Tabela pozostałych opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020

Rodzaj opłaty  zł
Wpisowe 0,00
Nauka na drugim kierunku studiów I stopnia prowadzonym przez UJW 0,00
Dodatkowe godziny z języka lub nauka kolejnego języka obcego1 35 zł/h dyd.
Powtarzanie przedmiotu² (warunek) 150,00
Powtarzanie semestru pierwszego lub drugiego na bezpłatnych studiach stacjonarnych 1 500,00
Rezygnacja z nauki studenta na bezpłatnym I roku studiów stacjonarnych lub skreślenie go z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru 500,00
Powtarzanie pozostałych semestrów niezależnie od trybu studiowania wg tabeli czesnego
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 500,00
Zmiana formy studiów ze stacjonarnego na niestacjonarny 100,00
Zmiana studiowanej specjalności lub kierunku 100,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 20,00
Dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym 20,00
Duplikat suplementu do dyplomu 20,00
Dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku obcym 20,00
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00
1 Przy grupie min. 5 osób. Przy innej liczbie cena może ulec zmianie.
2 Dotyczy dodatkowych przedmiotów, wyrównywania różnic programowych.