Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

Partnerem kierunku jest

Logo rexroth

SĄ TO STUDIA SKIEROWANE W DUŻEJ MIERZE DO OSÓB Z ZACIĘCIEM INŻYNIERSKIM, KTÓRE MAJĄ PREDYSPOZYCJE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH, ALE RÓWNIEŻ DO OSÓB, KTÓRYM BLISKIE SĄ ZAGADNIENIA BIZNESOWE, MAJĄCYCH PREDYSPOZYCJE MENEDŻERSKIE.

To interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć umiejętności i nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami i wiedzą menedżerską. Absolwent tego kierunku jest inżynierem przygotowanym do pracy zarówno w zespole, jak również do pełnienia funkcji kierowniczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dużym atutem kierunku jest to, że jego ukończenie daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania jak również z obszaru nauk technicznych. Przygotowanie menedżerskie w powiązaniu z wiedzą techniczną daje gwarancję właściwego rozumienia funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Wszystko to jest to niezwykle istotne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy i zapewnia dużą elastyczność w wyborze miejsca pracy oraz pozwala na łatwą adaptację do szybko zmieniających się wymagań rynku.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranych zakresach inżynierii produkcji.

Osoby, które planują wykonywać pracę w zakresie organizowania i zarzadzania personelem oraz koordynować prace zespołów badawczych.

Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą przy realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych jak również z doradztwem technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Cele studiów

 • Przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technicznych.

 • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (na bazie wiedzy ogólnej z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych, organizacyjnych i psychospołecznych.
 • Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery menedżerów i specjalistów w różnych strukturach organizacyjnych.
 • Nabycie przez absolwentów umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych problemów inżynierskich, menedżerskich i technicznych.
 • Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.
Hala produkcyjna

Program

Dominującymi formami kształcenia

są formy praktyczne, które kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty). Gwarancją zdobycia umiejętności praktycznych jest fakt, że zajęcia w ogromnej mierze są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która na co dzień zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w firmach z otoczenia gospodarczego Uczelni. Ponadto w programie studiów przewidziana jest półroczna praktyka zawodowa.

Program obejmuje

przedmioty podstawowe takie jak matematyka i fizyka, które prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania przedmiotów ścisłych. Z zakresu zarzadzania podstawowymi przedmiotami są między innymi: podstawy zarządzania, badania operacyjne, zachowania organizacyjne czy trening umiejętności interpersonalnych.

Podczas zajęć

z przedmiotów kierunkowych studenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje z takich przedmiotów jak: finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością, rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie inżynierskie, zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją, jak również materiałoznawstwo czy automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Specjalności

Inżynieria procesów produkcji

Studia na tej specjalności rozszerzają umiejętności absolwenta inżyniera w stosunku do absolwentów klasycznych kierunków inżynierskich oraz przygotowują go do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Do przedmiotów specjalnościowych należą m.in.: procesy technologiczne, technologie i przemysł maszynowy, ergonomiczne kształtowanie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, podstawy transportu, podstawy lean manufacturing czy eksploatacja technicznych środków produkcji.

Absolwent specjalności Inżynieria Procesów Produkcji jest przygotowany do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

Menadżer w przemyśle 4.0

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom wiedze i umiejętności związanych z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle, ale przede wszystkim umożliwi absolwentom uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania skutecznych strategii cyfryzacji. Absolwentom zostanie przekazany najbardziej kompleksowy oraz praktyczny know-how dotyczący rozwiązań stosowanych podczas wprowadzania czwartej rewolucji przemysłowej.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: automatyzacja procesów produkcyjnych, wprowadzenie do Industry 4.0., optymalizacja planowania produkcji, lean manufacturing w przemyśle czwartej generacji, podstawy projektowania wykorzystujące Industry 4.0, maintenance 4.0 – utrzymanie ruchu z elementami IoT, plan zdolności produkcyjnych i plan produkcji, opomiarowanie procesów produkcji i kaskadyzacja celów – od KPI”s do Business Plan Deployment, TPM – efektywna indywidualizowana implementacja.

Absolwenci specjalności nabywają wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how). Absolwent będzie przygotowany do roli członka zespołu pracującego nad projektami unowocześnienia fabryki, do rozmów o inicjatywach Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych.

Kwalifikacje

Absolwenci tego kierunku mają wiedzę, umiejętności i kompetencję z jednej strony do podejmowania decyzji menadżerskich, a z drugiej do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji. Maja merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzoru nad procesami i systemami produkcyjnymi, przystosowani są do pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz sprawnie posługują się nowoczesnymi metodami ukierunkowanymi na wzrost produktywności.

Szeroki wachlarz umiejętności praktycznych, wiedzy i kompetencji społecznych zdobytych przez absolwenta w trakcie studiów jest przydatny w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz kadry zarządzającej. Ponadto absolwenci są znakomicie przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.:

 • przedsiębiorstwami wysokich technologii,
 • techniką, produkcją, jakością i produktami,
 • procesami wytwórczymi, procesami produkcji
 • działalnością innowacyjną i inwestycyjną

Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie:

 • inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów,
 • inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • inżynierii ochrony środowiska,
 • inżynierii zarządzania jakością i kontroli.

Ponadto w obszarze stanowisk dla absolwentów tego kierunku znajdują się również stanowiska związane:

 • ekonomiką produkcji i pracy,
 • controllingiem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzaniem strategicznym,
 • zarządzaniem finansami.

Wykładowcy

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW

Psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji.

czytaj więcej ▼
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński

Artur Kazimierz Wilczyński urodził się 14.02.1947r we Włocławku. Prof. dr hab. n. ekonomicznych, dr nauk technicznych, inż. elektryk, absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 2017r. związany z Uczelnią Jana Wyżykowskiego.

czytaj więcej ▼
Dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. inż. Łukasz Gelczuk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Mikrosystemy. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem w 2002 r. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, a w 2019 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika. Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniem własności elektrycznych, strukturalnych i optycznych nowych materiałów półprzewodnikowych o unikatowych właściwościach, które mogą zostać wykorzystane w konstrukcji nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych i fotonicznych.

czytaj więcej ▼
Paweł Greń
Dr Paweł Greń, prof. UJW, MBA

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autor książek Medialne obrazy wroga (współautor, Poznań 2020), Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym (Kraków 2017) oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (współautor, Kraków 2012). Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu.

czytaj więcej ▼
W. Kisielewski
Dr inż. Waldemar Kisielewski

Zawodowo:
Od 2006 roku konstruktor, starszy konstruktor, inżynier prowadzący, techniczny kierownik projektu.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Anna Wojciechowicz
Dr inż. Anna Wojciechowicz

Doktor nauk o ziemi w zakresie geologii. Absolwentka geologii ze specjalnością geofizyka Uniwersytetu Śląskiego oraz Geoinżynierii, górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Politechniki Wrocławskiej.czytaj więcej ▼

Nieśpiałowski
Dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze stopniem doktora nauk technicznych, nadanym w 2006 roku przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W ITG KOMAG w Gliwicach realizuje zadania związane z projektowaniem układów hydraulicznych maszyn i urządzeń głównie górniczych (kombajny, ładowarki, wozy wiertnicze, lokomotywy spalinowe) oraz filtrów nisko i wysokociśnieniowych.

czytaj więcej ▼
Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza. Absolwent studiów Executive EMBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW.

czytaj więcej ▼
Dr Janina Jędrzejczak-Gas

Doktor nauk ekonomicznych – dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na trzech obszarach związanych z sektorem przedsiębiorstw: 1) zarządzanie finansami, 2) aktywność inwestycyjna, 3) zrównoważony rozwój.

czytaj więcej ▼
Mariusz Rogowski
Mgr Mariusz Rogowski

Prawnik, nauczyciel akademicki, doradca, mediator, posiadający bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz w spółkach sektora wydobywczego i energetycznego. Działalność biznesową od ponad 20 lat łączy z pracą akademicką. Posiada ukończone studia z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i menedżerskie EMBA (program Franklin University) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration z wyróżnieniem.

czytaj więcej ▼
Mgr Stanisław Lis

Od ponad 25 lat nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lubinie. Wielokrotnie sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z Fizyki w Legnicy i we Wrocławiu. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki.

Mgr Iwona Gołowejno

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik SLO i UJW w Lubinie.

Mgr Katarzyna Aptacy

Absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od roku 2009 pracuje jako nauczyciel oraz lektor języka angielskiego.

Prof. dr hab. inż. Edward Kowal
Dr hab. Sławomir Jankiewicz
Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Dr inż. Arkadiusz Gierczak
Dr inż. Robert Kaszuba
Dr inż. Piotr Krysiak
Dr inż. Mirosław Lewicki
Dr inż. Paweł Stefanek
Dr Izabella Cech
Dr Beata Szymańska-Waczyńska
Mgr inż. Ireneusz Podolski
Mgr inż. Arkadiusz Dębski
Mgr inż. Arkadiusz Niedzielski
Mgr Małgorzata Głowacka

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093, 887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.