plansza informująca o szkoleniu dla asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na szkolenie pn. Asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami, które realizujemy we współpracy z Fundacją Eudajmonia. Rekrutacja trwa! Początek szkolenia to listopad 2021 r.

Cel szkolenia

poszerzenie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności kandydatek i kandydatów w zakresie wspierania procesu integracji osób z niepełnosprawnościami z najbliższym środowiskiem i społecznością lokalną, zwiększanie ich niezależności, samodzielności i aktywności społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia został pozytywnie przetestowany przez partnera szkoleń (Fundację Eudajmonia) w trakcie dotychczas realizowanych działań i stanowi podstawę szkolenia i rozwoju kadry pracującej lub chcącej pracować na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami.

Czas trwania i forma zajęć

172 godziny wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk. Szkolenie będzie się odbywać w formie 2-dniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Metody prowadzenia

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami warsztatowymi z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacji nieformalnej (m.in. gry i ćwiczenia szkoleniowe, symulacje różnych rodzajów niepełnosprawności, narzędzia interaktywne), w tym bazujących na dotychczasowym doświadczeniu uczestników/czek i wymianie tych doświadczeń. W warsztatach w charakterze trenerów/rek oraz współprowadzących zajęcia uczestniczą osoby z różnego rodzaju i stopniem niepełnosprawności współpracujące z Fundacją Eudajmonia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów w wersji elektronicznej (prezentacje, filmy, teksty aktów prawnych) poszerzających i systematyzujących treści poruszane w trakcie zajęć.

Wykładowcy

Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych specjalistów-praktyków oraz kadrę dydaktyczną UJW mających kilkuletnie (min. 3 letnie) doświadczenie w bezpośredniej pracy z OzN z wykorzystaniem w/w form wsparcia oraz posiadających doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, wykładów i warsztatów.

Wśród prowadzących:

 • dr Agnieszka Nowicka
 • mgr Małgorzata Karlak-Kąca
 • mgr Katarzyna Lotka
 • mgr Katarzyna Ostrowska
 • mgr Aleksandra Kumor
 • mgr Filip Rodzik

Program szkolenia

 1. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce na tle rozwiązań europejskich. Wymiar instytucjonalno-prawny. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności.
 2. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – geneza, organizacja usługi, zasady i etyka pracy asystenta.
 3. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa podstawowych sprzętów i pomocy ortopedycznych.
 4. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością narządów słuchu, głosu i mowy.
 5. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 6. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością narządów wzroku.
 7. Specyfika pracy z osobami z  doświadczeniem kryzysu psychicznego.
 8. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnością neurologiczną (w tym udary/afazja)
 9. Specyfika pracy z osobami z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi.
 10. Aktywizacja i pomoc osobom w wieku starszym.
 11. Praca z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami. Sytuacje trudne w pracy asystenckiej.
 12. Alternatywne formy komunikowania się.
 13. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 14. Praktyka.

Warunki ukończenia

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Efekt udziału w szkoleniu

Przeprowadzone szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie najważniejszych zagadnień teoretycznych innowacyjnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, a także zdobycie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Uczestnicy/czki szkoleń nabędą wiedzę na temat innowacyjnych metod wspierania oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiną umiejętności zastosowania tej wiedzy, dostarczonych narzędzi i przedstawionych metod w pracy z OzN.

Rezultaty tych działań będą trwałe i przyczynią się do podwyższenia kwalifikacji osób w nich uczestniczących oraz utrwalenia w nich postaw działania zgodnie z duchem i zasadami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Koszt

1600,00 zł

Rekrutacja, kontakt, informacje, zapisy

mgr Anna Przegalińska

tel. 767465304, e-mail: a.przegalinska@ujw.pl

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6B, 59-100 Polkowice, p. A419 (III piętro)