Studia pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Studia pod patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

ADMINISTRACJA JEST DZIEDZINĄ WIEDZY, KTÓRA STANOWI NIEODŁĄCZNY ELEMENT ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLITYCZNEGO ORAZ PUBLICZNEGO.

Studia na kierunku Administracja mają na celu przygotowanie Absolwentów do pełnienia funkcji managerskich i wykonawczych w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych czy też jednostkach współpracujących z administracją publiczną. Ta różnorodność sprawia, że perspektywa zatrudnienia po tym kierunku, daje szeroki wachlarz możliwości.

Rekrutacja online

Adresaci

Osoby interesujące się prawem, polityką oraz gospodarką.

Osoby, które chcą uporządkować wiedzę, uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

Osoby, które cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, są samodzielne, cenią dobrą organizację, przy tym są komunikatywne i cenią sobie kontakty z ludźmi.

Cele studiów

 • Wyposażenie w umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych ze szczególnym naciskiem na nauki o prawie, administracji oraz finansach publicznych.

 • Przekazanie umiejętności administracyjnych, opartych na dobrej znajomości prawa i innych obszarów w zakresie niezbędnym do pracy w administracji publicznej.

 • Przekazanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi.

 • Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Kobiece dłonie na klawiaturze komputera

Program

Program studiów obejmuje swoim obszarem m.in. formalno-prawne zasady funkcjonowania organizacji, procesy podejmowania decyzji czy systemy motywacyjny pracowników. Plan studiów ma charakter praktyczny, zgodny z wymogami rynku pracy oraz nowoczesnego szkolnictwa wyższego.

Specjalności

Komunikacja wizerunkowa w administracji

PR jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Wiąże się z komunikowaniem organizacji z otoczeniem oraz budowaniem jej właściwego wizerunku. Studenci w ramach specjalności poznają teoretyczne i praktyczne podstawy z jego zakresu oraz pogłębią wiedzę obejmującą zagadnienia społeczne i ekonomiczne.
Absolwent specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji nabędzie wiedzę z zakresu komunikowania społecznego. Wobec szerokiego zastosowania w praktyce zarządzania publicznego wiedzy z zakresu PR, będzie ona miała charakter interdyscyplinarny.

Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności z następujących zagadnień, które są niezbędne dla potrzeb specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji:

 • socjologii,
 • psychologii społecznej,
 • etyki,
 • nauki o mediach,
 • dziennikarstwa,
 • nauk politycznych.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy oraz wykładowcy akademiccy zajmujący się tematyką komunikacji wizerunkowej. W toku studiów będą realizowane zajęcia z przedmiotów specjalnościowych:
• komunikacja społeczna,

 • zarządzanie wizerunkiem w administracji,
 • kreatywne pisanie (warsztaty),
 • media społecznościowe w administracji,
 • design i komunikacja wizualna jednostek administracji publicznej,
 • wystąpienia publiczne.

Administracja samorządowa

Studia przeznaczone są dla osób wiążących przyszłość z pracą w instytucjach administracji publicznej, w tym samorządowej oraz firmach działających na rzecz tych instytucji.

Pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu procesów menadżerskich oraz nowoczesnego zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej. Studenci będą zdobywać wiedzę m.in. w zakresie analizowania polityki prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego, rozwiązań ustrojowych, zadań i finansowania administracji publicznej i samorządowej, jak również struktury samorządu terytorialnego oraz organów administracyjnych i ich kompetencji. Absolwenci nauczą się wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania usług publicznych.

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdą się m.in. takie jak: Samorządowa polityka społeczna i edukacja, Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, Strategie rozwoju regionalnego, Zarządzanie wizerunkiem w administracji, Gospodarka komunalna, Samorządowe prawo podatkowe, Strategie rozwoju regionalnego, Kontrola i nadzór w administracji samorządowej, Fundusze europejskie w administracji samorządowej, Dostęp do informacji publicznej i RODO.

Studia rozwijają istotne kompetencje managerskie, budujące także kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Kwalifikacje

Umiejętności autoprezentacji, erudycja i bogate doświadczenie zgromadzone w czasie studiów pozwolą absolwentom zdobyć pracę w stabilnym środowisku, która będzie adekwatnie wynagradzana.

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji absolwent będzie mógł starać się o pracę m.in. jako:

 • specjalista ds. public relations,
 • specjalista ds. promocji,
 • specjalista komunikacji społecznej,
 • rzecznik prasowy m.in. w administracji publicznej;
 • account manager w agencji PR;
 • copywriter;
 • reseacher,
 • doradca ds. wizerunku.

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności Administracja samorządowa absolwent będzie mógł starać się o pracę w:

 • instytucjach administracji publicznej i samorządowej,
 • zakładach i spółkach gminnych oraz związkach międzygminnych,
 • firmach świadczących usługi na rzecz administracji publicznej,
 • Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • firmach inwestycyjnych oraz branżach działających na styku gospodarki wolnorynkowej i sfery publicznej.

Stanowiska na jakich może zostać zatrudniony absolwent to:

 • specjalista ds. administracyjno-biurowych w urzędach miejskich, gminnych, marszałkowskich czy starostwach powiatowych,
 • pracownik działu personalnego i administracyjnego,
 • referent,
 • sekretarz,
 • pracownik administracyjny w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych i kancelariach.

Wykładowcy

Dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, były Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, członek PAN Oddział w Katowicach, Redaktor Naukowy LEX Nawigator. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy.

czytaj więcej ▼
Dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

Ukończył studia na 3 uczelniach uzyskując wykształcenie z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę w szkolnictwie wyższym rozpoczął w 1998 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Administracji Publicznej, następnie dyrektora tego instytutu a także kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego.

czytaj więcej ▼
dr Miłosz Czopek
Dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Doktor nauk ekonomicznych z obszaru nauk o zarządzaniu. Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza. Absolwent studiów Executive EMBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing.

czytaj więcej ▼
Dr Łukasz Mikowski

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych (specjalność: prawo administracyjne), nauczyciel akademicki – adiunkt. Uczestnik i współorganizator wielu szkoleń, seminariów i konferencji naukowych. Autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów sektora publicznego.

Dr Rafał Mikowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, radca prawny.

Mgr Andrzej Krauze

Radca prawny i adwokat z 25 – letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu oraz King’s College w Londynie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, w ramach której obsługuje podmioty gospodarcze, w tym podmioty z kapitałem zagranicznym, w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

czytaj więcej ▼
Jakub Bober
Mgr Jakub Bober

Magister prawa Uniwersytetu we Wrocławiu i w Ottawie (LL.M). Internacjolog. Absolwent studiów podyplomowych „Akademia Spółek” na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu praw własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat stypendium im. Edwarda Barrego McDougalla w Kanadzie.

czytaj więcej ▼
Mężczyzna w garniturze
Mgr Kamil Grzybowski

Magister administracji, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończone studia podyplomowe: zarządzanie, restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w służbie zdrowia oraz zarządzanie produkcją. Kierownik Działu Przewozów Pasażerskich zatrudniony w Komunikacji Miejskiej Sp. Z.o.o w Głogowie. Wcześniej wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu prawa i administracji w szkołach policealnych dla dorosłych, a także wykładowca w szkołach wyższych.

Dr Mateusz Mamczar

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną wspólnie przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie oraz Uniwersytet Wrocławski. W latach 2013 – 2016 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2014 r. rozpoczął Studia Doktoranckie Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, które od 2016 r. były kontynuowane na Studiach Doktoranckich Geologii.

czytaj więcej ▼
Dr Michał Markiewicz

Filozof kultury, obecnie mieszka i pracuje w Zielonej Górze oraz w Berlinie: współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i Niemczech. Autor tekstów naukowych na temat współczesnej filozofii kultury. Główne obszary pracy i zainteresowań badawczych to:  związek sztuki z przemianami społecznymi i politycznymi, zjawiska graniczne w sztuce współczesnej oraz  deregulacja znaczeń w kulturze oraz szeroko pojęta filozofia człowieka.

Prof. dr hab. inż. Maria Fic
Dr Grzegorz Haręża
Dr Izabela Cech
Dr inż. Władysław Turkiewicz
Mgr inż. Henryk Krawczyszyn
Mgr inż. Łukasz Buczkowski
Mgr Jolanta Jasinowska
Mgr Hanna Łyskawa
Mgr Krzysztof Żołyński
Mgr Anna Rogacka

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 559-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do rekrutacji online

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.