Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

LOGISTYKA? CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA CIEBIE? JEŚLI SZUKASZ DLA SIEBIE ZAWODU Z PRZYSZŁOŚCIĄ, NAJPRAWDOPODOBNIEJ WŁAŚNIE MASZ TO, CZEGO SZUKASZ!!!

Logistyka otacza nas zewsząd, jest obecna w każdej chwili i we wszystkich aspektach naszych działań. Bez względu na to o czym nie pomyślisz znajdziesz tam Logistykę. Jest niezbędna do naszego funkcjonowania i będzie istniała zawsze. Co to oznacza w praktyce? M.in. to, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry logistyków będzie w naturalny sposób na rynku pracy istniało zawsze.

Rekrutacja online

Adresaci

Osoby zainteresowane posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w organizacjach i przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych.

Osoby związane zawodowo z logistyką, transportem czy gospodarką magazynową, posiadające świadomość potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych, pozwalających na rozwój kariery zawodowej.

Osoby wiążące swoje plany zawodowe z efektywnym zarządzaniem organizacjami, zespołami, procesami i przepływami zarówno rzeczowymi, jak i informacyjnymi.

Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji zawodowych opartych na interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętnościach praktycznych związanych z zarządzaniem działalnością podmiotów gospodarczych i organizacji oraz doskonaleniem procesów biznesowych.

Cele studiów

 • Wykształcenie umiejętności efektywnego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i doskonalenia się w sposób ciągły.

 • Nabycie ogólnej wiedzy technicznej pozwalającej na identyfikację zjawisk i stanów obiektów technicznych, definiowanie problemów natury technicznej lub ekonomicznej charakterystycznych dla działalności inżynierskiej czy managerskiej oraz wykształcenie umiejętności pragmatycznego działania mającego na celu rozwiązywanie takich problemów.

 • Nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, przepływami materialnymi i informacyjnymi oraz gospodarowania zapasami i funkcjonowaniem magazynów, a także kierowania działalnością transportową, eksploatacją środków transportu i efektywnego wykorzystywania elementów infrastruktury transportowej.

 • Ukształtowanie i rozwój umiejętności managerskich oraz inżynierskich, pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych i zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, ze szczególnych uwzględnieniem zarządzania logistyką, łańcuchem dostaw i transportem.

Wagony towarowe przy szynach

Program

Logistyka to kierunek interdyscyplinarny składający się z elementów różnych dziedzin wiedzy jak transport, ekonomia, informatyka oraz zarządzanie jest ciągle na rynku bardzo poszukiwany i pożądany. Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą mobilności w globalnym społeczeństwie.

Program studiów

jest realizowany przez kadrę Uczelni posiadającą zarówno wiedzę fachową na najwyższym poziomie jak i bogate doświadczenia praktyczne. Jest także dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw regionu oraz budowania kompetencji absolwenta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami lokalnego rynku pracy.

Większość zajęć

studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • technologii transportu, charakterystyk gałęzi transportu oraz zarządzania funkcjonowaniem transportu i współczesnych rozwiązań technicznych wspierających zarządzanie transportem;
 • gospodarowania zapasami, w tym funkcjonowania magazynów i zarządzania procesami magazynowymi;
 • metod oraz narzędzi modelowania i optymalizacji procesów w logistyce;
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w logistyce.

Kształcenie

jest realizowane w oparciu o najlepsze praktyki metod nauczania i formy zajęć, oraz bogato ilustrowany przykładami praktycznymi w formie case study oraz pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji studentów związanych z kierunkiem studiów.

Studia

przewidują także rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich, zdobywanie ogólnej wiedzy inżynierskiej oraz wiedzy fachowej z obszaru kierunku studiów logistycznych z uwzględnieniem specyfiki specjalności.

Studenci

poznają także metodykę projektowania i funkcjonowania systemów logistycznych, zarządzania łańcuchem logistycznym i jego elementami oraz zasady eksploatacji obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w logistyce.

Podczas studiów

wspierane będzie kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych i prowadzenia własnej działalności.

Specjalności

Logistyka przedsiębiorstw

Specjalność pozwali absolwentom na podejmowanie pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji związanych z zarządzaniem logistyką wewnętrzną, logistyką produkcji oraz łańcuchem logistycznym obejmującym również logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i firmach zajmujących się działalnością usługową.

Absolwenci tej specjalności z pewnością będą mogli wykazać się wysokimi kompetencjami zawodowymi zajmując się zarządzaniem, czy pełniąc funkcje kierownicze w odniesieniu do funkcjonowania takich obszarów jak transport, czy gospodarka zapasami, jak i kierując działalnością podmiotów gospodarczych.

Logistyka transportu kolejowego

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą w spółkach zajmujących się transportem szynowym lub w przedsiębiorstwach zajmujących się infrastrukturą kolejową oraz działających na rzecz jednej lub drugiej grupy podmiotów.

Absolwent tej specjalności posiadać będzie kwalifikacje pozwalające na zarządzanie transportem czy infrastrukturą, ale również na kierowanie efektywną eksploatacją technicznych środków transportu. Posiadane kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentowi zarówno na pracę związane z kierowaniem na szczeblu operacyjnym jak i na sprawowanie funkcji zarządczych w podmiotach gospodarczych związanych z tą gałęzią transportu.

Kwalifikacje

Absolwent kierunku Logistyka uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych.

Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do:

 • logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki),
 • ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych,
 • podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej.

Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Zapotrzebowanie na inżynierów logistyków jest bardzo duże. Mogą pracować m.in. jako:

 • specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • fachowcy ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego,
 • specjaliści ds. obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • specjaliści gospodarki magazynowej,
 • spedytorzy,
 • administratorzy taboru,
 • organizatorzy transportu.

Wykładowcy

Dr hab. Stanisław Piesiek, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Piesiek, prof. UJW

Studia wyższe  ukończył w 1963 roku na  Wydziale  Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej uzyskując dyplom  magistra inżyniera  mechanika.

czytaj więcej ▼
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński

Artur Kazimierz Wilczyński urodził się 14.02.1947r we Włocławku. Prof. dr hab. n. ekonomicznych, dr nauk technicznych, inż. elektryk, absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 2017r. związany z Uczelnią Jana Wyżykowskiego.

czytaj więcej ▼
Dr hab. Maciej Wilczyński

Matematyk – absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.  Zainteresowania naukowe profesora związane są z teorią gier i ze  statystyką matematyczną. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień sprawiedliwego podziału oraz wnioskowania sekwencyjnego, bayesowskiego i minimaksowego. W ostatnim okresie jego badania koncentrują się wokół  problematyki  wyboru zmiennych  w modelu regresji liniowej, w którym liczba zmiennych objaśniających jest większa od rozmiaru próby.

czytaj więcej ▼
dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz
Dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje szeroko pojęty obszar Bliskiego Wschodu włączywszy w to Pd Kaukaz a także politykę i bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem rynków surowcowych oraz logistyki paliwowej.

czytaj więcej ▼

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Magister inżynier fizyki (1987), doktor fizyki (1992), doktor hab. nauk tech. (2004), profesor nauk tech. (2015); obecnie dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

czytaj więcej ▼
Dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Ukończył studia na 3 uczelniach uzyskując wykształcenie z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę w szkolnictwie wyższym rozpoczął w 1998 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego.

czytaj więcej ▼
Dr Janina Jędrzejczak-Gas

Doktor nauk ekonomicznych – dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na trzech obszarach związanych z sektorem przedsiębiorstw: 1) zarządzanie finansami, 2) aktywność inwestycyjna, 3) zrównoważony rozwój.

czytaj więcej ▼
Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza.

czytaj więcej ▼
Nieśpiałowski
dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze stopniem doktora nauk technicznych, nadanym w 2006 roku przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

czytaj więcej ▼
Mariusz Rogowski
Mgr Mariusz Rogowski

Prawnik, nauczyciel akademicki, doradca, mediator, posiadający bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz w spółkach sektora wydobywczego i energetycznego. Działalność biznesową od ponad 20 lat łączy z pracą akademicką. Posiada ukończone studia z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i menedżerskie EMBA (program Franklin University) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration z wyróżnieniem.

czytaj więcej ▼
Mgr Robert Rogacki
Mgr Robert Rogacki

Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik stypendium „Poland and the European Union at Nene – University College, Northampton” w ramach TEMPUS Programme Trans-European Co-Operation Scheme For Higher Education w roku 1997.

czytaj więcej ▼
Dr Robert Balcerzyk

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Członek Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych. Kierownik oraz członek zespołów badawczych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarach związanych z kapitałem intelektualnym organizacji.

Dr Michał Markiewicz

Filozof kultury, obecnie mieszka i pracuje w Zielonej Górze oraz w Berlinie: współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i Niemczech. Autor tekstów naukowych na temat współczesnej filozofii kultury. Główne obszary pracy i zainteresowań badawczych to:  związek sztuki z przemianami społecznymi i politycznymi, zjawiska graniczne w sztuce współczesnej oraz  deregulacja znaczeń w kulturze oraz szeroko pojęta filozofia człowieka.

Prof. dr hab. inż. Maria Fic
Dr Dominika Brzęczek-Nester
Dr inż. Robert Kaszuba
Dr inż. Radosław Milewski
Dr Jolanta Dmowska
Dr inż. Roman Frątczak
Dr inż. Arkadiusz Gierczak
Dr Grzegorz Jastrzębski
Dr inż. Paweł Stefanek
Dr Anna Bruska
Dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska
Mgr Dagmara Kasper
Mgr inż. Łukasz Buczkowski
Mgr Stanisław Lis
Mgr inż. Arkadiusz Niedzielski
Mgr inż. Wojciech Przybył
Mgr Bożena Wiszniewska
Mgr Wioletta Serwa
Mgr Justyna Babiak-Tutko

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do rekrutacji online

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.