Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

STUDIUJ NA ELITARNYM KIERUNKU W SERCU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO!  JESTEŚMY 1 Z 4 UCZELNI W POLSCE POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA. 

Program kształcenia na kierunku Górnictwo i geologia został zatwierdzony przez  Wyższy Urząd Górniczy.

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra inżyniera. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, profesorowie i doktorzy z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeni praktycy.

Rekrutacja online

Adresaci

Osoby, które posiadają tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydaci, których zainteresowania dotyczą procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, których interesują sposoby poszukiwania i rozpoznawania złóż, techniki ich eksploatacji oraz specyfika maszyn stosowanych do tych etapów.

Cele studiów

 • Przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy ogólnej z zakresu nauk o ziemi, kompleksowej i pogłębionej wiedzy z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu górnictwa i geologii.

 • Pogłębianie wiedzy teoretycznej o zjawiskach i procesach technicznych związanych z górnictwem i geologią.

 • Pogłębianie nabytych przez studenta umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych, jak również bardziej złożonych i nietypowych problemów inżynieryjno-technicznych oraz zadań inżynierskich, przeprowadzenia pomiarów, projektowania urządzeń i procesów wymagających stosowania standardów i norm inżynierskich, wykorzystując doświadczenia zdobyte w środowisku inżynierskim.

 • Nabycie umiejętności organizowania pracy indywidualnej i zespołowej, kierowania zespołami i podejmowania decyzji o znacznym stopniu ryzyka.

 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych, zasięgania opinii ekspertów oraz do wdrażania nowych technik i technologii w przemyśle wydobywczym oraz ugruntowanie potrzeby dalszego kształcenia (rozwoju), prowadzącego do podnoszenia własnych kwalifikacji.

 • Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do spełnienia wymogów określonych przez Wyższy Urząd Górniczy, a także niezbędnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w różnych strukturach organizacyjnych.

 • Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach, w organach nadzoru górniczego, w administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

 • Kształtowanie aktywnej postawy absolwentów wobec problemów etycznych i społecznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, a także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

Górnik przy pracy

Program

Program i plan studiów zostały napisane wspólnie przez UJW i KGHM Polska Miedź S.A.

Program studiów

w pełni uwzględnia wymogi określone przez Wyższy Urząd Górniczy, które są wymagane do uzyskania kwalifikacji osób wykonujących czynności: kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań i wentylacji, w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej oraz w dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

Przedmioty kierunkowe:

geologia ogólna, złożowa i górnicza, geodezja górnicza, podstawy wiertnictwa, urządzenia elektryczne i automatyka, systemy mechanizacji w górnictwie, mechanika górotworu i geotechnika, aerologia górnicza, odwodnienie kopalń, bhp w przemyśle górniczym, ratownictwo górnicze, prawo geologiczne i górnicze, techniki strzelnicze w górnictwie.

Siatka godzin

została wzbogacona o przedmioty humanistyczno-menedżerskie takie jak:

 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • negocjacje w biznesie,
 • ochrona własności intelektualnej,

które przyczyniają się do wzrostu kompetencji zarządczych i komunikacyjnych studentów.

Zajęcia laboratoryjne

realizowane są specjalistycznych laboratoriach zlokalizowanych w UJW. Część zajęć, związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, realizowana jest w Stacji Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie oraz na Poligonie szkoleniowym Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.

Specjalności

Eksploatacja podziemna i odkrywkowa

Kształcenie na specjalności jest  szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych, jak również zatrudnienie w organach nadzoru górniczego, nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej, międzynarodowych korporacjach górniczych i budowlanych, firmach konsultingowych czy jednostkach badawczo-rozwojowych. Dodatkowo absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: technologia eksploatacji złóż rud, zagrożenia naturalne w kopalniach, sejsmiczność i tąpania w kopalniach, technika podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż, systemy przeróbcze.

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdą się m.in.:

 • technologia eksploatacji złóż rud,
 • zagrożenia naturalne w kopalniach,
 • sejsmiczność i tąpania w kopalniach,
 • technika podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż,
 • przeróbka i metody wzbogacania kopalin.

Kwalifikacje

Absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk o ziemi, kompleksową i pogłębioną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik eksploatacji złóż i zasad bezpieczeństwa pracy.

Ponadto absolwent będzie:

 • przygotowany do zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach branży wydobywczej oraz projektowania procesów technologicznych, jak również do zarządzania produkcją na każdym etapie tego cyklu, w tym do zarządzania zakładami górniczymi i spółkami wydobywczymi,
 • miał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na każdym etapie cyklu życia kopalni;
 • znał najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania stosowane w przemyśle wydobywczym,
 • posiadał umiejętność posługiwania się aktualnie stosowanymi narzędziami informatycznymi, wspomagającymi modelowanie złoża, projektowanie eksploatacji, ocenę bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych, jak również zarządzania parkiem maszynowym,
 • posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą prawną i ekonomiczną.

Perspektywy zatrudnienia

 1. Podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze – jako kadra zarządzająca produkcją.
 2. Przedsiębiorstwa budownictwa podziemnego i geotechnicznego.
 3. Jednostki organizacyjne, których działalność związana jest z gospodarką i eksploatacją złóż.
 4. Firmy prowadzące rozpoznanie złóż kopalin, firmy geologiczne i geofizyczne.
 5. Przedsiębiorstwa zajmujące się przeróbką kopalin.
 6. Organy nadzoru górniczego, nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej.
 7. Przedsiębiorstwa współpracujące z branżą wydobywczą (np. producenci maszyn górniczych, materiałów wybuchowych, firmy usługowe obsługujące przedsiębiorstwa górnicze, np. prowadzące roboty strzałowe itp.).
 8. Międzynarodowe korporacje górnicze i budowlane, firmy konsultingowe, jednostki badawczo-rozwojowe.

Wykładowcy

Prof. Namysłowska-Wilczyńska
Prof. dr hab. Barbara Namysłowska-Wilczyńska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Przyrodniczych, kierunek – geologia, na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała stopień magistra geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Przyrodniczych, w rezultacie obrony pracy magisterskiej, pt. „Mineralizacja kruszcowa na tle litologii serii złożowej w rejonie kopalni Lubin”. W 1980 r, nadano jej stopień doktora nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej – geologia inżynierska, górnictwo, w następstwie obrony rozprawy doktorskiej, pt. „Analiza ilościowa przestrzennej zmienności wybranych parametrów geologicznych osadów dolnego cechsztynu w rejonie kopalni Lubin”, w Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej. Przewód habilitacyjny zrealizowała na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej, pt. „Zmienność złóż rud miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej w świetle badań geostatystycznych”. W 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał jej tytuł profesora. nauk technicznych.

czytaj więcej ▼
Sułkowski
Dr hab. inż. Józef Sułkowski        

Studia górnicze na PŚ (1958- 64), zaoczne studia matematyczne na UWr (1965- 71, przerwane). Zatrudniony od 1964 r. w Katedrze Aerologii Górniczej, także na ½ E w  kopalniach. Dr (1972) dr hab. (1982), prof. nzw. PŚ (1991). Prorektor ds. dydaktyki PŚ (1985- 90), kier. Zakł. Aerologii i B.G.  (1997- 08), dyr. Inst. Ekspl. Złóż (2006- 09). Powoływany przez Prezesa WUG do  komisji doradczych, m.in. badających katastrofalne pożary i wybuchy w kopalniach. Uhonorowany tytułami: Dr H.C. DNTU Donieck (2011), Honorowy Prof. PŚ (2012).  Od 2012 r. prof. nzw. UJW (d. UZZM).

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW  

Psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji. Łączy zadania badacza i eksperta. Przeprowadził ponad 150 sesji assessment-center w ramach doboru i oceny potencjału kadry menedżerskiej i specjalistycznej, opracowuje programy doskonalące systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Aktualnie zajmuje się wpływem kultury na efektywność zarządzania, zarządzaniem wiekiem i zarządzaniem międzypokoleniowym. Wypromował ponad 450 magistrów psychologii i zarządzania, ponad stu licencjatów z zakresu zarządzania oraz 8 doktorów.

czytaj więcej ▼
Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski w pracy naukowej zajmuje się badaniem własności oraz projektowaniem układów sterowania dla systemów wielowymiarowych 2D/nD. Tytuł dr. habilitowanego otrzymał w 2019 roku w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika. Jednocześnie, jest on certyfikowanym instruktorem Akademii CISCO. Zainteresowania te przenoszą się na działalność dydaktyczną – prowadzi on zajęcia z zakresu Automatyki i Informatyki.

Dr hab. inż. Łukasz Gelczuk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Mikrosystemy. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem w 2002 r. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, a w 2019 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika. Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniem własności elektrycznych, strukturalnych i optycznych nowych materiałów półprzewodnikowych o unikatowych właściwościach, które mogą zostać wykorzystane w konstrukcji nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych i fotonicznych.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Anna Wojciechowicz
Dr inż. Anna Wojciechowicz

Doktor nauk o ziemi w zakresie geologii. Absolwentka geologii ze specjalnością geofizyka Uniwersytetu Śląskiego oraz Geoinżynierii, górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Politechniki Wrocławskiej. Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Elżbieta Kwaczewska

Absolwentka Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej na kierunku Górnictwo i Geologia. Studia magisterskie zrealizowała na specjalizacji Geologia poszukiwawcza i górnicza. W 2019 r. obroniła pracę doktorską poświęconą potencjalnie leczniczym wodom radonowym bloku przedsudeckiego. Aktualnie jest specjalistą ds. analiz w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. w Dziale Laboratorium Analiz Fizyko-Chemicznych, gdzie przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego MLA prowadzone są badania mineralogiczne oraz analizy uszkodzeń i zanieczyszczeń materiałów.

Nieśpiałowski
Dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze stopniem doktora nauk technicznych, nadanym w 2006 roku przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

czytaj więcej ▼
W. Kisielewski
Dr inż. Waldemar Kisielewski

Zawodowo od 2006 roku konstruktor, starszy konstruktor, inżynier prowadzący, techniczny kierownik projektu. Realizuje zadania projektowo konstrukcyjne urządzeń dźwigowych oraz przenośników taśmowych. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe (R&D) urządzeń do automatyzowania skrzyń biegów w pojazdach ciężarowych oraz układów hamulcowych. Zajmuje się pracami projektowo-konstrukcyjnymi maszyn elektrycznych.

czytaj więcej ▼
W. Kaczmarek
Dr Wojciech Kaczmarek

Posiada stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie Geologii. Specjalizuje się w rozpoznawaniu, dokumentowaniu oraz modelowaniu złóż kopalin, geologii złożowej i górniczej, mineralogii i petrologii. Autor i współautor ponad 30 publikacji oraz ekspertyz i prac badawczo-rozwojowych z zakresu geologii złóż, sedymentologii oraz historii nauk geologicznych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne zdobyte na kilku uczelniach.

czytaj więcej ▼
Kędzia
Dr inż. Wojciech Kędzia

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskałem na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Katedrze Informatyki i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i obronionej w 2001 r. Praca „Ocena ryzyka i niepewności w inwestycjach rzeczowych”.

czytaj więcej ▼
Dr Szymański
Dr inż. Jerzy Szymański

AGH w Krakowie ukończyłem w 1971 r., a w 1976 r. uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych na tejże uczelni. Jako stypendysta KGHM rozpocząłem pracę zawodową w 1971 r. do 1998 r.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Grzegorz Łomotowski
Dr inż. Grzegorz Łomotowski

Doświadczony wykładowca akademicki, trener szkoleń inżynierskich oraz nauczyciel zajęć praktycznych. Jego działalność dydaktyczna obejmuje swoim zakresem problematykę hydraulicznych i pneumatycznych układów napędowych oraz technik sterowania tymi napędami, w szczególności za pomocą programowalnych sterowników przemysłowych. Od 2009 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych dla kierunku kształcenia technik mechatronik. W latach 2008 – 2013 realizował studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej, gdzie prowadził prace badawcze z zakresu hydrauliki siłowej.

czytaj więcej ▼
Mgr inż. Szymon Kozar

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na studiach II-go stopnia w dziedzinie Górnictwa i Geologii o specjalności górnictwa podziemnego. Podczas studiów magisterskich , ukończył studia podyplomowe również na AGH w Krakowie z zakresu Przeróbki Surowców Mineralnych o specjalności Przeróbka kopalin stałych. Studia inżynierskie z zakresu Górnictwa i Geologii o specjalności Technik Eksploatacji Złóż podejmował na UJW w Lubinie. Związany bezpośrednio z branżą górniczą od 2012 roku. Pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud.

czytaj więcej ▼
Mgr Artur Błaszczyk

Nadsztygar Wentylacji, Kierownik Służby ds. Zapobiegania Zagrożeniom Wyrzutami Gazów i Skał, Z-ca Kierownika Działu Wentylacji i Z-ca Kierownika Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego

Mgr inż. Aleksander Zaleski

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W latach 1978r. – 2008r. zawodowo związany z Zakładami Górniczymi „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A gdzie pracował na stanowisku od dozoru niższego (dozorca ds. Maszyn dołowych) do dozoru wyższego (Nadsztygar  maszyn dołowych – Kierownik rejonu). W latach 2005r. – 2006r. Prezes Zarządu Desim sp. z o.o. Od roku 2000 prowadzi w MCKK w Lubinie zajęcia ze słuchaczami kursów dla pracowników KGHM (kursy operatorskie i dla dozoru) oraz uczniami zaocznej Szkoły dla dorosłych kształcącej w zawodach górniczych. Od roku 2013r. zatrudniony na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół MCKK w Lubinie.

Mgr Katarzyna Aptacy

Absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od roku 2009 pracuje jako nauczyciel oraz lektor języka angielskiego.

Mgr Iwona Gołowejno

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik SLO i UJW w Lubinie.

Mgr Andrzej Krauze

Radca prawny i adwokat z 25 – letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu oraz King’s College w Londynie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, w ramach której obsługuje podmioty gospodarcze, w tym podmioty z kapitałem zagranicznym, w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

czytaj więcej ▼
Mgr Adam Agatowski

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformacja i Geodezja Górnicza.Wieloletni pracownik Działu Mierniczego Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Swoje pierwsze doświadczenia w geodezji zdobywał w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym GEOMAP w Kielcach oraz w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie. Aktualnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie: Nauki o Ziemi i Środowisku.

czytaj więcej ▼
Prof. dr hab. inż. Edward Kowal
Dr hab. Robert Tarka
Dr inż. Piotr Krysiak
Dr inż. Krzysztof Soroko
Dr inż. Paweł Stefanek
Dr inż. Władysław Turkiewicz
Dr inż. Witold Pawlos
Dr inż. Mirosław Lewicki
Mgr Stanisław Lis
Mgr inż. Beata Kopeć
Mgr inż. Beata Kopeć
Mgr inż. Arkadiusz Niedzielski
Dr Wiktor Jasiński
Mgr inż. Ireneusz Podolski
Mgr Jakub Adamiak
Mgr inż. Łukasz Buczkowski
Mgr Maciej Lech
Mgr Anna Rosa
Mgr Agnieszka Rogala
Mgr Lidia Szeptycka

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093, 887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do rekrutacji online

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.