Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Obecnie przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, związane z ciągłym rozwojem przemysłu górniczego i dziedzin pokrewnych nie tylko na terenie Zagłębia Miedziowego, ale w całej Polsce i na świecie. Wymaga to od działających na naszym rynku firm, zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która będzie orientowała się w tendencjach rozwojowych w przemyśle wydobywczym, jak również potrafiącej wykorzystać istniejące już rozwiązania w zakresie technik eksploatacji. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna nie tylko pozyskać wiedzę, ale również umieć ją przekształcić w konkretne działania.

Kierunek prowadzony wspólnie z KGHM PM S.A. Logo KGHM

 

 

 

Kierunek prowadzony wspólnie z KGHM PM S.A. Logo KGHM

 

 

 

Fascynuje Cię praca kosmonautów w sztucznym środowisku stacji kosmicznej? Kopalnia też jest takim miejscem, tylko w głębi Ziemi! Jan Wyżykowski z sukcesem poszukiwał rud miedzi na naszych terenach. Ty możesz znaleźć wiedzę o ich wydobywaniu na uczelni Jego Imienia.

Adresaci

1

Osoby, które chcą związać działalność zawodową z przemysłem górniczym, zarówno podziemnym, jak i odkrywkowym, i chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, wykorzystywane w swojej przyszłej lub obecnej pracy.

2

Kandydaci, których zainteresowania dotyczą procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, których interesują sposoby poszukiwania i rozpoznawania złóż, techniki ich eksploatacji oraz specyfika maszyn stosowanych do tych etapów.

3

Osoby mające zainteresowania poszukiwawcze, chcące w pracy zawodowej podróżować, łącząc życie zawodowe z przygodami; poszukiwacze wyzwań i nowych rozwiązań, zainteresowani górnictwem kosmicznym czy prężnie rozwijającym się górnictwem miejskim.

Cel studiów

1

Przekazanie kompleksowej wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technicznych związanych z górnictwem i geologią, które umożliwią pracę i rozwój zawodowy w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

2

Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do spełnienia wymogów określonych przez Wyższy Urząd Górniczy, a także niezbędnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w różnych strukturach organizacyjnych.

3

Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych zadań inżynierskich, przeprowadzania pomiarów, projektowania urządzeń i procesów wymagających stosowania standardów i norm inżynierskich, wykorzystując doświadczenia zdobyte w środowisku inżynierskim.

4

Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim,
a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz ciągłego rozwoju osobistego.

Program

Studia na kierunku górnictwo i geologia łączą w sobie wiedzę z zakresu nauk o ziemi i nauk technicznych z zagadnieniami o procesach inżynieryjnych. Pozwalają studentowi zdobyć wiedzę techniczną i umiejętność jej wykorzystania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem ludzi.

Program studiów

został tak skonstruowany, by treści programowe uwzględniały aktualną wiedzę z zakresu górnictwa, normy i zasady oraz aktualny stan rynku pracy. Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez pracowników posiadających duże doświadczenie praktyczne m.in. w branży górniczej, którzy zajmują bądź zajmowali funkcje kierownicze.

Studenci kierunku

poza przedmiotami kształcenia podstawowego, takimi jak matematyka, fizyka i chemia, poznają tajniki wiedzy górniczej, dzięki przedmiotom kształcenia zawodowego. Prowadząca je wysoko wykwalifikowana kadra pracującą na co dzień w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach geologicznych, jest gwarantem, że przekazywana wiedza jest aktualna, a nabyte umiejętności praktyczne okażą się cenne dla potencjalnego pracodawcy.

Zajęcia laboratoryjne

z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, mineralogia i petrografia, geologia kopalin użytecznych, przeróbka i metody wzbogacania kopalin, miernictwo górnicze, elektrotechnika, materiałoznawstwo odbywają się w specjalistycznych laboratoriach zlokalizowanych w siedzibie Wydziału i Uczelni. Ponadto studenci mają niespotykaną okazję do realizacji zajęć w warunkach odzwierciedlających realne środowisko pracy. I tak np. zajęcia z podstaw ratownictwa górniczego odbywają się na JRGH w Sobinie, a przedmioty takie jak diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn czy elektryczne i spalinowe maszyny górnicze odbywają się na specjalistycznym poligonie szkoleniowym, wyposażonym w sprzęt i maszyny górnicze oraz symulatory odwzorowujące rzeczywiste drgania, które występują podczas przejazdu wyrobiskiem. Ponadto, przewidziana w programie sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

Studia na kierunku Górnictwo i geologia poprzez realizację takich przedmiotów jak: podstawy górnictwa, hydrogeologia górnicza, podziemna eksploatacja złóż, podstawy ergonomii, transport pionowy i poziomy, podstawy budownictwa podziemnego, termodynamika oraz wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię umożliwiają studentowi nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają mu zrozumieć procesy wykorzystywane w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Dodatkowo, dzięki przedmiotom, które tłumaczą istotę zachodzących zjawisk, czyli mechanika górotworu, fizyka górotworu, geofizyka górnicza, roboty strzelnicze w górnictwie, wentylacja kopalń, pożary podziemne, klimatyzacja kopalń studenci mają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń towarzyszących podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Natomiast przedmioty takie jak zagrożenia gazodynamiczne w kopalniach, zagrożenia naturalne i techniczne w kopalniach podziemnych, wypadkowość i choroby zawodowe w górnictwie pozwalają bliżej poznać rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenia związane z pracą w kopalni.

Specjalności

Techniki eksploatacji złóż

Kształcenie na specjalności jest szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.
Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: gospodarka surowcami mineralnymi, projektowanie i udostępnianie złóż, systemy eksploatacji złóż, techniki eksploatacji otworowej, podziemne wiertnictwo otworów badawczych, eksploatacja złóż węgla kamiennego, eksploatacja złóż rud miedzi czy obudowa wyrobisk.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się ogólnych zainteresowań technicznych i zdolności organizacyjnych.

Maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe, umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno–górniczych w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Na program specjalnościowy składają się takie przedmioty jak: materiałoznawstwo, automatyka i robotyka, konstrukcja i eksploatacja maszyn, mechanika płynów, hydraulika robocza, napędy i sterowania w maszynach i urządzeniach górniczych, teoria ruchu maszyn górniczych, wytrzymałość materiałów, inżynieria wytwarzania, diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań maszynami, pojazdami i urządzeniami technicznymi o dużych mocach i gabarytach.

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami zarówno geologicznymi i górniczymi. Studenci podczas studiów będą mogli zapoznać się nie tylko z przedmiotami ściśle związanymi ze zdobywanymi kwalifikacjami, ale również zdobędą podstawową wiedzę w zakresie przyszłościowego górnictwa kosmicznego. Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, zakładach wydobywczych i przeróbczych, organach samorządowych.

Program specjalnościowy obejmuje trzy grupy przedmiotów związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin umiejscowionych na lądzie, na dnach oceanicznych oraz zagadnieniami innowacyjnego górnictwa kosmicznego. W programie znalazły się między innymi przedmioty takie jak: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, organizacja i projektowanie prac geologicznych, sejsmika lądowa i morska, górnictwo miejskie, metody poszukiwania i rozpoznawania złóż naturalnych ze skał kosmicznych czy technologia ich pozyskiwania w warunkach kosmicznych.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań z zakresu geologii, górnictwa i nowoczesnych metod badawczych, ciekawości świata i otwartości na nowe technologie stosowane w przemyśle górniczym i naukach geologicznych.

Kwalifikacje

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia posiada wiedzę z obszaru nauk o ziemi i nauk technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik eksploatacji złóż i zasad bezpieczeństwa pracy.

Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych oraz budownictwa podziemnego, w których jest potrzebna również wiedza w zakresie technik górniczych. Dodatkowo, absolwent tej specjalności posiada pogłębione praktyczne kompetencje w zakresie stosowania sposobów udostępniania oraz technologii wybierania złóż z wykorzystaniem maszyn i urządzeń górniczych oraz sposobów wykrywania i zwalczania występujących zagrożeń naturalnych i technicznych w podziemnych oraz odkrywkowych zakładach górniczych. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych wymagających kierowania zespołami ludzkimi przy prowadzeniu robót górniczych udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych.

Absolwent specjalności Maszyny i urządzenia górnicze posiada pogłębione praktyczne kompetencje w zakresie zasad doboru i eksploatacji (użytkowania) maszyn i urządzeń górniczych w określonych warunkach geologiczno-górniczych.

Ponadto nabywa umiejętności obejmujące zastosowanie w praktyce sposobów udostępniania, technologii wybierania złóż z wykorzystaniem maszyn i urządzeń górniczych oraz sposobów wykrywania i zwalczania występujących zagrożeń naturalnych i technicznych występujących w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Dodatkowo jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej i kierowania zespołami ludzkimi użytkującymi, obsługującymi i remontującymi maszyny i urządzenia górnicze w warunkach występujących zagrożeń naturalnych i technicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowych maszyn i urządzeń górniczych.

Perspektywy zatrudnienia

Z reguły górnictwo utożsamiane jest z kopalniami miedzi lub węgla. Natomiast w rzeczywistości branża ta oferuje zdecydowanie szerszy wybór miejsc zatrudnienia, choćby w zlokalizowanych na terenie kraju kopalniach soli, piaskowca, żwiru, dolomitów czy wapieni. To - oprócz kopalni miedzi czy węgla - również potencjalne miejsca pracy górnika, geologa, specjalisty od złóż. Ponadto duże nadzieje wiąże się z wydobyciem gazu łupkowego, co poszerza możliwości zawodowe dla „nafciarzy”. Ciągły rozwój przemysłu górniczo-hutniczego oraz dziedzin pokrewnych wymagają kształcenia specjalistów w tej dziedzinie.

Zatem potencjalne miejsca pracy dla absolwenta kierunku górnictwo i geologia charakteryzują się ogromną różnorodnością i są to, w zależności od ukończonej specjalności:

 • krajowe firmy naftowe i zagraniczne koncerny,
 • kopalnie odkrywkowe, podziemne - działy mechaniczne, elektryczne, eksploatacyjne, inwestycyjne,
 • stanowiska miernicze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem kopalń, obróbką kamienia, ochroną środowiska, projektowaniem maszyn górniczych,
 • jednostki administracji publicznej,
 • działy ekonomiczno-handlowe, projektowe i inwestycyjne zakładów przemysłowych,
 • firmy zajmujące się oceną warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej oraz składowaniem bądź przeróbką odpadów.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 098

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!