Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Mechatronika

Mechatronika to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi procesu dydaktycznego, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju dla absolwentów. To nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, korzystający z dorobku wielu dziedzin nauki: mechaniki, elektroniki czy informatyki - ich synergiczny związek spowodował opracowanie narzędzi hardwarowych i softwarowych, które zrewolucjonizowały proces projektowania, realizowania, uruchamiania urządzeń i systemów wytwórczych oraz ich automatyzację.

Studia pod patronatem Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Odnośnik do strony boschrexroth.com

Jeżeli lubisz się uczyć, masz umysł ścisły i preferencje do nowych technik i technologii oraz chcesz dobrze zarabiać i mieć wpływ na przyszłość, to studia na kierunku Mechatronika są właśnie dla ciebie!

Adresaci

1

Osoby, które działalność zawodową chcą usprawnić i związać z nowoczesnym przemysłem oraz z zaawansowaną inżynierią procesową.

2

Kandydaci zainteresowani usprawnieniem urządzeń na liniach produkcyjnych przez wprowadzanie nowych technik i technologii (np. diagnostyką, monitorowaniem).

3

Osoby lubiące przedmioty ścisłe, zainteresowane zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką, automatyką (np. modelowaniem i identyfikacją procesów i zakłóceń, badaniami symulacyjnymi, optymalizacją systemów sterowania).

4

Osoby posiadające uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość, umiejętności logicznego rozumowania oraz cechujące się analitycznym spojrzeniem na świat.

Cel studiów

1

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych elementów automatyki i układu robotyki oraz przygotowanie do samodzielnego projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń oraz ich mechanizmów, np. maszyn, pojazdów.

 

2

Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą dalszego rozwoju nowoczesnego przemysłu, a tym samym ma bezpośredni wpływ na zaspokajanie coraz większych oczekiwań społecznych.

Program

Program studiów

obejmuje swoim obszarem inżynierię mechaniczną, budowę maszyn, inżynierię elektryczną, informatykę i programowanie, automatykę i robotykę. Takie połączenie zagadnień służy efektywnemu wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, które mają być wielofunkcyjne, łatwo konfigurowalne, elastyczne i proste w obsłudze.

W trakcie studiów

studenci zapoznają się z podstawami mechaniki, budową i eksploatacją maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania. Zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania procesami technologicznymi, rozwiązywania zadań związanych z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych realizowanych przez doświadczonych praktyków.

Program zajęć

obejmuje zapoznanie z zagadnieniami m.in. z zakresu: podstaw automatyki, modelowania i identyfikacji obiektów, sensoryki i aktuatoryki, napędów i sterowania urządzeń hydraulicznych, serwomechanizmów hydraulicznych i elektrycznych, programowania strukturalnego, zasad programowania obiektowego, programowania mikrosterowników, napędów i sterowania robotów, metod sztucznej inteligencji, podstawy mechatroniki, badania symulacyjne, Matlab/Simulink, LabView

Większość zajęć

ma formę praktyczną, np. w laboratoriach: układów mikroprocesorowych, elektroniki i miernictwa, układów sterowania, automatyki i robotyki, hydrauliki, wytrzymałości materiałów i technik wytwarzania, a także w pracowniach multimedialnych.

Uzyskane wykształcenie

umożliwi absolwentom rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów, odnoszących się m.in. do: projektowania, wytwarzania, utrzymania bądź dystrybucji narzędzi i systemów mechatronicznych. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, a w szczególności dla działów wytwórczych bazujących na automatyzacji i robotyzacji.

Specjalności

Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Studia na specjalności pozwalają na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności zestawiania, programowania i uruchamiania kanałów komunikacyjnych pomiędzy urządzeniami w Internecie przez bezprzewodowe łącza Wi-Fi w technologii 5G (Internet Rzeczy – IoT), co przyczyni się do usprawnienia kontroli procesów w przemyśle, medycynie, logistyce, handlu, itp.
Student zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia badań oraz obsługi urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych wyposażonych w układy sterujące, z możliwością programowanie ich działania oraz konfigurowania, kalibracji torów pomiarowych i wykonawczych, diagnozowania oraz wizualizacji procesu (aplikacje HMI/SCADA) i wiele innych możliwości.

Student dowie się m.in. jak:

 • projektować konstrukcje części hardwarowej składając ją z uniwersalnych modułów Systemu WAGO i posiądzie umiejętność programowania (część softwarowa projektu) struktury i funkcji modułów Systemu WAGO,
 • pozyskiwać dane pomiarowe analogowe i cyfrowe z obiektów przemysłowych poprzez stosowanie nowych technologii bezprzewodowych i mobilnych urządzeń rejestrujących i przetwarzających sygnały (mechaniczne, elektryczne, optyczne, biologicznych, chemicznych itp.)
 • dokonywać analizy przy wykorzystaniu profesjonalnego specjalistycznego oprogramowania.

Kwalifikacje

Przyszli mechatronicy odnajdą się niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu: od spożywczego po metalurgiczny czy lotniczy.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym a także w przedsiębiorstwach zajmujących się stosowaniem, serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle.

Przygotowany będzie także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie i produkcji przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Skończone studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, które pozwoli podjąć pracę w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Potencjalne miejsca pracy inżyniera-mechatronika to:

 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 • instytucje i przedsiębiorstwa użytkujące układy mechatroniczne,
 • stacje serwisowe i diagnostyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i wdrażające systemy mechatroniczne,

Absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w przemyśle sprzętu AGD, elektromaszynowym, lotniczym czy medycynie, tj. tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i urządzenia mechaniki precyzyjnej.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Polkowicach

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76  746 53 53, 76 746 53 51

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!