Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia, profil praktyczny, w Uczelni Jana Wyżykowskiego zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, wymienionych poniżej efektów uczenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. Posiadać ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki, oraz ekonomicznych aspektów górnictwa.
 2. Posiadać wiedzę ogólną o zasobach i wydobywaniu kopalin ze szczególnym uwzględnieniem kopalin aktualnie eksploatowanych oraz kopalin perspektywicznych, występujących na terenie Polski.
 3. Posiadać podstawową wiedzę dotyczącą procesów geologicznych kształtujących budowę skorupy ziemskiej.
 4. Mieć elementarną wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.
 5. Mieć wiedzę na temat procesów fizycznych zachodzących w górotworze oraz znać podstawowe zagrożenia towarzyszące eksploatacji górniczej.
 6. Mieć podstawową wiedzę o infrastrukturze i instalacjach technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zakładu górniczego, w tym szczególnie o instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. Potrafić posługiwać się narzędziami komputerowymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
 2. Potrafić wykonywać szkice i schematy sytuacyjne oraz czytać rysunki techniczne, mapy i przekroje geologiczne zawarte w projektach technicznych i dokumentacjach techniczno – ruchowych
 3. Umieć zastosować narzędzia matematyki, fizyki i chemii do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów powstających przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych.
 4. Potrafi prawidłowo ocenić zagrożenia występujące w górnictwie, umie się zachować w sytuacji zagrożenia oraz stosować odpowiednie środki prewencyjne, a także wykorzystać aparaty i sprzęt ratowniczy.
 5. Potrafi wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z ergonomią i warunkami pracy w górnictwie.
 6. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym na poziomie B2 (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. Rozumieć problemy związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.
 2. Potrafić odpowiednio określić priorytety służące do realizacji wytyczonego wcześniej zadania technicznego.
 3. Mieć świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w trakcie realizacji zadania.
 4. Rozumieć ważność rzetelnej analizy układów mechanicznych, zarówno w kontekście inżynierskim jak również pozatechnicznym, w szczególności związanym z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych.
 5. Rozumieć rolę technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w pracach inżynierskich związanych z górnictwem i geologią.

Rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Podczas rekrutacji kandydaci zostaną ocenieni na podstawie kryterium W=s*10+sw+p, gdzie:

 • W – wynik końcowy,
 • s – ocena na dyplomie ze studiów inżynierskich I stopnia,
 • sw – średnia ważona z całego toku studiów inżynierskich,
 • p – punkty dodatkowe za ukończenie studiów I stopnia o profilu górniczym.

Punkty dodatkowe (p):

 • 10 – ukończenie studiów na kierunku Górnictwo i geologia,
 • 5 – ukończenie studiów na kierunkach: Geoinżynieria, Wiertnictwo nafty i gazu, Geoinformatyka, Geologia, Geofizyka, Geotechnika, Geoinformatyka,
 • 0 – ukończenie kierunków studiów nie związanych z branżą górniczą.

Na studia zostanie przyjętych 50 kandydatów z najwyższym uzyskanym wynikiem końcowym.

Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia, profil praktyczny, w Uczelni Jana Wyżykowskiego zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, wymienionych poniżej efektów uczenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. Posiadać ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki, oraz ekonomicznych aspektów górnictwa.
 2. Posiadać wiedzę ogólną o zasobach i wydobywaniu kopalin ze szczególnym uwzględnieniem kopalin aktualnie eksploatowanych oraz kopalin perspektywicznych, występujących na terenie Polski.
 3. Posiadać podstawową wiedzę dotyczącą procesów geologicznych kształtujących budowę skorupy ziemskiej.
 4. Mieć elementarną wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.
 5. Mieć wiedzę na temat procesów fizycznych zachodzących w górotworze oraz znać podstawowe zagrożenia towarzyszące eksploatacji górniczej.
 6. Mieć podstawową wiedzę o infrastrukturze i instalacjach technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zakładu górniczego, w tym szczególnie o instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. Potrafić posługiwać się narzędziami komputerowymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
 2. Potrafić wykonywać szkice i schematy sytuacyjne oraz czytać rysunki techniczne, mapy i przekroje geologiczne zawarte w projektach technicznych i dokumentacjach techniczno – ruchowych
 3. Umieć zastosować narzędzia matematyki, fizyki i chemii do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów powstających przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych.
 4. Potrafi prawidłowo ocenić zagrożenia występujące w górnictwie, umie się zachować w sytuacji zagrożenia oraz stosować odpowiednie środki prewencyjne, a także wykorzystać aparaty i sprzęt ratowniczy.
 5. Potrafi wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z ergonomią i warunkami pracy w górnictwie.
 6. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym na poziomie B2 (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. Rozumieć problemy związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.
 2. Potrafić odpowiednio określić priorytety służące do realizacji wytyczonego wcześniej zadania technicznego.
 3. Mieć świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w trakcie realizacji zadania.
 4. Rozumieć ważność rzetelnej analizy układów mechanicznych, zarówno w kontekście inżynierskim jak również pozatechnicznym, w szczególności związanym z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych.
 5. Rozumieć rolę technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w pracach inżynierskich związanych z górnictwem i geologią.

Rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Podczas rekrutacji kandydaci zostaną ocenieni na podstawie kryterium W=s*10+sw+p, gdzie:

 • W – wynik końcowy,
 • s – ocena na dyplomie ze studiów inżynierskich I stopnia,
 • sw – średnia ważona z całego toku studiów inżynierskich,
 • p – punkty dodatkowe za ukończenie studiów I stopnia o profilu górniczym.

Punkty dodatkowe (p):

 • 10 – ukończenie studiów na kierunku Górnictwo i geologia,
 • 5 – ukończenie studiów na kierunkach: Geoinżynieria, Wiertnictwo nafty i gazu, Geoinformatyka, Geologia, Geofizyka, Geotechnika, Geoinformatyka,
 • 0 – ukończenie kierunków studiów nie związanych z branżą górniczą.

Na studia zostanie przyjętych 50 kandydatów z najwyższym uzyskanym wynikiem końcowym.

Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia, profil praktyczny, w Uczelni Jana Wyżykowskiego zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, wymienionych poniżej efektów uczenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. Posiadać ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki, oraz ekonomicznych aspektów górnictwa.
 2. Posiadać wiedzę ogólną o zasobach i wydobywaniu kopalin ze szczególnym uwzględnieniem kopalin aktualnie eksploatowanych oraz kopalin perspektywicznych, występujących na terenie Polski.
 3. Posiadać podstawową wiedzę dotyczącą procesów geologicznych kształtujących budowę skorupy ziemskiej.
 4. Mieć elementarną wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.
 5. Mieć wiedzę na temat procesów fizycznych zachodzących w górotworze oraz znać podstawowe zagrożenia towarzyszące eksploatacji górniczej.
 6. Mieć podstawową wiedzę o infrastrukturze i instalacjach technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zakładu górniczego, w tym szczególnie o instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. Potrafić posługiwać się narzędziami komputerowymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
 2. Potrafić wykonywać szkice i schematy sytuacyjne oraz czytać rysunki techniczne, mapy i przekroje geologiczne zawarte w projektach technicznych i dokumentacjach techniczno – ruchowych
 3. Umieć zastosować narzędzia matematyki, fizyki i chemii do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów powstających przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych.
 4. Potrafi prawidłowo ocenić zagrożenia występujące w górnictwie, umie się zachować w sytuacji zagrożenia oraz stosować odpowiednie środki prewencyjne, a także wykorzystać aparaty i sprzęt ratowniczy.
 5. Potrafi wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z ergonomią i warunkami pracy w górnictwie.
 6. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym na poziomie B2 (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. Rozumieć problemy związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.
 2. Potrafić odpowiednio określić priorytety służące do realizacji wytyczonego wcześniej zadania technicznego.
 3. Mieć świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w trakcie realizacji zadania.
 4. Rozumieć ważność rzetelnej analizy układów mechanicznych, zarówno w kontekście inżynierskim jak również pozatechnicznym, w szczególności związanym z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych.
 5. Rozumieć rolę technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w pracach inżynierskich związanych z górnictwem i geologią.

Rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Podczas rekrutacji kandydaci zostaną ocenieni na podstawie kryterium W=s*10+sw+p, gdzie:

 • W – wynik końcowy,
 • s – ocena na dyplomie ze studiów inżynierskich I stopnia,
 • sw – średnia ważona z całego toku studiów inżynierskich,
 • p – punkty dodatkowe za ukończenie studiów I stopnia o profilu górniczym.

Punkty dodatkowe (p):

 • 10 – ukończenie studiów na kierunku Górnictwo i geologia,
 • 5 – ukończenie studiów na kierunkach: Geoinżynieria, Wiertnictwo nafty i gazu, Geoinformatyka, Geologia, Geofizyka, Geotechnika, Geoinformatyka,
 • 0 – ukończenie kierunków studiów nie związanych z branżą górniczą.

Na studia zostanie przyjętych 50 kandydatów z najwyższym uzyskanym wynikiem końcowym.