Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie

Wydział ma siedzibę w Lubinie przy ul. Odrodzenia 21,23.

Pracami wydziału kieruje Dziekan dr Tadeusz Kierzyk.

Na wydziale funkcjonuje Rada Wydziału, której przewodniczy Dziekan. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele samorządu studenckiego. Rada m.in. ustala ogólne kierunki działalności Uczelni czy też zatwierdza programy studiów.

Kierunki studiów jak i specjalności są tworzone z myślą o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców naszego Regionu. Obecnie wydział prowadzi trzy kierunki studiów I stopnia, studia II stopnia oraz studia podyplomowe.

Sprawy studenckie można załatwić w Dziekanacie w pokoju 114 w godzinach pracy działu.

Na wydziale prowadzone są studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Górnictwo i Geologia
 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Inżynieria procesów produkcji
 • Zarządzanie systemami jakości

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Zarządzanie
 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia II stopnia – magisterskie 2-letnie

Zarządzanie o profilu praktycznym
 • Zarządzanie w przemyśle
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem

Jednolite studia magisterskie 5-letnie

Prawo o profilu praktycznym

Na wydziale prowadzone są także studia podyplomowe – sprawdź ofertę.


Studenci realizują programy studiów przygotowane w oparciu o wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz oczekiwania przedsiębiorców z terenu Zagłębia Miedziowego. Większość przedmiotów realizowana jest w sposób praktyczny w pracowniach komputerowych czy specjalistycznych laboratoriach (m.in.: metrologii i materiałoznawstwa, fizyki, chemii, ergonomii, elektroniki, aerologii czy miernictwa górniczego). Studenci Górnictwa i Geologii odbywają także zajęcia z ratownictwa górniczego w Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie.

Zajęcia na wydziale prowadzi doskonale przygotowana kadra dydaktyczna. Są to zarówno wykładowcy z wieloletnim stażem naukowym jak i specjaliści praktycy z największych przedsiębiorstw w Regionie.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach naszego Regionu. Wielu z nich pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. na różnych stanowiskach, także kierowniczych, oraz w innych spółkach zlokalizowanych na terenie Zagłębia Miedziowego.