Administracja

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

lic-administracja

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją
Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Administracja publiczna

Specjalność po ukończeniu której posiądziesz niezbędne umiejętności i wiedzę pozwalające precyzyjnie wykonywać pracę personelu kierowniczego  średniego szczebla w organach administracji publicznej wszystkich szczebli. Będziesz przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji, wykonywania funkcji urzędniczej, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji.

Podczas studiów, w ramach tej specjalności zdobędziesz m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • nowoczesnego zarządzania publicznego;
 • poznasz systemy informacyjne w administracji oraz posiądziesz umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych;
 • dzięki znajomości mechanizmów kształtujących przedsiębiorstwa będziesz potrafił w efektywny sposób zarządzać mieniem publicznym;
 • umiejętność planowania;
 • poznasz specyfikę planowania przestrzennego.

Portrait of happy female entrepreneur sitting at office desk. Horizontal shot.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w organach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych i unijnych, krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, małym i średnim biznesie oraz wszelkiego rodzaju organizacjach pozarządowych. Absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich na kierunku Stosunki międzynarodowe w UJW.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

To specjalność po ukończeniu której posiądziesz kompetencje i umiejętności  w obszarze zarządzania gospodarką rynkową. Twoje umiejętności i wiedza będą równie wartościowe dla jednostek samorządowych oraz podległych samorządom spółkom czy zakładom komunalnym. Oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z obszaru zarządzania, posiądziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy ekonomicznej, polityki regionalnej, procesów demograficznych, umiejętność nowoczesnego zarządzania obiegiem,  ochroną i archiwizacją dokumentów.

Podczas studiów, w ramach tej specjalności zdobędziesz m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym;
 • sporządzania biznes planu i analizy ekonomicznej;
 • zarządzania zasobami ludzkimi;
 • zarządzania projektami.

Wśród tradycyjnych dla administracji zagadnień w programie nauczania zawarte zostały przedmioty z dziedzin prawa, w szczególności prawa administracyjnego, konstytucyjnego, finansowego, gospodarczego, cywilnego, międzynarodowego i unijnego oraz wykroczeń.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz administracji na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online

Sprawdź ofertę studiów II stopnia >>