1. Strona główna
 2. /
 3. Oferta kształcenia
 4. /
 5. Studia licencjackie
 6. /
 7. Zarządzanie – studia I stopnia

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie to interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji biznesowych i administracji publicznej na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi. Kierunek rozwija umiejętności interpersonalne i społeczne oraz przygotowuje do pracy, szczególnie jako kadra kierownicza średniego szczebla w firmach z różnych branż i zakresów działalności. Absolwent jest menadżerem potrafiącym wykorzystywać najnowsze rozwiązania wspomagające zarządzanie i metody wpływające na efektywność zarządzania zespołem pracowniczym.

Zarządzanie w UJW to kształcenie specjalistów i konsultantów dla potrzeb różnorodnych organizacji, z zakresu szeroko pojętego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem.

Adresaci

1

Osoby zainteresowane uzyskaniem interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zarządzania koniecznej do efektywnego funkcjonowania różnorodnych organizacji, o różnych strukturach własnościowych i formach działania, w tym również małych firm rodzinnych.

2

Kandydaci zainteresowani pełnieniem ról analityków, animatorów procesów wewnętrznych, inspiratorów zmian i innowacji, eksploratorów szans i możliwości pojawiających się w otoczeniu.

3

Zainteresowani rolą koordynatora potrafiącego integrować wszystkie interesy i działania organizacji, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające mu na założenie własnej firmy.

Cel studiów

1

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych;

2

Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego;

3

Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Program

W ramach studiów student będzie miał możliwość zapoznania się z psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Studia dostarczą wiedzę z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej, zakresu funkcjonowania organizacji oraz zdolności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w nich zachodzących.

Program studiów

został tak skonstruowany aby student mógł nabyć wiedzę i umiejętności zarówno z przedmiotów podstawowych (matematyka, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia, prawo), ogólnych (etyka w biznesie, socjologia, trening umiejętności interpersonalnych, komunikacja społeczna i interpersonalna), kierunkowych (zachowania organizacyjne, zarzadzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, negocjacje, marketing, rachunkowość finansowa) oraz specjalnościowych.

W trakcie studiów

student zapozna się również z nowoczesnymi, informatycznymi systemami zarządzania oraz narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w organizacjach.

Program studiów

pozwala również nabyć praktyczne umiejętności diagnozowania procesów zmian w organizacjach – ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji. Po ukończeniu kierunku student będzie potrafił ustalić dysfunkcyjne obszary oraz zaproponować i wdrożyć właściwe rozwiązania przy pomocy poznanych metod i technik zarządzania. Student będzie również przygotowany do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

Specjalności

Zarządzanie kadrami i marketing

Jest to dwupłaszczyznowa specjalność adresowana do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach zajmujących się zarządzaniem kadrami (m.in. prowadzeniem dokumentacji, harmonogramowaniem czasu pracy, doborem pracowników do zadań czy projektowaniem i wdrażaniem systemów motywowania) oraz w działach marketingu, komunikacji czy PR. Wiedza pozyskana w trakcie studiów przyda się także każdej osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą i chce ją rozwijać zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystując nowoczesne narzędzia marketingowe.

Program specjalności przygotowany został tak, aby studenci dobrze poznali polskie i europejskie regulacje prawne dotyczące prawa pracy, działanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej czy zasady rozliczania się z US i ZUS. Poznają zasady różnych systemów wynagradzania, metody doboru pracowników do zadań i stanowisk oraz nowoczesne formy organizacji pracy. Zdobędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności w zakresie teorii i praktyki motywowania oraz zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Przeanalizują nowoczesne i klasyczne metody wspierania rozwój pracowników – w tym sposoby strategie organizacji i metody prowadzenia szkoleń pracowniczych.

Dodatkowo studenci zdobędą umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na przygotowywanie i realizację planów działań marketingowych i PR oraz stosowanie instrumentów i narzędzi marketingowych, analizy wizerunku przedsiębiorstwa i działań z zakresu zmian wizerunkowych. Absolwent będzie potrafił kreować marki produktów i przedsiębiorstwa, planować i koordynować kampanię marketingową. Nabędzie również praktyczne umiejętności w zakresie komunikowania się organizacji biznesowych z uczestnikami rynku, klientami, kontrahentami, przedstawicielami władz, organizacji społecznych i politycznych, mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi, analizowania danych i pisania raportów, kreatywnego myślenia i działania, komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

Wiedza i kompetencje zdobyte w ramach tej specjalności przydatne będą także w organizowaniu pracy małych zespołów np. we własnej firmie, jak również w pełnieniu funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania.

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów oraz innych kompetencji niezbędnych w zarządzaniu finansami. Studia umożliwiają poznanie zasad rachunkowości oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i różnego rodzaju analiz finansowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Pozwalają także na pogłębienie wiedzy na temat podatków i innych zobowiązań publiczno-prawnych. Studia ułatwiają zdobycie pracy w działach księgowości i biurach rachunkowych. Zajęcia prowadzone są w takich obszarach jak m.in.: rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, analiza finansowa, bankowość, finanse publiczne, marketing usług finansowych, zarządzanie finansami, ekonometria, finanse międzynarodowe.

Przedmioty jakie studenci będą realizować w ramach specjalności, to obok podstawowych, ogólnych i kierunkowych takie przedmioty jak: rachunkowość podmiotów gospodarczych, zarządzanie finansami, podstawy kontrolingu, rachunkowość banków, ubezpieczycieli i innych jednostek budżetowych, arkusz kalkulacyjny w finansach i księgowości, rozliczanie płac oraz prawo podatkowe z elementami prawa międzynarodowego.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, przestrzeni jego życiowej aktywności, lokalnej i regionalnej społeczności oraz priorytetowym wyzwaniem dla państwa. Aby temu sprostać potrzeba wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, którzy będą charakteryzować się właściwą postawą, wiedzą i praktycznymi umiejętnościami związanymi z bezpieczeństwem. Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury, jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem.

Celem studiów jest:

 1. Dostarczenie studentom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i pokrewnych dziedzin nauki, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem.
 2. Umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej oraz działalności społecznej, a także ukazanie zakresu uprawnień administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju instytucji i organizacji realizujących zadania w sferze bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem.
 3. Stymulowanie postaw i zachowań pożądanych w kontekście zarządzania bezpieczeństwem oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

W ramach studiów analizie poddane zostają między innymi organizacja i system zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji, problematyka skutecznego i efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa, rola organizacji pozarządowych, w tym organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa, a także organizacja i specyfikacja działania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu odniesienia problematyki bezpieczeństwa do społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora, jakości i audytu bezpieczeństwa, funkcjonowania poszczególnych elementów zarządzania kryzysowego, organizacji struktur bezpieczeństwa publicznego, działań na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego, prawnych uwarunkowań dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Studenci kształcą się także w kierunku organizacji i prowadzenia organizacji proobronnych, będących coraz bardziej istotnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, witalnym zarówno w okresie pokoju, jak i w stanie zagrożenia wojennego.

Program studiów na specjalności powstał we współpracy z praktykami gospodarczymi i specjalistami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Kwalifikacje

Absolwent studiów I stopnia kierunku Zarządzanie posiada w szczególności:

 • wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz podstawową wiedzą specjalistyczną;
 • zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia; jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim;
 • umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę;
 • zdolność uczenia się, pozwalającą kontynuować studia, oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji;

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności a studiowanie w konkretnych specjalnościach e wachlarz zatrudnienia staje się zdecydowanie szarszy.

Po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie kadrami i marketing

absolwenci dysponują wiedzą z zakresu podstaw szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów, a także posiadają umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w marketingu. Wiedza ta zostanie przez nich wykorzystana profesjonalnie w marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badaniach rynku, e-commerce i reklamie. Absolwenci specjalności są gotowi do podjęcia zatrudnienia m.in. jako specjaliści w działach. marketingu, komunikacji rynkowej i PR,w agencjach reklamowych i marketingowych oraz agencjach PR.

Absolwent specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami

posiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Umiejętnie podejmuje zadania i rozwiązuje problemy występujące w zarządzaniu finansami, przygotowuje dokumenty, sprawozdania finansowe i dokonuje analiz, potrafi także dobierać właściwe źródła finansowania. Absolwent specjalności jest przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego. Absolwenci specjalności fposiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Jest również przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego.

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem

przygotowuje absolwenta do uzyskania kompetencji menadżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, które ma ogromne znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowywany do pracy w instytucjach podległych resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stwarzają różne możliwości realizacji zawodowej.
Absolwent zdobywa przewagę na rynku pracy w zakresie ubiegania się o:

 • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych,
 • pracę w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
 • pracę na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych,
 • pracę w formacjach ochrony,
 • pracę w firmach logistycznych i transportowych.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 098
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Masz pytania? Napisz do nas!