Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

JEŻELI LUBISZ SIĘ UCZYĆ, MASZ UMYSŁ ŚCISŁY I PREFERENCJE DO NOWYCH TECHNIK I TECHNOLOGII ORAZ CHCESZ DOBRZE ZARABIAĆ I MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ, TO STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Mechatronika to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi procesu dydaktycznego, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju dla absolwentów. To nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, korzystający z dorobku wielu dziedzin nauki: mechaniki, elektroniki czy informatyki – ich synergiczny związek spowodował opracowanie narzędzi hardwarowych i softwarowych, które zrewolucjonizowały proces projektowania, realizowania, uruchamiania urządzeń i systemów wytwórczych oraz ich automatyzację.

Studia pod patronatem Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Logo rexroth
e-rekrutacja

Adresaci

Osoby, które działalność zawodową chcą usprawnić i związać z nowoczesnym przemysłem oraz z zaawansowaną inżynierią procesową.

Kandydaci zainteresowani usprawnieniem urządzeń na liniach produkcyjnych przez wprowadzanie nowych technik i technologii (np. diagnostyką, monitorowaniem).

Osoby lubiące przedmioty ścisłe, zainteresowane zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką, automatyką (np. modelowaniem i identyfikacją procesów i zakłóceń, badaniami symulacyjnymi, optymalizacją systemów sterowania).

Osoby posiadające uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość, umiejętności logicznego rozumowania oraz cechujące się analitycznym spojrzeniem na świat.

Cele studiów

 • Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych elementów automatyki i układu robotyki oraz przygotowanie do samodzielnego projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń oraz ich mechanizmów, np. maszyn, pojazdów.

 • Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą dalszego rozwoju nowoczesnego przemysłu, a tym samym ma bezpośredni wpływ na zaspokajanie coraz większych oczekiwań społecznych.

nowoczesne ekrany dotykowy, przemysł

Program

Program studiów

obejmuje swoim obszarem inżynierię mechaniczną, budowę maszyn, inżynierię elektryczną, informatykę i programowanie, automatykę i robotykę. Takie połączenie zagadnień służy efektywnemu wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, które mają być wielofunkcyjne, łatwo konfigurowalne, elastyczne i proste w obsłudze.

Większość zajęć

ma formę praktyczną, np. w laboratoriach: układów mikroprocesorowych, elektroniki i miernictwa, układów sterowania, automatyki i robotyki, hydrauliki, wytrzymałości materiałów i technik wytwarzania, a także w pracowniach multimedialnych.

W trakcie studiów

studenci zapoznają się z podstawami mechaniki, budową i eksploatacją maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania. Zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania procesami technologicznymi, rozwiązywania zadań związanych z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych realizowanych przez doświadczonych praktyków.

Uzyskane wykształcenie

umożliwi absolwentom rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów, odnoszących się m.in. do: projektowania, wytwarzania, utrzymania bądź dystrybucji narzędzi i systemów mechatronicznych. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, a w szczególności dla działów wytwórczych bazujących na automatyzacji i robotyzacji.

Program zajęć

obejmuje zapoznanie z zagadnieniami m.in. z zakresu: podstaw automatyki, modelowania i identyfikacji obiektów, sensoryki i aktuatoryki, napędów i sterowania urządzeń hydraulicznych, serwomechanizmów hydraulicznych i elektrycznych, programowania strukturalnego, zasad programowania obiektowego, programowania mikrosterowników, napędów i sterowania robotów, metod sztucznej inteligencji, podstawy mechatroniki, badania symulacyjne, Matlab/Simulink, LabView

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Specjalności

Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Studia na specjalności pozwalają na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności zestawiania, programowania i uruchamiania kanałów komunikacyjnych pomiędzy urządzeniami w Internecie przez bezprzewodowe łącza Wi-Fi w technologii 5G (Internet Rzeczy – IoT), co przyczyni się do usprawnienia kontroli procesów w przemyśle, medycynie, logistyce, handlu, itp.

Student zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia badań oraz obsługi urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych wyposażonych w układy sterujące, z możliwością programowanie ich działania oraz konfigurowania, kalibracji torów pomiarowych i wykonawczych, diagnozowania oraz wizualizacji procesu (aplikacje HMI/SCADA) i wiele innych możliwości.

Student dowie się m.in. jak:

 • projektować konstrukcje części hardwarowej składając ją z uniwersalnych modułów Systemu WAGO i posiądzie umiejętność programowania (część softwarowa projektu) struktury i funkcji modułów Systemu WAGO,
 • pozyskiwać dane pomiarowe analogowe i cyfrowe z obiektów przemysłowych poprzez stosowanie nowych technologii bezprzewodowych i mobilnych urządzeń rejestrujących i przetwarzających sygnały (mechaniczne, elektryczne, optyczne, biologicznych, chemicznych itp.)
 • dokonywać analizy przy wykorzystaniu profesjonalnego specjalistycznego oprogramowania.

Kwalifikacje

Przyszli mechatronicy odnajdą się niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu: od spożywczego po metalurgiczny czy lotniczy.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym a także w przedsiębiorstwach zajmujących się stosowaniem, serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle.

Przygotowany będzie także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie i produkcji przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Skończone studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, które pozwoli podjąć pracę w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Potencjalne miejsca pracy inżyniera-mechatronika to:

 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 • instytucje i przedsiębiorstwa użytkujące układy mechatroniczne,
 • stacje serwisowe i diagnostyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i wdrażające systemy mechatroniczne,

Absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w przemyśle sprzętu AGD, elektromaszynowym, lotniczym czy medycynie, tj. tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i urządzenia mechaniki precyzyjnej.

Wykładowcy

Dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski w pracy naukowej zajmuje się badaniem własności oraz projektowaniem układów sterowania dla systemów wielowymiarowych 2D/nD. Tytuł dr. habilitowanego otrzymał w 2019 roku w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika. Jednocześnie, jest on certyfikowanym instruktorem Akademii CISCO. Zainteresowania te przenoszą się na działalność dydaktyczną – prowadzi on zajęcia z zakresu Automatyki i Informatyki.

Dr hab. inż. Łukasz Gelczuk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Mikrosystemy. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem w 2002 r. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, a w 2019 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika. Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniem własności elektrycznych, strukturalnych i optycznych nowych materiałów półprzewodnikowych o unikatowych właściwościach, które mogą zostać wykorzystane w konstrukcji nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych i fotonicznych.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW

Doktor nauk technicznych w zakresie metrologii elektrycznej. Aktualnie zajmuje się systemami pomiarowymi i sterującymi w zastosowaniach gospodarczych i przemysłowych oraz działaniami w zakresie poprawy efektywności dydaktycznej prowadzonych zajęć na kierunku Mechatronika.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Grzegorz Łomotowski
Dr inż. Grzegorz Łomotowski

Doświadczony wykładowca akademicki, trener szkoleń inżynierskich oraz nauczyciel zajęć praktycznych.

czytaj więcej ▼
Nieśpiałowski
Dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze stopniem doktora nauk technicznych, nadanym w 2006 roku przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

czytaj więcej ▼
Mgr Stanisław Lis

Od ponad 25 lat nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lubinie. Wielokrotnie sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z Fizyki w Legnicy i we Wrocławiu. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki.

Mgr Robert Rogacki
Mgr Robert Rogacki

Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik stypendium „Poland and the European Union at Nene – University College, Northampton” w ramach TEMPUS Programme Trans-European Co-Operation Scheme For Higher Education w roku 1997.

czytaj więcej ▼
Dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, były Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, członek PAN Oddział w Katowicach, Redaktor Naukowy LEX Nawigator. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Dr Jolanta Dmowska
Dr inż. Roman Frątczak
Dr inż. Piotr Krysiak
Dr Grzegorz Jastrzębski
Dr inż. Antoni Izworski
Mgr Przemysław Bożek
Mgr Małgorzata Głowacka
Mgr inż. Henryk Krawczyszyn
Mgr inż. Ireneusz Podolski

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.