Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

INFORMATYKA

Interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT. Informatyka jest bardzo atrakcyjnym i najbardziej popularnym kierunkiem studiów w grupie nauk technicznych. Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz zastosowań informatyki w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym, usługowym lub produkcyjnym.

Informatyka to studia z potencjałem – zainteresowanie pracodawców absolwentami tego kierunku wciąż nie słabnie! Jako dobry specjalista możesz liczyć na realizację ciekawych projektów i wysokie zarobki. Informatyka daje duże możliwości dalszego rozwoju zawodowego w kraju i za granicą.

Adresaci

1

Osoby, które przygotowują się do samodzielnego wykorzystania systemów informatycznych w przemyśle lub samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi.

2

Administratorzy przemysłowych sieci komputerowych.

3

Osoby, które chciałyby zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie budowy, działania i eksploatacji systemów komputerowych w przemyśle, robotyki, automatyki oraz Internetu Rzeczy.

4

Kadra kierownicza realizująca projekty informatyczne w przemyśle i biznesie.

5

Osoby, które zamierzają prowadzić własny biznes wspierany technologiami komputerowymi.

Cel studiów

1

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie współczesnych technologii ICT oraz umiejętności ich stosowania w biznesie, przemyśle i administracji publicznej.

2

W zależności od wybranej specjalności celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień niezbędnych do projektowania, zarządzania, eksploatacji systemów komputerowych oraz systemów bezprzewodowych i mobilnych lub eksploatacji przemysłowych systemów informatycznych.

Program

Atutem kierunku

są przedmioty pozwalające na zdobycie umiejętności i kompetencji z zakresu specjalistycznej wiedzy, która na rynku pracy jest bardzo poszukiwana. Studenci zdobędą wiedzę z programowania, sieci komputerowych, grafiki komputerowej a także zapoznają się z tajnikami budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych. Absolwent jest inżynierem wybranej specjalności przygotowanym do pracy w zespole, ale także do pełnienia funkcji kierowniczych czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program kształcenia

na kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych,
 • informatyki technicznej,
 • architektury komputerów i mikroprocesorów,
 • grafiki komputerowej i wizualizacji,
 • konfiguracji sprzętu sieciowego,
 • projektowania, utrzymania sieci komputerowych,
 • audytu bezpieczeństwa systemów i sieci,
 • zarządzania sieciowymi lub przemysłowymi systemami komputerowymi,
 • wizualizacji procesów przemysłowych,
 • konfigurowania serwerów i serwisów WWW.

W ramach zajęć

studenci będą realizowali zadania i projekty w oparciu o rzeczywiste potrzeby zakładów pracy. Wykładowcy będą zlecać do rozwiązania studentowi realne problemy ściśle związane ze studiowanym kierunkiem, które będą rozwiązywane przy pomocy nauczyciela, specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych. Dzięki zatrudnionym praktykom oraz szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami istnieje możliwość pozyskania realnych informatycznych problemów projektowych. W programie kształcenia uwzględniono najnowsze tendencje, zwracając uwagę na praktyczne metody uczenia (problem based learning) a także zdalne nauczanie (e-learning).

Wśród wykładowców

prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to praktycy posiadający tytuły naukowe i są zatrudnieni na różnych szczeblach zarządzania w firmach i instytucjach województwa dolnośląskiego. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w Zagłębiu Miedziowym oraz właściciele firm informatycznych.

Dodatkowym atutem kierunku

jest to, że w trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw i instytucji naukowych związanych z informatyką. Dzięki temu mogą w realny sposób skonfrontować posiadaną wiedzę z praktyką poprzez uczestnictwo w prezentacjach, wykładach, seminariach i spotkaniach z ekspertami ze studiowanej dziedziny. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy i znajomości, które często przyczyniają się do odbywania praktyk, staży czy propozycji stałego zatrudnienia.

Praktyczne zajęcia

Warto wspomnieć, że istotnym atutem kierunku są praktyczne zajęcia realizowane w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych laboratoriach i salach ćwiczeniowych. Studenci będą odbywać między innymi zajęcia w laboratoriach: sieci komputerowych, technik internetowych, Internetu rzeczy, miernictwa, systemów ekspertowych, urządzeń komputerowych a także w pracowniach multimedialnych.

Projekty

Studenci, dla których istotnym elementem rozwoju zawodowego są umiejętności posługiwania się językami obcymi będą mieli możliwość podejmowania zadań projektowych o charakterze naukowym z partnerami z zagranicy w ramach programu Erasmus+ jak i w ramach wcześniej nawiązanych kontaktów.

Certyfikaty

Ponadto studenci będą mieli możliwość zdobycia licznych certyfikatów informatycznych, biznesowych i językowych. Posiadanie dodatkowego dokumentu, uznawanego zarówno w Polsce jak i za granicą, jest dowodem posiadanej wiedzy i umiejętności niezbędnych w określonych dziedzinach. Certyfikat podnosi także wartość kandydata na rynku pracy.

Specjalności

Informatyka przemysłowa

Informatyka przemysłowa to interesujące i unikalne studia informatyczne, które zapewnią studentowi specjalistyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie przemysłowych rozwiązań komputerowych. Ta specjalność stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie obsługi, projektowania, monitorowania i konserwacji przemysłowych systemów informatycznych. Ponadto będą specjalistami w obszarze informatycznego wspomagania i wizualizacji procesów produkcyjnych. Na absolwentów tej specjalności czekają firmy produkcyjne, usługowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe.
W programie specjalności szczególna uwaga skierowana jest na nowoczesne koncepcje i technologie takie, jak:

 • Przemysł 4.0, I
 • Internet Rzeczy,
 • Web 4.0,
 • Chmura Obliczeniowa,
 • Big Data,
 • uczenie maszynowe.

Studenci są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bardzo duże możliwości zatrudnienia istnieją w parkach technologicznych i przemysłowych.
Dodatkowo, specjalność ma przygotować pracowników wspomagających przemysł i procesy produkcyjne, związane z branżą przetwórstwa przemysłowego, która od wielu lat zajmuje w regionie Dolnośląskim znaczące miejsce i stanowi liczną kategorię strategicznych pracodawców.

Systemy i sieci komputerowe

Student zdobywa wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych, informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, projektowania, utrzymania i audytu bezpieczeństwa systemów i sieci, zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi, konfigurowaniem serwerów i serwisów www.
W programie specjalności szczególna uwaga skierowana jest na funkcjonowanie sieci bezprzewodowych oraz ich szerokie wykorzystanie zarówno w komunikacji tradycyjnej jaki między urządzeniami przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy.
Zdobyta wiedza pozwala na pracę m.in. jako: administrator sieci, administrator bezpieczeństwa informatycznego, administrator serwisów www, operator systemów sieciowych, projektant sieci, przedstawiciel handlowy ds. urządzeń sieciowych.

Kwalifikacje

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku informatyka nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż specjalistów IT potrzebuje zarówno sektor prywatny, jak i publiczny.

Administratorzy IT poszukiwani są w urzędach i instytucjach państwowych, oraz wszelkich przedsiębiorstwach niezwiązanych bezpośrednio z nowymi technologiami, ale które na ich podstawie funkcjonują. Na absolwenta Informatyki czeka praca w urzędach miast, gmin i powiatów, a także administracji rządowej w większych ośrodkach miejskich. Warto pamiętać, że specjaliści IT znajdują się w czołówce najlepiej opłacanych pracowników na polskim rynku pracy.
W zależności od ukończonej specjalności zdobyta wiedza pozwala na pracę m.in. jako:

Systemy i sieci komputerowe

 • administrator sieci,
 • administrator bezpieczeństwa informatycznego,
 • administrator serwisów www,
 • inspektor ochrony danych i systemów informatycznych,
 • operator systemów sieciowych,
 • projektant sieci,
 • przedstawiciel handlowy ds. urządzeń sieciowych
 • kierownik projektów informatycznych.

Informatyka przemysłowa

 • administrator przemysłowych systemów komputerowych,
 • operator systemów informatyki przemysłowej,
 • integrator systemów komputerowych w przemyśle,
 • administrator bezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych,
 • inspektor ochrony danych i przemysłowych systemów informatycznych,
 • projektant systemów wizualizacji procesów przemysłowych, 
 • projektant przemysłowych sieci komputerowych,
 • przedstawiciel handlowy ds. informatyki przemysłowej,
 • kierownik projektów informatycznych w przemyśle i biznesie.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Polkowicach

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76  746 53 53, 76 746 53 51

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!