Prace dyplomowe

Informujemy, że Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Zasady dyplomowania

Zasady zostały określone w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. – pobierz tekst jednolity.

Zasady przeprowadzania egzaminu zdalnego – zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 11/2020.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Pliki do pobrania