Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Administracja

Administracja jest dziedziną wiedzy, która stanowi nieodłączny element życia gospodarczego, politycznego oraz publicznego. Studia na kierunku Administracja mają na celu przygotowanie Absolwentów do pełnienia funkcji managerskich i wykonawczych w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych czy też jednostkach współpracujących z administracją publiczną. Ta różnorodność sprawia, że perspektywa zatrudnienia po tym kierunku, daje szeroki wachlarz możliwości.

ADMINISTRACJA JEST DZIEDZINĄ WIEDZY, KTÓRA STANOWI NIEODŁĄCZNY ELEMENT ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLITYCZNEGO ORAZ PUBLICZNEGO.

Adresaci

1

Osoby interesujące się prawem, polityką oraz gospodarką.

2

Osoby, które chcą uporządkować wiedzę, uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

3

Osoby, które cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, są samodzielne, cenią dobrą organizację, przy tym są komunikatywne i cenią sobie kontakty z ludźmi.

Cel studiów

1

Wyposażenie w umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych ze szczególnym naciskiem na nauki o prawie, administracji oraz finansach publicznych.

2

Przekazanie umiejętności administracyjnych, opartych na dobrej znajomości prawa i innych obszarów w zakresie niezbędnym do pracy w administracji publicznej.

3

Przekazanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi.

4

Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Program

Program studiów

Program studiów obejmuje swoim obszarem m.in. formalno-prawne zasady funkcjonowania organizacji, procesy podejmowania decyzji czy systemy motywacyjny pracowników. Plan studiów ma charakter praktyczny, zgodny z wymogami rynku pracy oraz nowoczesnego szkolnictwa wyższego.

Specjalności

Komunikacja wizerunkowa w administracji

PR jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Wiąże się z komunikowaniem organizacji z otoczeniem oraz budowaniem jej właściwego wizerunku. Studenci w ramach specjalności poznają teoretyczne i praktyczne podstawy z jego zakresu oraz pogłębią wiedzę obejmującą zagadnienia społeczne i ekonomiczne.
Absolwent specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji nabędzie wiedzę z zakresu komunikowania społecznego. Wobec szerokiego zastosowania w praktyce zarządzania publicznego wiedzy z zakresu PR, będzie ona miała charakter interdyscyplinarny.

Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności z następujących zagadnień, które są niezbędne dla potrzeb specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji:

 • socjologii,
 • psychologii społecznej,
 • etyki,
 • nauki o mediach,
 • dziennikarstwa,
 • nauk politycznych.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy oraz wykładowcy akademiccy zajmujący się tematyką komunikacji wizerunkowej. W toku studiów będą realizowane zajęcia z przedmiotów specjalnościowych:
• komunikacja społeczna,

 • zarządzanie wizerunkiem w administracji,
 • kreatywne pisanie (warsztaty),
 • media społecznościowe w administracji,
 • design i komunikacja wizualna jednostek administracji publicznej,
 • wystąpienia publiczne.

Administracja samorządowa

Studia przeznaczone są dla osób wiążących przyszłość z pracą w instytucjach administracji publicznej, w tym samorządowej oraz firmach działających na rzecz tych instytucji.
Pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu procesów menadżerskich oraz nowoczesnego zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej. Studenci będą zdobywać wiedzę m.in. w zakresie analizowania polityki prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego, rozwiązań ustrojowych, zadań i finansowania administracji publicznej i samorządowej, jak również struktury samorządu terytorialnego oraz organów administracyjnych i ich kompetencji. Absolwenci nauczą się wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania usług publicznych.
Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdą się m.in. takie jak: Samorządowa polityka społeczna i edukacja, Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, Strategie rozwoju regionalnego, Zarządzanie wizerunkiem w administracji, Gospodarka komunalna, Samorządowe prawo podatkowe, Strategie rozwoju regionalnego, Kontrola i nadzór w administracji samorządowej, Fundusze europejskie w administracji samorządowej, Dostęp do informacji publicznej i RODO.
Studia rozwijają istotne kompetencje managerskie, budujące także kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje

Umiejętności autoprezentacji, erudycja i bogate doświadczenie zgromadzone w czasie studiów pozwolą absolwentom zdobyć pracę w stabilnym środowisku, która będzie adekwatnie wynagradzana.

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji absolwent będzie mógł starać się o pracę m.in. jako:

 • specjalista ds. public relations,
 • specjalista ds. promocji,
 • specjalista komunikacji społecznej,
 • rzecznik prasowy m.in. w administracji publicznej;
 • account manager w agencji PR;
 • copywriter;
 • reseacher,
 • doradca ds. wizerunku.

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności Administracja samorządowa absolwent będzie mógł starać się o pracę w:

 • instytucjach administracji publicznej i samorządowej,
 • zakładach i spółkach gminnych oraz związkach międzygminnych,
 • firmach świadczących usługi na rzecz administracji publicznej,
 • Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • firmach inwestycyjnych oraz branżach działających na styku gospodarki wolnorynkowej i sfery publicznej.

Stanowiska na jakich może zostać zatrudniony absolwent to:

 • specjalista ds. administracyjno-biurowych w urzędach miejskich, gminnych, marszałkowskich czy starostwach powiatowych,
 • pracownik działu personalnego i administracyjnego,
 • referent,
 • sekretarz,
 • pracownik administracyjny w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych i kancelariach.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Polkowicach

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76  746 53 53, 76 746 53 51

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!