Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

JEŻELI INTERESUJESZ SIĘ ŻYCIEM I ROZWOJEM CZŁOWIEKA ORAZ PROCESEM JEGO EDUKACJI, TO PEDAGOGIKA JEST IDEALNYM KIERUNKIEM WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

CZY WARTO JĄ STUDIOWAĆ? Z PEWNOŚCIĄ STUDIA TE ZAPEWNIĄ RADOŚĆ Z MOŻLIWOŚCI PRACY Z LUDŹMI, ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ PRZEKŁADANIA ICH NA INNE PŁASZCZYZNY ŻYCIA.

Pedagogika – daje wiele możliwości rozwoju. Jako nauka odnosi się nie tylko do dzieci i ludzi młodych. Jej celem jest przygotowanie do odpowiedniego funkcjonowania w życiu obywatelskim i pomoc tym, którzy z życiem w społeczeństwie mają problemy. Absolwent tego kierunku ma okazję iść wieloma ścieżkami kariery, ale bez wątpienia jest to trudna praca, wymagająca dużego zaangażowania, cierpliwości i wyrozumiałości dla drugiego człowieka.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby zainteresowane życiem i rozwojem człowieka chcący zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy pedagoga, a jednocześnie przydatne w wychowaniu własnych dzieci.

Osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodami wymagającymi cierpliwości, kreatywności, dyscypliny, poświęcenia i empatii.

Osoby zainteresowane pracą z osobami dorosłymi w środowisku biznesowym, które zamierzają pracować w działach HR lub wspierać procesy zarządzania ludźmi w organizacji i być odpowiedzialne za tworzenie polityki HR.

Osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z młodzieżą i osobami dorosłymi, które na skutek konfliktu z prawem, znalazły się – odpowiednio – w placówkach wychowawczych i jednostkach penitencjarnych, w związku z czym  wymagają oddziaływań resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych

 
 

Cele studiów

 • Przygotowanie studentów do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej i zapoznanie ich z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki, jej subdyscyplin, jak też głównych nauk współpracujących z pedagogiką.

 • Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w profesjonalnej pracy pedagoga i wychowawcy.

 • Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności diagnostycznych, komunikacyjnych i badawczych o charakterze pedagogicznym. Zyskanie przez studentów świadomości o roli i odpowiedzialności, w tym etycznej i prawnej, pedagoga.

 • W przypadku specjalności HR Business Partner rozwinięcie umiejętności dotyczących kreowania marki pracodawcy, budowania wspierającego środowiska pracy oraz dobrych relacji z najważniejszymi partnerami społecznymi.

 • Zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki w obszarach zwalczania patologii społecznych i przestępczości oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych, nabycie  umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym i psychologicznym oraz podejmowania działań w o charakterze profilaktycznym,  resocjalizacyjnym i edukacyjnym, jak również poznanie prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osobami umieszczonymi w warunkach izolacji lub osadzonymi.

Młoda kobieta stojąca przy biurku

Program

Program kształcenia

ma wszechstronny charakter, tak aby osoby opuszczające mury uczelni dysponowały jak największym aparatem umiejętności. W trakcie jego realizacji student uzyska nie tylko szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, ale przede wszystkim nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Program studiów

obejmuje przedmioty ogólne i kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe adekwatne do wybranej specjalności. Kształcenie teoretyczne wzbogacone jest o aspekty praktyczne realizowane w ramach praktyk pedagogicznych odbywanych w placówkach powiązanych ze studiowaną specjalnością.

Studentom pedagogiki

oferujemy interesujące zajęcia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, a także treningów, warsztatów i wycieczek edukacyjnych do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i placówek wsparcia.

Specjalności

HR Business Partner NOWOŚĆ

Specjalność w ramach studiów dualnych realizowanych we współpracy z  Brose Sitech Sp. z o. o.

Specjalność HR Business Partner koncentruje się na pracy z osobami dorosłymi w ich środowisku zatrudnienia, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu inicjatyw w myśl koncepcji biznes partneringu, zakładającej wsparcie strategii biznesowej organizacji przez działania w obszarze HR realizowane przez HR Biznes Partnera.

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli HR Business Partnera w różnych organizacjach. Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania rynku pracy. Pozwolą pozyskać wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim i wspierania strategii biznesowej organizacji poprzez efektywne zarządzanie ludźmi. Rozwiną umiejętności dotyczące kreowania marki pracodawcy, budowania wspierającego środowiska pracy oraz dobrych relacji z najważniejszymi partnerami społecznymi.

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób, które zainteresowane są pracą z osobami dorosłymi w środowisku biznesowym, zamierzają pracować w działach HR lub wspierać procesy zarządzania ludźmi w organizacji, są odpowiedzialne za tworzenie polityki HR.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe to m.in.:

 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rola HR w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Umiejętności interpersonalne w pracy HR BP
 • Wystąpienia i techniki pracy z grupą
 • Narzędzia i wskaźniki HR
 • Employer branding
 • Zarządzanie projektami
 • Komunikacja w biznesie
 • Działania rozwojowe i andragogika

Po studiach

Absolwent specjalności może pracować w działach personalnych wszystkich sektorów oraz branż. Znajdzie zatrudnienie w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Absolwent studiów to specjalista potrafiący skutecznie łączyć sferę operacyjną i personalną w organizacji, patrzący na procesy HR z perspektywy biznesu. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafi projektować rozwiązania i narzędzia dla biznesu, zbudować politykę rekrutacyjną oraz stworzyć model kompetencyjny oparty na rzeczywistych potrzebach organizacji. HR Business Partner stwarza pracownikom możliwości rozwoju, rozbudza wewnętrzną motywację i buduje więź z organizacją, co w konsekwencji przyczynia się do tworzenia kultury organizacyjnej, która daje poczucie wyjątkowości, przy jednoczesnym kreowaniu pożądanego wizerunku firmy czy marki. Partner Biznesowy buduje zespoły pracowników skuteczne w powierzonych zadaniach, a także kreuje politykę personalną, której celem jest zatrzymanie dobrych pracowników wykorzystujących swoje umiejętności i motywację do codziennej pracy i budowania sukcesu zarówno firmy, jak i osobistego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność umożliwiająca pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zapewnienia opieki po zajęciach lekcyjnych (np. dzieci przebywające w świetlicach pozaszkolnych, ogniskach wychowawczych) lub pozbawionymi opieki rodzicielskiej czasowo lub trwale (np. wychowankowie domów dziecka.

Podczas studiów realizowane są takie przedmioty specjalnościowe jak:

 • pedagogika opiekuńcza,
 • niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
 • podstawy psychologii klinicznej,
 • wprowadzenie do socjoterapii,
 • podstawy streetworkingu,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce socjalizacyjnej, w świetlicy, internacie i bursie szkolnej,
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego,
 • metodyka pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną,
 • trening interpersonalny,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • interwencja w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży.

Absolwenci specjalności zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im podjęcie studiów II stopnia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnych typów, placówkach wsparcia dziennego, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. PCPR, OPS).

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Specjalność przygotowuje do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe, w tym w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu. Daje także możliwości pracy z seniorami poprzez ich aktywizację, usprawniając społecznie oraz ucząc ich umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, zgodnie z ich zróżnicowanymi potrzebami.
Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej oraz wsparcia osoby starszej, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji.
Studia na specjalności adresowane są do osób, które:

 • są zainteresowane pracą z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe oraz poradnictwem rodzinnym, np. w charakterze asystenta rodziny, specjalisty zatrudnionego w poradniach rodzinnych,
 • pracują lub planują podjęcie pracy w instytucjach wspierających rozwój osób starszych, np. w klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także wspomagających seniorów i ich opiekunów w różnych sferach życia (np. w ośrodkach wsparcia dziennego, DPS).

Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia m.in. z zakresu:

 • pedagogiki rodziny,
 • teorii i praktyki opieki,
 • podstawy pedagogiki,
 • psychologii starzenia się i starości,
 • metodyki pracy z rodziną,
 • metodyki pracy asystenta rodziny i opiekuna osoby starszej,
 • aktywizacji społecznej osób w starszym wieku,
 • systemowej terapii rodziny,
 • poradnictwa rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej w rodzinie oraz mediacji w systemie rodzinnym.

Absolwenci specjalności będą potrafili nawiązywać relacje z podopiecznymi, diagnozować ich sytuację, określając obszary wymagające wsparcia, planować, realizować i monitorować różne formy oddziaływań mających na celu identyfikowanie zasobów, wzmacnianie oraz aktywizację jednostek.
Będą przygotowani również do podejmowania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodzin i osób starszych.

Absolwent specjalności może pracować jako:

 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • doradca, mediator i negocjator w poradniach rodzinnych,
 • asystent osoby starszej
  – w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodzin i osób starszych – PCPR, MOPS, GOPS,
  – ośrodkach wsparcia dziennego,
  – placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
  – domach pomocy społecznej,
  – środowiskowych domach samopomocy,
  – prywatnych domach opieki,
 • animatora w klubie seniora i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Wykładowcy

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW  

Psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji. Łączy zadania badacza i eksperta. Przeprowadził ponad 150 sesji assessment-center w ramach doboru i oceny potencjału kadry menedżerskiej i specjalistycznej, opracowuje programy doskonalące systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

czytaj więcej ▼
Dr Anna Dzikomska-Kaczan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt. Posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, terapii pedagogicznej, patologii i resocjalizacji niedostosowanych społecznie oraz zarządzania oświatą. Doświadczony nauczyciel akademicki,  założycielka i  dyrektor zespołu poradni psychologiczno – pedagogicznych w Opolu. Nauczyciel mianowany, pedagog, terapeuta, wychowawca i edukator. Autorka publikacji zwartych i wielu artykułów naukowych z zakresu wychowania, opieki, resocjalizacji i terapii.

Dr Renata Socha

Profesor Oświaty, psycholog, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta EEG – Biofeedback, terapeuta Snoezelen, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki ds. awansu zawodowego nauczycieli. Praktyk. Doświadczenie zdobywała prowadząc gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, pracując z dziećmi oraz dorosłymi  w szkołach,  placówkach oświatowych i opiekuńczych, jako wykładowca uniwersytecki oraz podczas ogólnopolskich i  międzynarodowych konferencji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

czytaj więcej ▼
Dr Beata Kohlman

Doktor nauk  społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych UJW. Posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagogiki, problematyki wychowania prorodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediatora szkolnego oraz ochrony i kształtowania środowiska. Praktyk, doświadczony nauczyciel akademicki, pracuje jako pedagog szkolny, specjalny, wicedyrektor szkoły, mediator, nauczyciel dyplomowany. Posiada certyfikaty do prowadzenia licznych programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu wychowania, opieki, resocjalizacji. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów „Wolontariusze” na UJW.

Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza. Absolwent studiów Executive EMBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW.

czytaj więcej ▼
Dr Rafał Mikowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, radca prawny.

Mgr Emilia Walczak

Doświadczony pedagog i logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, teatroterapeuta, specjalista z zakresu emisji głosu.

czytaj więcej ▼
Mgr Marcin Holdenmajer

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (mgr), a także amerykańską uczelnię Clark University (MSc – Master of Science in Professional Communication). Jest absolwentem prestiżowej European Academy of Diplomacy (Służba Zagraniczna). Posiada certyfikat Certifcate of Advanced English. Od 8 lat prowadzi firmę Mr English. Ponadto przetłumaczył 28 pozycji książkowych z języka angielskiego na język polski.

Mgr Robert Rogacki
Mgr Robert Rogacki

Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik stypendium „Poland and the European Union at Nene – University College, Northampton” w ramach TEMPUS Programme Trans-European Co-Operation Scheme For Higher Education w roku 1997.

czytaj więcej ▼
Dr Marzena Sendyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki pedagogiki opiekuńczej oraz pedagogiki rodziny i dotyczą rodziny jako środowiska wychowawczego, profilaktyki osamotnienia dziecka, współpracy w wychowaniu rodziny i szkoły, funkcjonowania form pieczy zastępczej. Autorka ponad 50 publikacji (w tym jednej monografii) wydanych w Polsce i za granicą.

Dr Magdalena Skorobogata

Psychoterapeuta, pedagog, adiunkt w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Prowadzi Poradnię Rodzinną przy Parafii św. Klemensa w Głogowie. Zainteresowania zogniskowane wokół zdrowia psychicznego, jego profilaktyki, zaburzeń osobowości, kryzysów psychicznych oraz odporności psychicznej. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych i par. Prywatnie pasjonuje się neuroplastycznością mózgu, malarstwem i pływaniem.

Dr Paweł Walczak
Mgr Henryk Krawczyszyn

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.