Pomoc materialna

Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  4. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. stypendium specjalne dla studentów-mieszkańców Gminy Polkowice,
  6. stypendium motywacyjne dla studentów-mieszkańców Gminy Polkowice,
  7. zapomogę.

Więcej o pomocy materialnej dla studentów można przeczytać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego

Kategorie i stawki stypendiów, średnie za wyniki w nauce oraz wysokość dochodów uprawniających o ubieganie się o stypendia na semestr letni w roku akad. 2018/2019

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Stypendia ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 należy złożyć w dziekanacie Uczelni do dnia 15 września 2018 r.

Kredyty studenckie

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Szczegółowa informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

Zasady umarzania kredytów studenckich – czytaj więcej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego mogą się ubezpieczyć w Uczelni zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) .

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kwesturą Uczelni.