Informacja dla kandydatów podejmujących studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w UJW zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego) w stopniu co najmniej dostatecznym wymienionych poniżej efektów kształcenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. mieć podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w szczególności ich istotnych elementów,
 2. znać istotę, relacje i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów,
 3. mieć elementarną wiedzę o metodach wykonywania typowych zadań związanych z kierowaniem organizacją,
 4. umieć dostrzegać i wyjaśniać rolę przywództwa i negocjacji w procesach struktur i organizacji społecznych,
 5. mieć elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 6. znać i umiejętnie interpretować podstawowe koncepcje człowieka oraz teorie motywacji,
 7. wyjaśniać rolę kultury i etyki w procesach przemian współczesnych organizacji,
 8. znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. potrafić posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności,
 2. umieć przewidywać zachowania członków społeczności/grupy, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie,
 3. posiadać umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonuje konstruktywnej krytyki na podstawie zgromadzonych informacji,
 4. posiadać podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i prowadzenia prostych analiz zjawisk społecznych w organizacji,
 5. mieć podstawowe umiejętności z zakresu technologii informatycznych,
 6. potrafić rozwiązywać dylematy decyzyjne i etyczne w organizacji,
 7. posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. potrafić działać i myśleć w sposób samodzielny,
 2. być przygotowany do uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury,
 3. być przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności personalnych i badawczych,
 4. być gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i działań w nowych warunkach i sytuacjach.