Tabela pozostałych opłat na rok akademicki 2018/2019

Rodzaj opłaty  zł
Wpisowe 0,00
Nauka na drugim kierunku studiów I stopnia prowadzonym przez UJW 0,00
Dodatkowe godziny z języka lub nauka kolejnego języka obcego1 35 zł/h dyd.
Powtarzanie przedmiotu² (warunek) 150,00
Powtarzanie semestru pierwszego lub drugiego na bezpłatnych studiach stacjonarnych 1 500,00
Rezygnacja z nauki studenta na bezpłatnym I roku studiów stacjonarnych lub skreślenie go z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru 500,00
Powtarzanie pozostałych semestrów niezależnie od trybu studiowania wg tabeli czesnego
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 500,00
Zmiana trybu studiów ze stacjonarnego na niestacjonarny 100,00
Zmiana studiowanej specjalności lub kierunku 100,00
Wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami 60,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 90,00
Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden język obcy 40,00
Odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 50,00
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00
Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30,00
Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 45,00
1 Przy grupie min.5 osób. Przy innej liczbie cena może ulec zmianie.
2 Dotyczy dodatkowych przedmiotów, wyrównywania różnic programowych.