Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Logistyka

Logistyka otacza nas zewsząd, jest obecna w każdej chwili i we wszystkich aspektach naszych działań. Bez względu na to o czym nie pomyślisz znajdziesz tam Logistykę. Jest niezbędna do naszego funkcjonowania i będzie istniała zawsze. Co to oznacza w praktyce? M.in. to, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry logistyków będzie w naturalny sposób na rynku pracy istniało zawsze.

Logistyka? Co to może oznaczać dla Ciebie? Jeśli szukasz dla siebie zawodu z przyszłością, najprawdopodobniej właśnie masz TO, czego szukasz!!!

Adresaci

1

Osoby zainteresowane posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w organizacjach i przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych.

2

Osoby wiążące swoje plany zawodowe z efektywnym zarządzaniem organizacjami, zespołami, procesami i przepływami zarówno rzeczowymi, jak i informacyjnymi.

3

Osoby związane zawodowo z logistyką, transportem czy gospodarką magazynową, posiadające świadomość potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych, pozwalających na rozwój kariery zawodowej.

4

Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji zawodowych opartych na interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętnościach praktycznych związanych z zarządzaniem działalnością podmiotów gospodarczych i organizacji oraz doskonaleniem procesów biznesowych.

Cel studiów

1

Wykształcenie umiejętności efektywnego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i doskonalenia się w sposób ciągły.

2

Nabycie ogólnej wiedzy technicznej pozwalającej na identyfikację zjawisk i stanów obiektów technicznych, definiowanie problemów natury technicznej lub ekonomicznej charakterystycznych dla działalności inżynierskiej czy managerskiej oraz wykształcenie umiejętności pragmatycznego działania mającego na celu rozwiązywanie takich problemów.

3

Nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, przepływami materialnymi i informacyjnymi oraz gospodarowania zapasami i funkcjonowaniem magazynów, a także kierowania działalnością transportową, eksploatacją środków transportu i efektywnego wykorzystywania elementów infrastruktury transportowej.

4

Ukształtowanie i rozwój umiejętności managerskich oraz inżynierskich, pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych i zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, ze szczególnych uwzględnieniem zarządzania logistyką, łańcuchem dostaw i transportem.

Program

Logistyka to kierunek interdyscyplinarny składający się z elementów różnych dziedzin wiedzy jak transport, ekonomia, informatyka oraz zarządzanie jest ciągle na rynku bardzo poszukiwany i pożądany. Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą mobilności w globalnym społeczeństwie.

Program studiów

jest realizowany przez kadrę Uczelni posiadającą zarówno wiedzę fachową na najwyższym poziomie jak i bogate doświadczenia praktyczne. Jest także dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw regionu oraz budowania kompetencji absolwenta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami lokalnego rynku pracy.

Kształcenie

jest realizowane w oparciu o najlepsze praktyki metod nauczania i formy zajęć, oraz bogato ilustrowany przykładami praktycznymi w formie case study oraz pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji studentów związanych z kierunkiem studiów.

Studenci

poznają także metodykę projektowania i funkcjonowania systemów logistycznych, zarządzania łańcuchem logistycznym i jego elementami oraz zasady eksploatacji obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w logistyce.

W trakcie studiów

studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • technologii transportu, charakterystyk gałęzi transportu oraz zarządzania funkcjonowaniem transportu i współczesnych rozwiązań technicznych wspierających zarządzanie transportem;
 • gospodarowania zapasami, w tym funkcjonowania magazynów i zarządzania procesami magazynowymi;
 • metod oraz narzędzi modelowania i optymalizacji procesów w logistyce;
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w logistyce.

Studia

przewidują także rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich, zdobywanie ogólnej wiedzy inżynierskiej oraz wiedzy fachowej z obszaru kierunku studiów logistycznych z uwzględnieniem specyfiki specjalności.

Podczas studiów

wspierane będzie kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych i prowadzenia własnej działalności.

Specjalności

Logistyka przedsiębiorstw

Specjalność pozwali absolwentom na podejmowanie pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji związanych z zarządzaniem logistyką wewnętrzną, logistyką produkcji oraz łańcuchem logistycznym obejmującym również logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i firmach zajmujących się działalnością usługową.
Absolwenci tej specjalności z pewnością będą mogli wykazać się wysokimi kompetencjami zawodowymi zajmując się zarządzaniem, czy pełniąc funkcje kierownicze w odniesieniu do funkcjonowania takich obszarów jak transport, czy gospodarka zapasami, jak i kierując działalnością podmiotów gospodarczych.

Logistyka transportu kolejowego

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą w spółkach zajmujących się transportem szynowym lub w przedsiębiorstwach zajmujących się infrastrukturą kolejową oraz działających na rzecz jednej lub drugiej grupy podmiotów.
Absolwent tej specjalności posiadać będzie kwalifikacje pozwalające na zarządzanie transportem czy infrastrukturą, ale również na kierowanie efektywną eksploatacją technicznych środków transportu. Posiadane kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentowi zarówno na pracę związane z kierowaniem na szczeblu operacyjnym jak i na sprawowanie funkcji zarządczych w podmiotach gospodarczych związanych z tą gałęzią transportu.

Kwalifikacje

Absolwent kierunku Logistyka uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych.

Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do:

 • logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki),
 • ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych,
 • podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej.

Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Zapotrzebowanie na inżynierów logistyków jest bardzo duże. Mogą pracować m.in. jako:

 • specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • fachowcy ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego,
 • specjaliści ds. obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • specjaliści gospodarki magazynowej, 
 • spedytorzy,
 • administratorzy taboru,
 • organizatorzy transportu.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Polkowicach

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76  746 53 53, 76 746 53 51

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących tego kierunku.