Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

STUDIUJ NA ELITARNYM KIERUNKU W SERCU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO! JESTEŚMY 1 Z 4 UCZELNI W POLSCE POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA.

Program kształcenia na kierunku Górnictwo i geologia został zatwierdzony przez Wyższy Urząd Górniczy.

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra inżyniera. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, profesorowie i doktorzy z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeni praktycy.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby, które posiadają tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydaci, których zainteresowania dotyczą procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, których interesują sposoby poszukiwania i rozpoznawania złóż, techniki ich eksploatacji oraz specyfika maszyn stosowanych do tych etapów.

Cele studiów

 • Przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy ogólnej z zakresu nauk o ziemi, kompleksowej i pogłębionej wiedzy z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu górnictwa i geologii.

 • Pogłębianie wiedzy teoretycznej o zjawiskach i procesach technicznych związanych z górnictwem i geologią.

 • Pogłębianie nabytych przez studenta umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych, jak również bardziej złożonych i nietypowych problemów inżynieryjno-technicznych oraz zadań inżynierskich, przeprowadzenia pomiarów, projektowania urządzeń i procesów wymagających stosowania standardów i norm inżynierskich, wykorzystując doświadczenia zdobyte w środowisku inżynierskim.

 • Nabycie umiejętności organizowania pracy indywidualnej i zespołowej, kierowania zespołami i podejmowania decyzji o znacznym stopniu ryzyka.

 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych, zasięgania opinii ekspertów oraz do wdrażania nowych technik i technologii w przemyśle wydobywczym oraz ugruntowanie potrzeby dalszego kształcenia (rozwoju), prowadzącego do podnoszenia własnych kwalifikacji.

 • Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do spełnienia wymogów określonych przez Wyższy Urząd Górniczy, a także niezbędnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w różnych strukturach organizacyjnych.

 • Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach, w organach nadzoru górniczego, w administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

 • Kształtowanie aktywnej postawy absolwentów wobec problemów etycznych i społecznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, a także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

Górnik przy pracy

Program

Program i plan studiów zostały napisane wspólnie przez UJW i KGHM Polska Miedź S.A.

Program studiów

w pełni uwzględnia wymogi określone przez Wyższy Urząd Górniczy, które są wymagane do uzyskania kwalifikacji osób wykonujących czynności: kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań i wentylacji, w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej oraz w dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

Przedmioty kierunkowe:

geologia ogólna, złożowa i górnicza, geodezja górnicza, podstawy wiertnictwa, urządzenia elektryczne i automatyka, systemy mechanizacji w górnictwie, mechanika górotworu i geotechnika, aerologia górnicza, odwodnienie kopalń, bhp w przemyśle górniczym, ratownictwo górnicze, prawo geologiczne i górnicze, techniki strzelnicze w górnictwie.

Siatka godzin

została wzbogacona o przedmioty humanistyczno-menedżerskie takie jak:

 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • negocjacje w biznesie,
 • ochrona własności intelektualnej,

które przyczyniają się do wzrostu kompetencji zarządczych i komunikacyjnych studentów.

Zajęcia laboratoryjne

realizowane są specjalistycznych laboratoriach zlokalizowanych w UJW. Część zajęć, związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, realizowana jest w Stacji Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie oraz na Poligonie szkoleniowym Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.

Praktyki

realizowane są w renomowanych firmach górniczych i instytucjach badawczych, co umożliwi studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i rozwinięcie sieci kontaktów w branży.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Specjalności

Geologia górnicza

Podczas studiów słuchacze będą mogli zapoznać się z najnowszymi teoretycznymi i praktycznymi metodami rozwiązywania problemów geologii górniczej. Studia są adresowane w szczególności do absolwentów studiów magisterskich lub inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi, zatrudnionych w geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych, zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych oraz w organach administracji geologicznej.

Specjalność umożliwia zdobycie dogłębnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej procesów geologicznych zachodzących w obszarach górniczych. Wykwalifikowany zespół naukowy, składający się z doświadczonych geologów górniczych, zapewni pełne wsparcie i przekazywanie wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach naukowych i technologicznych.

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdą się m.in.:

 • mineralogia i petrografia I i II,
 • geologia ogólna,
 • geoinżynieria,
 • kartografia geologiczna,
 • dokumentowanie geologiczne złóż,
 • geofizyka i geologia inżynierska.

Po ukończeniu specjalności Geologia górnicza absolwenci będą spełniali wymagania uprawniające się do ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji w dozorze ruchu i wyższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej.

Eksploatacja podziemna i odkrywkowa

Kształcenie na specjalności jest  szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych, jak również zatrudnienie w organach nadzoru górniczego, nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej, międzynarodowych korporacjach górniczych i budowlanych, firmach konsultingowych czy jednostkach badawczo-rozwojowych. Dodatkowo absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: technologia eksploatacji złóż rud, zagrożenia naturalne w kopalniach, sejsmiczność i tąpania w kopalniach, technika podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż, systemy przeróbcze.

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdą się m.in.:

 • technologia eksploatacji złóż rud,
 • zagrożenia naturalne w kopalniach,
 • sejsmiczność i tąpania w kopalniach,
 • technika podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż,
 • przeróbka i metody wzbogacania kopalin.

Kwalifikacje

Absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk o ziemi, kompleksową i pogłębioną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik eksploatacji złóż i zasad bezpieczeństwa pracy.

Ponadto absolwent będzie:

 • przygotowany do zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach branży wydobywczej oraz projektowania procesów technologicznych, jak również do zarządzania produkcją na każdym etapie tego cyklu, w tym do zarządzania zakładami górniczymi i spółkami wydobywczymi,
 • miał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na każdym etapie cyklu życia kopalni;
 • znał najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania stosowane w przemyśle wydobywczym,
 • posiadał umiejętność posługiwania się aktualnie stosowanymi narzędziami informatycznymi, wspomagającymi modelowanie złoża, projektowanie eksploatacji, ocenę bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych, jak również zarządzania parkiem maszynowym,
 • posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą prawną i ekonomiczną.

Perspektywy zatrudnienia

 1. Podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze – jako kadra zarządzająca produkcją.
 2. Przedsiębiorstwa budownictwa podziemnego i geotechnicznego.
 3. Jednostki organizacyjne, których działalność związana jest z gospodarką i eksploatacją złóż.
 4. Firmy prowadzące rozpoznanie złóż kopalin, firmy geologiczne i geofizyczne.
 5. Przedsiębiorstwa zajmujące się przeróbką kopalin.
 6. Organy nadzoru górniczego, nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej.
 7. Przedsiębiorstwa współpracujące z branżą wydobywczą (np. producenci maszyn górniczych, materiałów wybuchowych, firmy usługowe obsługujące przedsiębiorstwa górnicze, np. prowadzące roboty strzałowe itp.).
 8. Międzynarodowe korporacje górnicze i budowlane, firmy konsultingowe, jednostki badawczo-rozwojowe.

Po ukończeniu specjalności Geologia górnicza absolwenci będą spełniali wymagania uprawniające się do ubiegania się o stwierdenie kwalifikacji w dozorze ruchu i wyższym dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych, odkrywkowych zakładach górniczych, zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla i zakładach wykonujących roboty geologiczne w specjalności geologicznej.

Wykładowcy

Dr inż. Anna Wojciechowicz
Dr inż. Anna Wojciechowicz

Doktor nauk o ziemi w zakresie geologii. Absolwentka geologii ze specjalnością geofizyka Uniwersytetu Śląskiego oraz Geoinżynierii, górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Politechniki Wrocławskiej. Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach.

czytaj więcej ▼
W. Kisielewski
Dr inż. Waldemar Kisielewski

Zawodowo od 2006 roku konstruktor, starszy konstruktor, inżynier prowadzący, techniczny kierownik projektu. Realizuje zadania projektowo konstrukcyjne urządzeń dźwigowych oraz przenośników taśmowych. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe (R&D) urządzeń do automatyzowania skrzyń biegów w pojazdach ciężarowych oraz układów hamulcowych. Zajmuje się pracami projektowo-konstrukcyjnymi maszyn elektrycznych.

czytaj więcej ▼
W. Kaczmarek
Dr Wojciech Kaczmarek

Posiada stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie Geologii. Specjalizuje się w rozpoznawaniu, dokumentowaniu oraz modelowaniu złóż kopalin, geologii złożowej i górniczej, mineralogii i petrologii. Autor i współautor ponad 30 publikacji oraz ekspertyz i prac badawczo-rozwojowych z zakresu geologii złóż, sedymentologii oraz historii nauk geologicznych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne zdobyte na kilku uczelniach.

czytaj więcej ▼
Dr Szymański
Dr inż. Jerzy Szymański

AGH w Krakowie ukończyłem w 1971 r., a w 1976 r. uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych na tejże uczelni. Jako stypendysta KGHM rozpocząłem pracę zawodową w 1971 r. do 1998 r.

czytaj więcej ▼
Mgr inż. Artur Błaszczyk

Nadsztygar Wentylacji, Kierownik Służby ds. Zapobiegania Zagrożeniom Wyrzutami Gazów i Skał, Z-ca Kierownika Działu Wentylacji i Z-ca Kierownika Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego

Dr hab. Sławomir Jankiewicz
Dr inż. Krzysztof Soroko
Dr inż. Mirosław Lewicki
Dr Renata Socha
Mgr inż. Przemysław Perucki
Mgr inż. Mariusz Rosik

Rekrutacja

Kryteria przyjęć na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Górnictwo i geologia – czytaj więcej.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 767465351, 767465353

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.