Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

JEŚLI CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ NOWOCZESNYCH METOD I NARZĘDZI PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA, MOTYWOWANIA I KONTROLI ZARZĄDCZEJ, NIEZBĘDNYCH DO PRACY NA STANOWISKACH OPERACYJNYCH I MENEDŻERSKICH, TO STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W UJW SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie to odpowiedź na oczekiwania pracodawców regionu Zagłębia Miedziowego. Koncepcja kształcenia bierze pod uwagę potrzeby rynku pracy i zmieniające się realia gospodarcze. Studia umożliwiają uzyskanie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji interpersonalnych i społecznych, takich jak komunikatywność, łatwość współpracy w grupie, sprawne rozwiązywanie problemów, umiejętność kierowania zespołem pracowniczym, negocjacje czy kreatywność. Kluczowa dla tego obszaru kształcenia jest koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności. Studia te dają możliwość kompetencji pozwalających na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

e-rekrutacja

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia dowolnych kierunków zainteresowani zdobyciem kompetencji do sprawnego zarządzania w organizacjach biznesowych, jednostkach administracji różnego szczebla lub założeniem firmy i prowadzeniem własnego biznesu.

Osoby chcące zdobyć lub pogłębić praktyczną wiedzę łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

Zainteresowani poznaniem zasad funkcjonowania rynków finansowych, strategii finansowo-ekonomicznej w działalności gospodarczej, wykorzystania zaawansowanych instrumentów finansowych, prowadzenia analiz finansowych, innowacji na rynkach finansowych, a także prawa finansowego.

Cele studiów

 • Przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o praktycznej przydatności tej wiedzy i jej skuteczności.

   
 • Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w roli menedżerów, specjalistów, konsultantów, samodzielnych przedsiębiorców poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach złożoności i niepewności środowiska, połączonych z umiejętnością zarządzania wiedzą oraz doboru metod i narzędzi analitycznych.

 • Kształtowanie aktywnej postawy absolwenta wobec problemów etycznych i społecznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, a także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

Kobieta czyta smartfon, w tle monitory

Program

Studia II stopnia

na kierunku Zarządzanie umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. Dodatkowo, wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów odwołują się dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo i politologia. Program studiów został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zaangażowanie praktyków

i ścisła współpraca z przedsiębiorcami pozwalają na nabywanie przez absolwentów wiedzy biznesowej niezbędnej m.in. w zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Trzymiesięczna praktyka zawodowa pozwala studentom nabyć szeroki wachlarz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Wiedza zdobywana na oferowanym kierunku

ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmując przede wszystkim powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i in.).

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Blok przedmiotów

z obszaru nauk o zarządzaniu, takich jak rozwój koncepcji zarządzania, zarzadzanie strategiczne, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą czy badania operacyjne pozwalają pogłębić wiedzę z tego zakresu. Przedmioty takie jak makroekonomia, ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa i controlling oraz inwestycje rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie pozwalają zrozumieć mechanizmy działania przedsiębiorstwa. Blok przedmiotów prawnych, takich jak: ochrona własności intelektualnej, prawo cywilne, pracy i administracyjne pozwalają na pogłębienie wiedzy o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw (instytucji).

Kształcenie praktyczne

Poza tradycyjnymi formami wykładowymi, w programie mocno rozbudowany został moduł kształcenia praktycznego, w tym szereg ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów czy seminariów prowadzonych w kameralnych grupach. Zajęcia te prowadzą osoby z praktycznym doświadczeniem zawodowym zajmujące stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla (np. prezesi spółek, właściciele firm, specjaliści pracujący w różnych komórkach przedsiębiorstw).

W programie

znajduje się także szereg zajęć pozwalających nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie kierowania zespołem, rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów; dają ponadto świadomość osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje:

 • trening kompetencji menedżerskich i trening asertywności,
 • gra kierownicza i decyzje menedżerskie w praktyce,
 • negocjacje i metody wywierania wpływu,
 • komunikacja społeczna i interpersonalna, • promocja i komunikacja marketingowa oraz zachowania organizacyjne.

Specjalności

Zarządzanie w przemyśle i administracji

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji urzędnika państwowego lub samorządowego na wszystkich szczeblach administracji, a także pracownika administracji w firmach i organizacjach gospodarczych. Celem studiów w ramach specjalności jest także zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle, opracowywania i realizacji planów rozwoju oraz wdrażania strategii firmy czy przedsiębiorstwa przemysłowego.

Studia obejmują zagadnienia m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i rozwiązywania problemów, komunikacji i rozwoju kompetencji interpersonalnych, wywierania wpływu, form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, doboru profilu działalności, organizacji produkcji, zarządzania produktem i usługami oraz ich jakością, zarządzania w administracji, systemów władzy lokalnej oraz funkcjonowania administracji w ramach standardów europejskich, metod optymalizacji decyzji, badań rynkowych a także zastosowania informatyki w zarządzaniu.
Absolwenci specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w firmach i przedsiębiorstwach przemysłowych, w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej. Dzięki kreatywności i umiejętnościom interpersonalnym z powodzeniem mogą podjąć pracę jako np. Produkt Menadżer. Posiadają w tym zakresie niezbędną wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, prawa jak i administracji oraz innych dyscyplin.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.
Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe obejmują m.in.: trening kompetencji menedżerskich, grę kierowniczą, zarządzanie zasobami ludzkimi, konwersatoria menedżerskie, trening kreatywnego myślenia, a także specjalistyczne zajęcia z zakresu komunikacji wewnętrznej, systemu wspomagania decyzji oraz szkolenie i rozwój kadr.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie. Zostaną przygotowani do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.

Kwalifikacje

Absolwent studiów II stopnia kierunku Zarządzanie posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menadżer średniego i wyższego szczebla. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto wykazuje się w szczególności:

 • pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych;
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów;
 • umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim; oraz przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych;
 • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów, a także świadomością osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje;
 • zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i trudno dostępnych źródeł informacji.

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent studiów II stopnia kierunku Zarządzanie jest przygotowany do objęcia stanowiska m.in. jako:

 • menedżer średniego lub wyższego szczebla,
 • kierownik zespołu,
 • specjalista w zakresie zarządzania,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • specjalista ds. HR
 • specjalista ds. szkoleń,
 • Product Menager,
 • specjalista ds. tworzenia wizerunku instytucji lub firmy.

Ponadto absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wykładowcy

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW  

Psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji. Łączy zadania badacza i eksperta. Przeprowadził ponad 150 sesji assessment-center w ramach doboru i oceny potencjału kadry menedżerskiej i specjalistycznej, opracowuje programy doskonalące systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

czytaj więcej ▼
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński

Artur Kazimierz Wilczyński urodził się 14.02.1947r we Włocławku. Prof. dr hab. n. ekonomicznych, dr nauk technicznych, inż. elektryk, absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 2017r. związany z Uczelnią Jana Wyżykowskiego.

czytaj więcej ▼
Dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, były Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, członek PAN Oddział w Katowicach, Redaktor Naukowy LEX Nawigator. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy.

czytaj więcej ▼
Paweł Greń
Dr Paweł Greń, prof. UJW, MBA

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autor książek Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Polityka, komunikacja społeczna, prawo, Medialne obrazy wroga, Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych.

czytaj więcej ▼
dr Miłosz Czopek
Dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Doktor nauk ekonomicznych z obszaru nauk o zarządzaniu. Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dr inż. Anna Krug-Żarnowska

Doktor nauk ekonomicznych, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania. Autorka publikacji z obszaru rynku kapitałowego, w tym relacji inwestorskich. Absolwentka akredytowanego programu szkolenia coachów z aprobatą ACTP ICF oraz Points of You Academy, L.1 Trainer Certification Program.

Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza. Absolwent studiów Executive EMBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW.

czytaj więcej ▼
Dr Janina Jędrzejczak-Gas

Doktor nauk ekonomicznych – dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na trzech obszarach związanych z sektorem przedsiębiorstw: 1) zarządzanie finansami, 2) aktywność inwestycyjna, 3) zrównoważony rozwój.

czytaj więcej ▼
Mariusz Rogowski
Mgr Mariusz Rogowski

Prawnik, nauczyciel akademicki, doradca, mediator, posiadający bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz w spółkach sektora wydobywczego i energetycznego. Działalność biznesową od ponad 20 lat łączy z pracą akademicką. Posiada ukończone studia z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i menedżerskie EMBA (program Franklin University) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration z wyróżnieniem.

czytaj więcej ▼
Mgr Andrzej Krauze

Radca prawny i adwokat z 25 – letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu oraz King’s College w Londynie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, w ramach której obsługuje podmioty gospodarcze, w tym podmioty z kapitałem zagranicznym, w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

czytaj więcej ▼
Mgr Iwona Gołowejno

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik SLO i UJW w Lubinie.

Mgr Katarzyna Aptacy

Absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od roku 2009 pracuje jako nauczyciel oraz lektor języka angielskiego.

Dr Robert Balcerzyk

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Członek Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych. Kierownik oraz członek zespołów badawczych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarach związanych z kapitałem intelektualnym organizacji.

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Dr Jolanta Dmowska
Dr inż. Arkadiusz Gierczak
Dr Renata Socha
Dr Beata Szymańska-Waczyńska
Dr Grzegorz Haręża
Dr inż. Robert Kaszuba
Dr Paweł Walczak
Mgr Edyta Zarecka
Mgr inż. Arkadiusz Dębski

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093, 887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.