PRAWO – prestiżowy kierunek z najniższym czesnym!

W ofercie UJW są studia o profilu praktycznym na kierunku Prawo. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie, bez egzaminów wstępnych, z dowolnymi przedmiotami zdawanymi na maturze. Studia stacjonarne na pierwszym roku są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne za semestr wynosi tylko 1900,00 zł (najniższe opłaty w regionie!). Dodatkowo UJW nie pobiera opłaty z tytułu wpisowego.

A co po studiach? Praca!

Absolwent Prawa w UJW może ubiegać się o wszystkie aplikacje prawnicze. Studia przygotowują do wykonywania pracy w działach organizacyjno-prawnych firm, zajmowania kierowniczych stanowisk w jednostkach administracji publicznej, komórkach obsługi prawnej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Plan studiów

Przewiduje zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów. Dominującymi formami kształcenia są formy praktyczne – prowadzone głównie przez pracowników z doświadczeniem zawodowym, zdobytym poza uczelnią, posiadających m.in. uprawnienia radcowskie i adwokackie.

Program studiów

W programie znajdują się m.in. takie przedmioty jak: prawoznawstwo, kryminologia i kryminalistyka, logika prawnicza, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne czy ustrój i zadania samorządu terytorialnego. W trakcie studiów szczegółowo omówione zostaną najważniejsze gałęzie prawa m.in. prawo cywilne, międzynarodowe, gospodarcze, karne, administracyjne, ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta itp. Nie zabraknie również, tak ważnych z punktu widzenia naszego regionu przedmiotów jak prawo geologiczne i górnicze czy fundusze Unii Europejskiej.

Praktyka zawodowa

Podczas studiów przewidziane są praktyki, których integralną częścią są zajęcia tutorskie. Studenci będą je odbywać w kancelariach prawnych i w działach administracyjno- prawnych jednostek administracji publicznej i jednostek gospodarczych. Praktyczne zajęcia tutorskie prowadzone będą w małych grupach głównie przez radców prawnych, adwokatów, sędziów, doradców podatkowych i inne osoby mające praktyczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawnika. Studenci będą nabywać praktyczne umiejętności występowania (w ramach wyreżyserowanych sytuacji) przed sądem w charakterze pełnomocnika stron, obrońcy, oskarżyciela. Będą wygłaszać mowy końcowe, uzasadniać swoje racje w postępowaniach odwoławczych, będą wykonywać czynności na przykładowych miejscach zdarzeń, fizycznie przeprowadzać oględziny.

Tytuł magistra prawa jest w zasięgu Waszej ręki.

Przejdź do e-rekrutacji lub dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji na studia w UJW.