Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

To nowoczesna oferta, dzięki której jednocześnie realizujesz program studiów magisterskich i podyplomowych!

Studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia z podyplomowymi umożliwiają zdobycie dwóch dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie- po 1,5 roku studiów otrzymujesz od razu dyplom magistra inżyniera i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Połączenie studiów II stopnia z podyplomowymi to możliwość zdobycia nowych umiejętności i szerszych kompetencji oraz oszczędność czasu i pieniędzy!

Przedmioty z planu studiów podyplomowych realizowane będą ONLINE.

Rekrutacja online

PODEJMUJĄC STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI OSZCZĘDZASZ 2200 ZŁ!!! *

* Koszt studiów podyplomowych pn. Nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie w pakiecie ze studiami II stopnia to 3300,00 zł

Czesne na studiach II stopnia sprawdź TUTAJ.

Nie pobieramy wpisowego!

Adresaci

Osoby, które posiadają tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydaci, których zainteresowania dotyczą procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, których interesują sposoby poszukiwania i rozpoznawania złóż, techniki ich eksploatacji oraz specyfika maszyn stosowanych do tych etapów.

Menedżerowie, kierownicy i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi.

Osoby, które w przyszłości będą zarządzały pracownikami.

Osoby zainteresowane psychologicznymi aspektami zarządzania i chcące zgłębiać zagadnienia takie jak:
 • zarządzanie kompetencjami,
 • nowoczesne systemy wynagrodzeń,
 • zarządzanie projektami,
 • szkolenia i rozwój pracowników,
 • ocena i selekcja pracowników,
 • prawo pracy,
 • organizacja funkcji personalnej.

Cele studiów

 • Przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy ogólnej z zakresu nauk o ziemi, kompleksowej i pogłębionej wiedzy z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu górnictwa i geologii.

 • Pogłębianie wiedzy teoretycznej o zjawiskach i procesach technicznych związanych z górnictwem i geologią.

 • Pogłębianie nabytych przez studenta umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych, jak również bardziej złożonych i nietypowych problemów inżynieryjno-technicznych oraz zadań inżynierskich, przeprowadzenia pomiarów, projektowania urządzeń i procesów wymagających stosowania standardów i norm inżynierskich, wykorzystując doświadczenia zdobyte w środowisku inżynierskim.

 • Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do spełnienia wymogów określonych przez Wyższy Urząd Górniczy, a także niezbędnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w różnych strukturach organizacyjnych.

Dodatkowo CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych ze studiami II stopnia jest:

 1. zdobycie lub ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych jako zasadniczego składnika współczesnego menedżera,
 2. podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.
Portret młodego lidera biznesu

Program

Program studiów

II stopnia ze studiami podyplomowymi został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia

prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz przez specjalistów praktyków związanych z przemysłem i biznesem.

Ścisła współpraca

z przedsiębiorcami w ramach programu studiów pozwala na zdobycie przez studentów wiedzy biznesowej niezbędnej m.in. podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Program studiów II stopnia

w pełni uwzględnia wymogi określone przez Wyższy Urząd Górniczy, które są wymagane do uzyskania kwalifikacji osób wykonujących czynności: kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań i wentylacji, w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej oraz w dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.

Przedmioty kierunkowe na Górnictwie

geologia ogólna, złożowa i górnicza, geodezja górnicza, podstawy wiertnictwa, urządzenia elektryczne i automatyka, systemy mechanizacji w górnictwie, mechanika górotworu i geotechnika, aerologia górnicza, odwodnienie kopalń, bhp w przemyśle górniczym, ratownictwo górnicze, prawo geologiczne i górnicze, techniki strzelnicze w górnictwie.

Plan studiów

przewiduje, że przedmioty kierunkowe i specjalnościowe studenci Górnictwa realizują w formie tradycyjnej (w trakcie weekendowych zjazdów w siedzibie Filii w Lubinie) a zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych realizowane są online, także w weekendy.

Zajęcia laboratoryjne

realizowane są specjalistycznych laboratoriach zlokalizowanych w UJW. Część zajęć, związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, realizowana jest w Stacji Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie oraz na Poligonie szkoleniowym Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.

Wśród przedmiotów realizowanych w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH znajdują się m.in.:

 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw,
 • kompleksowe zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Marketing przyszłości,
 • Kompetencje menagera w nowoczesnej organizacji,
 • Komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna przedsiębiorstwa,
 • Kształtowanie systemów motywacyjnych,
 • Rola i przedmiot zarządzania personelem w nowoczesnym systemie zarzadzania przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Coaching i kierowanie zespołem. 

Kwalifikacje

Absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk o ziemi, kompleksową i pogłębioną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik eksploatacji złóż i zasad bezpieczeństwa pracy.

Absolwent będzie także przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą, posiadając podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych, prawa pracy i prawa gospodarczego, a także komunikacji interpersonalnej, które pozwalają jej na prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź też pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz typowo pracowniczych w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych prywatnych. 

Perspektywy zatrudnienia

 1. Podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze – jako kadra zarządzająca produkcją.
 2. Przedsiębiorstwa budownictwa podziemnego i geotechnicznego.
 3. Jednostki organizacyjne, których działalność związana jest z gospodarką i eksploatacją złóż.
 4. Firmy prowadzące rozpoznanie złóż kopalin, firmy geologiczne i geofizyczne.
 5. Przedsiębiorstwa zajmujące się przeróbką kopalin.
 6. Organy nadzoru górniczego, nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej.
 7. Przedsiębiorstwa współpracujące z branżą wydobywczą (np. producenci maszyn górniczych, materiałów wybuchowych, firmy usługowe obsługujące przedsiębiorstwa górnicze, np. prowadzące roboty strzałowe itp.).
 8. Międzynarodowe korporacje górnicze i budowlane, firmy konsultingowe, jednostki badawczo-rozwojowe.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093, 887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do rekrutacji online

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.