Praktyki

Zasady organizacji i realizacji praktyk zawodowych

Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu kształcenia. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego (do pobrania poniżej).

Praktyki odbywają się w wymiarze i zakresie zgodnym z programem studiów na danym kierunku oraz zgodnie z programem praktyk dla danego kierunku (do pobrania poniżej). Praktyki powinny odbywać się w zakładach lub instytucjach, których działalność wpisuje się w kierunek studiów odbywanych przez studenta.

Zaliczeniem praktyki oraz nadzorem merytoryczny nad praktyką zajmuje się Dziekan; natomiast nadzór organizacyjny nad praktykami oraz kontrola ich przebiegu należy do zadań Uczelnianego Opiekuna Praktyk, wyznaczonego przez Rektora Uczelni. Odpowiada on za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu, spraw związanych z przebiegiem praktyk. Obecnie funkcję Uczelnianego Opiekuna Praktyk pełni dr Jolanta Dmowska.

W celu odbycia praktyki zawodowej studenci korzystają z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub poszukują możliwości odbycia praktyki samodzielnie. 

Kolejność załatwiania formalności w przypadku:

 • korzystania z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię:
 1. student wpisuje się na listę w wymaganym terminie (termin ten podawany jest w ogłoszeniu), pod rygorem nieważności, tylko do jednego zakładu, wskazując okres, w którym chce odbywać praktykę;
 2. dokonanie przez studenta wpisu, o którym mowa powyżej, jest wiążące i stanowi podstawę do przygotowania i podpisania przez Uczelnię umowy lub porozumienia o organizację praktyki studenckiej ze wskazanym zakładem lub instytucją; jeżeli student, po dokonaniu wpisu na liście, zrezygnuje z odbywania praktyki w wybranym zakładzie lub terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczelnię;
 3. przed rozpoczęciem praktyki student kontaktuje się z zakładem pracy celem dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności;
 4. po zakończeniu praktyki student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu świadectwo odbycia praktyki (do pobrania poniżej) wypełnione przez zakład pracy; dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk.
 • zorganizowania praktyki we własnym zakresie:
 1. student udaje się do wybranego zakładu pracy, w celu uzyskania zgody na realizacje praktyki;
 2. w porozumieniu z zakładem pracy student wypełnia zgłoszenie miejsca praktyki a następnie składa je w dziekanacie. Zgłoszenie przekazywane jest do Dziekana Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez koordynatora kierunku – jeżeli został powołany (wykaz koordynatorów dostępny poniżej);
 3. Zgłoszenie należy dostarczyć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki. Dodatkowo studenci kierunku Pedagogika do zgłoszenia dołączają następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez pedagoga-opiekuna praktyki z zakładu pracy: 2 egzemplarze umowy zlecenia (nie wypełnia się numeru umowy ani daty zawarcia), 1 egzemplarz rachunku do umowy zlecenia, 1 egzemplarz kwestionariusza (wszystkie druki do pobrania poniżej);
 4. po zakończeniu praktyki student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu świadectwo odbycia praktyki (do pobrania poniżej) wypełnione przez zakład pracy; dodatkowo studenci kierunku Pedagogika dostarczają wypełnione dzienniczki praktyk.

Dziekan może, na pisemną prośbę studenta, zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego pracę w trakcie trwania studiów, jeśli udokumentuje on, że doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyki dla danego kierunku, a okres pracy jest dłuższy od terminu, wymaganego do zaliczenia praktyki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub świadectwo pracy, potwierdzony przez zakład pracy zakres obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku.

Regulamin praktyk – studia I i II stopnia (obowiązuje od 24 II 2018 r.) – pobierz plik

Koordynatorzy kierunków

 • Administracja – prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor
 • Stosunki międzynarodowe prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor
 • Informatyka dr inż. Zdzisław Pólkowski
 • Mechatronika –prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak
 • Logistyka dr inż. Robert Kaszuba
 • Pedagogika dr Agnieszka Nowicka
 • Zarządzanie dr Tadeusz Kierzyk
 • Górnictwo i geologia prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Sułkowski
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – dr Jerzy S. Marcinkowski

Programy praktyk

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

 • Zarządzanie, specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi, I praktyka (2 sem.) – pobierz plik, II praktyka (4 sem.)- pobierz plik
 • Zarządzanie, specjalność Zarządzanie w administracji, I praktyka (2 sem.)- pobierz plik, II praktyka (4 sem.)- pobierz plik

Dokumenty do pobrania