1. Strona główna
 2. /
 3. Oferta kształcenia
 4. /
 5. Studia magisterskie
 6. /
 7. Zarządzanie – studia II stopnia

Studia II stopnia – magisterskie 2-letnie

ZARZĄDZANIE

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie to odpowiedź na oczekiwania pracodawców regionu Zagłębia Miedziowego. Koncepcja kształcenia bierze pod uwagę potrzeby rynku pracy i zmieniające się realia gospodarcze. Studia umożliwiają uzyskanie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji interpersonalnych i społecznych, takich jak komunikatywność, łatwość współpracy w grupie, sprawne rozwiązywanie problemów, umiejętność kierowania zespołem pracowniczym, negocjacje czy kreatywność. Kluczowa dla tego obszaru kształcenia jest koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności. Studia te dają możliwość kompetencji pozwalających na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

znacznik adresowy Lubin

Jeśli chcesz nauczyć się nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej, niezbędnych do pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich, to studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w UJW są właśnie dla Ciebie!

Adresaci

1

Absolwenci studiów I stopnia dowolnych kierunków zainteresowani zdobyciem kompetencji do sprawnego zarządzania w organizacjach biznesowych, jednostkach administracji różnego szczebla lub założeniem firmy i prowadzeniem własnego biznesu.

2

Osoby chcące zdobyć lub pogłębić praktyczną wiedzę łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

3

Zainteresowani poznaniem zasad funkcjonowania rynków finansowych, strategii finansowo-ekonomicznej w działalności gospodarczej, wykorzystania zaawansowanych instrumentów finansowych, prowadzenia analiz finansowych, innowacji na rynkach finansowych, a także prawa finansowego.

Cel studiów

1

Przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o praktycznej przydatności tej wiedzy i jej skuteczności.

2

Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w roli menedżerów, specjalistów, konsultantów, samodzielnych przedsiębiorców poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach złożoności i niepewności środowiska, połączonych z umiejętnością zarządzania wiedzą oraz doboru metod i narzędzi analitycznych.

3

Kształtowanie aktywnej postawy absolwenta wobec problemów etycznych i społecznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, a także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

Program

Studia II stopnia

na kierunku Zarządzanie umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. Dodatkowo, wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów odwołują się dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo i politologia. Program studiów został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Wiedza zdobywana na oferowanym kierunku

ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmując przede wszystkim powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i in.).

Kształcenie praktyczne

Poza tradycyjnymi formami wykładowymi, w programie mocno rozbudowany został moduł kształcenia praktycznego, w tym szereg ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów czy seminariów prowadzonych w kameralnych grupach. Zajęcia te prowadzą osoby z praktycznym doświadczeniem zawodowym zajmujące stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla (np. prezesi spółek, właściciele firm, specjaliści pracujący w różnych komórkach przedsiębiorstw).

Zaangażowanie praktyków

i ścisła współpraca z przedsiębiorcami pozwalają na nabywanie przez absolwentów wiedzy biznesowej niezbędnej m.in. w zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Trzymiesięczna praktyka zawodowa pozwala studentom nabyć szeroki wachlarz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Blok przedmiotów

z obszaru nauk o zarządzaniu, takich jak rozwój koncepcji zarządzania, zarzadzanie strategiczne, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą czy badania operacyjne pozwalają pogłębić wiedzę z tego zakresu. Przedmioty takie jak makroekonomia, ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa i controlling oraz inwestycje rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie pozwalają zrozumieć mechanizmy działania przedsiębiorstwa. Blok przedmiotów prawnych, takich jak: ochrona własności intelektualnej, prawo cywilne, pracy i administracyjne pozwalają na pogłębienie wiedzy o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw (instytucji).

W programie

znajduje się także szereg zajęć pozwalających nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie kierowania zespołem, rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów; dają ponadto świadomość osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje:

 • trening kompetencji menedżerskich i trening asertywności,
 • gra kierownicza i decyzje menedżerskie w praktyce,
 • negocjacje i metody wywierania wpływu,
 • komunikacja społeczna i interpersonalna, • promocja i komunikacja marketingowa oraz zachowania organizacyjne.

Specjalności

Zarządzanie w przemyśle i administracji

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji urzędnika państwowego lub samorządowego na wszystkich szczeblach administracji, a także pracownika administracji w firmach i organizacjach gospodarczych. Celem studiów w ramach specjalności jest także zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle, opracowywania i realizacji planów rozwoju oraz wdrażania strategii firmy czy przedsiębiorstwa przemysłowego.
Studia obejmują zagadnienia m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i rozwiązywania problemów, komunikacji i rozwoju kompetencji interpersonalnych, wywierania wpływu, form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, doboru profilu działalności, organizacji produkcji, zarządzania produktem i usługami oraz ich jakością, zarządzania w administracji, systemów władzy lokalnej oraz funkcjonowania administracji w ramach standardów europejskich, metod optymalizacji decyzji, badań rynkowych a także zastosowania informatyki w zarządzaniu.
Absolwenci specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w firmach i przedsiębiorstwach przemysłowych, w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej. Dzięki kreatywności i umiejętnościom interpersonalnym z powodzeniem mogą podjąć pracę jako np. Produkt Menadżer. Posiadają w tym zakresie niezbędną wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, prawa jak i administracji oraz innych dyscyplin.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.
Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe obejmują m.in.: trening kompetencji menedżerskich, grę kierowniczą, zarządzanie zasobami ludzkimi, konwersatoria menedżerskie, trening kreatywnego myślenia, a także specjalistyczne zajęcia z zakresu komunikacji wewnętrznej, systemu wspomagania decyzji oraz szkolenie i rozwój kadr.
Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie. Zostaną przygotowani do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom wiedze, umiejętności i kompetencje tworzenia wizerunku instytucji lub firmy. Powodzenie rynkowe w obecnych czasach jest uzależnione od takich czynników jak kompleksowe zorganizowanie i prawidłowe zarządzanie funkcjonowaniem obszaru kreacji wizerunku, czy umiejętne zabezpieczenie jego optymalnego działania. Absolwenci tej specjalności będą doskonale przygotowanie do podejmowania pracy właśnie w tym kierunku.
Absolwent zyska wiedzę z zakresu Employer Brandingu pozna aktualne praktyki i współczesne narzędzia komunikacji oraz procesy strategicznego Human Resources.
Program specjalnościowy obejmuje m.in. przedmioty: zarządzanie wizerunkiem
i public relations, komunikacja medialna, rzecznictwo prasowe i relacje z mediami, kreacja w reklamie, sponsoring i Corporate Social Responsibility, event marketing, kreowanie wizerunku w sieci, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie marką.

Kwalifikacje

Absolwent studiów II stopnia kierunku Zarządzanie posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menadżer średniego i wyższego szczebla. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto wykazuje się w szczególności:

 • pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych;
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów;
 • umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim; oraz przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych;
 • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów, a także świadomością osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje;
 • zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i trudno dostępnych źródeł informacji.

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent studiów II stopnia kierunku Zarządzanie jest przygotowany do objęcia stanowiska m.in. jako:

 • menedżer średniego lub wyższego szczebla,
 • kierownik zespołu,
 • specjalista w zakresie zarządzania,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • specjalista ds. HR
 • specjalista ds. szkoleń,
 • Product Menager,
 • specjalista ds. tworzenia wizerunku instytucji lub firmy.

Ponadto absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 098

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!