1. Strona główna
 2. /
 3. Oferta kształcenia
 4. /
 5. Studia inżynierskie
 6. /
 7. Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

To interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć umiejętności i nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami i wiedzą menedżerską. Absolwent tego kierunku jest inżynierem przygotowanym do pracy zarówno w zespole, jak również do pełnienia funkcji kierowniczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dużym atutem kierunku jest to, że jego ukończenie daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania jak również z obszaru nauk technicznych. Przygotowanie menedżerskie w powiązaniu z wiedzą techniczną daje gwarancję właściwego rozumienia funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Wszystko to jest to niezwykle istotne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy i zapewnia dużą elastyczność w wyborze miejsca pracy oraz pozwala na łatwą adaptację do szybko zmieniających się wymagań rynku.

Studia pod patronatem Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Odnośnik do strony boschrexroth.com

Są to studia skierowane w dużej mierze do osób z zacięciem inżynierskim, które mają predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, ale również do osób, którym bliskie są zagadnienia biznesowe, mających predyspozycje menedżerskie.

Adresaci

1

Osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranych zakresach inżynierii produkcji.

2

Osoby, które planują wykonywać pracę w zakresie organizowania i zarzadzania personelem oraz koordynować prace zespołów badawczych.

3

Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą przy realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych jak również z doradztwem technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Cel studiów

1

Przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technicznych.

2

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (na bazie wiedzy ogólnej z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych, organizacyjnych i psychospołecznych.

3

Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery menedżerów i specjalistów w różnych strukturach organizacyjnych.

4

Nabycie przez absolwentów umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych problemów inżynierskich, menedżerskich i technicznych.

5

Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Program

Program pozwala na rozwijanie wiedzy dwupłaszczyznowo: z jednej strony studenci poznają wszystkie tajniki zarządzania, z drugiej natomiast zdobywają wykształcenie techniczne.

Dominującymi formami kształcenia

są formy praktyczne, które kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty). Gwarancją zdobycia umiejętności praktycznych jest fakt, że zajęcia w ogromnej mierze są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która na co dzień zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w firmach z otoczenia gospodarczego Uczelni. Ponadto w programie studiów przewidziana jest półroczna praktyka zawodowa.

Program obejmuje

przedmioty podstawowe takie jak matematyka i fizyka, które prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania przedmiotów ścisłych. Z zakresu zarzadzania podstawowymi przedmiotami są między innymi: podstawy zarządzania, badania operacyjne, zachowania organizacyjne czy trening umiejętności interpersonalnych.

Podczas zajęć

z przedmiotów kierunkowych studenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje z takich przedmiotów jak: finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością, rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie inżynierskie, zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją, jak również materiałoznawstwo czy automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji.

Specjalności

Inżynieria procesów produkcji

Studia na tej specjalności rozszerzają umiejętności absolwenta inżyniera w stosunku do absolwentów klasycznych kierunków inżynierskich oraz przygotowują go do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Do przedmiotów specjalnościowych należą m.in.: procesy technologiczne, technologie i przemysł maszynowy, ergonomiczne kształtowanie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, podstawy transportu, podstawy lean manufacturing czy eksploatacja technicznych środków produkcji.

Absolwent specjalności Inżynieria Procesów Produkcji jest przygotowany do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

Menadżer w przemyśle 4.0

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom wiedze i umiejętności związanych z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle, ale przede wszystkim umożliwi absolwentom uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania skutecznych strategii cyfryzacji. Absolwentom zostanie przekazany najbardziej kompleksowy oraz praktyczny know-how dotyczący rozwiązań stosowanych podczas wprowadzania czwartej rewolucji przemysłowej.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: automatyzacja procesów produkcyjnych, wprowadzenie do Industry 4.0., optymalizacja planowania produkcji, lean manufacturing w przemyśle czwartej generacji, podstawy projektowania wykorzystujące Industry 4.0, maintenance 4.0 – utrzymanie ruchu z elementami IoT, plan zdolności produkcyjnych i plan produkcji, opomiarowanie procesów produkcji i kaskadyzacja celów – od KPI”s do Business Plan Deployment, TPM - efektywna indywidualizowana implementacja.

Absolwenci specjalności nabywają wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how). Absolwent będzie przygotowany do roli członka zespołu pracującego nad projektami unowocześnienia fabryki, do rozmów o inicjatywach Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych.

Kwalifikacje

Absolwenci tego kierunku mają wiedzę, umiejętności i kompetencję z jednej strony do podejmowania decyzji menadżerskich, a z drugiej do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji. Maja merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzoru nad procesami i systemami produkcyjnymi, przystosowani są do pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz sprawnie posługują się nowoczesnymi metodami ukierunkowanymi na wzrost produktywności.

Szeroki wachlarz umiejętności praktycznych, wiedzy i kompetencji społecznych zdobytych przez absolwenta w trakcie studiów jest przydatny w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz kadry zarządzającej. Ponadto absolwenci są znakomicie przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.:

 • przedsiębiorstwami wysokich technologii,
 • techniką, produkcją, jakością i produktami,
 • procesami wytwórczymi, procesami produkcji
 • działalnością innowacyjną i inwestycyjną

Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie:

 • inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów,
 • inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • inżynierii ochrony środowiska,
 • inżynierii zarządzania jakością i kontroli.


Ponadto w obszarze stanowisk dla absolwentów tego kierunku znajdują się również stanowiska związane:

 • ekonomiką produkcji i pracy,
 • controllingiem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzaniem strategicznym,
 • zarządzaniem finansami.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 098

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!