Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Zarządzanie,  profil praktyczny w Uczelni Jana Wyżykowskiego zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego) w stopniu co najmniej dostatecznym, wymienionych poniżej efektów uczenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. Mieć podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, w szczególności ich istotnych elementów.
 2. Znać istotę, relacje i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów.
 3. Mieć elementarną wiedzę o metodach wykonywania typowych zadań związanych z kierowaniem organizacją.
 4. Umieć dostrzegać i wyjaśniać rolę przywództwa i negocjacji w procesach struktur
  i organizacji społecznych.
 5. Mieć elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
 6. Znać i umiejętnie interpretować podstawowe koncepcje człowieka oraz teorie motywacji.
 7. Wyjaśniać rolę kultury i etyki w procesach przemian współczesnych organizacji.
 8. Znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. Potrafić posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności.
 2. Umieć przewidywać zachowania członków społeczności/grupy, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie.
 3. Posiadać umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonywać konstruktywnej krytyki na podstawie zgromadzonych informacji.
 4. Posiadać podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i prowadzenia prostych analiz zjawisk społecznych w organizacji.
 5. Mieć podstawowe umiejętności z zakresu technologii informatycznych.
 6. Potrafić rozwiązywać dylematy decyzyjne i etyczne w organizacji.
 7. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. Potrafić działać i myśleć w sposób samodzielny.
 2. Być przygotowanym do uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury.
 3. Być przygotowanym do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności personalnych i badawczych.
 4. Być gotowym do podejmowania wyzwań zawodowych i działań w nowych warunkach i sytuacjach.

Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Zarządzanie,  profil praktyczny w Uczelni Jana Wyżykowskiego zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego) w stopniu co najmniej dostatecznym, wymienionych poniżej efektów uczenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. Mieć podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, w szczególności ich istotnych elementów.
 2. Znać istotę, relacje i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów.
 3. Mieć elementarną wiedzę o metodach wykonywania typowych zadań związanych z kierowaniem organizacją.
 4. Umieć dostrzegać i wyjaśniać rolę przywództwa i negocjacji w procesach struktur
  i organizacji społecznych.
 5. Mieć elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
 6. Znać i umiejętnie interpretować podstawowe koncepcje człowieka oraz teorie motywacji.
 7. Wyjaśniać rolę kultury i etyki w procesach przemian współczesnych organizacji.
 8. Znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. Potrafić posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności.
 2. Umieć przewidywać zachowania członków społeczności/grupy, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie.
 3. Posiadać umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonywać konstruktywnej krytyki na podstawie zgromadzonych informacji.
 4. Posiadać podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i prowadzenia prostych analiz zjawisk społecznych w organizacji.
 5. Mieć podstawowe umiejętności z zakresu technologii informatycznych.
 6. Potrafić rozwiązywać dylematy decyzyjne i etyczne w organizacji.
 7. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. Potrafić działać i myśleć w sposób samodzielny.
 2. Być przygotowanym do uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury.
 3. Być przygotowanym do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności personalnych i badawczych.
 4. Być gotowym do podejmowania wyzwań zawodowych i działań w nowych warunkach i sytuacjach.

Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Zarządzanie,  profil praktyczny w Uczelni Jana Wyżykowskiego zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego) w stopniu co najmniej dostatecznym, wymienionych poniżej efektów uczenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. Mieć podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, w szczególności ich istotnych elementów.
 2. Znać istotę, relacje i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów.
 3. Mieć elementarną wiedzę o metodach wykonywania typowych zadań związanych z kierowaniem organizacją.
 4. Umieć dostrzegać i wyjaśniać rolę przywództwa i negocjacji w procesach struktur
  i organizacji społecznych.
 5. Mieć elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
 6. Znać i umiejętnie interpretować podstawowe koncepcje człowieka oraz teorie motywacji.
 7. Wyjaśniać rolę kultury i etyki w procesach przemian współczesnych organizacji.
 8. Znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. Potrafić posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności.
 2. Umieć przewidywać zachowania członków społeczności/grupy, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie.
 3. Posiadać umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonywać konstruktywnej krytyki na podstawie zgromadzonych informacji.
 4. Posiadać podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i prowadzenia prostych analiz zjawisk społecznych w organizacji.
 5. Mieć podstawowe umiejętności z zakresu technologii informatycznych.
 6. Potrafić rozwiązywać dylematy decyzyjne i etyczne w organizacji.
 7. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. Potrafić działać i myśleć w sposób samodzielny.
 2. Być przygotowanym do uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury.
 3. Być przygotowanym do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności personalnych i badawczych.
 4. Być gotowym do podejmowania wyzwań zawodowych i działań w nowych warunkach i sytuacjach.