Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

PSYCHOLOGIA TO KIERUNEK POZWALAJĄCY NA ZDOBYCIE WIEDZY Z ZAKRESU NAUK O CZŁOWIEKU, JEGO UMYŚLE, ZACHOWANIU, EMOCJACH, MYŚLENIU I RELACJACH SPOŁECZNYCH. JEST TO INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA NAUKI, KTÓRA ANALIZUJE RÓŻNORODNE ASPEKTY LUDZKIEGO FUNKCJONOWANIA, ZARÓWNO NA POZIOMIE INDYWIDUALNYM, JAK I SPOŁECZNYM.

Studia magisterskie na kierunku Psychologia pozwolą nabyć umiejętności lepszego rozumienia złożoności otaczającej rzeczywistości, pojmowania mechanizmów ludzkich zachowań oraz prowadzenia szerokiej gamy działań pomocowych. Specjalność: Psychologia dziecka i rodziny, pozwoli zgłębić wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci, psychologii rodziny, interwencji psychologicznych w kontekście rodzinnym, diagnozy i terapii zaburzeń oraz sposobów wspierania dzieci i dorosłych w różnych sytuacjach życiowych. Absolwent będzie gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa, przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego, a także do aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Studiowanie psychologii to doskonała inwestycja w zawodową przyszłość.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby zainteresowane poznawaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką oraz zachowaniami człowieka, które chcą zostać wyposażone w wielostronną, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności pozwalające na zawodowe zajmowanie się diagnozą, wsparciem i terapią.

Absolwenci innych kierunków, w tym związanych z naukami społecznymi, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii.

Osoby pracujące jako nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalni, asystenci rodziny, opiekunowie społeczni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o psychologiczne aspekty pracy z dziećmi i dorosłymi.

Cele studiów

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej właściwości natury ludzkiej, mechanizmów zawodowej i społecznej działalności jednostki, rozwoju człowieka i specyfiki jego funkcjonowania na każdym etapie życia wraz z występującymi zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego oraz metodami psychologicznej diagnozy, a także sposobami udzielania pomocy i wsparcia.

 • Nabycie przez absolwentów umiejętności w zakresie rozpoznawania psychologicznych mechanizmów, uwarunkowań, procesów i zaburzeń funkcjonowania jednostki, planowania oraz organizowania pracy, posługiwania się specjalistycznym językiem psychologicznym oraz prowadzenia badań.

 • Zdobycie kompetencji społecznych i osobistych niezbędnych do aktywnego działania w dziedzinie profesjonalnej, psychologicznej wiedzy (jako element niezbędny, pomocny, wspierający i usprawniający funkcjonowanie człowieka), a także możliwość kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia.

Program

Blok przedmiotów

w programie studiów omawiane będą zagadnienia m.in. z obszarów takich jak: psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, neuropsychologia, psychoterapia, diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologia zaburzeń, seksualność człowieka w cyklu życia, psychologia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Prowadzone będą również zajęcia z muzykoterapii, arteterapii, trening interpersonalny, szkolenia i warsztaty oraz trening emisji głosu.

Kształcenie praktyczne

Poza tradycyjnymi formami wykładowymi, w programie mocno rozbudowany został moduł kształcenia praktycznego, w tym szereg ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów czy seminariów prowadzonych w kameralnych grupach. Zajęcia te prowadzą osoby z praktycznym doświadczeniem.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023 r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online.

Specjalności

Psychologia dziecka i rodziny

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia dziecka i rodziny będą posiadać wiedzę z zakresu: psychologii klinicznej, psychologii dzieci i młodzieży, psychologii dorosłych, psychologii rodziny, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji, zaburzeń w obrębie układu nerwowego (tj.: ADHD, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, FAS i inne), psychotraumatologii, diagnozy psychologicznej dzieci i osób dorosłych.

Podczas studiów omawiane będą zagadnienia mi.in. z obszaru: psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej człowieka w ciągu życia, neuropsychologii klinicznej, psychoterapii, diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, diagnozy środowiska wychowawczego, metod psychoedukacji (uczniów, rodziców i nauczycieli), problemów i zadań wychowawczych okresu dzieciństwa i dorastania, radzenia sobie ze stresem i agresją w środowisku szkolnym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspomagania procesu uczenia się i nauczania w szkole, psychoonkologii, psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej, neuropsychologii klinicznej, zaburzeń zachowania i osobowości.

Psychologia dziecka i rodziny adresowana jest do osób, które interesują się psychologią rozwoju człowieka i czują potrzebę pomagania ludziom w dążeniu do odkrywania własnego ja oraz pomocy rodzinie. Program studiów ukierunkowany jest na wieloaspektowe rozumienie specyficznych dylematów okresu dzieciństwa i dorastania oraz szerszego spojrzenia na znaczenie symptomów, etiologię opóźnień, trudności, zaburzeń rozwojowych i relacji rodzinnych.

Kwalifikacje

Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia (profil praktyczny) posiada wielostronną, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy psychologa.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia dziecka i rodziny, znajdą zatrudnienie w:

 • placówkach służby zdrowia zatrudniających psychologa, takich jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, szpitalne oddziały stacjonarne i dzienne (w tym oddziały sądowe), itp.
 • ośrodkach interwencji kryzysowej oraz „telefonach zaufania”,
 • placówkach pomocowych dla dorosłych (np. domy pomocy społecznej, placówki oferujące warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, itp.),
 • ośrodkach kuratorskich przy Sądach Rejonowych,
 • rodzinnych ośrodkach diagnostycznych przy Sądach Okręgowych,
 • placówkach Policji,
 • ośrodkach resocjalizacyjnych i zakładach karnych,
 • organizacjach pozarządowych, których działalność wiąże się bezpośrednio z niesieniem pomocy psychologicznej,
 • szkołach i przedszkolach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki adopcyjne itp.),
 • instytucjach edukacyjno-rozwojowych prowadzących warsztaty umiejętności psychologicznych,
 • urzędach pracy i innych instytucjach prowadzących poradnictwo zawodowe,
 • firmach organizujących szkolenia z zakresu tzw. umiejętności miękkich (np. treningi dotyczące komunikacji interpersonalnej, umiejętności autoprezentacyjne, rozwiązywanie konfliktów, itp.), zatrudniające psychologa.

Wykładowcy

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW  

Psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji. Łączy zadania badacza i eksperta. Przeprowadził ponad 150 sesji assessment-center w ramach doboru i oceny potencjału kadry menedżerskiej i specjalistycznej, opracowuje programy doskonalące systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

czytaj więcej ▼
Dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Paweł Greń
Dr Paweł Greń, prof. UJW, MBA

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autor książek Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Polityka, komunikacja społeczna, prawo, Medialne obrazy wroga, Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych.

czytaj więcej ▼
dr Miłosz Czopek
Dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Doktor nauk ekonomicznych z obszaru nauk o zarządzaniu. Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dr Renata Socha

Profesor Oświaty, psycholog, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta EEG – Biofeedback, terapeuta Snoezelen, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki ds. awansu zawodowego nauczycieli. Praktyk. Doświadczenie zdobywała prowadząc gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, pracując z dziećmi oraz dorosłymi  w szkołach,  placówkach oświatowych i opiekuńczych, jako wykładowca uniwersytecki oraz podczas ogólnopolskich i  międzynarodowych konferencji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

czytaj więcej ▼
Dr Anna Dzikomska-Kaczan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt. Posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, terapii pedagogicznej, patologii i resocjalizacji niedostosowanych społecznie oraz zarządzania oświatą. Doświadczony nauczyciel akademicki,  założycielka i  dyrektor zespołu poradni psychologiczno – pedagogicznych w Opolu. Nauczyciel mianowany, pedagog, terapeuta, wychowawca i edukator. Autorka publikacji zwartych i wielu artykułów naukowych z zakresu wychowania, opieki, resocjalizacji i terapii.

Dr Beata Kohlman

Doktor nauk  społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych UJW. Posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagogiki, problematyki wychowania prorodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediatora szkolnego oraz ochrony i kształtowania środowiska. Praktyk, doświadczony nauczyciel akademicki, pracuje jako pedagog szkolny, specjalny, wicedyrektor szkoły, mediator, nauczyciel dyplomowany. Posiada certyfikaty do prowadzenia licznych programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu wychowania, opieki, resocjalizacji. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów „Wolontariusze” na UJW.

Dr inż. Anna Krug-Żarnowska

Doktor nauk ekonomicznych, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania. Autorka publikacji z obszaru rynku kapitałowego, w tym relacji inwestorskich. Absolwentka akredytowanego programu szkolenia coachów z aprobatą ACTP ICF oraz Points of You Academy, L.1 Trainer Certification Program.

Mgr Iwona Gołowejno

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik SLO i UJW w Lubinie.

Mgr Katarzyna Aptacy

Absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od roku 2009 pracuje jako nauczyciel oraz lektor języka angielskiego.

Dr Marzena Sendyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki pedagogiki opiekuńczej oraz pedagogiki rodziny i dotyczą rodziny jako środowiska wychowawczego, profilaktyki osamotnienia dziecka, współpracy w wychowaniu rodziny i szkoły, funkcjonowania form pieczy zastępczej. Autorka ponad 50 publikacji (w tym jednej monografii) wydanych w Polsce i za granicą.

Dr Magdalena Skorobogata

Psychoterapeuta, pedagog, adiunkt w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Prowadzi Poradnię Rodzinną przy Parafii św. Klemensa w Głogowie. Zainteresowania zogniskowane wokół zdrowia psychicznego, jego profilaktyki, zaburzeń osobowości, kryzysów psychicznych oraz odporności psychicznej. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych i par. Prywatnie pasjonuje się neuroplastycznością mózgu, malarstwem i pływaniem.

Dr Paweł Walczak
Mgr Henryk Krawczyszyn

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 7465353

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.