Pomoc materialna

Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium Rektora.

Więcej o pomocy materialnej dla studentów można przeczytać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Regulamin świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Kategoria i stawki stypendiów, średnie za wyniki w nauce oraz wysokości dochodów uprawniających do ubiegania się o stypendium na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

Stypendia ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia – czytaj więcej.

Kredyty studenckie

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2019/2020 czytaj więcej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego mogą się ubezpieczyć w Uczelni zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) .

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kwesturą Uczelni.