Zarządzanie – studia II stopnia

Studia II stopnia – magisterskie 2-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

mgr-zarzadzanieSpecjalności:

  • Zarządzanie finansami i rachunkowość – NOWOŚĆ
  • Zarządzanie w przemyśle i administracji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością i środowiskiem

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności menedżerskie i przydatną wiedzę. Realizowany program kształcenia to autorski program ściśle skonsultowany z Pracodawcami Regionu. Studenci mają okazję konfrontowania zdobytej wiedzy z realiami firm, m.in. w ramach praktyk zawodowych. Praktyki dają szansę pogłębienia umiejętności i dodatkowo są okazją do pozytywnej autoprezentacji i zdobycia pracy zgodnej z własnymi aspiracjami. Do atutów tych studiów należą m.in. liczne zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych praktyków, w tym menedżerów z firm z Zagłębia Miedziowego, profesjonalna kadra akademicka. Ukończenie studiów praktycznych i zdobycie tytułu magistra to także szansa na zwiększenie elastyczności zatrudnienia i odpowiedź na oczekiwania rynku pracy.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menadżer średniego i wyższego szczebla. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

W trakcie studiów I i II stopnia większość zajęć prowadzonych jest w małych grupach w formach treningowych, projektowych lub warsztatowych, które dają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji.

ein junges team entwickelt ideen am flipchart

Studia kierowane są do wszystkich absolwentów uczelni, po każdym ukończonym kierunku studiów I stopnia.

Na studiach II stopnia już na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, każdy kandydat wybiera jedną specjalność studiów w ramach kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym.

 

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Absolwent specjalności posiada pogłębione praktyczne kompetencje z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, zarządzania ryzykiem oraz analizy efektywności poszczególnych rodzajów aktywności przedsiębiorstwa.

Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. Globalne rynki kapitałowe, Zarządzanie finansami publicznymi, Fundusze inwestycyjne, Systemy informacji finansowej, Zarządzanie ryzykiem, Psychologia rynku, Biznesplan projektów inwestycyjnych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Zarządzanie w przemyśle

Coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba zrównoważonej innowacyjności przedsiębiorstw, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Celem studiów w ramach specjalności jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle, opracowywania i realizacji planów rozwoju oraz wdrażania strategii firmy czy przedsiębiorstwa przemysłowego.

Studia obejmują zagadnienia m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i rozwiązywania problemów, komunikacji i rozwoju kompetencji interpersonalnych, wywierania wpływu, form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, doboru profilu działalności, organizacji produkcji, zarządzania produktem i usługami oraz ich jakością, metod optymalizacji decyzji, badań rynkowych a także zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Absolwenci specjalności Zarządzanie w Przemyśle są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego szczebla w firmach i przedsiębiorstwach przemysłowych, również dzięki kreatywności i umiejętnościom interpersonalnym z powodzeniem może podjąć pracę jako np. Produkt Menadżer.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.

Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe obejmują m.in.: trening kompetencji menedżerskich, grę kierowniczą, zarządzanie zasobami ludzkimi, konwersatoria menedżerskie, trening kreatywnego myślenia, a także specjalistyczne zajęcia z zakresu komunikacji wewnętrznej, systemu wspomagania decyzji oraz szkolenie i rozwój kadr.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie. Zostaną przygotowani do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.

Zarządzanie w administracji

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji urzędnika państwowego lub samorządowego na wszystkich szczeblach administracji, a także pracownika administracji w firmach i organizacjach gospodarczych.

Happy student working on laptop in library

Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z zakresu zarządzania w administracji, systemów władzy lokalnej oraz funkcjonowania administracji w ramach standardów europejskich. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: prawo i postępowanie administracyjne, podstawy prawa europejskiego, prawo cywilne i procedury cywilne, politykę społeczną, zamówienia publiczne, zarządzanie jakością w administracji, podstawy prawa pracy, konstytucyjny system organów państwa, zarządzanie w administracji, prawo gospodarcze, trening umiejętności interpersonalnych, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Absolwenci specjalności Zarządzanie w Administracji są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego szczebla w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej, a także jako konsultanci w zakresie współpracy regionalnej. Poosiadają wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, jak i prawa oraz administracji.

Zarządzanie jakością i środowiskiem

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy menedżerów pracujących w przemyśle i firmach usługowych w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem – w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania projektami i ich wdrażania w miejscu pracy.

Przedmioty specjalnościowe i kierunkowe zostały tak opracowane by w trakcie studiów zdobyć niezbędną wiedzę oraz rozwinąć umiejętności zarówno w zakresie kompetencji miękkich, jak i technicznych, specjalistycznych. Student pozna nowoczesne rozwiązania analizy ekonomicznej, jakości, nowoczesnych technik zarządzania jakością, podstaw strategii zarządzania organizacją, w tym strategii konkurencji, marketingowych, a także teorii i praktyki wdrażania, rozwoju i doskonalenia strategii jakościowych i środowiskowych oraz narzędzi z tym związanych, w obszarze planowania i realizacji produkcji, procesów, w tym procesów logistycznych.firmach usługowych w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem – w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania projektami i ich wdrażania w miejscu pracy.

Absolwent może pełnić funkcje menedżera, specjalisty ds. jakości i/lub środowiska, a także pracować na stanowisku audytora i konsultanta ISO. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w organizacjach publicznych, przedsiębiorstwach prywatnych, usługowych i produkcyjnych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Więcej:

Profil i charakter studiów dowiedz się więcej >>

Informacja dla kandydatów podejmujących studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online