Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

INFORMATYKA TO STUDIA Z POTENCJAŁEM. JAKO DOBRY SPECJALISTA MOŻESZ LICZYĆ NA REALIZACJĘ CIEKAWYCH PROJEKTÓW I WYSOKIE ZAROBKI. INFORMATYKA DAJE DUŻE MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ.

Interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT (cyberbezpieczeństwo, systemy i sieci komputerowe, informatyka w przemyśle). Informatyka jest bardzo atrakcyjnym i najbardziej popularnym kierunkiem studiów w grupie nauk technicznych.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby mające za zadanie proaktywne wykrywanie potencjalnych zagrożeń w złożonych systemach teleinformatycznych.

Administratorzy przemysłowych sieci komputerowych.

Osoby, które przygotowują się do samodzielnego wykorzystania systemów informatycznych w przemyśle lub samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi.

Osoby, które chciałyby zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie budowy, działania i eksploatacji systemów komputerowych w przemyśle, robotyki, automatyki, cyberbezpieczeństwa oraz Internetu Rzeczy.

Cele studiów

 • Przekazanie studentom wiedzy w zakresie współczesnych technologii ICT oraz umiejętności ich stosowania w biznesie, przemyśle i administracji publicznej.

 • W zależności od wybranej specjalności celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień niezbędnych do projektowania, zarządzania, eksploatacji systemów komputerowych, systemów bezprzewodowych i mobilnych, cyberbezpieczeństwa lub eksploatacji przemysłowych systemów informatycznych.

Program

Atutem kierunku

są przedmioty pozwalające na zdobycie umiejętności i kompetencji z zakresu specjalistycznej wiedzy, która na rynku pracy jest bardzo poszukiwana. Studenci zdobędą wiedzę z programowania, sieci komputerowych, grafiki komputerowej cyberbezpieczeństwa, a także zapoznają się z tajnikami budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych. Absolwent jest inżynierem wybranej specjalności przygotowanym do pracy w zespole, ale także do pełnienia funkcji kierowniczych czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wśród wykładowców

prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to praktycy, posiadający tytuły naukowe i są zatrudnieni na różnych szczeblach zarządzania w firmach i instytucjach województwa dolnośląskiego. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w Zagłębiu Miedziowym oraz właściciele firm informatycznych.

Program kształcenia

na kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych,
 • informatyki technicznej,
 • architektury komputerów i mikroprocesorów,
 • grafiki komputerowej i wizualizacji,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • konfiguracji sprzętu sieciowego,
 • projektowania, utrzymania sieci komputerowych,
 • audytu bezpieczeństwa systemów i sieci,
 • zarządzania sieciowymi lub przemysłowymi systemami komputerowymi,
 • wizualizacji procesów przemysłowych,
 • konfigurowania serwerów i serwisów WWW.

Dodatkowym atutem kierunku

jest to, że w trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw i instytucji naukowych związanych z informatyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy i znajomości, które często przyczyniają się do odbywania praktyk, staży czy propozycji stałego zatrudnienia.

Praktyczne zajęcia

istotnym atutem kierunku są praktyczne zajęcia realizowane w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych laboratoriach i salach ćwiczeniowych. Studenci będą odbywać między innymi zajęcia w laboratoriach: sieci komputerowych, technik internetowych, Internetu rzeczy, miernictwa, systemów ekspertowych, cyberbezpieczeństwa, urządzeń komputerowych a także w pracowniach multimedialnych.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Specjalności

Cyberbezpieczeństwo – NOWOŚĆ

Absolwent  specjalności posiądzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, pozwalające mu, m.in. na analizowanie, rozpoznanie oraz proaktywne wykrywanie potencjalnych zagrożeń w złożonych systemach teleinformatycznych. Zdobędzie on również umiejętności, pozwalające na efektywne przetwarzanie dużych wolumenów danych. Pozyskana wiedza pozwoli na zaplanowanie systemu zabezpieczeń, wdrożenie oraz jego utrzymanie podczas całego cyklu życia systemu informatycznego lub aplikacji. Znajomość rozwiązań kryptograficznych zapewni wybór optymalnego rozwiązania. 

W programie specjalności znalazły się zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach przedmiotów:

 • Podstawy cyberbezpieczeństwa,
 • Programowanie w języku Python,
 • Bezpieczeństwo aplikacji webowych,
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych,
 • Testy penetracyjne,
 • Bezpieczeństwo baz danych,
 • Bezpieczeństwo systemów IoT,
 • Wykrywanie incydentów.

Informatyka przemysłowa

Informatyka przemysłowa to interesujące i unikalne studia informatyczne, które zapewnią studentowi specjalistyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie przemysłowych rozwiązań komputerowych. Ta specjalność stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie obsługi, projektowania, monitorowania i konserwacji przemysłowych systemów informatycznych. Ponadto absolwenci będą specjalistami w obszarze informatycznego wspomagania i wizualizacji procesów produkcyjnych. Na absolwentów tej specjalności czekają firmy produkcyjne, usługowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe.
W programie specjalności szczególna uwaga skierowana jest na nowoczesne koncepcje i technologie, takie jak:

 • Przemysł 4.0, 
 • Internet Rzeczy,
 • Web 4.0,
 • Chmura Obliczeniowa,
 • Big Data,
 • uczenie maszynowe.

Studenci są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu, w instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w parkach technologicznych i przemysłowych.

Dodatkowo, specjalność ma przygotować pracowników wspomagających przemysł i procesy produkcyjne, związane z branżą przetwórstwa przemysłowego, która od wielu lat zajmuje w regionie Dolnośląskim znaczące miejsce i stanowi liczną kategorię strategicznych pracodawców.

Systemy i sieci komputerowe

Student zdobywa wiedzę i umiejętności, m. in. w zakresie funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych, informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, projektowania, utrzymania i audytu bezpieczeństwa systemów i sieci, zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi, konfigurowaniem serwerów i serwisów www.

W programie specjalności szczególna uwaga skierowana jest na funkcjonowanie sieci bezprzewodowych oraz ich szerokie wykorzystanie zarówno w komunikacji tradycyjnej jak i między urządzeniami przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy.

Kwalifikacje

Specjalistów IT potrzebuje zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku informatyka nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Administratorzy IT poszukiwani są w urzędach i instytucjach państwowych oraz wszelkich przedsiębiorstwach niezwiązanych bezpośrednio z nowymi technologiami, ale które na ich podstawie funkcjonują. Na absolwenta Informatyki czeka praca w urzędach miast, gmin i powiatów, a także administracji rządowej w większych ośrodkach miejskich. Warto pamiętać, że specjaliści IT znajdują się w czołówce najlepiej opłacanych pracowników na polskim rynku pracy.

W zależności od ukończonej specjalności zdobyta wiedza pozwala na pracę, m.in. jako:

Ceberbezpieczeństwo

 • Analityk/Specjalista ds. bezpieczeństwa IT
 • Analityk ds. zagrożeń
 • Inżynier zespołu reagowania na incydenty
 • Administrator ds. bezpieczeństwa
 • Pentester

Systemy i sieci komputerowe

 • administrator sieci,
 • administrator bezpieczeństwa informatycznego,
 • administrator serwisów www,
 • inspektor ochrony danych i systemów informatycznych,
 • operator systemów sieciowych,
 • projektant sieci,
 • przedstawiciel handlowy ds. urządzeń sieciowych,
 • kierownik projektów informatycznych.

Informatyka przemysłowa

 • administrator przemysłowych systemów komputerowych,
 • operator systemów informatyki przemysłowej,
 • integrator systemów komputerowych w przemyśle,
 • administrator bezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych,
 • inspektor ochrony danych i przemysłowych systemów informatycznych,
 • projektant systemów wizualizacji procesów przemysłowych,
 • projektant przemysłowych sieci komputerowych,
 • przedstawiciel handlowy ds. informatyki przemysłowej,
 • kierownik projektów informatycznych w przemyśle i biznesie.

Wykładowcy

Prof. dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

Dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski w pracy naukowej zajmuje się badaniem własności oraz projektowaniem układów sterowania dla systemów wielowymiarowych 2D/nD. Tytuł dr. habilitowanego otrzymał w 2019 roku w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika. Jednocześnie, jest on certyfikowanym instruktorem Akademii CISCO. Zainteresowania te przenoszą się na działalność dydaktyczną – prowadzi on zajęcia z zakresu Automatyki i Informatyki.

Dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, były Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, członek PAN Oddział w Katowicach, Redaktor Naukowy LEX Nawigator. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy.

czytaj więcej ▼
Dr hab. Maciej Wilczyński

Matematyk – absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.  Zainteresowania naukowe profesora związane są z teorią gier i ze  statystyką matematyczną. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień sprawiedliwego podziału oraz wnioskowania sekwencyjnego, bayesowskiego i minimaksowego. W ostatnim okresie jego badania koncentrują się wokół  problematyki  wyboru zmiennych  w modelu regresji liniowej, w którym liczba zmiennych objaśniających jest większa od rozmiaru próby.

czytaj więcej ▼
Dr inż. Stefan Giżewski, prof. UJW

Doktor nauk technicznych w zakresie metrologii elektrycznej. Aktualnie zajmuje się systemami pomiarowymi i sterującymi w zastosowaniach gospodarczych i przemysłowych oraz działaniami w zakresie poprawy efektywności dydaktycznej prowadzonych zajęć na kierunku Mechatronika. Promotor ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

czytaj więcej ▼
Mgr inż. Wojciech Przybył

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Nauczyciel akademicki specjalizujący się w grafice komputerowej oraz multimediach, programista stron www. Autor publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu przetwarzania obrazów. Uczestnik różnego rodzaju międzynarodowych i krajowych projektów badawczo-rozwojowych.

Mgr Marcin Holdenmajer

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (mgr), a także amerykańską uczelnię Clark University (MSc – Master of Science in Professional Communication). Jest absolwentem prestiżowej European Academy of Diplomacy (Służba Zagraniczna). Posiada certyfikat Certifcate of Advanced English. Od 8 lat prowadzi firmę Mr English. Ponadto przetłumaczył 28 pozycji książkowych z języka angielskiego na język polski.

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Dr Grzegorz Jastrzębski
Dr inż. Piotr Krysiak
Mgr Przemysław Bożek
Mgr inż. Arkadiusz Dębski
Mgr inż. Ireneusz Podolski

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.