Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Pedagogika

Pedagogika - daje wiele możliwości rozwoju. Jako nauka odnosi się nie tylko do dzieci i ludzi młodych. Jej celem jest przygotowanie do odpowiedniego funkcjonowania w życiu obywatelskim i pomoc tym, którzy z życiem w społeczeństwie mają problemy. Absolwent tego kierunku ma okazję iść wieloma ścieżkami kariery, ale bez wątpienia jest to trudna praca, wymagająca dużego zaangażowania, cierpliwości i wyrozumiałości dla drugiego człowieka.

Jeżeli interesujesz się życiem i rozwojem człowieka oraz procesem jego edukacji, to Pedagogika jest idealnym kierunkiem właśnie dla ciebie!
Czy warto ją studiować? Z pewnością studia te zapewnią radość z możliwości pracy z ludźmi, rozwijania umiejętności interpersonalnych i kompetencji opiekuńczo – wychowawczych oraz przekładania ich na inne płaszczyzny życia.

Adresaci

1

Osoby zainteresowane życiem i rozwojem człowieka chcący zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy pedagoga, a jednocześnie przydatne w wychowaniu własnych dzieci.

2

Osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodami wymagającymi cierpliwości, kreatywności, dyscypliny, poświęcenia i empatii, tj. z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty.

Cel studiów

1

Przygotowanie studentów do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej i zapoznanie ich z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki, jej subdyscyplin, jak też głównych nauk współpracujących z pedagogiką.

2

Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, niezbędnego w profesjonalnej pracy nauczyciela–wychowawcy polegającej na kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3

Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności diagnostycznych, komunikacyjnych i badawczych o charakterze pedagogicznym. Zyskanie przez studentów świadomości o roli i odpowiedzialności, w tym etycznej i prawnej, pedagoga.

Program

Program kształcenia

ma wszechstronny charakter, tak aby osoby opuszczające mury uczelni dysponowały jak największym aparatem umiejętności. W trakcie jego realizacji student uzyska nie tylko szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, która niezbędna jest do podjęcia działalności pedagogicznej, ale przede wszystkim nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Program studiów

obejmuje przedmioty ogólne i kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe adekwatne do wybranej specjalności. Kształcenie teoretyczne wzbogacone jest o aspekty praktyczne realizowane w ramach praktyk pedagogicznych odbywanych w placówkach powiązanych ze studiowaną specjalnością.

Studentom pedagogiki

oferujemy interesujące zajęcia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, a także treningów, warsztatów i wycieczek edukacyjnych do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i placówek wsparcia. Absolwenci, w zależności od studiowanej specjalności, mogą znaleźć pracę m.in. w: szkołach podstawowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej.

Specjalności

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SOCJOTERAPIA

Specjalność umożliwiająca pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zapewnienia opieki po zajęciach lekcyjnych (np. uczniowie przebywający w świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych) lub pozbawionymi opieki rodzicielskiej czasowo lub trwale (np. podopieczni ognisk wychowawczych i domów dziecka).
Zawód ten daje także perspektywę niesienia pomocy młodym ludziom, którzy z powodu różnego rodzaju trudności, zaburzeń emocji i zachowania wymagają specjalistycznej pomocy.
Podczas studiów realizowane są takie przedmioty specjalnościowe jak:

 • pedagogika opiekuńcza,
 • niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
 • podstawy psychologii klinicznej, wprowadzenie do socjoterapii,
 • podstawy streetworkingu, a także metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce socjalizacyjnej, w świetlicy, internacie i bursie szkolnej,
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego,
 • metodyka pracy nauczyciela socjoterapii,
 • metodyka pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną,
 • trening interpersonalny,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • interwencja w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży.

Absolwent będzie posiadał:

 • przygotowanie merytoryczne, psychologiczno – pedagogiczne oraz metodyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych różnych typów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, a także po ukończeniu studiów II stopnia, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (socjoterapeutycznych),
 • przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia, indywidualizowania procesu nauczania, zaspakajania szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowania życia społecznego na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami.

PEDAGOGIKA RODZINY - ASYSTENT RODZINY I OSOBY STARSZEJ

Specjalność przygotowuje do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe, w tym w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu. Daje także możliwości pracy z seniorami poprzez ich aktywizację, usprawniając społecznie oraz ucząc ich umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, zgodnie z ich zróżnicowanymi potrzebami.
Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej oraz wsparcia osoby starszej, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji.
Studia na specjalności adresowane są do osób, które:

 • są zainteresowane pracą z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe oraz poradnictwem rodzinnym, np. w charakterze asystenta rodziny, specjalisty zatrudnionego w poradniach rodzinnych,
 • pracują lub planują podjęcie pracy w instytucjach wspierających rozwój osób starszych, np. w klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także wspomagających seniorów i ich opiekunów w różnych sferach życia (np. w ośrodkach wsparcia dziennego, DPS).

Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia m.in. z zakresu:

 • pedagogiki rodziny,
 • teorii i praktyki opieki,
 • podstawy pedagogiki,
 • psychologii starzenia się i starości,
 • metodyki pracy z rodziną,
 • metodyki pracy asystenta rodziny i opiekuna osoby starszej,
 • aktywizacji społecznej osób w starszym wieku,
 • systemowej terapii rodziny,
 • poradnictwa rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej w rodzinie oraz mediacji w systemie rodzinnym.

Absolwenci specjalności będą potrafili nawiązywać relacje z podopiecznymi, diagnozować ich sytuację, określając obszary wymagające wsparcia, planować, realizować i monitorować różne formy oddziaływań mających na celu identyfikowanie zasobów, wzmacnianie oraz aktywizację jednostek.
Będą przygotowani również do podejmowania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodzin i osób starszych.

Kwalifikacje

Absolwenci kierunku zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im podjęcie studiów II stopnia.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

Specjalność daje kompetencje predysponujące do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • nauczyciela – wychowawcy w świetlicy szkolnej oraz nauczyciela – pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów II stopnia także w szkołach ponadpodstawowych,
 • nauczyciela socjoterapii (po  ukończeniu studiów II stopnia)
 • wychowawcy w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych i ogniskach wychowawczych,
 • wychowawcy w placówkach typu socjalizacyjnego (domach dziecka), interwencyjnego (pogotowiach opiekuńczych) i placówkach wielofunkcyjnych OHP,
 • nauczyciela – pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (po ukończeniu studiów II stopnia),
 • wychowawcy bursy i internatu (po ukończeniu studiów II stopnia),
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (po ukończeniu studiów II stopnia),
 • opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.

Pedagogika rodziny- asystent rodziny i osoby starszej

Absolwent specjalności może pracować jako:

 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • doradca, mediator i negocjator w poradniach rodzinnych,
 • asystent osoby starszej
  - w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodzin i osób starszych – PCPR, MOPS, GOPS,
  - ośrodkach wsparcia dziennego,
  - placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
  - domach pomocy społecznej,
  - środowiskowych domach samopomocy,
  - prywatnych domach opieki,
 • animatora w klubie seniora i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Polkowicach

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76  746 53 53, 76 746 53 51

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
piątek: 7.30-14.00
sobota, niedziela: 8.00-14.00*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!