Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

To nowoczesna oferta, dzięki której jednocześnie realizujesz program studiów magisterskich i podyplomowych!

Studia II stopnia z podyplomowymi umożliwiają zdobycie dwóch dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie – po dwóch latach otrzymujesz od razu dyplom magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Połączenie studiów II stopnia z podyplomowymi to możliwość zdobycia nowych umiejętności i szerszych kompetencji oraz oszczędność czasu i pieniędzy!

Rekrutacja online

PODEJMUJĄC STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI OSZCZĘDZASZ 1600 ZŁ!!! *

* Koszt studiów podyplomowych pn. Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji podejmowanych w pakiecie ze studiami II stopnia to 3200 zł zamiast 4800 zł

Czesne na studiach II stopnia sprawdź TUTAJ.

Nie pobieramy wpisowego!

Adresaci

Absolwenci szkół wyższych – studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w dowolnych kierunków i specjalności.

Osoby pełniące funkcje kierownicze m.in. w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia takich funkcji.

 

Kandydaci, którzy chcą kontynuować lub rozwijać swoją ścieżkę zawodową począwszy od stanowisk specjalistów lub HR Business Partnerów po obszary wymagające kompetencji menedżerskich.

Osoby chcące zdobyć lub pogłębić praktyczną wiedzę, łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

Obecni i przyszli menedżerowie, pracownicy różnych szczebli zarządzania, przedsiębiorcy, osoby pragnące zdobyć lub rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Dodatkowo STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w połączeniu ze studiami II stopnia w specjalności ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI adresowane są do osób zainteresowanych psychologicznymi aspektami zarządzania.

Cele studiów

 • Przygotowanie absolwentów do pełnienie funkcji zarówno specjalisty jak i menedżera w firmie.

 • Zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego.

 • Dostarczenie absolwentom szerokiego spojrzenia na rolę kapitału ludzkiego w organizacji i umożliwienie im w przyszłości uczestnictwa w planowaniu, realizacji i ocenie strategii personalnej firmy.

Dodatkowo CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych ze studiami II stopnia w specjalności ZZL jest:

 1. przekazanie słuchaczom aktualnej, pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania kadrami i płacami,
 2. wykształcenie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencyjnego rynku,
 3. przekazanie wiedzy, podpartej praktycznymi wskazówkami nowatorskich rozwiązań, które gwarantują organizacji osiągnięcie statusu nowoczesności,
 4. umożliwienie uzyskania kwalifikacji z zakresu współczesnych trendów, metod i technik zarządzania oraz umiejętności menedżerskich niezbędnych osobom zarządzającym firmami.
Grupa czterech osób podczas spotkania biznesowego

Program

Program studiów

II stopnia ze studiami podyplomowymi został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia

prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz przez specjalistów praktyków związanych z przemysłem i biznesem.

Ścisła współpraca

z przedsiębiorcami w ramach programu studiów pozwala na zdobycie przez studentów wiedzy biznesowej niezbędnej m.in. podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Program studiów II stopnia na specjalności Zarzadzanie zasobami ludzkimi:

 1. umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i dodatkowo wiedzy i umiejętności z dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo i politologia,
 2. zawiera blok przedmiotów z obszaru nauk o zarządzaniu, takich jak zarządzanie strategiczne, rozwój koncepcji zarządzania, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zachowania organizacyjne czy badania operacyjne, które pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania,
 3. obejmuje także przedmioty takie jak makroekonomia, ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, prawo pracy, analiza finansowa i controlling oraz inwestycje rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie, pozwalające zrozumieć mechanizmy działania przedsiębiorstwa i pogłębienie wiedzy o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw (instytucji).
 4. Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Dobór i ocena pracowników,
 • Szkolenie i rozwój kadr,
 • Systemy wspomagania decyzji,
 • Techniki motywowania,
 • Negocjacje,
 • Decyzje menedżerskie w praktyce,
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna,
 • Trening kreatywnego myślenia,
 • Trening asertywności,
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna.

Dodatkowo wśród przedmiotów realizowanych w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH znajdują się m.in.:

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Rola i przedmiot zarządzania personelem w nowoczesnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Prowadzenie zebrań
 • Psychologia przywództwa i kierowanie zespołem
 • Coaching i jego zastosowanie
 • Struktura i organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
 • Ewidencja czasu pracy i elastyczne modele czasu i miejsca pracy
 • Rozumienie potrzeb pracowników i umiejętności postępowania z ludźmi

Kwalifikacje

Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menedżer średniego i wyższego szczebla. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów swoje pierwsze kroki zawodowe można stawiać w działach HR w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Zatrudnienie można znaleźć także w urzędach pracy czy biurach karier.

Wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w firmach oferujących szkolenia, w agencjach pośrednictwa lub w firmach konsultingowych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych.

Ponadto wykazuje się w szczególności:

 • praktycznymi umiejętnościami w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie.
 • przygotowaniem do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów,
 • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów, a także świadomość osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje.

Dodatkowo dzięki ukończeniu STUDIÓW PODYPLOMOWYCH absolwent będzie posiadał kompleksową znajomość procesów w kontekście zarządzania firmą o statusie nowoczesności.

Aktualne wiadomości i zdobyte kompetencje, w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, przełożą się na uzyskanie konkurencyjnej pozycji w różnych rodzajach działalności.

Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwent studiów będzie również przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą lub przedsiębiorstwem przemysłowym, w tym także firmą o profilu górniczym.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093, 887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do rekrutacji online

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.