Jednolite studia magisterskie – 5-letnie

Prawo

Duży potencjał gospodarczy regionu Zagłębia Miedziowego stwarza zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa. W spółkach w otoczeniu Polskiej Miedzi czy w zakładach podstrefy ekonomicznej funkcjonują rozbudowane działy organizacyjno-prawne, w których absolwent kierunku Prawo ma szansę z powodzeniem znaleźć zatrudnienie. Można ponadto zaobserwować wzrost liczby kancelarii prawnych i zapotrzebowanie na pracę w nich oraz zapotrzebowanie na pracowników do komórek organizacyjno-prawnych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego w szczególności w biurach obsługi rad gminnych, miejskich, powiatowych, czy działach organizacyjno-prawnych.

Prawo w UJW to studia, które przygotowują do zajmowania specjalistycznych stanowisk w instytucjach publicznych i niepublicznych.
Ich ukończenie pomoże sprostać wyzwaniom współczesności, która w aspekcie prawnym wymaga elastycznego funkcjonowania w przenikających się sferach: państwowej, europejskiej, samorządowej i biznesowej.

Adresaci

1

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w administracji publicznej i w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw lub już w nich zatrudnione, zainteresowane rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie obsługi prawnej.

2

Kandydaci chcący w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą.

3

Przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa.

Cel studiów

1

Przekazanie wiedzy w zakresie nauk prawnych, poznanie ich specyfiki i relacji wobec innych dyscyplin naukowych.

2

Nabycie praktycznych umiejętności stosowania norm prawnych i kompetencji społecznych opartych na właściwych postawach etycznych, uwzględniających społeczną odpowiedzialność pracy prawnika.

3

Całościowe praktyczne przygotowanie absolwentów studiów do świadomego i odpowiedzialnego podjęcia przez nich wybranej aplikacji (radcowskiej, notarialnej, sędziowskiej itd.) lub/oraz kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia.

Program

Program studiów

gwarantuje studentom prawa zdobycie praktycznych umiejętności i szerokiej wiedzy prawnej, przygotowując ich do wykonywania samodzielnie pracy zawodowej w działach organizacyjno-prawnych firm, zajmowania kierowniczych stanowisk w jednostkach administracji publicznej, komórkach obsługi prawnej, jak również przygotowuje studentów do ubiegania się o aplikacje prawnicze oraz do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Plan studiów

przewiduje szereg zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów. Dominującymi formami kształcenia są formy praktyczne (aktywne). Zajęcia prowadzone są głównie przez pracowników z praktycznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, posiadających uprawnienia radcowskie, adwokackie, komornicze a także urzędnicze zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej.

Program zajęć

przewiduje sześciomiesięczne praktyki zawodowe oraz zajęcia tutorskie, będące jednym z komponentów praktyki. Praktyki realizowane sąw kancelariach prawnych (radcowskich, adwokackich, notarialnych, komorniczych, podatkowych,) w działach administracyjno-prawnych jednostek administracji publicznej i jednostek gospodarczych. Natomiast zajęcia tutorskie prowadzone są głównie przez radców prawnych, adwokatów, sędziów i inne osoby mające praktyczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawnika.

W trakcie zajęć tutorskich

studenci nabywają praktyczne umiejętności występowania (w ramach wyreżyserowanych sytuacji) przed sądem w charakterze pełnomocnika stron, obrońcy, oskarżyciela. Wygłaszają mowy końcowe, uzasadniają swoje racje w postępowaniach odwoławczych, mają możliwość wykonywać czynności na przykładowych miejscach zdarzeń, fizycznie przeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia np. wypadku samochodowego, sporządzać dokumentację z miejsca zdarzenia, wykonywać czynności procesowe w ramach stworzonej na użytek zajęć sytuacji.

W programie studiów

znajdują się przedmioty typowo prawnicze, takie jak prawoznawstwo, kryminologia i kryminalistyka, logika prawnicza, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, wykrywanie i dowodzenie zabójstw czy ustrój i zadania samorządu terytorialnego.

W trakcie studiów

szczegółowo omówione zostaną (w ramach oddzielnych przedmiotów) wszystkie gałęzie prawa jak m.in. prawo cywilne (spadkowe, rodzinne, opiekuńcze), międzynarodowe, gospodarcze, karne (materialne, procesowe, skarbowe), administracyjne, ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta, pracy (indywidualne i zbiorowe), handlowe, finansów publicznych, podatkowe, zamówień publicznych itp. Nie zabraknie także ważnych z punktu widzenia naszego regionu przedmiotów, takich jak zarządzanie projektami, prawo geologiczne i górnicze czy Fundusze Unii Europejskiej.

Kwalifikacje

Absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego.

Dzięki zdobyciu umiejętności rozwiązywania istotnych problemów prawnych i interpretacji przepisów, tak przydatnych na bardzo trudnym i zmieniającym się rynku pracy, absolwent Prawa będzie miał do wyboru zarówno klasyczną ścieżkę kariery, prowadzącą do aplikacji prawniczych: adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, jak i ścieżkę biznesową, przeznaczoną dla osób, które mają predyspozycje biznesowe, chcą uczestniczyć w rozwoju firm i korporacji czy też prowadzić negocjacje biznesowe i transakcje gospodarcze.

Studia te przygotowują bowiem również do wykonywania samodzielnie pracy zawodowej w działach organizacyjno-prawnych firm, zajmowania kierowniczych stanowisk w jednostkach administracji publicznej, komórkach obsługi prawnej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Polkowicach

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76  746 53 53, 76 746 53 51

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
piątek: 7.30-14.00
sobota, niedziela: 8.00-14.00*

*czynne w dni zjazdów

Biuro rekrutacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 098

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
piątek: 7.30-14.00
sobota, niedziela: 8.00-14.00*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!