Kierunek prowadzony wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A.

logo KGHM

Kierunek prowadzony
wspólnie z KGHM PM S.A.

logo KGHM

Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

FASCYNUJE CIĘ PRACA KOSMONAUTÓW W SZTUCZNYM ŚRODOWISKU STACJI KOSMICZNEJ? KOPALNIA TEŻ JEST TAKIM MIEJSCEM, TYLKO W GŁĘBI ZIEMI! JAN WYŻYKOWSKI Z SUKCESEM POSZUKIWAŁ RUD MIEDZI NA NASZYCH TERENACH. TY MOŻESZ ZNALEŹĆ WIEDZĘ O ICH WYDOBYWANIU NA UCZELNI JEGO IMIENIA.

Obecnie przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, związane z ciągłym rozwojem przemysłu górniczego i dziedzin pokrewnych nie tylko na terenie Zagłębia Miedziowego, ale w całej Polsce i na świecie.

Wymaga to od działających na naszym rynku firm, zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która będzie orientowała się w tendencjach rozwojowych w przemyśle wydobywczym, jak również potrafiącej wykorzystać istniejące już rozwiązania w zakresie technik eksploatacji. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna nie tylko pozyskać wiedzę, ale również umieć ją przekształcić w konkretne działania.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby, które chcą związać działalność zawodową z przemysłem górniczym, zarówno podziemnym, jak i odkrywkowym, i chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, wykorzystywane w swojej przyszłej lub obecnej pracy.

Kandydaci, których zainteresowania dotyczą procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, których interesują sposoby poszukiwania i rozpoznawania złóż, techniki ich eksploatacji oraz specyfika maszyn stosowanych do tych etapów.

Osoby mające zainteresowania poszukiwawcze, chcące w pracy zawodowej podróżować, łącząc życie zawodowe z przygodami; poszukiwacze wyzwań i nowych rozwiązań, zainteresowani górnictwem kosmicznym czy prężnie rozwijającym się górnictwem miejskim.

Cele studiów

 • Przekazanie kompleksowej wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technicznych związanych z górnictwem i geologią, które umożliwią pracę i rozwój zawodowy w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

 • Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do spełnienia wymogów określonych przez Wyższy Urząd Górniczy, a także niezbędnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w różnych strukturach organizacyjnych.

 • Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych zadań inżynierskich, przeprowadzania pomiarów, projektowania urządzeń i procesów wymagających stosowania standardów i norm inżynierskich, wykorzystując doświadczenia zdobyte w środowisku inżynierskim.

 • Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz ciągłego rozwoju osobistego.

Górnik przy pracy

Program

Studia na kierunku górnictwo i geologia łączą w sobie wiedzę z zakresu nauk o ziemi i nauk technicznych z zagadnieniami o procesach inżynieryjnych. Pozwalają studentowi zdobyć wiedzę techniczną i umiejętność jej wykorzystania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem ludzi.

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Program studiów

został tak skonstruowany, by treści programowe uwzględniały aktualną wiedzę z zakresu górnictwa, normy i zasady oraz aktualny stan rynku pracy. Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez pracowników posiadających duże doświadczenie praktyczne m.in. w branży górniczej, którzy zajmują bądź zajmowali funkcje kierownicze.

Studenci kierunku

poza przedmiotami kształcenia podstawowego, takimi jak matematyka, fizyka i chemia, poznają tajniki wiedzy górniczej, dzięki przedmiotom kształcenia zawodowego. Prowadząca je wysoko wykwalifikowana kadra pracującą na co dzień w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach geologicznych, jest gwarantem, że przekazywana wiedza jest aktualna, a nabyte umiejętności praktyczne okażą się cenne dla potencjalnego pracodawcy.

Zajęcia laboratoryjne

z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, mineralogia i petrografia, geologia kopalin użytecznych, przeróbka i metody wzbogacania kopalin, miernictwo górnicze, elektrotechnika, materiałoznawstwo odbywają się w specjalistycznych laboratoriach zlokalizowanych w siedzibie Wydziału i Uczelni. Ponadto studenci mają niespotykaną okazję do realizacji zajęć w warunkach odzwierciedlających realne środowisko pracy. I tak np. zajęcia z podstaw ratownictwa górniczego odbywają się na JRGH w Sobinie, a przedmioty takie jak diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn czy elektryczne i spalinowe maszyny górnicze odbywają się na specjalistycznym poligonie szkoleniowym, wyposażonym w sprzęt i maszyny górnicze oraz symulatory odwzorowujące rzeczywiste drgania, które występują podczas przejazdu wyrobiskiem. Ponadto, przewidziana w programie sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

Studia na kierunku Górnictwo i geologia poprzez realizację takich przedmiotów jak: podstawy górnictwa, hydrogeologia górnicza, podziemna eksploatacja złóż, podstawy ergonomii, transport pionowy i poziomy, podstawy budownictwa podziemnego, termodynamika oraz wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię umożliwiają studentowi nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają mu zrozumieć procesy wykorzystywane w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Dodatkowo, dzięki przedmiotom, które tłumaczą istotę zachodzących zjawisk, czyli mechanika górotworu, fizyka górotworu, geofizyka górnicza, roboty strzelnicze w górnictwie, wentylacja kopalń, pożary podziemne, klimatyzacja kopalń studenci mają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń towarzyszących podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Natomiast przedmioty takie jak zagrożenia gazodynamiczne w kopalniach, zagrożenia naturalne i techniczne w kopalniach podziemnych, wypadkowość i choroby zawodowe w górnictwie pozwalają bliżej poznać rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenia związane z pracą w kopalni.

Specjalności

Techniki eksploatacji złóż

Kształcenie na specjalności jest szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: gospodarka surowcami mineralnymi, projektowanie i udostępnianie złóż, systemy eksploatacji złóż, techniki eksploatacji otworowej, podziemne wiertnictwo otworów badawczych, eksploatacja złóż węgla kamiennego, eksploatacja złóż rud miedzi czy obudowa wyrobisk.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się ogólnych zainteresowań technicznych i zdolności organizacyjnych.

Maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe, umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno–górniczych w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Na program specjalnościowy składają się takie przedmioty jak: materiałoznawstwo, automatyka i robotyka, konstrukcja i eksploatacja maszyn, mechanika płynów, hydraulika robocza, napędy i sterowania w maszynach i urządzeniach górniczych, teoria ruchu maszyn górniczych, wytrzymałość materiałów, inżynieria wytwarzania, diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań maszynami, pojazdami i urządzeniami technicznymi o dużych mocach i gabarytach.

Kwalifikacje

Absolwent obu specjalności na kierunku Górnictwo i geologia posiada wiedzę z obszaru nauk o ziemi i nauk technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik eksploatacji złóż i zasad bezpieczeństwa pracy.

Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych oraz budownictwa podziemnego, w których jest potrzebna również wiedza w zakresie technik górniczych. Dodatkowo, absolwent tej specjalności posiada pogłębione praktyczne kompetencje w zakresie stosowania sposobów udostępniania oraz technologii wybierania złóż z wykorzystaniem maszyn i urządzeń górniczych oraz sposobów wykrywania i zwalczania występujących zagrożeń naturalnych i technicznych w podziemnych oraz odkrywkowych zakładach górniczych. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych wymagających kierowania zespołami ludzkimi przy prowadzeniu robót górniczych udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych.

Absolwent specjalności Maszyny i urządzenia górnicze posiada pogłębione praktyczne kompetencje w zakresie zasad doboru i eksploatacji (użytkowania) maszyn i urządzeń górniczych w określonych warunkach geologiczno-górniczych.

Ponadto nabywa umiejętności obejmujące zastosowanie w praktyce sposobów udostępniania, technologii wybierania złóż z wykorzystaniem maszyn i urządzeń górniczych oraz sposobów wykrywania i zwalczania występujących zagrożeń naturalnych i technicznych występujących w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Dodatkowo jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej i kierowania zespołami ludzkimi użytkującymi, obsługującymi i remontującymi maszyny i urządzenia górnicze w warunkach występujących zagrożeń naturalnych i technicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowych maszyn i urządzeń górniczych.

Perspektywy zatrudnienia

Z reguły górnictwo utożsamiane jest z kopalniami miedzi lub węgla. Natomiast w rzeczywistości branża ta oferuje zdecydowanie szerszy wybór miejsc zatrudnienia, choćby w zlokalizowanych na terenie kraju kopalniach soli, piaskowca, żwiru, dolomitów czy wapieni. To – oprócz kopalni miedzi czy węgla – również potencjalne miejsca pracy górnika, geologa, specjalisty od złóż. Ponadto duże nadzieje wiąże się z wydobyciem gazu łupkowego, co poszerza możliwości zawodowe dla „nafciarzy”. Ciągły rozwój przemysłu górniczo-hutniczego oraz dziedzin pokrewnych wymagają kształcenia specjalistów w tej dziedzinie.

Zatem potencjalne miejsca pracy dla absolwenta kierunku górnictwo i geologia charakteryzują się ogromną różnorodnością i są to, w zależności od ukończonej specjalności:

 • krajowe firmy naftowe i zagraniczne koncerny,
 • kopalnie odkrywkowe, podziemne – działy mechaniczne, elektryczne, eksploatacyjne, inwestycyjne,
 • stanowiska miernicze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem kopalń, obróbką kamienia, ochroną środowiska, projektowaniem maszyn górniczych,
 • jednostki administracji publicznej,
 • działy ekonomiczno-handlowe, projektowe i inwestycyjne zakładów przemysłowych,
 • firmy zajmujące się oceną warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej oraz składowaniem bądź przeróbką odpadów.

Wykładowcy

Sułkowski
Dr hab. inż. Józef Sułkowski        

Studia górnicze na PŚ (1958- 64), zaoczne studia matematyczne na UWr (1965- 71, przerwane). Zatrudniony od 1964 r. w Katedrze Aerologii Górniczej, także na ½ E w  kopalniach. Dr (1972) dr hab. (1982), prof. nzw. PŚ (1991). Prorektor ds. dydaktyki PŚ (1985- 90), kier. Zakł. Aerologii i B.G.  (1997- 08), dyr. Inst. Ekspl. Złóż (2006- 09). Powoływany przez Prezesa WUG do  komisji doradczych, m.in. badających katastrofalne pożary i wybuchy w kopalniach. Uhonorowany tytułami: Dr H.C. DNTU Donieck (2011), Honorowy Prof. PŚ (2012).  Od 2012 r. prof. nzw. UJW (d. UZZM).

Dr hab. inż. Łukasz Gelczuk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Mikrosystemy. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem w 2002 r. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, a w 2019 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika. Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniem własności elektrycznych, strukturalnych i optycznych nowych materiałów półprzewodnikowych o unikatowych właściwościach, które mogą zostać wykorzystane w konstrukcji nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych i fotonicznych.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW

Doktor nauk technicznych w zakresie metrologii elektrycznej. Aktualnie zajmuje się systemami pomiarowymi i sterującymi w zastosowaniach gospodarczych i przemysłowych oraz działaniami w zakresie poprawy efektywności dydaktycznej prowadzonych zajęć na kierunku Mechatronika.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Anna Wojciechowicz
Dr inż. Anna Wojciechowicz

Doktor nauk o ziemi w zakresie geologii. Absolwentka geologii ze specjalnością geofizyka Uniwersytetu Śląskiego oraz Geoinżynierii, górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Politechniki Wrocławskiej. Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach.

czytaj więcej ▼
Nieśpiałowski
Dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze stopniem doktora nauk technicznych, nadanym w 2006 roku przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

czytaj więcej ▼
W. Kisielewski
Dr inż. Waldemar Kisielewski

Zawodowo od 2006 roku konstruktor, starszy konstruktor, inżynier prowadzący, techniczny kierownik projektu. Realizuje zadania projektowo konstrukcyjne urządzeń dźwigowych oraz przenośników taśmowych. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe (R&D) urządzeń do automatyzowania skrzyń biegów w pojazdach ciężarowych oraz układów hamulcowych. Zajmuje się pracami projektowo-konstrukcyjnymi maszyn elektrycznych.

czytaj więcej ▼
W. Kaczmarek
Dr Wojciech Kaczmarek

Posiada stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie Geologii. Specjalizuje się w rozpoznawaniu, dokumentowaniu oraz modelowaniu złóż kopalin, geologii złożowej i górniczej, mineralogii i petrologii. Autor i współautor ponad 30 publikacji oraz ekspertyz i prac badawczo-rozwojowych z zakresu geologii złóż, sedymentologii oraz historii nauk geologicznych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne zdobyte na kilku uczelniach.

czytaj więcej ▼
Dr Szymański
Dr inż. Jerzy Szymański

AGH w Krakowie ukończyłem w 1971 r., a w 1976 r. uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych na tejże uczelni. Jako stypendysta KGHM rozpocząłem pracę zawodową w 1971 r. do 1998 r.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Grzegorz Łomotowski
Dr inż. Grzegorz Łomotowski

Doświadczony wykładowca akademicki, trener szkoleń inżynierskich oraz nauczyciel zajęć praktycznych. Jego działalność dydaktyczna obejmuje swoim zakresem problematykę hydraulicznych i pneumatycznych układów napędowych oraz technik sterowania tymi napędami, w szczególności za pomocą programowalnych sterowników przemysłowych. Od 2009 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych dla kierunku kształcenia technik mechatronik. W latach 2008 – 2013 realizował studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej, gdzie prowadził prace badawcze z zakresu hydrauliki siłowej.

czytaj więcej ▼
Mgr inż. Szymon Kozar

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na studiach II-go stopnia w dziedzinie Górnictwa i Geologii o specjalności górnictwa podziemnego. Podczas studiów magisterskich , ukończył studia podyplomowe również na AGH w Krakowie z zakresu Przeróbki Surowców Mineralnych o specjalności Przeróbka kopalin stałych. Studia inżynierskie z zakresu Górnictwa i Geologii o specjalności Technik Eksploatacji Złóż podejmował na UJW w Lubinie. Związany bezpośrednio z branżą górniczą od 2012 roku. Pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud.

czytaj więcej ▼
Mgr inż. Artur Błaszczyk

Nadsztygar Wentylacji, Kierownik Służby ds. Zapobiegania Zagrożeniom Wyrzutami Gazów i Skał, Z-ca Kierownika Działu Wentylacji i Z-ca Kierownika Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego

Mgr inż. Aleksander Zaleski

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W latach 1978r. – 2008r. zawodowo związany z Zakładami Górniczymi „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A gdzie pracował na stanowisku od dozoru niższego (dozorca ds. Maszyn dołowych) do dozoru wyższego (Nadsztygar  maszyn dołowych – Kierownik rejonu). W latach 2005r. – 2006r. Prezes Zarządu Desim sp. z o.o. Od roku 2000 prowadzi w MCKK w Lubinie zajęcia ze słuchaczami kursów dla pracowników KGHM (kursy operatorskie i dla dozoru) oraz uczniami zaocznej Szkoły dla dorosłych kształcącej w zawodach górniczych. Od roku 2013r. zatrudniony na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół MCKK w Lubinie.

Mgr Katarzyna Aptacy

Absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od roku 2009 pracuje jako nauczyciel oraz lektor języka angielskiego.

Mgr Iwona Gołowejno

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik SLO i UJW w Lubinie.

Mgr Andrzej Krauze

Radca prawny i adwokat z 25 – letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu oraz King’s College w Londynie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, w ramach której obsługuje podmioty gospodarcze, w tym podmioty z kapitałem zagranicznym, w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

czytaj więcej ▼
Prof. dr hab. inż. Edward Kowal
Dr hab. Szymon Ossowski
Dr inż. Piotr Krysiak
Dr inż. Krzysztof Soroko
Dr inż. Paweł Stefanek
Dr inż. Witold Pawlos
Dr inż. Mirosław Lewicki
Dr Wiktor Jasiński
Mgr Stanisław Lis
Mgr inż. Beata Kopeć
Mgr inż. Ireneusz Podolski
Mgr Jakub Adamiak
Mgr inż. Jacek Kubiszyn
Mgr Małgorzata Głowacka
Mgr Anna Kirchner

Rekrutacja

Kryteria przyjęć na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Górnictwo i geologia – czytaj więcej.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 767465351, 767465353

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.