Studia pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Studia pod patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

ADMINISTRACJA JEST DZIEDZINĄ WIEDZY, KTÓRA STANOWI NIEODŁĄCZNY ELEMENT ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLITYCZNEGO ORAZ PUBLICZNEGO.

Studia na kierunku Administracja mają na celu przygotowanie Absolwentów do pełnienia funkcji managerskich i wykonawczych w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych czy też jednostkach współpracujących z administracją publiczną. Ta różnorodność sprawia, że perspektywa zatrudnienia po tym kierunku, daje szeroki wachlarz możliwości.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby interesujące się prawem, polityką oraz gospodarką.

Osoby, które chcą uporządkować wiedzę, uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

Osoby, które cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, są samodzielne, cenią dobrą organizację, przy tym są komunikatywne i cenią sobie kontakty z ludźmi.

Cele studiów

 • Wyposażenie w umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych ze szczególnym naciskiem na nauki o prawie, administracji oraz finansach publicznych.

 • Przekazanie umiejętności administracyjnych, opartych na dobrej znajomości prawa i innych obszarów w zakresie niezbędnym do pracy w administracji publicznej.

 • Przekazanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi.

 • Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Kobiece dłonie na klawiaturze komputera

Program

Program studiów obejmuje swoim obszarem m.in. formalno-prawne zasady funkcjonowania organizacji, procesy podejmowania decyzji czy systemy motywacyjny pracowników. Plan studiów ma charakter praktyczny, zgodny z wymogami rynku pracy oraz nowoczesnego szkolnictwa wyższego.

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć realizowana będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Specjalności

Administracja samorządowa

Studia przeznaczone są dla osób wiążących przyszłość z pracą w instytucjach administracji publicznej, w tym samorządowej oraz firmach działających na rzecz tych instytucji.

Pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu procesów menadżerskich oraz nowoczesnego zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej. Studenci będą zdobywać wiedzę m.in. w zakresie analizowania polityki prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego, rozwiązań ustrojowych, zadań i finansowania administracji publicznej i samorządowej, jak również struktury samorządu terytorialnego oraz organów administracyjnych i ich kompetencji. Absolwenci nauczą się wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania usług publicznych.

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdą się m.in. takie jak: Samorządowa polityka społeczna i edukacja, Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, Strategie rozwoju regionalnego, Zarządzanie wizerunkiem w administracji, Gospodarka komunalna, Samorządowe prawo podatkowe, Strategie rozwoju regionalnego, Kontrola i nadzór w administracji samorządowej, Fundusze europejskie w administracji samorządowej, Dostęp do informacji publicznej i RODO.

Studia rozwijają istotne kompetencje managerskie, budujące także kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Kwalifikacje

Umiejętności autoprezentacji, erudycja i bogate doświadczenie zgromadzone w czasie studiów pozwolą absolwentom zdobyć pracę w stabilnym środowisku, która będzie adekwatnie wynagradzana.

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności Administracja samorządowa absolwent będzie mógł starać się o pracę w:

 • instytucjach administracji publicznej i samorządowej,
 • zakładach i spółkach gminnych oraz związkach międzygminnych,
 • firmach świadczących usługi na rzecz administracji publicznej,
 • Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • firmach inwestycyjnych oraz branżach działających na styku gospodarki wolnorynkowej i sfery publicznej.

Stanowiska na jakich może zostać zatrudniony absolwent to:

 • specjalista ds. administracyjno-biurowych w urzędach miejskich, gminnych, marszałkowskich czy starostwach powiatowych,
 • pracownik działu personalnego i administracyjnego,
 • referent,
 • sekretarz,
 • pracownik administracyjny w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych i kancelariach.

Wykładowcy

Dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, były Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, członek PAN Oddział w Katowicach, Redaktor Naukowy LEX Nawigator. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy.

czytaj więcej ▼
dr Miłosz Czopek
Dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Doktor nauk ekonomicznych z obszaru nauk o zarządzaniu. Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza. Absolwent studiów Executive EMBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing.

czytaj więcej ▼
Dr Łukasz Mikowski

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych (specjalność: prawo administracyjne), nauczyciel akademicki – adiunkt. Uczestnik i współorganizator wielu szkoleń, seminariów i konferencji naukowych. Autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów sektora publicznego.

Dr Rafał Mikowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, radca prawny.

Jakub Bober
Mgr Jakub Bober

Magister prawa Uniwersytetu we Wrocławiu i w Ottawie (LL.M). Internacjolog. Absolwent studiów podyplomowych „Akademia Spółek” na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu praw własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat stypendium im. Edwarda Barrego McDougalla w Kanadzie.

czytaj więcej ▼
Mężczyzna w garniturze
Mgr Kamil Grzybowski

Magister administracji, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończone studia podyplomowe: zarządzanie, restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w służbie zdrowia oraz zarządzanie produkcją. Kierownik Działu Przewozów Pasażerskich zatrudniony w Komunikacji Miejskiej Sp. Z.o.o w Głogowie. Wcześniej wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu prawa i administracji w szkołach policealnych dla dorosłych, a także wykładowca w szkołach wyższych.

Mgr Marcin Holdenmajer

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (mgr), a także amerykańską uczelnię Clark University (MSc – Master of Science in Professional Communication). Jest absolwentem prestiżowej European Academy of Diplomacy (Służba Zagraniczna). Posiada certyfikat Certifcate of Advanced English. Od 8 lat prowadzi firmę Mr English. Ponadto przetłumaczył 28 pozycji książkowych z języka angielskiego na język polski.

Mgr Robert Rogacki
Mgr Robert Rogacki

Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik stypendium „Poland and the European Union at Nene – University College, Northampton” w ramach TEMPUS Programme Trans-European Co-Operation Scheme For Higher Education w roku 1997.

czytaj więcej ▼
Dr hab. Paweł Kuczma
Dr Grzegorz Haręża
Dr Beata Szymańska-Waczyńska
Dr Renata Socha
Dr Paweł Walczak
Mgr inż. Henryk Krawczyszyn
Mgr Anna Włoczewska-Grys

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.