Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia – inżynierskie – 3,5 letnie

lic-zarz-inzSpecjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Menedżer w przemyśle 4.0 NOWOŚĆ

To interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć umiejętności i nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami i wiedzą menedżerską.  Absolwent tego kierunku jest inżynierem przygotowanym do pracy zarówno w zespole, jak również do pełnienia funkcji kierowniczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dużym atutem kierunku jest to, że jego ukończenie daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania jak również z obszaru nauk technicznych. Przygotowanie menedżerskie w powiązaniu z wiedzą techniczną daje gwarancję właściwego rozumienia funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Wszystko to jest to niezwykle istotne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy i zapewnia dużą elastyczność w wyborze miejsca pracy oraz pozwala na łatwą adaptację do szybko zmieniających się wymagań rynku.

Są to studia skierowane w dużej mierze do osób z zacięciem inżynierskim, które mają predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, ale również do osób, którym bliskie są zagadnienia biznesowe, mających predyspozycje menedżerskie.

Adresaci

 • Osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranych zakresach inżynierii produkcji.
 • Osoby, które planują wykonywać pracę w zakresie organizowania i zarządzania personelem oraz koordynować prace zespołów badawczych.
 • Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą przy realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych jak również z doradztwem technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Cel studiów

 • Przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technicznych.
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (na bazie wiedzy ogólnej z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych, organizacyjnych i psychospołecznych.
 • Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery menedżerów i specjalistów w różnych strukturach organizacyjnych.
 • Nabycie przez absolwentów umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych problemów inżynierskich, menedżerskich i technicznych.
 • Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Program studiów

Program pozwala na rozwijanie wiedzy dwupłaszczyznowo: z jednej strony studenci poznają wszystkie tajniki zarządzania, z drugiej natomiast zdobywają wykształcenie techniczne.

Dominującymi formami kształcenia są formy praktyczne, które kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty). Gwarancją zdobycia umiejętności praktycznych jest fakt, że zajęcia w ogromnej mierze są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która na co dzień zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w firmach z otoczenia gospodarczego Uczelni. Ponadto w programie studiów przewidziana jest półroczna praktyka zawodowa.

Program obejmuje przedmioty podstawowe takie jak matematyka i fizyka, które prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania przedmiotów ścisłych. Z zakresu zarządzania podstawowymi przedmiotami są między innymi: podstawy zarządzania, badania operacyjne, zachowania organizacyjne czy trening umiejętności interpersonalnych.

Podczas zajęć z przedmiotów kierunkowych studenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje z takich przedmiotów jak: finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością, rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie inżynierskie, zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją, jak również materiałoznawstwo czy automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji.

Specjalności

 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Menedżer w przemyśle 4.0 NOWOŚĆ

Inżynieria procesów produkcji

inzynieria-1

Studia na tej specjalności rozszerzają umiejętności absolwenta inżyniera w stosunku do absolwentów klasycznych kierunków inżynierskich oraz przygotowują go do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Do przedmiotów specjalnościowych należą m.in.: procesy technologiczne, technologie i przemysł maszynowy, ergonomiczne kształtowanie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, podstawy transportu, podstawy lean manufacturing czy eksploatacja technicznych środków produkcji.

Absolwent specjalności Inżynieria Procesów Produkcji jest przygotowany do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

Menedżer w przemyśle 4.0

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom wiedzę i umiejętności związanych z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle, ale przede wszystkim umożliwi absolwentom uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania skutecznych strategii cyfryzacji. Absolwentom zostanie przekazany najbardziej kompleksowy oraz praktyczny know-how dotyczący rozwiązań stosowanych podczas wprowadzania czwartej rewolucji przemysłowej.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: automatyzacja procesów produkcyjnych, wprowadzenie do Industry 4.0., optymalizacja planowania produkcji, lean manufacturing w przemyśle czwartej generacji, podstawy projektowania wykorzystujące Industry 4.0, maintenance 4.0 – utrzymanie ruchu z elementami IoT, plan zdolności produkcyjnych i plan produkcji, opomiarowanie procesów produkcji i kaskadyzacja celów – od KPI”s do Business Plan Deployment, TPM – efektywna indywidualizowana implementacja.

Absolwenci specjalności nabywają wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how). Absolwent będzie przygotowany do roli członka zespołu pracującego nad projektami unowocześnienia fabryki, do rozmów o inicjatywach Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych.

Kwalifikacje

Absolwenci tego kierunku mają wiedzę, umiejętności i kompetencję z jednej strony do podejmowania decyzji menadżerskich, a z drugiej do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji. Maja merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzoru nad procesami i systemami produkcyjnymi, przystosowani są do pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz sprawnie posługują się nowoczesnymi metodami ukierunkowanymi na wzrost produktywności.

Szeroki wachlarz umiejętności praktycznych, wiedzy i kompetencji społecznych zdobytych przez absolwenta w trakcie studiów jest przydatny w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz kadry zarządzającej. Ponadto absolwenci są znakomicie przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.:

 • przedsiębiorstwami wysokich technologii,
 • techniką, produkcją, jakością i produktami,
 • procesami wytwórczymi, procesami produkcji,
 • działalnością innowacyjną i inwestycyjną.

Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie:

 • inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów,
 • inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • inżynierii ochrony środowiska,
 • inżynierii zarządzania jakością i kontroli.

Ponadto w obszarze stanowisk dla absolwentów tego kierunku znajdują się również stanowiska związane z:

 • ekonomiką produkcji i pracy,
 • controllingiem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzaniem strategicznym,
 • zarządzaniem finansami.

<< Wróć do oferty studiów inżynierskich

Sprawdź ofertę studiów II stopnia >>