Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

LOGISTYKA? CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA CIEBIE? JEŚLI SZUKASZ DLA SIEBIE ZAWODU Z PRZYSZŁOŚCIĄ, NAJPRAWDOPODOBNIEJ WŁAŚNIE MASZ TO, CZEGO SZUKASZ!!!

Logistyka otacza nas zewsząd, jest obecna w każdej chwili i we wszystkich aspektach naszych działań. Bez względu na to o czym nie pomyślisz znajdziesz tam Logistykę. Jest niezbędna do naszego funkcjonowania i będzie istniała zawsze. Co to oznacza w praktyce? M.in. to, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry logistyków będzie w naturalny sposób na rynku pracy istniało zawsze.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby zainteresowane posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w organizacjach i przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych.

Osoby związane zawodowo z logistyką, transportem czy gospodarką magazynową, posiadające świadomość potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych, pozwalających na rozwój kariery zawodowej.

Osoby wiążące swoje plany zawodowe z efektywnym zarządzaniem organizacjami, zespołami, procesami i przepływami zarówno rzeczowymi, jak i informacyjnymi.

Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji zawodowych opartych na interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętnościach praktycznych związanych z zarządzaniem działalnością podmiotów gospodarczych i organizacji oraz doskonaleniem procesów biznesowych.

Cele studiów

 • Wykształcenie umiejętności efektywnego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i doskonalenia się w sposób ciągły.

 • Nabycie ogólnej wiedzy technicznej pozwalającej na identyfikację zjawisk i stanów obiektów technicznych, definiowanie problemów natury technicznej lub ekonomicznej charakterystycznych dla działalności inżynierskiej czy managerskiej oraz wykształcenie umiejętności pragmatycznego działania mającego na celu rozwiązywanie takich problemów.

 • Nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, przepływami materialnymi i informacyjnymi oraz gospodarowania zapasami i funkcjonowaniem magazynów, a także kierowania działalnością transportową, eksploatacją środków transportu i efektywnego wykorzystywania elementów infrastruktury transportowej.

 • Ukształtowanie i rozwój umiejętności managerskich oraz inżynierskich, pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych i zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, ze szczególnych uwzględnieniem zarządzania logistyką, łańcuchem dostaw i transportem.

Wagony towarowe przy szynach

Program

Logistyka to kierunek interdyscyplinarny składający się z elementów różnych dziedzin wiedzy jak transport, ekonomia, informatyka oraz zarządzanie jest ciągle na rynku bardzo poszukiwany i pożądany. Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą mobilności w globalnym społeczeństwie.

Program studiów

jest realizowany przez kadrę Uczelni posiadającą zarówno wiedzę fachową na najwyższym poziomie jak i bogate doświadczenia praktyczne. Jest także dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw regionu oraz budowania kompetencji absolwenta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami lokalnego rynku pracy.

Większość zajęć

studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • technologii transportu, charakterystyk gałęzi transportu oraz zarządzania funkcjonowaniem transportu i współczesnych rozwiązań technicznych wspierających zarządzanie transportem;
 • gospodarowania zapasami, w tym funkcjonowania magazynów i zarządzania procesami magazynowymi;
 • metod oraz narzędzi modelowania i optymalizacji procesów w logistyce;
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w logistyce.

Kształcenie

jest realizowane w oparciu o najlepsze praktyki metod nauczania i formy zajęć, oraz bogato ilustrowany przykładami praktycznymi w formie case study oraz pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji studentów związanych z kierunkiem studiów.

Studia

przewidują także rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich, zdobywanie ogólnej wiedzy inżynierskiej oraz wiedzy fachowej z obszaru kierunku studiów logistycznych z uwzględnieniem specyfiki specjalności.

Studenci

poznają także metodykę projektowania i funkcjonowania systemów logistycznych, zarządzania łańcuchem logistycznym i jego elementami oraz zasady eksploatacji obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w logistyce.

Podczas studiów

wspierane będzie kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych i prowadzenia własnej działalności.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Specjalności

Logistyka przedsiębiorstw

Specjalność pozwali absolwentom na podejmowanie pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji związanych z zarządzaniem logistyką wewnętrzną, logistyką produkcji oraz łańcuchem logistycznym obejmującym również logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i firmach zajmujących się działalnością usługową.

Absolwenci tej specjalności z pewnością będą mogli wykazać się wysokimi kompetencjami zawodowymi zajmując się zarządzaniem, czy pełniąc funkcje kierownicze w odniesieniu do funkcjonowania takich obszarów jak transport, czy gospodarka zapasami, jak i kierując działalnością podmiotów gospodarczych.

Logistyka transportu kolejowego

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą w spółkach zajmujących się transportem szynowym lub w przedsiębiorstwach zajmujących się infrastrukturą kolejową oraz działających na rzecz jednej lub drugiej grupy podmiotów.

Absolwent tej specjalności posiadać będzie kwalifikacje pozwalające na zarządzanie transportem czy infrastrukturą, ale również na kierowanie efektywną eksploatacją technicznych środków transportu. Posiadane kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentowi zarówno na pracę związane z kierowaniem na szczeblu operacyjnym jak i na sprawowanie funkcji zarządczych w podmiotach gospodarczych związanych z tą gałęzią transportu.

Kwalifikacje

Absolwent kierunku Logistyka uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych.

Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do:

 • logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki),
 • ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych,
 • podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej.

Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Zapotrzebowanie na inżynierów logistyków jest bardzo duże. Mogą pracować m.in. jako:

 • specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • fachowcy ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego,
 • specjaliści ds. obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • specjaliści gospodarki magazynowej,
 • spedytorzy,
 • administratorzy taboru,
 • organizatorzy transportu.

Wykładowcy

Dr hab. Maciej Wilczyński

Matematyk – absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.  Zainteresowania naukowe profesora związane są z teorią gier i ze  statystyką matematyczną. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień sprawiedliwego podziału oraz wnioskowania sekwencyjnego, bayesowskiego i minimaksowego. W ostatnim okresie jego badania koncentrują się wokół  problematyki  wyboru zmiennych  w modelu regresji liniowej, w którym liczba zmiennych objaśniających jest większa od rozmiaru próby.

czytaj więcej ▼
dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz
Dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje szeroko pojęty obszar Bliskiego Wschodu włączywszy w to Pd Kaukaz a także politykę i bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem rynków surowcowych oraz logistyki paliwowej.

czytaj więcej ▼

Dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. inż. Łukasz Gelczuk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Mikrosystemy. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem w 2002 r. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, a w 2019 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika. Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniem własności elektrycznych, strukturalnych i optycznych nowych materiałów półprzewodnikowych o unikatowych właściwościach, które mogą zostać wykorzystane w konstrukcji nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych i fotonicznych.

czytaj więcej ▼
Dr Janina Jędrzejczak-Gas

Doktor nauk ekonomicznych – dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na trzech obszarach związanych z sektorem przedsiębiorstw: 1) zarządzanie finansami, 2) aktywność inwestycyjna, 3) zrównoważony rozwój.

czytaj więcej ▼
Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza.

czytaj więcej ▼
Mgr Robert Rogacki
Mgr Robert Rogacki

Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik stypendium „Poland and the European Union at Nene – University College, Northampton” w ramach TEMPUS Programme Trans-European Co-Operation Scheme For Higher Education w roku 1997.

czytaj więcej ▼
Jakub Bober
Mgr Jakub Bober

Magister prawa Uniwersytetu we Wrocławiu i w Ottawie (LL.M). Internacjolog. Absolwent studiów podyplomowych „Akademia Spółek” na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu praw własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat stypendium im. Edwarda Barrego McDougalla w Kanadzie.

czytaj więcej ▼
Mgr Stanisław Lis

Od ponad 25 lat nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lubinie. Wielokrotnie sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z Fizyki w Legnicy i we Wrocławiu. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki.

Dr Robert Balcerzyk

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Członek Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych. Kierownik oraz członek zespołów badawczych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarach związanych z kapitałem intelektualnym organizacji.

Dr inż. Robert Kaszuba
Dr Izabella Cech
Dr inż. Radosław Milewski
Dr Jolanta Dmowska
Dr inż. Roman Frątczak
Dr inż. Arkadiusz Gierczak
Dr Grzegorz Jastrzębski
Dr inż. Paweł Stefanek
Dr Beata Kohlman
Dr Renata Socha
Dr Paweł Walczak
Mgr Dagmara Kasper
Mgr inż. Henryk Krawczyszyn
Mgr inż. Ireneusz Podolski

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.