Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi – 2-letnie

Zarządzanie zasobami ludzkimi + Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

To nowoczesna oferta, dzięki której jednocześnie realizujesz program studiów magisterskich i podyplomowych!
Studia II stopnia z podyplomowymi umożliwiają zdobycie dwóch dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie - po dwóch latach otrzymujesz od razu dyplom magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Połączenie studiów II stopnia z podyplomowymi to możliwość zdobycia nowych umiejętności i szerszych kompetencji oraz oszczędność czasu i pieniędzy!

Podejmując studia II stopnia z podyplomowymi oszczędzasz 1600 zł!!! *

Dwa dyplomy w dwa lata

Oszczędność czasu i pieniędzy

Szersze kompetencje i umiejętności

Większe szanse na rynku pracy

* Koszt studiów podyplomowych pn. Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji podejmowanych w pakiecie ze studiami II stopnia to 1600 zł zamiast 3200 zł

Czesne na studiach II stopnia sprawdź TUTAJ.

Nie pobieramy wpisowego!

Adresaci

1

Absolwenci szkół wyższych - studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w dowolnych kierunków i specjalności.

2

Osoby pełniące funkcje kierownicze m.in. w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia takich funkcji.

3

Kandydaci, którzy chcą kontynuować lub rozwijać swoją ścieżkę zawodową począwszy od stanowisk specjalistów lub HR Business Partnerów po obszary wymagające kompetencji menedżerskich.

4

Osoby chcące zdobyć lub pogłębić praktyczną wiedzę, łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

5

Obecni i przyszli menedżerowie, pracownicy różnych szczebli zarządzania, przedsiębiorcy, osoby pragnące zdobyć lub rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Dodatkowo STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w połączeniu ze studiami II stopnia w specjalności ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI adresowane są do osób zainteresowanych psychologicznymi aspektami zarządzania.

Cel studiów

1

Przygotowanie absolwentów do pełnienie funkcji zarówno specjalisty jak i menedżera w firmie.

2

Zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego.

3

Dostarczenie absolwentom szerokiego spojrzenia na rolę kapitału ludzkiego w organizacji i umożliwienie im w przyszłości uczestnictwa w planowaniu, realizacji i ocenie strategii personalnej firmy.

Dodatkowo CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych ze studiami II stopnia w specjalności ZZL jest:
1. przekazanie słuchaczom aktualnej, pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania kadrami i płacami,
2. wykształcenie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencyjnego rynku,
3. przekazanie wiedzy, podpartej praktycznymi wskazówkami nowatorskich rozwiązań, które gwarantują organizacji osiągnięcie statusu nowoczesności,
4. umożliwienie uzyskania kwalifikacji z zakresu współczesnych trendów, metod i technik zarządzania oraz umiejętności menedżerskich niezbędnych osobom zarządzającym firmami.

Program

Program studiów

II stopnia ze studiami podyplomowymi został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia

prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz przez specjalistów praktyków związanych z przemysłem i biznesem.

Ścisła współpraca

z przedsiębiorcami w ramach programu studiów pozwala na zdobycie przez studentów wiedzy biznesowej niezbędnej m.in. podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Program studiów II stopnia na specjalności Zarzadzanie zasobami ludzkimi:

1

umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i dodatkowo wiedzy i umiejętności z dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo i politologia,

2

zawiera blok przedmiotów z obszaru nauk o zarządzaniu, takich jak zarządzanie strategiczne, rozwój koncepcji zarządzania, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zachowania organizacyjne czy badania operacyjne, które pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania,

3

obejmuje także przedmioty takie jak makroekonomia, ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, prawo pracy, analiza finansowa i controlling oraz inwestycje rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie, pozwalające zrozumieć mechanizmy działania przedsiębiorstwa i pogłębienie wiedzy o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw (instytucji).

4

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Dobór i ocena pracowników,
 • Szkolenie i rozwój kadr,
 • Systemy wspomagania decyzji,
 • Techniki motywowania,
 • Negocjacje,
 • Decyzje menedżerskie w praktyce,
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna,
 • Trening kreatywnego myślenia,
 • Trening asertywności,

Komunikacja społeczna i interpersonalna.

Dodatkowo wśród przedmiotów realizowanych w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH znajdują się m.in.:

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Naliczanie płac i fundusz socjalny
 • Nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Rola i przedmiot zarządzania personelem w nowoczesnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Prowadzenie zebrań
 • Psychologia przywództwa i kierowanie zespołem
 • Coaching i jego zastosowanie
 • Struktura i organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
 • Ewidencja czasu pracy i elastyczne modele czasu i miejsca pracy
 • Rozumienie potrzeb pracowników i umiejętności postępowania z ludźmi

Kwalifikacje

Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menedżer średniego i wyższego szczebla. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów swoje pierwsze kroki zawodowe można stawiać w działach HR w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Zatrudnienie można znaleźć także w urzędach pracy czy biurach karier.
Wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w firmach oferujących szkolenia, w agencjach pośrednictwa lub w firmach konsultingowych.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych.

Ponadto wykazuje się w szczególności:

 • praktycznymi umiejętnościami w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie.
 • przygotowaniem do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów,
 • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów, a także świadomość osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje.

Dodatkowo dzięki ukończeniu STUDIÓW PODYPLOMOWYCH absolwent będzie posiadał kompleksową znajomość procesów w kontekście zarządzania firmą o statusie nowoczesności.

Aktualne wiadomości i zdobyte kompetencje, w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, przełożą się na uzyskanie konkurencyjnej pozycji w różnych rodzajach działalności.

Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwent studiów będzie również przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą lub przedsiębiorstwem przemysłowym, w tym także firmą o profilu górniczym.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na studia

Biuro rekrutacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 098

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
sobota, niedziela: 7.30-15.30*

*czynne w dni zjazdów

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących tego kierunku.