Pomoc materialna

Kategorie i stawki stypendiów, średnie za wyniki w nauce oraz wysokość dochodów uprawniających do ubiegania się o stypendia na semestr letni w roku akademickim 2016/2017 – pobierz plik.

Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia,
 5. stypendium specjalne dla studentów-mieszkańców Gminy Polkowice,
 6. stypendium motywacyjne dla studentów-mieszkańców Gminy Polkowice,
 7. zapomogę.

Aby dowiedzieć się jakie warunki należy spełnić aby móc starać się o ww. formy pomocy materialnej, prosimy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

 • Załącznik 1 – Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości o aktualnym miejscu zamieszkania
 • Załącznik 2 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik 3 – Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej studenta lub jego rodziny
 • Załącznik 4 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium
 • Załącznik 5 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik 6 – Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
 • Załącznik 7 – Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa studenta, dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły/szkoły wyższej
 • Załącznik 8 – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach
 • Załącznik 9 – Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego przy ustalaniu dochodu
 • Załącznik 10 – Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego przy ustalaniu dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego lub specjalnego dla studentów – mieszkańców Gminy Polkowice
 • Załącznik 13 – Wniosek o przyznanie stypendium: specjalnego, socjalnego
 • Załącznik 14 – Wniosek o przyznanie stypendium: rektora, motywacyjnego
 • Załącznik 15 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik 16 – Wniosek o przyznanie zapomogi
 • Załącznik 17 – Oświadczenie

Ważne linki

Informacja o wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017.

Informacja na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017.

Informacja w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązującego w roku akademickim 2016/2017.

Stypendia ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w dziekanacie Uczelni do dnia 15 września 2016 r.

Kredyty studenckie

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2.500 zł.

Szczegółowa informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego mogą się ubezpieczyć w Uczelni zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) .

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kwesturą Uczelni.