Przystąpiliśmy do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

17 września br. w Krakowie 60 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana dwa lata temu. Przystąpiły do niej wówczas 23 uczelnie, a w czasie tegorocznego Kongresu SON do grona sygnatariuszy dołączyło kolejnych 60. W imieniu naszej uczelni podpis na deklaracji złożył prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak.

Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Co zawiera Deklaracja?

12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W każdej z zasad kierowane są oczekiwania wobec uczelni, sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej. Wdrażanie zobowiązań Deklaracji zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym oraz rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, aby lepiej kształtować potrzebne dla gospodarki kompetencje, umiejętności i postawy przyszłych pokoleń. Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

„Społeczna Odpowiedzialność Nauki wprowadza podobną logikę do środowiska badawczego i akademickiego. Pomaga w identyfikowaniu szans i możliwości, inspiruje do dialogu między nauką a dziećmi, młodzieżą i seniorami” – podkreślił minister Gowin. (PAP)

Źródło: www.gov.pl/ PAP