Pedagogika

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

lic-pedagogikaSpecjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia  NOWOŚĆ
 • Pedagogika rodziny  NOWOŚĆ

Kierunek dla osób, które interesują się życiem i rozwojem człowieka oraz procesem jego edukacji. Atutem studiów jest możliwość zdobycia umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy pedagoga i przydatnych w wychowywaniu własnych dzieci oraz uzyskania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki, psychologii czy socjologii. Pedagogika w UJW to: interesujące zajęcia realizowane w formie treningów i warsztatów oraz wycieczki dydaktyczne do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w Polsce i za granicą. Absolwenci, w zależności od studiowanej specjalności, mogą znaleźć pracę m.in. w: szkołach podstawowych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Nursery teacher reading book aloud to children in a kindergarten group

Są to studia dwuspecjalnościowe adresowane do osób, które pragną profesjonalnie zajmować się kształceniem i wychowywaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pierwsze lata życia dzieci są bowiem okresem ich intensywnego rozwoju zarówno fizycznego, intelektualnego, jak i emocjonalno-społecznego. Odpowiednio zorganizowane i realizowane oddziaływania edukacyjne wobec dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stymulują ich rozwój, pobudzają ich zainteresowanie światem zewnętrznym oraz nauką, a także przyczyniają się do niwelowania ich dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, jak również do wyrównywania zaniedbań środowiskowych.

Przedmioty specjalnościowe obejmują m. in. zagadnienia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wspomagania rozwoju dziecka, edukacji zdrowotnej, edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych, logopedii, emisji głosu, edukacji muzycznej, edukacji plastyczno-technicznej, metodyki edukacji językowej i polonistycznej w przedszkolu, metodyki edukacji polonistycznej w klasach I-III, metodyki edukacji matematycznej w przedszkolu, metodyki edukacji matematycznej i informatycznej w klasach I-III, metodyki edukacji przyrodniczej w przedszkolu, metodyki edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, wychowania fizycznego z metodyką itp.

Absolwent tej specjalności jest odpowiednio przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może być zatrudniony na stanowisku:

 • nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych,

 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

Top view image of group of young people putting their hands together. Friends with stack of hands showing unity.Absolwent posiada przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz instytucjach wsparcia, takich jak:

 • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze),
 • placówki typu interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze),
 • placówki typu socjalizacyjnego (domy dziecka, placówki wielofunkcyjne – OHP),
 • placówki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (ośrodki szkolno – wychowawcze),
 • placówki typu resocjalizacyjnego (młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze),
 • placówki szkolne (świetlice, zespół zajęć pozalekcyjnych),
 • instytucje wsparcia (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, PCPR),
 • placówki opieki nad ludźmi dorosłymi (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dziennego),
 • placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).

 Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online

Sprawdź ofertę studiów II stopnia >>