Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

ZARZĄDZANIE W UJW TO KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW I KONSULTANTÓW DLA POTRZEB RÓŻNORODNYCH ORGANIZACJI, Z ZAKRESU SZEROKO POJĘTEGO BIZNESU Z MOŻLIWOŚCIĄ SPECJALIZACJI W OBSZARACH, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I DOSKONALENIEM.

Zarządzanie to interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji biznesowych i administracji publicznej na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi. Kierunek rozwija umiejętności interpersonalne i społeczne oraz przygotowuje do pracy, szczególnie jako kadra kierownicza średniego szczebla w firmach z różnych branż i zakresów działalności. Absolwent jest menadżerem potrafiącym wykorzystywać najnowsze rozwiązania wspomagające zarządzanie i metody wpływające na efektywność zarządzania zespołem pracowniczym.

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby zainteresowane uzyskaniem interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zarządzania koniecznej do efektywnego funkcjonowania różnorodnych organizacji, o różnych strukturach własnościowych i formach działania, w tym również małych firm rodzinnych.

Kandydaci zainteresowani pełnieniem ról analityków, animatorów procesów wewnętrznych, inspiratorów zmian i innowacji, eksploratorów szans i możliwości pojawiających się w otoczeniu.

Zainteresowani rolą koordynatora potrafiącego integrować wszystkie interesy i działania organizacji, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające mu na założenie własnej firmy.

Cele studiów

 • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych;

 • Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego;

 • Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Kobieta wskazuje flipchart

Program

W ramach studiów student będzie miał możliwość zapoznania się z psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Studia dostarczą wiedzę z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej, zakresu funkcjonowania organizacji oraz zdolności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w nich zachodzących.

 

Program studiów

został tak skonstruowany aby student mógł nabyć wiedzę i umiejętności zarówno z przedmiotów podstawowych (matematyka, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia, prawo), ogólnych (etyka w biznesie, socjologia, trening umiejętności interpersonalnych, komunikacja społeczna i interpersonalna), kierunkowych (zachowania organizacyjne, zarzadzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, negocjacje, marketing, rachunkowość finansowa) oraz specjalnościowych.

Program studiów

pozwala również nabyć praktyczne umiejętności diagnozowania procesów zmian w organizacjach – ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji. Po ukończeniu kierunku student będzie potrafił ustalić dysfunkcyjne obszary oraz zaproponować i wdrożyć właściwe rozwiązania przy pomocy poznanych metod i technik zarządzania. Student będzie również przygotowany do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

W trakcie studiów

student zapozna się również z nowoczesnymi, informatycznymi systemami zarządzania oraz narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w organizacjach.

Specjalności

Zarządzanie kadrami i marketing

Jest to dwupłaszczyznowa specjalność adresowana do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach zajmujących się zarządzaniem kadrami (m.in. prowadzeniem dokumentacji, harmonogramowaniem czasu pracy, doborem pracowników do zadań czy projektowaniem i wdrażaniem systemów motywowania) oraz w działach marketingu, komunikacji czy PR. Wiedza pozyskana w trakcie studiów przyda się także każdej osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą i chce ją rozwijać zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystując nowoczesne narzędzia marketingowe.

Program specjalności przygotowany został tak, aby studenci dobrze poznali polskie i europejskie regulacje prawne dotyczące prawa pracy, działanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej czy zasady rozliczania się z US i ZUS. Poznają zasady różnych systemów wynagradzania, metody doboru pracowników do zadań i stanowisk oraz nowoczesne formy organizacji pracy. Zdobędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności w zakresie teorii i praktyki motywowania oraz zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Przeanalizują nowoczesne i klasyczne metody wspierania rozwój pracowników – w tym sposoby strategie organizacji i metody prowadzenia szkoleń pracowniczych.

Dodatkowo studenci zdobędą umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na przygotowywanie i realizację planów działań marketingowych i PR oraz stosowanie instrumentów i narzędzi marketingowych, analizy wizerunku przedsiębiorstwa i działań z zakresu zmian wizerunkowych. Absolwent będzie potrafił kreować marki produktów i przedsiębiorstwa, planować i koordynować kampanię marketingową. Nabędzie również praktyczne umiejętności w zakresie komunikowania się organizacji biznesowych z uczestnikami rynku, klientami, kontrahentami, przedstawicielami władz, organizacji społecznych i politycznych, mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi, analizowania danych i pisania raportów, kreatywnego myślenia i działania, komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

Wiedza i kompetencje zdobyte w ramach tej specjalności przydatne będą także w organizowaniu pracy małych zespołów np. we własnej firmie, jak również w pełnieniu funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania.

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów oraz innych kompetencji niezbędnych w zarządzaniu finansami. Studia umożliwiają poznanie zasad rachunkowości oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i różnego rodzaju analiz finansowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Pozwalają także na pogłębienie wiedzy na temat podatków i innych zobowiązań publiczno-prawnych. Studia ułatwiają zdobycie pracy w działach księgowości i biurach rachunkowych. Zajęcia prowadzone są w takich obszarach jak m.in.: rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, analiza finansowa, bankowość, finanse publiczne, marketing usług finansowych, zarządzanie finansami, ekonometria, finanse międzynarodowe.

Przedmioty jakie studenci będą realizować w ramach specjalności, to obok podstawowych, ogólnych i kierunkowych takie przedmioty jak: rachunkowość podmiotów gospodarczych, zarządzanie finansami, podstawy kontrolingu, rachunkowość banków, ubezpieczycieli i innych jednostek budżetowych, arkusz kalkulacyjny w finansach i księgowości, rozliczanie płac oraz prawo podatkowe z elementami prawa międzynarodowego.

Kwalifikacje

Absolwent studiów I stopnia kierunku Zarządzanie posiada w szczególności:

 • wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz podstawową wiedzą specjalistyczną;
 • zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia; jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim;
 • umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę;
 • zdolność uczenia się, pozwalającą kontynuować studia, oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji;

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności a studiowanie w konkretnych specjalnościach e wachlarz zatrudnienia staje się zdecydowanie szarszy.

Po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie kadrami i marketing

absolwenci dysponują wiedzą z zakresu podstaw szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów, a także posiadają umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w marketingu. Wiedza ta zostanie przez nich wykorzystana profesjonalnie w marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badaniach rynku, e-commerce i reklamie. Absolwenci specjalności są gotowi do podjęcia zatrudnienia m.in. jako specjaliści w działach. marketingu, komunikacji rynkowej i PR,w agencjach reklamowych i marketingowych oraz agencjach PR.

Absolwent specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami

posiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Umiejętnie podejmuje zadania i rozwiązuje problemy występujące w zarządzaniu finansami, przygotowuje dokumenty, sprawozdania finansowe i dokonuje analiz, potrafi także dobierać właściwe źródła finansowania. Absolwent specjalności jest przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego. 

Wykładowcy

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW  

Psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji. Łączy zadania badacza i eksperta. Przeprowadził ponad 150 sesji assessment-center w ramach doboru i oceny potencjału kadry menedżerskiej i specjalistycznej, opracowuje programy doskonalące systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

czytaj więcej ▼
Dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, były Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, członek PAN Oddział w Katowicach, Redaktor Naukowy LEX Nawigator. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy.

czytaj więcej ▼
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński
Prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński

Artur Kazimierz Wilczyński urodził się 14.02.1947r we Włocławku. Prof. dr hab. n. ekonomicznych, dr nauk technicznych, inż. elektryk, absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 2017r. związany z Uczelnią Jana Wyżykowskiego.

czytaj więcej ▼
Dr hab. inż. Hanna Sikacz

Specjalizuje się w problematyce związanej z niefinansowymi efektami działalności przedsiębiorstw (aspektami ESG, ratingi ESG / ratingi ryzyk ESG), zrównoważonym rozwojem oraz niebieską gospodarką (blue economy). Zaangażowana we współpracę z różnymi podmiotami na polu doradczym i eksperckim, także w zakresie szeroko rozumianych analiz finansowych. Jest autorką m.in. monografii „Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Teoria i praktyka” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Dr hab. inż. Antoni Mituś

Zajmuje się teorią i symulacją fazy skondensowanej. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji i 1000 cytowań, w indeksie Hirszcha: 19 i ponad 50 wykładów zaproszonych na międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem kilku grantów KBN. Pracował naukowo w Niemczech i Francji;  jest stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Promotor czterech  przewodów doktorskich. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów z fizyki ogólnej i teoretycznej, z metod modelowania komputerowego, matematycznych metod fizyki i dynamiki nieliniowej. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. Maciej Wilczyński

Matematyk – absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.  Zainteresowania naukowe profesora związane są z teorią gier i ze  statystyką matematyczną. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień sprawiedliwego podziału oraz wnioskowania sekwencyjnego, bayesowskiego i minimaksowego. W ostatnim okresie jego badania koncentrują się wokół  problematyki  wyboru zmiennych  w modelu regresji liniowej, w którym liczba zmiennych objaśniających jest większa od rozmiaru próby.

czytaj więcej ▼
Paweł Greń
Dr Paweł Greń, prof. UJW, MBA

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa komunikacji Społecznej. Autor książek Medialne obrazy wroga (współautor, Poznań 2020), Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym (Kraków 2017) oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (współautor, Kraków 2012). Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu.

czytaj więcej ▼
dr Miłosz Czopek
Dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Doktor nauk ekonomicznych z obszaru nauk o zarządzaniu. Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dr inż. Anna Krug-Żarnowska

Doktor nauk ekonomicznych, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania. Autorka publikacji z obszaru rynku kapitałowego, w tym relacji inwestorskich. Absolwentka akredytowanego programu szkolenia coachów z aprobatą ACTP ICF oraz Points of You Academy, L.1 Trainer Certification Program.

Jan Walczak
Dr Jan Walczak, EMBA

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia, spec. historia najnowsza. Absolwent studiów Executive EMBA, kierunków filologia polska ze spec. dziennikarską i nauczycielską oraz politologia ze spec. marketing polityczny. Ukończył studia podyplomowe: Komunikowanie i kreowania wizerunku publicznego oraz Zarządzenie i marketing. Z UJW związany zawodowo od 2009 r. Od 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Opiekun Koła Naukowego Administratywistów UJW.

czytaj więcej ▼
Dr Janina Jędrzejczak-Gas

Doktor nauk ekonomicznych – dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na trzech obszarach związanych z sektorem przedsiębiorstw: 1) zarządzanie finansami, 2) aktywność inwestycyjna, 3) zrównoważony rozwój.

czytaj więcej ▼
Dr Łukasz Mikowski

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych (specjalność: prawo administracyjne), nauczyciel akademicki – adiunkt. Uczestnik i współorganizator wielu szkoleń, seminariów i konferencji naukowych. Autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów sektora publicznego.

Mariusz Rogowski
Mgr Mariusz Rogowski

Prawnik, nauczyciel akademicki, doradca, mediator, posiadający bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz w spółkach sektora wydobywczego i energetycznego. Działalność biznesową od ponad 20 lat łączy z pracą akademicką. Posiada ukończone studia z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i menedżerskie EMBA (program Franklin University) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration z wyróżnieniem.

czytaj więcej ▼
Mgr Iwona Gołowejno

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik SLO i UJW w Lubinie.

Mgr Katarzyna Aptacy

Absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od roku 2009 pracuje jako nauczyciel oraz lektor języka angielskiego.

Dr Robert Balcerzyk

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Członek Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych. Kierownik oraz członek zespołów badawczych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarach związanych z kapitałem intelektualnym organizacji.

Dr hab. Sławomir Jankiewicz
Dr hab. Szymon Ossowski
Dr inż. Arkadiusz Gierczak
Dr inż. Robert Kaszuba
Dr Izabella Cech
Dr Robert Krzemień
Dr Renata Socha
Dr Beata Szymańska-Waczyńska
Dr Paweł Walczak
Mgr inż. Arkadiusz Dębski
Mgr Małgorzata Głowacka
Mgr inż. Marcin Wojciechowski
Mgr Maria Kubis
Mgr Lidia Szeptycka

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093, 887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.