Pomoc materialna

Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium Rektora.

Więcej o pomocy materialnej dla studentów można przeczytać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Regulamin świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego

UWAGA!!! W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z zarządzeniem Rektora UJW, termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostaje przesunięty do 25 marca 2020 r.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi regulaminem załącznikami prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty, najlepiej listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.

Załączniki do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Kategoria i stawki stypendiów, średnie za wyniki w nauce oraz wysokości dochodów uprawniających do ubiegania się o stypendium na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

Stypendia ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia – czytaj więcej.

Kredyty studenckie

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2019/2020 czytaj więcej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego mogą się ubezpieczyć w Uczelni zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) .

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kwesturą Uczelni.