Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi – 2-letnie

Zarządzanie wizerunkiem firmy + Komunikacja w biznesie

To nowoczesna oferta, dzięki której jednocześnie zrealizujesz program studiów magisterskich, jak i podyplomowych!
Studia II stopnia z podyplomowymi umożliwiają zdobycie dwóch dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie - po dwóch latach otrzymasz dyplom magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Połączenie studiów II stopnia z podyplomowymi to możliwość zdobycia nowych umiejętności i szerszych kompetencji oraz oszczędność czasu i pieniędzy!

Podejmując studia II stopnia z podyplomowymi oszczędzasz 2600 zł!!! *

Dwa dyplomy w dwa lata

Oszczędność czasu i pieniędzy

Szersze kompetencje i umiejętności

Większe szanse na rynku pracy

* Koszt studiów podyplomowych pn. Komunikacja w biznesie podejmowanych w pakiecie ze studiami II stopnia to 1600 zł zamiast 4200 zł.  Nie pobieramy wpisowego!

Czesne na studia II stopnia sprawdź TUTAJ.

Adresaci

1

Absolwenci szkół wyższych - studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnych kierunków.

2

Pracownicy działów marketingu, obsługi klienta, chcący poszerzać swoją wiedzę na temat form kreowania wizerunku korporacji, samorządu, organizacji trzeciego sektora.

3

Osoby zajmujące się badaniami rynku, jednostki odpowiedzialne za kontakty z partnerami krajowymi bądź zagranicznymi, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu komunikacji w przedsiębiorstwie.

4

Obecni i przyszli menedżerowie, pracownicy różnych szczebli zarządzania, przedsiębiorcy, osoby pragnące zdobyć lub rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Cel studiów

1

Przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji w biznesie, której podstawowym celem jest utrzymywanie efektywnej komunikacji pomiędzy organizacją a otoczeniem, a także podejmowaniem działań promujących nowe produkty i projekty.

2

Zdobycie przez studentów wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu.

3

Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, a także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

Dodatkowo CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych ze studiami II stopnia jest:
1. Przygotowanie absolwentów na wykonywanie funkcji wysoko wykwalifikowanego specjalisty oraz na znalezienia atrakcyjnego miejsca pracy na stale rosnącym rynku specjalistów komunikacji,
2. przekazanie wiedzy, popartej praktycznymi wskazówkami nowatorskich rozwiązań, które gwarantują organizacji osiągnięcie statusu nowoczesności,
3. umożliwienie uzyskania kwalifikacji z zakresu współczesnych trendów, metod i technik zarządzania oraz umiejętności menedżerskich niezbędnych osobom zarządzającym firmami w turbulentnym otoczeniu,
4. dzięki umiejętności tworzenia skutecznych przekazów medialnych oraz dostosowywaniu właściwego narzędzia komunikacyjnego do sprawnego kształtowania pozytywnych relacji osób i instytucji z otoczeniem, absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. PR i rzecznik prasowy.

Program

Program studiów

II stopnia ze studiami podyplomowymi został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia

prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz przez specjalistów praktyków związanych z marketingiem i biznesem.

Ścisła współpraca

Dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w ramach programu studiów absolwent zyska wiedzę z zakresu Employer Brandingu, pozna aktualne praktyki i współczesne narzędzia komunikacji oraz procesy strategicznego Human Resources.

Program studiów II stopnia na specjalności Zarządzanie wizerunkiem firmy:

1

umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo i politologia,

2

zawiera blok przedmiotów z obszaru nauk o zarządzaniu, takich jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, rozwój koncepcji zarządzania, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą czy badania operacyjne, które pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania,

3

obejmuje także przedmioty takie jak: zarządzanie wizerunkiem i public relations, komunikacja medialna, rzecznictwo prasowe i relacje z mediami, kreacja w reklamie, sponsoring i Corporate Social Responsibility, event marketing, kreowanie wizerunku w sieci, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie marką.

W programie studiów II stopnia znajduje się także szereg zajęć pozwalających nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie kierowania zespołem, rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów. Przedmioty te dają ponadto świadomość osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje:

 • Trening kompetencji menedżerskich,
 • Kompetencje menedżera w nowoczesnej organizacji,
 • Komunikacja marketingowa,
 • Trening asertywności,
 • Negocjacje i metody wywierania wpływu,
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna,
 • Etyka biznesu,
 • Promocja i komunikacja marketingowa oraz zachowania organizacyjne.

Dodatkowo wśród przedmiotów realizowanych w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH znajdują się m.in.:

 • Wizerunek w organizacji,
 • Komunikacja firmy z otoczeniem i partnerami zagranicznymi,
 • Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu firmą,
 • Sponsoring,
 • Relacje z mediami,
 • Monitoring mediów, efekt medialny,
 • PR i rzecznictwo prasowe,
 • Zarządzanie social mediami,
 • Inicjatywa komunikacyjna w kryzysie,
 • Działalność w kryzysie komunikacyjnym,
 • Projektowanie kanałów komunikacyjnych.

Kwalifikacje

Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menedżer średniego i wyższego szczebla. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządczych w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych.

Absolwent łączy wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu opanowania warsztatu dziennikarskiego, specjalisty komunikacji i rzecznika prasowego. Po studiach jest przygotowany aby podjąć pracę w działach komunikacji, marketingu czy mediów społecznościowych. Dzięki umiejętności tworzenia skutecznych przekazów medialnych oraz dostosowywaniu właściwego narzędzia komunikacyjnego do sprawnego kształtowania pozytywnych relacji osób i instytucji z otoczeniem, absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. PR i rzecznik prasowy.

Ponadto wykazuje się w szczególności:

 • pogłębioną wiedzą z zakresu funkcjonowania systemów medialnych i aktów normatywnych, regulujących ich działalność,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów,
 • umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim; orazprzygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
 • wiedzą na temat narzędzi językowych, służących tworzeniu tekstów dziennikarskich pełniących funkcję informacyjną, publicystyczną i perswazyjną, na temat typów i gatunków dziennikarskich oraz na temat procesu komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i trudno dostępnych źródeł informacji.

Dodatkowo dzięki ukończeniu STUDIÓW PODYPLOMOWYCH absolwent będzie posiadał kompleksową znajomość procesów w kontekście zarządzania nowoczesną firmą.
Aktualne wiadomości i zdobyte kompetencje, w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, przełożą się na uzyskanie konkurencyjnej pozycji w różnych rodzajach działalności.
Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwent studiów będzie również przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą lub przedsiębiorstwem przemysłowym.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Biuro rekrutacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 098

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących tego kierunku.