Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Adresaci

Pracodawcy, działy zajmujące się HR, osoby związane ze związkami zawodowymi.

Cel

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania związków zawodowych, uprawnień związków zawodowych, relacji związki – zawodowe – pracodawca, ochrona pracowników przez związki zawodowe, wpływ związków zawodowych na tworzenia zakładowego prawa pracy.

Czas trwania

Dwa semestry. Realizacja zajęć w weekendy.

Program kształcenia

Zajęcia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych i warsztatowych. Wśród zagadnień programu studiów m.in.

 • pojęcie, przedmiot i funkcje zbiorowego prawa pracy,
 • źródła prawa pracy,
 • stosunek pracy,
 • zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy o pracę.
 • przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
 • zawieranie porozumień w sytuacjach kryzysowych (art. 91 i 231ap.),
 • zwolnienia grupowe (zwolnienia pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy),
 • akcjonariat pracowniczy (pojęcia, prawne formy realizacji).
 • rady pracowników,
 • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w ramach stosunku pracy,
 • odpowiedzialność pracodawcy dochodzona na drodze cywilnej,
 • dialog społeczny,
 • bhp w zakładach pracy,
 • spory zbiorowe (wszczęcie, rokowania, mediacja, referendum strajkowe, strajk),
 • związki zawodowe (pojęcie, tworzenie, udział w zarządzaniu zakładem pracy, prawo do informacji, ochrona działaczy związkowych, itp.),
 • odpowiedzialność przed inspektorem pracy,
 • Społeczna Inspekcja Pracy,
 • regulaminy (organizacyjne, pracy wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • Inne porozumienia zawierane przez pracodawcę ze związkami zawodowymi.
 • ochrona pracodawcy, danych osobowych i  dóbr osobistych w prawie pracy.

Zajęcia prowadzić będą praktycy z renomowanych Kancelarii Prawniczej, Państwowej Inspekcji Pracy, radcowie prawni oraz uznane autorytety – profesorowie prawa pracy z dużych ośrodków akademickich.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: 1500,00 zł za semestr.