Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

ABSOLWENT TO SPECJALISTA WYPOSAŻONY W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO PRACY Z OSOBAMI BĘDĄCYMI W KONFLIKCIE Z PRAWEM ORAZ DO PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA PROGRAMÓW RESOCJALIZACYJNYCH.

Studia na specjalności Resocjalizacja z kryminologią umożliwiają zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki w obszarach zwalczania patologii społecznych i przestępczości oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Są to studia praktyczne, które umożliwiają zdobycie  umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym i psychologicznym.

Absolwent będzie potrafił w sposób kompetentny podejmować działania w o charakterze profilaktycznym,  resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

e-rekrutacja

Adresaci

Przyszli pedagodzy (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych), pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, policjanci a także osoby pragnące zrozumieć mechanizmy zachowań przestępczych oraz efektywnie przeciwdziałać przestępczości.

Osoby zainteresowane pracą w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, edukacji oraz w instytucjach zajmujących się zapobieganiem przestępczości, resocjalizacją i reintegracją społeczną osób naruszających normy prawne i społeczne.

Osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z młodzieżą i osobami dorosłymi, które na skutek konfliktu z prawem, znalazły się – odpowiednio – w placówkach wychowawczych i jednostkach penitencjarnych, w związku z czym  wymagają oddziaływań resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych

Cele studiów

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki w obszarach zwalczania patologii społecznych i przestępczości oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych

 • Nabycie  umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym i psychologicznym.

 • Nabycie umiejętności podejmowania działań w o charakterze profilaktycznym,  resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 • Poznanie prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osobami umieszczonymi w warunkach izolacji lub osadzonymi.

Program i perspektywy zatrudnienia

Czas trwania

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na specjalności Resocjalizacja z kryminologią na kierunku Pedagogika, trwają trzy lata. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć  dalszą edukację na studiach magisterskich lub podyplomowych, np. na studiach II stopnia na kierunku Zarzadzanie w UJW.

Prowadzący zajęcia

Wykładowcy to eksperci, posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to zarówno osoby posiadające tytuły naukowe, na co dzień pracujący w dużych ośrodkach akademickich, jak i doświadczenie specjaliści praktycy.

W programie studiów

Przedmioty specjalnościowe to zajęcia praktyczne i teoretyczne:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Współczesne systemy resocjalizacyjne
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce resocjalizacyjnej
 • Przestępstwa o charakterze seksualnym
 • Patologie życia społecznego/Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne
 • Kryminologia – zagadnienia szczegółowe
 • Metodyka pracy z osobą z zaburzeniami emocji i zachowania
 • Metodyka pracy socjoterapeuty
 • Diagnostyka niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka i terapia zachowań ryzykownych
 • Trening interpersonalny
 • Interwencja w zaburzeniach zachowania
 • Teorie kryminologiczne
 • Psychologia osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc
 • Konstruowanie programów resocjalizacyjnych
 • Wykorzystanie arteterapii w pracy resocjalizacyjnej
 • Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego
 • Wstęp do nauki o więziennictwie /Wybrane problemy przestępczości nieletnich
 • Wprowadzenie do kryminalistyki/ Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Praca operacyjna służb/Organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej

Perspektywy zatrudniania

Kompetencje i umiejętności  oraz zdobyta wiedza przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, m.in. w:

 • systemie penitencjarnym (wychowawca w aresztach śledczych i zakładach karnych – po przejściu odpowiednich procedur),
 • w służbach mundurowych (funkcjonariusz policji, straży miejskiej, służby granicznej, celnej – po przejściu odpowiednich procedur),
 • instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi ( pedagog w centrum interwencji kryzysowej, centrum negocjacyjnym i mediacyjnym, ośrodku wspomagania rodziny, pedagog w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów),
 • placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych (wychowawca w placówkach wsparcia dziennego: świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, młodzieżowych i klubach różnego typu; streetworker,
 • w agencjach ochrony,
 • w samorządach, jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii.

Po studiach i zdobyciu dodatkowych kwalifikacji

Absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2 października 2023 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 2120) mogą być również zatrudniani na stanowisku:

 • wychowawcy (nauczyciela) w szkolnych schroniskach młodzieżowych, w świetlicach szkolnych, w internatach,
 • wychowawcy (nauczyciela) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • nauczyciela (pedagoga) w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • specjalisty prowadzącego zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Absolwent

 • posiada opartą na dowodach naukowych wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, biologii oraz prawa, którą potrafi wykorzystać w odniesieniu do działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej.
 • potrafi przygotować i przeprowadzić zarówno diagnozę o charakterze psychopedagogicznym, jak i penitencjarnym.
 • projektuje programy resocjalizacyjne i profilaktyczne wykorzystując oparte na dowodach naukowych metody i techniki.
 • potrafi budować relacje ze zróżnicowanym klientem.
 • skutecznie komunikuje się z podopiecznymi oraz z innymi specjalistami, instytucjami czy rodzinami.
 • potrafi pracować w zespole.
 • ewaluuje działania resocjalizacyjne, profilaktyczne oraz readaptacyjne, modyfikując je wedle potrzeb i okoliczności.
 • aktywnie rozwija swoje kompetencje metodyczne i postawę etyczną.

Hybrydowo

Zajęcia realizowane w formie hybrydowej – przeważająca część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  pok. A202 (2. piętro)
  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

ABSOLWENT TO SPECJALISTA WYPOSAŻONY W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO PRACY Z OSOBAMI BĘDĄCYMI W KONFLIKCIE Z PRAWEM ORAZ DO PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA PROGRAMÓW RESOCJALIZACYJNYCH.

Studia na specjalności Resocjalizacja z kryminologią umożliwiają zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki w obszarach zwalczania patologii społecznych i przestępczości oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Są to studia praktyczne, które umożliwiają zdobycie  umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym i psychologicznym.

Absolwent będzie potrafił w sposób kompetentny podejmować działania w o charakterze profilaktycznym,  resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

e-rekrutacja

Adresaci

Przyszli pedagodzy (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych), pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, policjanci a także osoby pragnące zrozumieć mechanizmy zachowań przestępczych oraz efektywnie przeciwdziałać przestępczości.

Osoby zainteresowane pracą w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, edukacji oraz w instytucjach zajmujących się zapobieganiem przestępczości, resocjalizacją i reintegracją społeczną osób naruszających normy prawne i społeczne.

Osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z młodzieżą i osobami dorosłymi, które na skutek konfliktu z prawem, znalazły się – odpowiednio – w placówkach wychowawczych i jednostkach penitencjarnych, w związku z czym  wymagają oddziaływań resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych

Cele studiów

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki w obszarach zwalczania patologii społecznych i przestępczości oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych

 • Nabycie  umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym i psychologicznym.

 • Nabycie umiejętności podejmowania działań w o charakterze profilaktycznym,  resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 • Poznanie prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osobami umieszczonymi w warunkach izolacji lub osadzonymi.

Program i perspektywy zatrudnienia

Czas trwania

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na specjalności Resocjalizacja z kryminologią na kierunku Pedagogika, trwają trzy lata. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć  dalszą edukację na studiach magisterskich lub podyplomowych, np. na studiach II stopnia na kierunku Zarzadzanie w UJW.

Prowadzący zajęcia

Wykładowcy to eksperci, posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to zarówno osoby posiadające tytuły naukowe, na co dzień pracujący w dużych ośrodkach akademickich, jak i doświadczenie specjaliści praktycy.

W programie studiów

Przedmioty specjalnościowe to zajęcia praktyczne i teoretyczne:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Współczesne systemy resocjalizacyjne
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce resocjalizacyjnej
 • Przestępstwa o charakterze seksualnym
 • Patologie życia społecznego/Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne
 • Kryminologia – zagadnienia szczegółowe
 • Metodyka pracy z osobą z zaburzeniami emocji i zachowania
 • Metodyka pracy socjoterapeuty
 • Diagnostyka niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka i terapia zachowań ryzykownych
 • Trening interpersonalny
 • Interwencja w zaburzeniach zachowania
 • Teorie kryminologiczne
 • Psychologia osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc
 • Konstruowanie programów resocjalizacyjnych
 • Wykorzystanie arteterapii w pracy resocjalizacyjnej
 • Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego
 • Wstęp do nauki o więziennictwie /Wybrane problemy przestępczości nieletnich
 • Wprowadzenie do kryminalistyki/ Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Praca operacyjna służb/Organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej

Perspektywy zatrudniania

Kompetencje i umiejętności  oraz zdobyta wiedza przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, m.in. w:

 • systemie penitencjarnym (wychowawca w aresztach śledczych i zakładach karnych – po przejściu odpowiednich procedur),
 • w służbach mundurowych (funkcjonariusz policji, straży miejskiej, służby granicznej, celnej – po przejściu odpowiednich procedur),
 • instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi ( pedagog w centrum interwencji kryzysowej, centrum negocjacyjnym i mediacyjnym, ośrodku wspomagania rodziny, pedagog w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów),
 • placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych (wychowawca w placówkach wsparcia dziennego: świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, młodzieżowych i klubach różnego typu; streetworker,
 • w agencjach ochrony,
 • w samorządach, jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii.

Po studiach i zdobyciu dodatkowych kwalifikacji

Absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2 października 2023 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 2120) mogą być również zatrudniani na stanowisku:

 • wychowawcy (nauczyciela) w szkolnych schroniskach młodzieżowych, w świetlicach szkolnych, w internatach,
 • wychowawcy (nauczyciela) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • nauczyciela (pedagoga) w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • specjalisty prowadzącego zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Absolwent

 • posiada opartą na dowodach naukowych wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, biologii oraz prawa, którą potrafi wykorzystać w odniesieniu do działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej.
 • potrafi przygotować i przeprowadzić zarówno diagnozę o charakterze psychopedagogicznym, jak i penitencjarnym.
 • projektuje programy resocjalizacyjne i profilaktyczne wykorzystując oparte na dowodach naukowych metody i techniki.
 • potrafi budować relacje ze zróżnicowanym klientem.
 • skutecznie komunikuje się z podopiecznymi oraz z innymi specjalistami, instytucjami czy rodzinami.
 • potrafi pracować w zespole.
 • ewaluuje działania resocjalizacyjne, profilaktyczne oraz readaptacyjne, modyfikując je wedle potrzeb i okoliczności.
 • aktywnie rozwija swoje kompetencje metodyczne i postawę etyczną.

Hybrydowo

Zajęcia realizowane w formie hybrydowej – przeważająca część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  pok. A202 (2. piętro)
  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

ABSOLWENT TO SPECJALISTA WYPOSAŻONY W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO PRACY Z OSOBAMI BĘDĄCYMI W KONFLIKCIE Z PRAWEM ORAZ DO PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA PROGRAMÓW RESOCJALIZACYJNYCH.

Studia na specjalności Resocjalizacja z kryminologią umożliwiają zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki w obszarach zwalczania patologii społecznych i przestępczości oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Są to studia praktyczne, które umożliwiają zdobycie  umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym i psychologicznym.

Absolwent będzie potrafił w sposób kompetentny podejmować działania w o charakterze profilaktycznym,  resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

e-rekrutacja

Adresaci

Przyszli pedagodzy (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych), pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, policjanci a także osoby pragnące zrozumieć mechanizmy zachowań przestępczych oraz efektywnie przeciwdziałać przestępczości.

Osoby zainteresowane pracą w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, edukacji oraz w instytucjach zajmujących się zapobieganiem przestępczości, resocjalizacją i reintegracją społeczną osób naruszających normy prawne i społeczne.

Osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z młodzieżą i osobami dorosłymi, które na skutek konfliktu z prawem, znalazły się – odpowiednio – w placówkach wychowawczych i jednostkach penitencjarnych, w związku z czym  wymagają oddziaływań resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych

Cele studiów

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki w obszarach zwalczania patologii społecznych i przestępczości oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych

 • Nabycie  umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym i psychologicznym.

 • Nabycie umiejętności podejmowania działań w o charakterze profilaktycznym,  resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 • Poznanie prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osobami umieszczonymi w warunkach izolacji lub osadzonymi.

Program i perspektywy zatrudnienia

Czas trwania

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na specjalności Resocjalizacja z kryminologią na kierunku Pedagogika, trwają trzy lata. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć  dalszą edukację na studiach magisterskich lub podyplomowych, np. na studiach II stopnia na kierunku Zarzadzanie w UJW.

Prowadzący zajęcia

Wykładowcy to eksperci, posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to zarówno osoby posiadające tytuły naukowe, na co dzień pracujący w dużych ośrodkach akademickich, jak i doświadczenie specjaliści praktycy.

W programie studiów

Przedmioty specjalnościowe to zajęcia praktyczne i teoretyczne:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Współczesne systemy resocjalizacyjne
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce resocjalizacyjnej
 • Przestępstwa o charakterze seksualnym
 • Patologie życia społecznego/Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne
 • Kryminologia – zagadnienia szczegółowe
 • Metodyka pracy z osobą z zaburzeniami emocji i zachowania
 • Metodyka pracy socjoterapeuty
 • Diagnostyka niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka i terapia zachowań ryzykownych
 • Trening interpersonalny
 • Interwencja w zaburzeniach zachowania
 • Teorie kryminologiczne
 • Psychologia osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc
 • Konstruowanie programów resocjalizacyjnych
 • Wykorzystanie arteterapii w pracy resocjalizacyjnej
 • Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego
 • Wstęp do nauki o więziennictwie /Wybrane problemy przestępczości nieletnich
 • Wprowadzenie do kryminalistyki/ Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Praca operacyjna służb/Organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej

Perspektywy zatrudniania

Kompetencje i umiejętności  oraz zdobyta wiedza przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, m.in. w:

 • systemie penitencjarnym (wychowawca w aresztach śledczych i zakładach karnych – po przejściu odpowiednich procedur),
 • w służbach mundurowych (funkcjonariusz policji, straży miejskiej, służby granicznej, celnej – po przejściu odpowiednich procedur),
 • instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi ( pedagog w centrum interwencji kryzysowej, centrum negocjacyjnym i mediacyjnym, ośrodku wspomagania rodziny, pedagog w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów),
 • placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych (wychowawca w placówkach wsparcia dziennego: świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, młodzieżowych i klubach różnego typu; streetworker,
 • w agencjach ochrony,
 • w samorządach, jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii.

Po studiach i zdobyciu dodatkowych kwalifikacji

Absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2 października 2023 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 2120) mogą być również zatrudniani na stanowisku:

 • wychowawcy (nauczyciela) w szkolnych schroniskach młodzieżowych, w świetlicach szkolnych, w internatach,
 • wychowawcy (nauczyciela) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • nauczyciela (pedagoga) w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • specjalisty prowadzącego zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Absolwent

 • posiada opartą na dowodach naukowych wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, biologii oraz prawa, którą potrafi wykorzystać w odniesieniu do działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej.
 • potrafi przygotować i przeprowadzić zarówno diagnozę o charakterze psychopedagogicznym, jak i penitencjarnym.
 • projektuje programy resocjalizacyjne i profilaktyczne wykorzystując oparte na dowodach naukowych metody i techniki.
 • potrafi budować relacje ze zróżnicowanym klientem.
 • skutecznie komunikuje się z podopiecznymi oraz z innymi specjalistami, instytucjami czy rodzinami.
 • potrafi pracować w zespole.
 • ewaluuje działania resocjalizacyjne, profilaktyczne oraz readaptacyjne, modyfikując je wedle potrzeb i okoliczności.
 • aktywnie rozwija swoje kompetencje metodyczne i postawę etyczną.

Hybrydowo

Zajęcia realizowane w formie hybrydowej – przeważająca część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  pok. A202 (2. piętro)
  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.