Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

JEŻELI INTERESUJESZ SIĘ ŻYCIEM I ROZWOJEM CZŁOWIEKA ORAZ PROCESEM JEGO EDUKACJI, TO PEDAGOGIKA JEST IDEALNYM KIERUNKIEM WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

CZY WARTO JĄ STUDIOWAĆ? Z PEWNOŚCIĄ STUDIA TE ZAPEWNIĄ RADOŚĆ Z MOŻLIWOŚCI PRACY Z LUDŹMI, ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ PRZEKŁADANIA ICH NA INNE PŁASZCZYZNY ŻYCIA.

Pedagogika – daje wiele możliwości rozwoju. Jako nauka odnosi się nie tylko do dzieci i ludzi młodych. Jej celem jest przygotowanie do odpowiedniego funkcjonowania w życiu obywatelskim i pomoc tym, którzy z życiem w społeczeństwie mają problemy. Absolwent tego kierunku ma okazję iść wieloma ścieżkami kariery, ale bez wątpienia jest to trudna praca, wymagająca dużego zaangażowania, cierpliwości i wyrozumiałości dla drugiego człowieka.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby zainteresowane życiem i rozwojem człowieka chcący zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy pedagoga, a jednocześnie przydatne w wychowaniu własnych dzieci.

Osoby zainteresowane pracą z osobami dorosłymi w środowisku biznesowym, które zamierzają pracować w działach HR lub wspierać procesy zarządzania ludźmi w organizacji i być odpowiedzialne za tworzenie polityki HR.

Osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodami wymagającymi cierpliwości, kreatywności, dyscypliny, poświęcenia i empatii.

 
 

Cele studiów

 • Przygotowanie studentów do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej i zapoznanie ich z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki, jej subdyscyplin, jak też głównych nauk współpracujących z pedagogiką.

 • Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w profesjonalnej pracy pedagoga i wychowawcy.

 • Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności diagnostycznych, komunikacyjnych i badawczych o charakterze pedagogicznym. Zyskanie przez studentów świadomości o roli i odpowiedzialności, w tym etycznej i prawnej, pedagoga.

 • W przypadku specjalności HR Business Partner rozwinięcie umiejętności dotyczących kreowania marki pracodawcy, budowania wspierającego środowiska pracy oraz dobrych relacji z najważniejszymi partnerami społecznymi.

Młoda kobieta stojąca przy biurku

Program

Program kształcenia

ma wszechstronny charakter, tak aby osoby opuszczające mury uczelni dysponowały jak największym aparatem umiejętności. W trakcie jego realizacji student uzyska nie tylko szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, ale przede wszystkim nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Program studiów

obejmuje przedmioty ogólne i kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe adekwatne do wybranej specjalności. Kształcenie teoretyczne wzbogacone jest o aspekty praktyczne realizowane w ramach praktyk pedagogicznych odbywanych w placówkach powiązanych ze studiowaną specjalnością.

Studentom pedagogiki

oferujemy interesujące zajęcia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, a także treningów, warsztatów i wycieczek edukacyjnych do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i placówek wsparcia.

Specjalności

HR Business Partner NOWOŚĆ

Specjalność w ramach studiów dualnych realizowanych we współpracy z  Brose Sitech Sp. z o. o.

Specjalność HR Business Partner koncentruje się na pracy z osobami dorosłymi w ich środowisku zatrudnienia, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu inicjatyw w myśl koncepcji biznes partneringu, zakładającej wsparcie strategii biznesowej organizacji przez działania w obszarze HR realizowane przez HR Biznes Partnera.

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli HR Business Partnera w różnych organizacjach. Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania rynku pracy. Pozwolą pozyskać wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim i wspierania strategii biznesowej organizacji poprzez efektywne zarządzanie ludźmi. Rozwiną umiejętności dotyczące kreowania marki pracodawcy, budowania wspierającego środowiska pracy oraz dobrych relacji z najważniejszymi partnerami społecznymi.

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób, które zainteresowane są pracą z osobami dorosłymi w środowisku biznesowym, zamierzają pracować w działach HR lub wspierać procesy zarządzania ludźmi w organizacji, są odpowiedzialne za tworzenie polityki HR.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe to m.in.:

 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rola HR w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Umiejętności interpersonalne w pracy HR BP
 • Wystąpienia i techniki pracy z grupą
 • Narzędzia i wskaźniki HR
 • Employer branding
 • Zarządzanie projektami
 • Komunikacja w biznesie
 • Działania rozwojowe i andragogika

Po studiach

Absolwent specjalności może pracować w działach personalnych wszystkich sektorów oraz branż. Znajdzie zatrudnienie w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Absolwent studiów to specjalista potrafiący skutecznie łączyć sferę operacyjną i personalną w organizacji, patrzący na procesy HR z perspektywy biznesu. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafi projektować rozwiązania i narzędzia dla biznesu, zbudować politykę rekrutacyjną oraz stworzyć model kompetencyjny oparty na rzeczywistych potrzebach organizacji. HR Business Partner stwarza pracownikom możliwości rozwoju, rozbudza wewnętrzną motywację i buduje więź z organizacją, co w konsekwencji przyczynia się do tworzenia kultury organizacyjnej, która daje poczucie wyjątkowości, przy jednoczesnym kreowaniu pożądanego wizerunku firmy czy marki. Partner Biznesowy buduje zespoły pracowników skuteczne w powierzonych zadaniach, a także kreuje politykę personalną, której celem jest zatrzymanie dobrych pracowników wykorzystujących swoje umiejętności i motywację do codziennej pracy i budowania sukcesu zarówno firmy, jak i osobistego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność umożliwiająca pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zapewnienia opieki po zajęciach lekcyjnych (np. dzieci przebywające w świetlicach pozaszkolnych, ogniskach wychowawczych) lub pozbawionymi opieki rodzicielskiej czasowo lub trwale (np. wychowankowie domów dziecka.

Podczas studiów realizowane są takie przedmioty specjalnościowe jak:

 • pedagogika opiekuńcza,
 • niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
 • podstawy psychologii klinicznej,
 • wprowadzenie do socjoterapii,
 • podstawy streetworkingu,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce socjalizacyjnej, w świetlicy, internacie i bursie szkolnej,
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego,
 • metodyka pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną,
 • trening interpersonalny,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • interwencja w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży.

Absolwenci specjalności zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im podjęcie studiów II stopnia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnych typów, placówkach wsparcia dziennego, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. PCPR, OPS).

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Specjalność przygotowuje do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe, w tym w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu. Daje także możliwości pracy z seniorami poprzez ich aktywizację, usprawniając społecznie oraz ucząc ich umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, zgodnie z ich zróżnicowanymi potrzebami.
Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej oraz wsparcia osoby starszej, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji.
Studia na specjalności adresowane są do osób, które:

 • są zainteresowane pracą z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe oraz poradnictwem rodzinnym, np. w charakterze asystenta rodziny, specjalisty zatrudnionego w poradniach rodzinnych,
 • pracują lub planują podjęcie pracy w instytucjach wspierających rozwój osób starszych, np. w klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także wspomagających seniorów i ich opiekunów w różnych sferach życia (np. w ośrodkach wsparcia dziennego, DPS).

Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia m.in. z zakresu:

 • pedagogiki rodziny,
 • teorii i praktyki opieki,
 • podstawy pedagogiki,
 • psychologii starzenia się i starości,
 • metodyki pracy z rodziną,
 • metodyki pracy asystenta rodziny i opiekuna osoby starszej,
 • aktywizacji społecznej osób w starszym wieku,
 • systemowej terapii rodziny,
 • poradnictwa rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej w rodzinie oraz mediacji w systemie rodzinnym.

Absolwenci specjalności będą potrafili nawiązywać relacje z podopiecznymi, diagnozować ich sytuację, określając obszary wymagające wsparcia, planować, realizować i monitorować różne formy oddziaływań mających na celu identyfikowanie zasobów, wzmacnianie oraz aktywizację jednostek.
Będą przygotowani również do podejmowania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodzin i osób starszych.

Absolwent specjalności może pracować jako:

 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • doradca, mediator i negocjator w poradniach rodzinnych,
 • asystent osoby starszej
  – w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodzin i osób starszych – PCPR, MOPS, GOPS,
  – ośrodkach wsparcia dziennego,
  – placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
  – domach pomocy społecznej,
  – środowiskowych domach samopomocy,
  – prywatnych domach opieki,
 • animatora w klubie seniora i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Wykładowcy

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW  

Psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji. Łączy zadania badacza i eksperta. Przeprowadził ponad 150 sesji assessment-center w ramach doboru i oceny potencjału kadry menedżerskiej i specjalistycznej, opracowuje programy doskonalące systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

czytaj więcej ▼
Dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Ukończył studia na 3 uczelniach uzyskując wykształcenie z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę w szkolnictwie wyższym rozpoczął w 1998 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego.

czytaj więcej ▼
Dr Anna Dzikomska-Kaczan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt. Posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, terapii pedagogicznej, patologii i resocjalizacji niedostosowanych społecznie oraz zarządzania oświatą. Doświadczony nauczyciel akademicki,  założycielka i  dyrektor zespołu poradni psychologiczno – pedagogicznych w Opolu. Nauczyciel mianowany, pedagog, terapeuta, wychowawca i edukator. Autorka publikacji zwartych i wielu artykułów naukowych z zakresu wychowania, opieki, resocjalizacji i terapii.

Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza. Absolwent studiów Executive EMBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW.

czytaj więcej ▼
Dr Rafał Mikowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, radca prawny.

Mgr Emilia Walczak

Doświadczony pedagog i logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, teatroterapeuta, specjalista z zakresu emisji głosu.

czytaj więcej ▼
Mgr Marcin Holdenmajer

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (mgr), a także amerykańską uczelnię Clark University (MSc – Master of Science in Professional Communication). Jest absolwentem prestiżowej European Academy of Diplomacy (Służba Zagraniczna). Posiada certyfikat Certifcate of Advanced English. Od 8 lat prowadzi firmę Mr English. Ponadto przetłumaczył 28 pozycji książkowych z języka angielskiego na język polski.

Mgr Robert Rogacki
Mgr Robert Rogacki

Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik stypendium „Poland and the European Union at Nene – University College, Northampton” w ramach TEMPUS Programme Trans-European Co-Operation Scheme For Higher Education w roku 1997.

czytaj więcej ▼
Dr Marzena Sendyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki pedagogiki opiekuńczej oraz pedagogiki rodziny i dotyczą rodziny jako środowiska wychowawczego, profilaktyki osamotnienia dziecka, współpracy w wychowaniu rodziny i szkoły, funkcjonowania form pieczy zastępczej. Autorka ponad 50 publikacji (w tym jednej monografii) wydanych w Polsce i za granicą.

Dr Beata Kohlman
Dr Magdalena Skorobogata
Dr Paweł Walczak
Dr Renata Socha
Dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska
Mgr Henryk Krawczyszyn
Mgr inż. Łukasz Buczkowski
Mgr Justyna Babiak-Tutko

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.