Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia – inżynierskie – 3,5 letnie

lic-zarz-inzSpecjalności:

  • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  • Inżynieria procesów produkcji
  • Zarządzanie systemami jakości

Interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć umiejętności i nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami i wiedzą menedżerską. Absolwent jest inżynierem wybranej specjalności przygotowanym do pracy w zespole, ale także do pełnienia funkcji kierowniczej czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Atutem kierunku są przedmioty pozwalające na zdobycie umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania, niezbędnych obecnie w każdej pracy na każdym stanowisku, a szczególnie oczekiwanych u inżynierów przez pracodawców.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

We współczesnej rzeczywistości gospodarczej standardem staje się wprowadzanie w firmach systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz certyfikacja zewnętrzna produktów i usług.

Studia na specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy przygotowują studentów do podejmowania pracy w działach lub na samodzielnych stanowiskach w zakresie bhp.

inz-bhpPrzedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Należą do nich między innymi: identyfikacja czynników materialnego środowiska pracy, projektowanie i eksploatacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy, audit bezpieczeństwa pracy, komputerowe wspomaganie zarządzania, systemy i regulacje prawne ochrony pracy, normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii oraz rodzaje i zastosowanie ochron osobistych.

Absolwent znajdzie możliwość zatrudnienia jako osoba odpowiedzialna za realizację szeroko pojętej polityki w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz praktycznym stosowaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Absolwent może podjąć pracę jako specjalista z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz z zakresu szacowania i kategoryzowania ryzyka zawodowego, a także jako audytor wewnętrzny w obszarze monitorowania i auditowania zagadnień dotyczących warunków pracy.

Inżynieria procesów produkcji

Studia na specjalności Inżynieria Procesów Produkcji rozszerzają umiejętności absolwenta inżyniera w stosunku do absolwentów klasycznych kierunków inżynierskich oraz przygotowują go do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.inzynieria-1

 W ramach studiów realizowane są przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz specjalnościowe.

Do przedmiotów specjalnościowych należą m.in.: podstawy kontrolingu, zarządzanie projektami, ergonomiczne kształtowanie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, podstawy transportu, modelowanie symulacyjne, podstawy montażu, technologie i przemysł maszynowy, ochrona środowiska, podstawy procesów technologicznych.

Absolwent specjalności Inżynieria Procesów Produkcji jest przygotowany do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

Zarządzanie systemami jakości

Specjalność przeznaczona jest dla osób wiążących swą pracę zawodową z wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania jakością.

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności w obszarze planowania, wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością oraz nabycia kompetencji z zakresu zarządzania procesowego, audytowania czy posługiwania się technikami i metodami analiz ryzyka, a także rozwiązywania problemów. Nie zabraknie przedmiotów z prawa gospodarczego, bhp, standardów jakości, auditu, zarządzania przedsiębiorstwem, ergonomii czy logistyki. W procesie kształcenia duży nacisk jest położony na udział ludzi w systemie zarządzania jakością, zarówno pracowników, jak i klientów.

Studia kształcą menedżerów systemów zarządzania jakością. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach, w których wdraża się lub utrzymuje system zarządzania jakością (w tym jakością wyrobów, środowiska, bhp), firmach świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością, własnej firmie, realizując strategię nieustannego doskonalenia.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online

<< Wróć do oferty studiów inżynierskich

Sprawdź ofertę studiów II stopnia >>