

Patronat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Tytułowa kategoria społeczności lokalnej wyznacza perspektywę teoretyczną i praktyczną stronę badań, opisując dialektyczną relację „człowiek – przestrzeń – zmiany”. To właśnie tu, w społecznościach lokalnych, zachodzą zdarzenia i procesy, na które owe wspólnoty mają wpływ i które decydują o rozwoju tych wspólnot (czynniki wewnętrzne), ale również uwzględnić należy czynniki zewnętrzne, niezależne od wspólnot, a mające na nie wpływ. Terytorium wspólnoty jako obszar zmian jest kategorią wieloaspektową, dając przyczynek do szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy dociekań. W tym roku mija 25 lat od przywrócenia samorządu terytorialnego, który na początku niedoceniany, z czasem stał się jedną z największych zdobyczy wolnej Polski. Czy zatem społeczności lokalne wyposażone w odpowiednie kompetencje stanowią najlepszy sposób zarządzania państwem i są gwarantem jego rozwoju? 25 lat to wystarczający okres, aby poddać interdyscyplinarnej refleksji pozytywne i negatywne strony samorządności lokalnej na różnych płaszczyznach.

XVII Seminarium problemowe WOD „Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym”

6-8 maja 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

XVII Seminarium problemowe WOD i poprzedzająca je V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu (SKOS) „Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy” (Łódź, 6–7 lutego 2015) organizowane były jako przedsięwzięcia naukowe w ramach obchodów w Polsce tegorocznego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI’2015). Obydwa przedsięwzięcia nawiązywały do hasła ŚDTiSI’2015, ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU International Telecommunication Union), które brzmiało: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju innowacji.

Program konferencji WOD

I Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

18-19 czerwca 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Organizatorzy:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic , Starosta Powiatu Polkowickiego.

Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Bank Zachodni WBK, SITECH, Sanden, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, KGHM Letia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

1st International Conference on Emerging Trends and Approaches – University of Pitesti, Romania

The 17th-18th October 2015

The 1st ETAEc Conference is organized by The Economics Faculty, University of Pitesti, Romania in collaboration with The European Business School, Paris, France, The Eastern Macedonia and Thrace Institute, Kavala, Greece and The Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology Polkowice, Poland.

The purpose of the ETAEc 2015 Conference is to create the opportunity for academics and researchers worldwide to connect and share their recent findings in all aspects of methodological, conceptual, applied or theoretical in the economic fields regarding new trends and approaches in the context of a knowledge based economy. Also, this scientific event aims to become a scientific forum to discuss the most recent trends, approaches and findings regarding new developments in various economics fields, with an interdisciplinary focus in order to bridge the knowledge gaps between theory and practice and promote excellence in economic research.

Important dates:

10th April – 28th May – Abstract submission
30th May – Abstract – Notification of Acceptance/ Rejection
28th July – Full paper submission
28th August – Notification of Acceptance/ Rejection
28th August – 28th September – Conference fee payment & Registration

More information 

I Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”

18-19 czerwca 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Organizatorzy:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic , Starosta Powiatu Polkowickiego.

Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Bank Zachodni WBK, SITECH, Sanden, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, KGHM Letia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „1915-2015 Zbrodnie wojenne i ludobójstwo w XX i XXI wieku”

16-17 kwietnia 2015 r., Gdańsk, ul. Piastowska 206

Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w wersji zeskanowanej oraz w oryginale – adresy w formularzu, do pobrania poniżej, oraz w dziale „Kontakt”) zawierającego tytuł artykułu (wystąpienia) i jego streszczenie oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej na konto organizatora (nr rachunku bankowego w formularzu).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr Mirosław Borkowski, gsw@gsw.gda.pl z dopiskiem w temacie „Konferencja – kwiecień”.

Organizatorzy: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Gdańska Szkoła Wyższa, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka”, Kłodzko, 20 listopada 2014 r.

Głównym celem VIII konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case study) dotyczących społeczności lokalnych, w tym społecznej odpowiedzialności uczelni, władz lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorców i grup oraz kreacji miejsc ich współpracy.

Program konferencji

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011 wobec sąsiadów – uwarunkowania i kierunki”

21 listopada 2013 r. DWSPiT w Polkowicach

Konferencja naukowa pt. „Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej 2004-2011 – struktury i koncepcje”

17 maja 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Zostało wygłoszonych pięć referatów. Wystąpienia wygłosili wysokiej klasy specjaliści, badacze zajmujący się profesjonalnie studiami nad uwarunkowaniami i kierunkami polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz nad funkcjonowaniem polskich służb dyplomatycznych i konsularnych. Obrady dotoczyły w sali audytoryjnej nr 107, w budynku DWSPiT przy ul. Skalników 6b.

Konferencja „Rozwój społeczno-gospodarczy Polkowic w latach 1990-2010”

26 kwietnia 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Konferencja podsumowała kompleksowe badania poświęcone przemianom zaistniałym w Polkowicach po reformie samorządowej. Ich efektem była publikacja 9 monografii, dotyczących głównych dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Polkowic Pan Wiesław Wabik.

Program konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne w regulacjach publicznoprawnych” organizowana w ramach IV Forum Ekoenegretycznego

21-22 września 2012 r., DWSPiT w Polkowicach

Celem konferencji była analiza i ocena regulacji publicznoprawnych dotyczących odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów eksploatacji i obrotu kopalinami, problemów finansowania OZE, wspierania przez samorządy programów ekoenergetycznych, prawnych aspektów przyłączania się wytwórców energii odnawialnej do sieci energetycznej. Konferencja była miejscem wymiany idei i doświadczeń pomiędzy światem nauki a praktyką.

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Energetyka rozproszona – partner samorządu lokalnego” organizowana w ramach III Forum Ekoeneregtycznego

16-17 września 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Program konferencji

„Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój”

23 listopada 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Dolnośląska Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Związek Powiatów Polskich

Patronat: Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic

Ustalenia organizacyjne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Opieka, edukacja i resocjalizacja – wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej”

UZZM w Lubinie, 11-12 października 2012 r.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rafała Jurkowlańca – Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz prof. dra hab. Stanisława A. Witkowskiego – Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

W trakcie konferencji, która miała miejsce 11-12 października 2012 roku na naszej Uczelni zostały poruszone zagadnienia z następujących trzech obszarów:

Opieki. Aktualne tendencje w teorii i praktyce pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Współczesna opieka rodzinna i jej zagrożenia. Wyzwania opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi.

Edukacji. Wyzwania teorii i praktyki całożyciowej edukacji człowieka. Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie specjalnym, integracyjnym i inkluzywnym. Paradygmaty i koncepcje we współczesnej edukacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Resocjalizacji. Aktualne tendencje rozwoju teorii i praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Indywidualny i społeczny wymiar niedostosowania społecznego – problemy profilaktyki, diagnozy i terapii. Resocjalizacja w instytucjach penitencjarnych i w środowisku otwartym – współczesne strategie oddziaływań.

Tematyki warsztatów: „Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka, wczesna interwencja” – mgr Joanna Cichla PWSZ w Głogowie.
„Metody aktywizacji osób w starszym wieku” – dr Agnieszka Nowicka UZZM w Lubinie, mgr Wioletta Baziuk kierownik Domu Dziennego Pobytu „Nestoria” w Zielonej Górze.
„Wykorzystanie elementów arteterapii (biblioterapii, muzykoterapii, terapii plastyką) w pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – mgr Dorota Kwaśniewska, mgr Joanna Trznadel, mgr Barbara Cichosz UZZM w Lubinie.
„Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i umieraniu?” – prof. dr hab. Józef Binnebesel WSEZiNS w Łodzi.
„Wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych u dzieci – co warto wiedzieć?” – prof. dr hab. Jacek Błeszyński UMK Toruń.
„Wykorzystanie choreoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą” – Gudowna Natalia Ivaniwna, Hudov Voloymyr Vasylowycz Chortkiv Pedagogical College named after Alexander Barvinsky, Ukraina (warsztat prowadzony w języku polskim).

Konferencja „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”

3 grudnia 2010 r., UZZM w Lubinie

przygotowana we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubinie pod hasłem „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”.

Konferencja była poświęcona  profilaktyce przeciwdziałania HIV i AIDS, ale nie zabrakło także psychologicznej analizy podejmowania przez ludzi działań prozdrowotnych. Ważnym elementem konferencji był także temat wszechobecnych dopalaczy oraz grypy i sposobów jej przeciwdziałania. Konferencję uroczyście otworzył Prorektor Uczelni prof. Stanisław Witkowski oraz dyrektor PSSE w Lubinie Janina Szelągowska. Barbara Dołbaczuk przedstawiła informacje na temat sytuacji osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, zarówno na świecie jak i w Polsce. Specjalistka w zakresie psychologii zdrowia prof. Grażyna Dolińska-Zygmunt, wykładowca UZZM, przekonywała uczestników konferencji, że granica między zachowaniami prozdrowotnymi i ryzykownymi jest bardzo płynna – te same formy zachowań mogą zdrowiu służyć lub je załamywać. Krzysztof Tkaczyk, zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii i Uzależnień w Lubinie, przybliżył słuchaczom problem dopalaczy.  Na zakończenie przedstawiciel firmy Sanofi Pasteur scharakteryzował grupy ryzyka zakażeniem wirusa grypy i przedstawił sczepienie jako jedyny z możliwych sposób jej zapobiegania.

Konferencja pn. „Edukacja Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia w Edukacji”

17 czerwca 2009 r.,  UZZM w Lubinie

Współorganizatorami tego spotkania była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor UZZM dr Jan Anusiak oraz Starosta Powiatu Lubińskiego Małgorzata Drygas Majka. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii czy problematyka bezpieczeństwo pracy i ergonomia w edukacji są zagadnieniami, których realizacja zmierza do ciągłego zapewnienia sprawnej i bezpiecznej pracy. Z jednej strony treści ich są wyznaczane przez stały postęp techniczny i organizacyjny, a z drugiej strony, treści te wkraczają do wszystkich dziedzin aktywności wytwórczej i usługowej oraz rygorystycznych regulacji prawnych. Mają one na celu minimalizację ryzyka zawodowego, zmniejszenie wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Różnorodność tematyki omawiana w prezentowanych referatach świadczyła o ścisłym jej powiązaniu z profilem dydaktycznym i naukowym uczelni, skąd pochodziły referaty. Pracownicy i studenci lubińskiej i łużyckiej uczelni zaprezentowali swoje dokonania w zakresie dydaktyki i badań z obszaru bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Nie zabrakło również wystąpień przedstawicieli lokalnych firm i instytucji. Podczas spotkania doszło do bezpośredniej wymiany doświadczeń z zakresu problemów podnoszonych podczas konferencji zarówno przez dydaktyków, jak i prowadzących badania w ww. zakresie.