Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

JEŻELI LUBISZ SIĘ UCZYĆ, MASZ UMYSŁ ŚCISŁY I PREFERENCJE DO NOWYCH TECHNIK I TECHNOLOGII ORAZ CHCESZ DOBRZE ZARABIAĆ I MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ, TO STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Mechatronika to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi procesu dydaktycznego, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju dla absolwentów. To nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, korzystający z dorobku wielu dziedzin nauki: mechaniki, elektroniki czy informatyki – ich synergiczny związek spowodował opracowanie narzędzi hardwarowych i softwarowych, które zrewolucjonizowały proces projektowania, realizowania, uruchamiania urządzeń i systemów wytwórczych oraz ich automatyzację.

Studia pod patronatem Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Logo rexroth
Rekrutacja online

Adresaci

Osoby, które działalność zawodową chcą usprawnić i związać z nowoczesnym przemysłem oraz z zaawansowaną inżynierią procesową.

Kandydaci zainteresowani usprawnieniem urządzeń na liniach produkcyjnych przez wprowadzanie nowych technik i technologii (np. diagnostyką, monitorowaniem).

Osoby lubiące przedmioty ścisłe, zainteresowane zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką, automatyką (np. modelowaniem i identyfikacją procesów i zakłóceń, badaniami symulacyjnymi, optymalizacją systemów sterowania).

Osoby posiadające uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość, umiejętności logicznego rozumowania oraz cechujące się analitycznym spojrzeniem na świat.

Cele studiów

 • Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych elementów automatyki i układu robotyki oraz przygotowanie do samodzielnego projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń oraz ich mechanizmów, np. maszyn, pojazdów.

 • Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą dalszego rozwoju nowoczesnego przemysłu, a tym samym ma bezpośredni wpływ na zaspokajanie coraz większych oczekiwań społecznych.

nowoczesne ekrany dotykowy, przemysł

Program

Program studiów

obejmuje swoim obszarem inżynierię mechaniczną, budowę maszyn, inżynierię elektryczną, informatykę i programowanie, automatykę i robotykę. Takie połączenie zagadnień służy efektywnemu wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, które mają być wielofunkcyjne, łatwo konfigurowalne, elastyczne i proste w obsłudze.

Większość zajęć

ma formę praktyczną, np. w laboratoriach: układów mikroprocesorowych, elektroniki i miernictwa, układów sterowania, automatyki i robotyki, hydrauliki, wytrzymałości materiałów i technik wytwarzania, a także w pracowniach multimedialnych.

W trakcie studiów

studenci zapoznają się z podstawami mechaniki, budową i eksploatacją maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania. Zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania procesami technologicznymi, rozwiązywania zadań związanych z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych realizowanych przez doświadczonych praktyków.

Uzyskane wykształcenie

umożliwi absolwentom rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów, odnoszących się m.in. do: projektowania, wytwarzania, utrzymania bądź dystrybucji narzędzi i systemów mechatronicznych. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, a w szczególności dla działów wytwórczych bazujących na automatyzacji i robotyzacji.

Program zajęć

obejmuje zapoznanie z zagadnieniami m.in. z zakresu: podstaw automatyki, modelowania i identyfikacji obiektów, sensoryki i aktuatoryki, napędów i sterowania urządzeń hydraulicznych, serwomechanizmów hydraulicznych i elektrycznych, programowania strukturalnego, zasad programowania obiektowego, programowania mikrosterowników, napędów i sterowania robotów, metod sztucznej inteligencji, podstawy mechatroniki, badania symulacyjne, Matlab/Simulink, LabView

Specjalności

Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Studia na specjalności pozwalają na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności zestawiania, programowania i uruchamiania kanałów komunikacyjnych pomiędzy urządzeniami w Internecie przez bezprzewodowe łącza Wi-Fi w technologii 5G (Internet Rzeczy – IoT), co przyczyni się do usprawnienia kontroli procesów w przemyśle, medycynie, logistyce, handlu, itp.

Student zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia badań oraz obsługi urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych wyposażonych w układy sterujące, z możliwością programowanie ich działania oraz konfigurowania, kalibracji torów pomiarowych i wykonawczych, diagnozowania oraz wizualizacji procesu (aplikacje HMI/SCADA) i wiele innych możliwości.

Student dowie się m.in. jak:

 • projektować konstrukcje części hardwarowej składając ją z uniwersalnych modułów Systemu WAGO i posiądzie umiejętność programowania (część softwarowa projektu) struktury i funkcji modułów Systemu WAGO,
 • pozyskiwać dane pomiarowe analogowe i cyfrowe z obiektów przemysłowych poprzez stosowanie nowych technologii bezprzewodowych i mobilnych urządzeń rejestrujących i przetwarzających sygnały (mechaniczne, elektryczne, optyczne, biologicznych, chemicznych itp.)
 • dokonywać analizy przy wykorzystaniu profesjonalnego specjalistycznego oprogramowania.

Kwalifikacje

Przyszli mechatronicy odnajdą się niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu: od spożywczego po metalurgiczny czy lotniczy.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym a także w przedsiębiorstwach zajmujących się stosowaniem, serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle.

Przygotowany będzie także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie i produkcji przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Skończone studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, które pozwoli podjąć pracę w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Potencjalne miejsca pracy inżyniera-mechatronika to:

 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 • instytucje i przedsiębiorstwa użytkujące układy mechatroniczne,
 • stacje serwisowe i diagnostyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i wdrażające systemy mechatroniczne,

Absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w przemyśle sprzętu AGD, elektromaszynowym, lotniczym czy medycynie, tj. tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i urządzenia mechaniki precyzyjnej.

WYKŁADOWCY

Dr hab. Stanisław Piesiek, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Piesiek, prof. UJW

Studia wyższe  ukończył w 1963 roku na  Wydziale  Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej uzyskując dyplom  magistra inżyniera  mechanika.

czytaj więcej ▼
Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Magister inżynier fizyki (1987), doktor fizyki (1992), doktor hab. nauk tech. (2004), profesor nauk tech. (2015); obecnie dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

czytaj więcej ▼
Dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski w pracy naukowej zajmuje się badaniem własności oraz projektowaniem układów sterowania dla systemów wielowymiarowych 2D/nD. Tytuł dr. habilitowanego otrzymał w 2019 roku w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika. Jednocześnie, jest on certyfikowanym instruktorem Akademii CISCO. Zainteresowania te przenoszą się na działalność dydaktyczną – prowadzi on zajęcia z zakresu Automatyki i Informatyki.

Dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW

Doktor nauk technicznych w zakresie metrologii elektrycznej. Aktualnie zajmuje się systemami pomiarowymi i sterującymi w zastosowaniach gospodarczych i przemysłowych oraz działaniami w zakresie poprawy efektywności dydaktycznej prowadzonych zajęć na kierunku Mechatronika.

czytaj więcej ▼
Dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Ukończył studia na 3 uczelniach uzyskując wykształcenie z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę w szkolnictwie wyższym rozpoczął w 1998 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego.

czytaj więcej ▼
dr Miłosz Czopek
Dr Miłosz Czopek

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z obszaru nauk o zarządzaniu.

czytaj więcej ▼
Jan Kotapka
Dr Jan Kotapka

Prawnik. Studia ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Grzegorz Łomotowski
Dr inż. Grzegorz Łomotowski

Doświadczony wykładowca akademicki, trener szkoleń inżynierskich oraz nauczyciel zajęć praktycznych.

czytaj więcej ▼
Mgr Stanisław Lis

Od ponad 25 lat nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lubinie. Wielokrotnie sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z Fizyki w Legnicy i we Wrocławiu. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki.

Mgr Robert Rogacki
Mgr Robert Rogacki

Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik stypendium „Poland and the European Union at Nene – University College, Northampton” w ramach TEMPUS Programme Trans-European Co-Operation Scheme For Higher Education w roku 1997.

czytaj więcej ▼
Mgr Beata Krauze

Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania – The Polish Open University w Warszawie. Posiada tytuł MBA z zakresu zarządzania strategicznego Wydziału Zarządzania Biznesem. Absolwentka studiów podyplomowych Praktycznego Zastosowania MSR i MSSF Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała tytuł Certyfikowanego Managera ds. Relacji Inwestorskich z Institute for International Research oraz tytuł Certyfikowanego Corporate Governance Managera z Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Dr inż. Roman Frątczak
Dr inż. Piotr Krysiak
Dr Grzegorz Jastrzębski
Dr inż. Antoni Izworski
Dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska
Mgr inż. Henryk Krawczyszyn
Mgr inż. Ireneusz Podolski
Mgr inż. Łukasz Buczkowski
Mgr inż. Dawid Mierzwiak
Mgr Justyna Babiak-Tutko

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do rekrutacji online

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.