Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Adresaci

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i pragną uzyskać kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cel

Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno – rewalidacyjnych:

 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tj.: zakładach pracy chronionej (aktywizacji zawodowej), warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia dziennego, domach pomocy społecznej, itp.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. W trakcie nauki organizowane są wycieczki dydaktyczne do placówek edukacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • pedagogika specjalna,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • psychologia rozwoju,
 • elementy psychologii klinicznej i psychopatologii,
 • diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • metody wspierania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną,
 • podstawy pedagogiki leczniczej,
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej w placówkach dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
 • metodyka zajęć pozalekcyjnych w internacie i innych placówkach specjalnych,
 • terapia muzyką i tańcem,
 • terapia plastyką,
 • biblioterapia,
 • metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci z niepełnosprawnością intelektualnej,
 • wykład monograficzny,
 • proces edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych placówkach specjalnych,
 • seminarium dyplomowe.

Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z oceną z ćwiczeń i pozytywnej oceny z egzaminu z poszczególnych przedmiotów przewidzianych w planie studiów, złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: NOWA, NIŻSZA CENA  1300,00  1150,00 zł za semestr.