Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

To nowoczesna oferta, dzięki której jednocześnie realizujesz program studiów magisterskich i podyplomowych!

Studia II stopnia z podyplomowymi umożliwiają zdobycie dwóch dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie- po dwóch latach otrzymujesz od razu dyplom magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Połączenie studiów II stopnia z podyplomowymi to możliwość zdobycia nowych umiejętności i szerszych kompetencji oraz oszczędność czasu i pieniędzy!

Rekrutacja online

PODEJMUJĄC STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI OSZCZĘDZASZ 1300 ZŁ!!! *

* Koszt studiów podyplomowych pn. Nowoczesne zarządzanie w firmie o profilu górniczym podejmowanych w pakiecie ze studiami II stopnia to 3200,00 zł

Czesne na studiach II stopnia sprawdź TUTAJ.

Nie pobieramy wpisowego!

Adresaci

Absolwenci szkół wyższych – studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w dowolnych kierunkach i specjalnościach.

Osoby chcące zdobyć lub pogłębić praktyczną wiedzę łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

Zainteresowani poznaniem zasad funkcjonowania rynków finansowych, strategii finansowo-ekonomicznej w działalności gospodarczej, wykorzystania zaawansowanych instrumentów finansowych, prowadzenia analiz finansowych, innowacji na rynkach finansowych, a także prawa finansowego.

Obecni i przyszli menedżerowie, pracownicy różnych szczebli zarządzania, przedsiębiorcy, osoby pragnące zdobyć lub rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Dodatkowo STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w połączeniu ze studiami II stopnia adresowane są do menadżerów lub osób aspirujących na stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach związanych z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacją paliw kopalnych.

Cele studiów

 • Przekazanie wiedzy w zakresie nauk prawnych, poznanie ich specyfiki i relacji wobec innych dyscyplin naukowych.

 • Zdobycie przez studentów wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle, opracowywania i realizacji planów rozwoju oraz wdrażania strategii firmy czy przedsiębiorstwa przemysłowego.

 • Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, a także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

Dodatkowo CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych ze studiami II stopnia jest:

 1. przygotowanie absolwentów do efektywnego zarządzania firmą przemysłową funkcjonującą w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 2. przekazanie wiedzy, podpartej praktycznymi wskazówkami nowatorskich rozwiązań, które gwarantują organizacji osiągnięcie statusu nowoczesności,
 3. umożliwienie uzyskania kwalifikacji z zakresu współczesnych trendów, metod i technik zarządzania oraz umiejętności menedżerskich niezbędnych osobom zarządzającym firmami w turbulentnym otoczeniu,
 4. przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu eksploatacji złóż, niezbędnej do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem wydobyciem i transportem w warunkach kontrolowanych.
Portret młodego lidera biznesu

Program

Program studiów

II stopnia ze studiami podyplomowymi został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia

prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz przez specjalistów praktyków związanych z przemysłem i biznesem.

Ścisła współpraca

z przedsiębiorcami w ramach programu studiów pozwala na zdobycie przez studentów wiedzy biznesowej niezbędnej m.in. podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Program studiów II stopnia na specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji:

 1. umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i dodatkowo wiedzy i umiejętności z dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo i politologia,
 2. zawiera blok przedmiotów z obszaru nauk o zarządzaniu, takich jak zarządzanie strategiczne, rozwój koncepcji zarządzania, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zachowania organizacyjne czy badania operacyjne, które pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania,
 3. obejmuje także przedmioty takie jak makroekonomia, ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa i controlling oraz inwestycje rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie pozwalające zrozumieć mechanizmy działania przedsiębiorstwa,
 4. mieści dodatkowo grupę przedmiotów prawnych, takich jak: ochrona własności intelektualnej, prawo cywilne, pracy i administracyjne, które pozwalają na pogłębienie wiedzy o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw (instytucji).
 5. to także szereg zajęć pozwalających nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie kierowania zespołem, rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów. Przedmioty te dają ponadto świadomość osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje:
 • Trening kompetencji menedżerskich,
 • Kompetencje menedżera w nowoczesnej organizacji,
 • Komunikacja marketingowa,
 • Trening asertywności,
 • Negocjacje i metody wywierania wpływu,
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna,
 • Etyka biznesu,
 • Promocja i komunikacja marketingowa oraz zachowania organizacyjne.

Dodatkowo wśród przedmiotów realizowanych w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH znajdują się m.in.:

 • Ekonomika w górnictwie,
 • Ryzyko w zarzadzaniu przedsiębiorstwem górniczym,
 • Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu firmą,
 • Zarzadzanie procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw,
 • Zintegrowane planowanie produkcji,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • CSR i zrównoważony rozwój,
 • Marketing przyszłości,
 • Psychologia w procesie zarządzania,
 • Coaching w biznesie,
 • Podstawy eksploatacji złóż.

Kwalifikacje

Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menedżer średniego i wyższego szczebla. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych.

Ponadto wykazuje się w szczególności:

 • pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów,
 • umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim; oraz przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
 • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów, a także świadomością osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje,
 • zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i trudno dostępnych źródeł informacji.

Dodatkowo dzięki ukończeniu STUDIÓW PODYPLOMOWYCH absolwent będzie posiadał kompleksową znajomość procesów w kontekście zarządzania firmą o statusie nowoczesności.

Aktualne wiadomości i zdobyte kompetencje, w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, przełożą się na uzyskanie konkurencyjnej pozycji w różnych rodzajach działalności.

Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwent studiów będzie również przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą lub przedsiębiorstwem przemysłowym, w tym także firmą o profilu górniczym.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093, 887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do rekrutacji online

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.